مراجع رسیدگی تخصصی

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات رسیدگی به دعاوی مناقصات مبتنی بر قوانین و مقرراتی است که قانون برگزاری مناقصات، قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و آئین نامه...

دادگاه های نظامی

دادگاه های نظامی که زیرنظر سازمان قضایی نیروهای مسلح فعالیت می کنند یکی از انواع دادگاه های کیفری هستند که به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب...

دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب ، دادگاه فوق العاده ای بود که در نخستین روزهای پس از انقلاب برای رسیدگی به جرائم سران رژیم سایق و ضدانقلاب ایجاد شد و نقش اصلی آن...

دادگاه خانواده

اهمیت بنیان خانواده و دغدغه قانونگذار برای سامان بخشی به اختلافات مربوط به روابط خانوادگی موجب شده است تا علاوه بر وضع مقررات ماهوی خاص درحوزه روابط خانوادگی افراد ،...

دادگاه کیفری ۲

مراجع قضایی که عهده دار رسیدگی به جرائم هستند درنظام حقوق کیفری ایران بنا به درجه جرم ، اهمیت بزه و یا سن و موقعیت متهم به چند دسته تقسیم...

دادگاه کیفری ۱

دادگاه هایی که به امور کیفری در ایران رسیدگی می کنند در یک تقسیم بندی به دادگاه های کیفری عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. سابق بر این و درزمان...

صلاحیت ذاتی متفاوت دادگاه های کیفری یک و دو نسبت به دادگاه های عمومی حقوقی و خلاف قانون بودن ارجاع پرونده های حقوقی به آنها.

نظریه ۱۹۰۵/۹۶/۷-۲۱/۸/۱۳۹۶ اولاً با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال...