استرداد ثمن معامله چه شرایطی دارد؟

در بسیاری از موارد ممکن است معامله ای بر روی ملکی منعقد شود و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت شود اما بعد از تحویل ثمن ، معامله فسخ یا اقاله شود و یا این که کشف شود که معامله به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده است . در چنین حالتی خریدار می تواند دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نماید.

دعوای استرداد ثمن معامله در معاملات املاک برعکس دعوای مطالبه ثمن معامله که از سوی فروشنده اقامه می شد،از سوی خریداری ملک اقامه می گردد که پس از معامله و پرداخت ثمن معامله به فروشنده، بنا به دلایلی معامله مبنا از بین رفته و ثمن پرداخت شده را مسترد می نماید.

استردا ثمن پرداخت شده از سوی خریدار با فسخ معامله

با فسخ معامله مال غیر منقول از سوی خریدار یا فروشنده، معامله نیز بر هم می خورد و فروشنده باید ثمن را به خریدار بازگرداند، با خودداری فروشنده از استرداد ثمن معامله،همچنین برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته ناشی از قرارداد متوجه خریدار گشته، خریدار می تواند ابتدائا از طریق اظهارنامه، اراده خود را مبنی بر فسخ به فروشنده اعلام نماید.سپس تقاضای دعوای حقوقی استرداد ثمن معامله را مطرح نماید. خریدار در این جا بایستی ثابت نماید ثمن را مطالبه نموده است و فروشنده از استرداد آن امتناع نموده است در صورت استحقاق خریدار به در یافت، ثمن پرداخت شده به نرخ روز محاسبه می گردد.

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله با تلف مال مورد معامله

گاهی اوقات امکان دارد که مالک ، مال یا ملک خود را به طور صحیح و قانونی انتقال داده باشد و بخشی یا تمام ثمن معامله را گرفته باشد اما قبل از این که ملک را تحویل خریدار دهد و او مال را در اختیار بگیرد بدون تقصیر فروشنده ملک تلف شود. از آن جا که این تلف قبل از قبض بوده است تلف به عهده فروشنده است و با درخواست خریدار فروشنده ملزم به پس دادن و استرداد ثمن معامله می باشد.

نحوه طرح دعوای استرداد ثمن معامله

در این نوع دعوا خریدار، خواهان دعوا و فروشنده، خوانده دعوا محسوب می شود. با توجه به این که ثمن معامله طلب و دین است معامله مربوط به دعوای استرداد ثمن دعوایی منقول محسوب می شود. خواهان(خریدار) می تواند در دادگاه محل اقامت فروشنده دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نماید.

بعد از این که حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر گردید، خواهان باید درخواست صدور اجرائیه کند. اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد اصل ثمن توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن موجود نباشد به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد، با گرفتن استعلام از اداره راهور ، ثبت اسناد و املاک ،بانک مرکزی و اموال محکوم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت می شود. در صورت عدم امکان توقیف اموال محکوم علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان محکوم علیه را تا زمان پرداخت محکومیت و یا اثبات اعسار حبس نمود.

استرداد ثمن معامله در صورت مستحق للغیر بودن مورد معامله

“هرگاه در خصوص ملک مورد معامله، معلوم گردد که آن مال متعلق به ناقل(فروشنده) نبوده، بلکه مال شخص ثالث بوده، اصطلاحا مال مستحق للغیر است”

در صورتی که بایع مالک مبیع نباشد و یا خریدار مالک ثمن نباشد معامله فضولی انجام شده است و با تنفیذ صاحبان اصلی مبیع یا ثمن معامله کامل و صحیح می شود در غیر اینصورت (یعنی در صورت عدم تنفیذ توسط مالکان اصلی) معامله صحیح تلقی نمی شود و اگر در این بین ضرری به هر یک از طرفین وارد شده باشد فرد فضول که بدون اجازه مالی را منتقل کرده است یا با ثمن غیر مالی را خریداری کرده است باید جبران خسارت کند.

در صورت ضمان درک (مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن است) باید بین موردی که خریدار از فساد معامله مطلع است و موردی که مطلع نیست قائل به تفکیک شده. اگر خریدار آگاه باشد که فقط می تواند مطالبه ثمن پرداختی را داشته باشد و در صورت عدم آگاهی به جز مطالبه ثمن پرداختی می تواند ثمن خسارتی را که در این مدت به او در اثر این معامله وارد شده است را هم داشته باشد.

رای وحدت رویه شماره ۷۳۳-۱۵/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد.یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی ،اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.

