قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری

  قرارداد پیمانکاری خدمات مهندسی   این قرارداد بین کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………....

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری و کاربرد انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع قراردادهای پیمانکاری را میتوان براساس روش اجرای پروزه های پیمانکاری،براساس قرارداد خرید خدمات تخصصی یک پارچه،براساس قراردادهای مبتنی بر کارایی انرزی ESCOبراساس قراردادهای بیع متقابل،قراردادهای پیمانکاری از نظر روش پرداخت،

اختیارات و تعهدات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری

اختیارات و تعهدات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری

اختیارات و تعهدات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری طبق شرایط عمومی پیمان و مقررات جاری ایران مورد بررسی قرار میگیرد.پیش از اینکه به اختیارات و تعهدات کارفرما بپردازیم لازم است با تعریف کارفرما در قراردادهای پیمانی آشنا شوید

اختیارات و تعهدات پیمانکار در قرارداهای پیمانکاری

اختیارات و تعهدات پیمانکار در قرارداهای پیمانکاری

اختیارات وتعهدات پیمانکار در قرارداهای پیمانکاری، براساس موافقت‌نامه و شرایط عمومی پیمان مشخص شده است. اختیارات پیمانکار در این موارد، بسیار محدود و تعهدات وی بسیار گسترده میباشد.

تنظیم قرارداد پیمانکاری

تنظیم قرارداد پیمانکاری و صنعتی حرفه ای قابل قبول و بی عیب و نقص امری تخصصی میباشد که نیازمند تسلط بر مسائل ریز حقوقی و تعهدات قراردادها،وآشنایی با عرف حاکم بر امور مربوط به آن قرارداد پیمانکاری میباشد.