ابطال معامله صوری

ابطال معامله صوری

قصد انعقاد عقد و ابراز آن به شیوه صحیح از ارکان تشکیل هر قراردادی است. قصد واقعی برای انجام معامله، حلقه مفقوده معامله صوری است. زمانی که در انعقاد معامله ای قصد وجود نداشته باشد معامله صورت گرفته باطل است و برای اعلام بطلان چنین معامله ای بایستی دعوای اعلام بطلان معامله صوری مطرح نمود.

تعریف معامله صوری

در باب قصد و رضا در مرحله انعقاد عقد مباحث و اختلافات بسیاری وجود دارد که موضوع بحث ما نیست. اما برای آنکه بدانیم معامله صوری به چه معامله ای گفته میشود باید قصد و معنای آن را بشناسیم.

رکن اساسی هر معامله قصد است. شخص در ذهن خود تصمیم میگیرد معامله‌ای را منعقد کند. قصد به معنای اجرای این تصمیم است.هرگاه قصد به طور صحیح وجود نداشته باشد اساسا عقدی واقع نشده و اثری برآن مترتب نیست. در معامله صوری طرفین یا یکی از آن ها قصد واقعی برای انجام معامله را ندارد. در واقع معامله صوری تنها ظاهری از آن معامله دارد و واقعی نیست.

انگیزه معامله صوری

افراد برای انجام معاملات صوری انگیزه های متفاوتی دارند. قصد فرار از دین، جلوگیری از بازداشت اموال، پنهان کردن میزان واقعی دارایی شخص، انجام برخی امور بانکی، ایجاد طلب مقدم و … از جمله این انگیزه‌ها هستند.

اعتبار معامله صوری ( حکم معامله صوری چیست؟)

دلیل انعقاد معامله صوری هرچه که باشد، باطل است. بدون وجود قصد به معنای واقعی هیچ اثری در عالم حقوق ایجاد نمیشود و چنین معامله ای محکوم به بطلان است. اینکه معامله صوری به قصد فرار از دین صورت گیرد یا به دلیل دیگری مانع بطلان آن نیست .

آیا معامله صوری جرم است؟

به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر کسی به قصد فرار از دین معامله ای کند مرتکب جرم شده و به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا معامله صوری به قصد فرار از دین نیز جرم است یا خیر؟

در پاسخ به سوال فوق ابتدائا باید در نظر داشت که حکم ماده ۲۱ صرفا در خصوص دیونی حاکم است که رای بر محکومیت مدیون صادر شده باشد و شامل سایر دیون حتی دین موضوع اسناد لازم الاجرا مانند مهریه یا چک نمی شود. از طرف دیگر وضعیت حقوقی معامله صوری با معامله به قصد فرار از دین متفاوت است. همانطور که بیان شد معامله صوری به دلیل اینکه در انعقاد آن طرفین قصد واقعی ندارند باطل است ولی معامله به قصد فرار ازدین صحیح بوده و حتی اگر منتقل الیه حسن نیت داشته باشد در مقابل ثالث قابل استناد است. با این توضیحات معلوم می شود که معامله صوری چه به قصد فرار از دین باشد چه غیر آن باطل است و چون در معامله باطل انتقال مالکیت صورت نمیگیرد لذا عنصر مادی جرم موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق نشده است. رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ در خصوص مصداق جرم معامله به قصد فرار از دین چنین عنوان می کند :« نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است.»

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی، معامله صوری به قصد فرار از دین را جرم ندانسته است. این اداره در نظریه شماره ۸۷۷/۹۶/۷  مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ بیان کرده :«در فرض سوال، تحقق جرم انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین، منوط به داشتن قصد واقعی طرفین به انتقال و معامله مال توأم با انگیزه فرار از ادای دین توسط فروشنده (محکوم‌علیه) است و در صورتی که معامله و انتقال به طور صوری و با انگیزه فرار از ادای دین باشد چون طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله به قصد فرار از ادای دین به طور صوری باطل است و اساساً انتقالی صورت نمی‌گیرد و مال از مایملک فروشنده (محکوم-علیه) خارج نمی‌شود، لذا به دلیل عدم تحقق انتقال به غیر، رکن مادی بزه موضوع ماده ۲۱ قانون صدرالذکر محقق نمی‌شود و در این حالت اعمال قسمت اخیر ماده مزبور مبنی بر وصول محکوم‌به، به عنوان جریمه مدنی از اموال منتقل الیه نیز منتفی است و با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی اقتضای آن دارد که به قدر متیقن اکتفا شود و در صورت تردید و شک در جرم بودن یا نبودن عملی، باید به جرم نبودن آن معتقد بود.»

آیا ابطال صوری جرم است؟

ابطال مبایعه نامه صوری

اثبات بطلان معامله صوری ( چگونه صوری بودن معامله را اثبات کنیم؟)

اگر ظاهر امر دلالت بر وقوع معامله داشته باشد ولی یکی از طرفین یا شخص ثالثی مدعی صوری بودن معامله باشد، باید این امر را اثبات کند.اصل بر صحت وقوع معاملات است و اگر ظواهر نشان از انعقاد عقد داشته باشد، ادعای صوری بودن آن امری خلاف ظاهر است و نیازمند اثبات است. اثبات آن هم بر عهده مدعی ست.

البته اگر دلیلی بر وقوع معامله ولو به صورت ظاهری وجود نداشته باشد و اصل انعقاد قرارداد محل شک و تردید باشد نیازی به مطرح کردن ادعای صوری بودن و ابطال معامله صوری وجود ندارد. در این حالت مدعی وقوع عقد باید آن را اثبات کند، چون ادعایش بر خلاف اصل عدم وقوع عقد است.

دفاع در مقابل ادعای صوری بودن معامله

شاید این شما باشید که معامله ای با شخص دیگر انجام داده اید و شخص ثالث دیگر ادعای صوری بودن مبایعه نامه شما را دارد و با تقدیم دادخواست ابطال مبایعه نامه صوری به دادگاه حقوقی قصد ابطال مبایعه نامه صوری با شهادت شهود را دارد. در این موارد همانطور که در بالا بیان شد ادعای صوری بودن خلاف اصل صحت قراردادهاست لذا مدعی ابطال قولنامه صوری است که باید ثابت کند شما قرارداد مذکور را به صورت صوری منعقد کرده اید. لازم به ذکر است با ارائه مدارک نقل و انتقال مبیع یا مدارک پرداخت ثمن نیز می توانید اماره ای مبنی بر صحت معامله خود به دادگاه تسلیم کنید. چرا که علی الظاهر زمانی که اوراق و مستندات نشان دهنده داد و ستد هستند وجود قصد معامله نیز مفروض می باشد.

ادله اثبات صوری بودن معامله

صوری بودن معامله را با هر دلیلی میتوان اثبات کرد. مثل شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و هر شواهد و قرائن دیگری که موثر در جلب نظر مقام قضایی داشته باشد. همین که مدعی صوری بودن موفق به اثبات عدم قصد معامله شود به دلیل فقدان قصد قرارداد صوری مذکور ابطال می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای بطلان معامله صوری

دعوای ابطال معامله صوری یا ابطال مبایعه نامه صوری صرف نظر از موضوع معامله صوری (اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول) مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی محل اقامت خواندگان می باشد.

نحوه تنظیم دادخواست ابطال معامله صوری

زمانی که شخصی می خواهد درخواست اعلام بطلان معامله صوری را از دادگاه تقاضا کند باید در تنظیم دادخواست خود به خواسته ها و دلایل و مدارک خود توجه نماید. برای مثال زمانی که معامله صوری به موجب سند رسمی صورت گرفته است علاوه بر خواسته اعلام بطلان معامله صوری باید ابطال سند رسمی به دلیل صوری بودن معامله را نیز درخواست کرد. همچنین برای اثبات صوری بودن معامله باید مواردی که ثابت کننده معامله صوری است به دادگاه ارائه شود برای مثال عدم پرداخت ثمن در معامله صوری یکی از دلایل و مستندات محکمه پسندی است که با اثبات آن (یعنی با اثبات عدم پرداخت ثمن) اثبات صوری بودن معامله نیز آسان تر می شود.

در خصوص خوانده دعوا نیز باید هم خریدار و هم فروشنده را به عنوان خواندگان در دادخواست قید کنیم و در صورتی که صرفا به آوردن مشخصات فروشنده اکتفا کنیم دادخواست با قرار عدم استماع مواجه می شود.

تفاوت معامله صوری با معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین معمولا ابزار بدهکاری ست که میخواهد اموال خود را از توقیف طلبکاران مصون نگاه دارد. معامله به قصد فرار از دین ممکن است صوری باشد یا واقعی. صرف این که معامله ای برای فرار از دین واقع شده به معنای صوری بودن آن نیست. ممکن است بدهکار واقعا اموال خود را بفروشد و خریدار هم از قصد فرار از دین او اطلاعی نداشته  و بیع صحیحا واقع شده باشد.

انواع معامله صوری

انواع معامله صوری

انواع معامله صوری

معامله صوری بر دو نوع است. نوع اول آن دسته از معاملات صوری ست که در آن طرفین یا یکی از آنها قصد واقعی برای انعقاد عقد نداشته اند و وقوع معامله ظاهری ست.

در حالت دوم افراد سعی میکنند ماهیت واقعی عمل خود را پنهان کنند. یعنی ماهیت حقوقی دیگری را به جای ماهیت واقعی عمل خود معرفی میکنند.مثلا فردی میخواهد مال خود را به صورت رایگان به دیگری ببخشد بدون اینکه اطرافیان او مطلع شوند که انتقال بلاعوض بوده است. در چنین شرایطی معمولا مبایعه‌نامه‌ای منعقد میشود که در ظاهر بیانگر وقوع بیع است اما آنچه که واقعا در عالم خارج رخ داده بیع نبوده، بلکه هبه بوده است.

معامله نوع دوم باطل نیست. درواقع با اثبات چنین موضوعی، دادگاه ماهیت واقعی عمل انجام شده را اعلام میکند و احکام آن را جاری میداند. در مثال فوق، روابط طرفین تابع هبه خواهد بود نه بیع؛ مثلا هبه معمولا قابل رجوع است در حالیکه رجوع در بیع پیش‌بینی نشده است.

نحوه اجرای رای ابطال معامله صوری

رای صادره جنبه اعلامی داشته و اجراییه صادر نمی‌شود. محکوم له می تواند با رای قطعی صادره نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام نماید.مگر اینکه سندی به صورت رسمی تنظیم شده باشد که در این صورت پرونده اجرایی تشکیل شده و مدیر اجرایی اقدام به ارسال یک نسخه رأی قطعی و نامه جهت ابطال سند رسمی و کد رهگیری اخذ شده به دفتر اسناد رسمی می نماید.

آرای قضایی

سوالات متداول

برای این که بتوانید معامله صوری را ابطال نمایید باید با تقدیم دادخواست به محکمه حقوقی و ارائه دلایلی که حاکی از فقدان قصد معامله است تقاضای اعلام بطلان معامله را بخواهید.

خیر، رابطه نسبی یا سببی تاثیری در صحت یا بطلان معاملات ندارد ولی زمانی که ادعای معامله صوری پدر و پسر مطرح می شود این مسئله صرفا در حد یک اماره قابل توجه است.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫24 نظر

 • عقیلی

  با سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. بنده از شخصی طلبکار هستم و جهت پشتوانه طلبم ازمدیون سندی گرفته و به علت نپرداختن بدهی ام دادخواستی علیه مدیون دادم با عنوان الزام به تحویل مبیع. دادگاه هم به صورت غیابی رای محکومیت خوانده به تحویل مبیع را صادر کرده و مبیع تحویل من شد. الان مدیون دادخواست جداگانه ای داده و مدعی صوری بودن بیع شده و از دادگاه تقاضای ابطال آن را کرده و مستند دعوایش را هم ربوی بودن قراردادمان اعلام کرده. سوال من این است که آیا دادگاه می تواند به این دعوا رسیدگی کند و حکم صادر کند ؟ و اینکه آیا با توجه به ادعای مدیون که می گوید قرارداد ربوی است دادگاه می تواند به چنین ادعایی رسیدگی کند و یا رسیدگی به این قسمت نیازمند طرح شکایت جداگانه و صدور حکم در دادگاه کیفری است؟ ممنون از پاسخگویی شما.

  شهریور ۶, ۱۴۰۱ در ۱۴:۴۹
  • دادپویان حامی

   سلام. سوال مطروحه ظاهرا بیع شرط است. در اینجا دائن ملکی را از مدیون خریداری می کند ودر مبایعه نامه شرط می شود چنانچه در فرجه مقرر مبلغ دریافتی از دائن (به عنوان خریداری ملک) به مدیون پرداخته و مسترد نشود، ملک متعلق به دائن خواهد بود. اگرچه این معامله بیع به معنای واقعی نیست؛ لیکن چون درقالب عقد بیع شرط، معامله انجام شده است در صورتی که ربوی نباشد مالکیت دائن در حدود مقررات قانونی است؛ لیکن اگر ربوی بودن قرارداد به اثبات برسد، ادعای مدیون برای استرداد مبیع نه فقط قابل اجابت است، بلکه چون مرتکب جرم شده به عنوان اخذ ربا از طرف دادگاه انقلاب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

   شهریور ۶, ۱۴۰۱ در ۱۵:۰۰
 • سیف

  سلام روز بخیر .من و همسرم باهم توافق کرده بودیم که توافقی جدا شیم من مهریه و نفقه ببخشم و همسرم حق طلاق بهم بده بابت همین دیگه مهریه اجرا نزاشتم زمانی که داشتیم جلسات مشاوره رو می‌رفتیم همسرم ماشین خودش مهرماه پارسال زد بنام برادرش و مقداری پول تو حسابش بود که پول جفتمون هست اونارو برداشته حساب خودش خالی کرده بعد خودش بدون اینکه بهم بگه درخواست طلاق توافقی پس گرفت منم مهریه گذاشتم اجرا الان می‌خوام ابطال معامله بزنم ماشینو برگردونم چطوری میتونم ثابت کنم چون خودش ادعا داره که خرداد ۱۴۰۰قولنامه کرده برادرش بجای پول ماشین بدهی که داشته پرداخت کرده درصورتیکه هیچ بدهی نداره نداشته بعد مهرماه تعویض پلاک کرده

  مرداد ۹, ۱۴۰۱ در ۱۲:۲۲
  • دادپویان حامی

   سلام. دعوای اعلام بطلان معامله به علت صوری بودن مطرح کنید.

   مرداد ۹, ۱۴۰۱ در ۱۴:۰۴
 • امید

  سلام وقت بخیر. سوالی داشتم. اگر مامورین انتظامی جهت انجام معامله صوری (خرید مواد مخدر) وجوه نقدی به متهمین پرداخت کنند و سپس متهمین از اعاده آن به مامورین انتظامی امتناع کنند، موضوع تحت چه عنوانی قابل طرح می باشد؟

  مرداد ۸, ۱۴۰۱ در ۱۲:۳۳
  • دادپویان حامی

   سلام. در مواردی که مامورین انتظامی برای معامله صوری در مورد مواد مخدر وجهی پرداخت نموده و متهمین از اعاده وجه مذکور خودداری می نمایند، وجوه پرداختی طبق ماده ۳۰۳ قانون مدنی قابل استرداد است و مطالبه وجه با تقدیم دادخواست میسر است.

   مرداد ۸, ۱۴۰۱ در ۱۳:۴۱
 • افشین

  سلام خانمم سال نودوسه ارث مادرش رو سیصدوپنجاه متر زمین بوده صورت دستنوشته مبلغ هشتادملیون بدون پول به من فروخت الان جدا شدیم میتونه بگه معامله صوریست شاهد فقط مادرم هست،امضاواثرانگشت وقتی خودش نوشته مبلغ دریافت کردم هیچ حق وحقوقی ندارم

  خرداد ۳۱, ۱۴۰۱ در ۱۴:۲۸
  • دادپویان حامی

   سلام خیر

   تیر ۱۰, ۱۴۰۱ در ۱۰:۵۶
 • ایوبی

  سلام.. خسته نباشید..بنده یکسال پیش رفتم بنگاه وسه دانگ از منزل مسکونی ام را بصورت قولنامه وبحالت سوری به همسرم فروختم ولی درواقع انگیزه ما بیع نبود،وبه این خاطر این سندسوری را ترتیب دادیم که همسرم بتونه واسه خونه امتیازآب بگیره والان همسرم درخواست الزام به ایفای تعهد علیه من کرده… آیا راهی هست که من بتونم سوری بودن سند را اثبات کنم؟

  اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۵:۴۱
  • دادپویان حامی

   سلام بله تحت شرایطی امکان دارد. با دفتر تماس بگیرید.

   اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۶:۴۶
 • امیر

  بنده چند سال پیش برای برداشت وام مسکن بنام مادر بزرگم باید زمینی بنام مادر بزرگم میزدم.تا بتوانیم وام مسکن رو دریافت کنیم.من در دفتر خانه زمین رو بنام مادر بزرگم زدم ولی سند تنظیم نکردیم فقط یه برگه محضری که بنیاد مسکن قبول کند ووام به مادر بزرگم تعلق بگیرد.ما وام رو دریافت کردیم یه واحد ساختمان احداث کردیم و تمام شد .و تمام قسطها رو خودم میکنم.بعد از سه سال بنده دست نوشته ای(استشهادیه) از مادر بزرگم گرفتم که آن زمینی که بنده در محضر بنام ایشان کرده ام سوری بوده و فقط صرفا برای دریافت وام بوده و ایشان هیچ گونه دخل و تصرفی در زمین و ساختمان ندارند.مادر بزرگ بنده چند سال پیش فوت کرده اند.سوال بنده از شما این است که.ایا من با داشتن همین دست نوشته میتوانم سند به نام خودم بزنم یا باید وارث در محضر حضور داشته باشند.در ضمن این دست نوشته هم مهر و امضا شورای روستا وه…

  اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۱ در ۱۱:۱۱
  • دادپویان حامی

   سلام خیر همه وراث باید در دفترخانه حاضر شوند
   واگر حاضر نشوند باید دعوای اعلام بطلان معامله به جهت صوری بودن و ابطال سند مالکیت مطرح کنید.

   اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۱ در ۱۳:۵۲
  • فخری

   سلام وقت بخیر بنده خانمی هستم و مهریه گذاشتم اجرا همسر دوتا خونه داشته به مرحله مزایده دوم که رسیدیم یکی از خودمه ها رو انتخاب کردم به جای بدهی مهریه و خودم در مزایده درخواست دادم
   همون ملک که من انتخاب کردم الان سند رسمی داره برای ۱۵سال صاحب اصلی پدر شوهرم بوده که انتقال داده به پسرش
   الان بعد از مراحل دادگاه هیچ اعتراض نداشته
   تا الان که روز مزایده بود بعد از اون پدر شوهرم رفته اعتراض ثالث و دعوی ابطال سند کرده که هبه بوده و پول انتقال ندادم و معامله صوری بوده فقط برای گرفتن وام بوده
   امکان ابطال سند وجود داره مدرک هم به نامه و استشهادی محلی ؟!

   بهمن ۲۲, ۱۴۰۱ در ۲۱:۳۵
   • دادپویان حامی

    با سلام بله بسته به مدارک و مستندات امکان اثبات هبه و ابطال سند متصور است

    اسفند ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۵:۵۶
 • محمدی

  با سلام
  بنده در سال ۹۹ یک خودرو خریداری نمودم و بدلیل اینکه همسر بنده کادر درمان هستند و در آن زمان اوج کرونا بود و محدودیتهای ترافیکی برای کادر درمان وجود نداشت به درخواست بنده در زمان خرید بعد از نوشتن قولنامه با فروشنده به اسم بنده در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده گفتم که آنرا به اسم خانوم بنده وکالت و فروش بزنند که کلیه پول ماشین را بنده به فروشنده پرداخت کردم. متاسفانه الان با همسرم به مشکل طلاق برخوردیم آیا بنده می تواند با توجه به این توضیحات و اینکه در آن زمان ما مشکلی نداشتیم طرح دعوا بکنم و درخواست ابطال سند بکنم یا نه. ممنون از راهنماییتون.

  اردیبهشت ۱۵, ۱۴۰۱ در ۰۱:۰۳
  • دادپویان حامی

   سلام بله تحت شرایطی امکان ندارد مدارک شما باید بررسی شود

   اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱ در ۱۴:۵۴
 • جهان پور

  سلام. یک سال پیش برادر من می خواست وامی از بانک بگیرد که بابت خرید ملک پرداخت می شد از من خواست خانه ام را به طور صوری به ایشان بفروشم تا با مبایعه نامه بتواند وام بگیرد الان می گوید من ملک را خریده ام و زیر بار نمی رود من چه کار می توانم انجام دهم؟

  بهمن ۲۱, ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۷
  • دادپویان حامی

   باسلام. شما می توانید ابطال معامله صوری را به جهت صوری بودن بخواهید. از مواردی که می توانید در جهت اثبات ادعا به آن استناد نمائید عدم پرداخت ثمن و تقارن زمانی تنظیم مبایعه نامه و اخذ تسهیلات و ارائه مبایعه نامه به بانک می باشد.

   بهمن ۲۱, ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۹
 • احمد

  سلام وقت بخیر
  سوال
  حدود شش سال قبل بنده یک قولنامه خرید یک ملک را با یکی از آشنایانمان تنظیم کردیم اما سند رو چون در رهن بانک بود بنام بنده نزد ( در بنگاه معاملات قولنامه تنظیم شده)بعد از مدت کمی طرف گفت که پولت رو پس میدم و معامله رو فسخ کنیم بنده هم قبول کردم که پول رو بگیرم و معامله رو فسخ کنیم به همین دلیل ملک رو تحویل من نداد اما ایشان نتوانست پول رو پس بده و بعد از حدود یک سال و نیم اون فرد که قولنامه رو امضا کرده بود تصادف کرد و فوت شد چون آشنا و فامیل بود من زیاد فشار نیاوردم و بعد از یک سال و نیم از فوت ایشان من به خانواده اش و پدر و برادرش گفتم که تکلیفم رو روشن کنید و توی چند جلسه ای بنده دوباره عرض کردم که پول رو به نرخ روز پرداخت کنید تا قولنامه رو باطل کنم و اونها قبول نکردن و گفتن پول رو با همون مبلغ قبلی پرداخت میکنیم نه به نرخ روز و از آنجا که ارزش ملک از اون تاریخ حدود سی برابر گرانتر شده بنده هم قبول نکردم و نهایتا مجبور شدم دعوای الزام به تنظیم سند مطرح کنم و طرف الان یک برگه استشهاد تهیه کرده که این معامله صوریه چون خودت اقرار کردی که قرار بوده فسخ بشه و چند نفر هم از جمله بنگاه دار که از دوستان این خانواده هست هم امضا کرده که این معامله صوری بوده است
  در این میان میترسم حقم ضایع بشه و قاضی به نفع اونها رای صادر که
  آیا چنین چیزی امکان داره که حکم به صوری بودن معامله صادر بشه و سوال دیگه اینکه چه راهکاری برای من وجود داره که جلوی ضایع شدن حقم را بگیرم ممنون میشم اگر راهنمائی فرمائید

  دی ۱۶, ۱۴۰۰ در ۲۳:۴۸
  • مدیریت

   سلام اثبات صوری بودن یک معامله در فرض سوال شما آن هم توسط استشهادیه شهود بسیار ضعیف هست نگران نباشید

   دی ۲۴, ۱۴۰۰ در ۱۵:۰۰
 • سیدنورالدین موسوی

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید
  از توضیحات کامل شما متشکرو سپاسگزارم
  معامله صوری برای اخذ وام بانکی چگونه است ،

  تیر ۱۷, ۱۴۰۰ در ۲۲:۵۶
  • مدیریت

   سلام سوال شما نامفهوم می باشد لطفا با موسسه تماس حاصل نمایید

   تیر ۲۰, ۱۴۰۰ در ۰۹:۲۷
  • محسن

   سلام خسته نباشید
   من و همسرم و جهار پسر صغیر خود به نسبت هر کدام یک دانگ از اپارتمان خود را برای فروش به وکیل مدنی که اطمینان داشتیم سپردیم.که در وکالت امده فروش با اخذ ثمن و دریافت به اقرار آن.
   ما ایران نبودیم ایشان ملک موکلین را بدون عقد بیع و ثمن مجهول انتفال میدهد به خریدار ….و در سند انتقالی موشته شده مبلغ پنچ میلیون و پانصد هزار تومان پرداخت شد و فروشنده اقرار به دریافت کرده..
   ولی قبل از انتقال ملک به درخواست وکیل کارشناسی میشود ۱۱۰ میلیون تومان…که پی از بیست سال ریالی پرداخت نکرده به تازگی کارشناس دادگستری ارزیابی کرده از ملک به قیمت روز انتقال ۱۸۰ میلیون تومان…
   ما چه دعوای باید انجام دهیم معاله را باطل کنم ..

   مهر ۲۴, ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۶
   • مدیریت

    وکالتنامه باید بررسی شود لیکن تحت شرایطی به جهت عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل میتوانید اقامه دعوا نمایید

    دی ۴, ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۳

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  هفت − پنج =