با توجه به ماده 391 و 392 قانون مدنی و و حدت ملاک از رای وحدت رویه شماره30/93 آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید خریدار در اثر تورم به عبارتی کاهش قیمت ثمن معامله است و خسارات وارده بر مشتری نباید بلاجبران بماند و حتی در صورت کاهش قیمت ملک فروشنده، وی مکلف است اصل ثمن را استرداد نماید و به موجب رای وحدت رویه شماره733-1393 چنانچه بعد از قبض ثمن، مبیع(ملک) کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید اصل ثمن را کلا مسترد نماید .جهل مشتری به وجود فساد معامله ،اثری در تملک ملک و ثمن ملک ندارد بنابراین معامله صورت گرفته باطل و فروشنده باید از عهده کلیه غرامات وارده بر ملک برآید و چون ثمن در اختیار فروشنده بوده در صورت کاهش  ارزش ثمن و اثبات آن فروشنده قانونا ملزم به جبران خسارت است.

«غرامات بنا به ماده391قانون مدنی شامل میزان کاهش ارزش ثمن در زمان پرداخت ثمن به مشتری تحت عنوان بازگرداندن قدرت خرید به خریدار است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت ملک در نظر گرفته شود». چنانچه بیع به صورت صحیح منعقد شود و دارای جهات انحلال باشد برای انحلال آن انتخاب روش مناسب حائز اهمیت است. چرا که در بیع، اصلی ترین موضوع مورد بحث ، ثمن معامله است که پرداخت می شود و اگر معامله به هر دلیلی قابلیت بقا نداشته باشد، مطالبه ثمن نقش اساسی پیدا می کند.

مثالی برای روشن تر شدن مسئله

تصور کنید شما قصد خرید ملکی را دارید به بایع (مالک ملک) مراجعه می کنید و در ازای پرداخت مبلغ معینی ، ملک را خریداری می کنید. در اینجا همه شروط یک عقد صحیح فراهم است اما تا زمانی که فرد ثالثی از راه برسد و ادعای مالکیت ملک را کند و در اصل بعد از انعقاد بیع شما متوجه شوید که ملک خریداری شده مستق للغیر بوده است و متعلق به فردی که شما ملک را از او خریداری کرده اید نبوده است .در این بین ملک به صاحب اصلی آن تعلق دارد ، اما شما هم به عنوان خریدار در ازای ملک غیر ، ثمن را پرداخت کرده اید و حال که مبیع مستحق الغیر در آمده است برای مطالبه ثمن معامله شما به عنوان خریدار باید دعوای استرداد ثمن معامله رامطرح نمایید
در صورت اختلاف در پرداخت ثمن معامله، اثبات پرداخت باکیست؟

هرگاه  در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله بین خریدار و فروشنده اختلافی ایجاد شود با توجه به اینکه پرداخت وجه قرارداد، از جمله تعهدات خریدار است که باید به آن عمل کند، اثبات این امر بر عهده خریدار است چرا که اصل بر عدم پرداخت است. بنابراین خریدار ملک باید بنا به ادله و مستندات خود از جمله رسید پرداخت و واریز مبلغ قرارداد به حساب فروشنده و یا ارائه گواهی گواهان مبنی بر اینکه ثمن معامله پرداخت شده است، اثبات نماید که ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نموده است و تعهد خود را ایفا نموده است.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد ثمن معامله

 • تصویر مصدق سند عادی
 • تصویر مصدق سند رسمی
 •  به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت الزامي است 

در صورت عدم وجود مدارك فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد:

 • استماع شهادت شهود و مطلعين.
 • درخواست جلب نظر کارشناس.
 • درخواست استعلام.
 • شماره پرونده استنادي
 • معاینه محلی
 • تحقیقات محلی
 • اتیان سوگند و ساير دلايل و منضمات.

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در دعوای استرداد ثمن معامله با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و متخصصین در حوزه دعاوی ملکی آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی ملکی به طور مختصر شرح داده شده، می باشد جهت بهره مندی از این خدمات  و در صورت  داشتن هرگونه سوال در زمینه دعاوی ملکی می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 5)
بیشتر بخوانید :  مشاوره حقوقی ملکی

14 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام وقتتون بخیر در خصوص استرداد ثمن معامله سوالی داشتم. بنده پس از تحویل ثمن معامله متوجه شدم که فروشنده اصلا مالک آپارتمان نبوده و ملک در اصل به نام پدر بزرگش که قول انتقالش را به وی داده بود، بوده او ملک را به صورت قولنامه ای به من فروخته. چگونه و به طرفیت چه کسی باید طرح دعوا کنم؟

  پاسخ
  • سلام .با توجه به اینکه فروشنده مالک اصلی آپارتمان نیست و مال شخص ثالث را به شما منتقل نموده معامله صحیح نیست باید دادخواست استرداد ثمن معامله را به جهت مستحق للغیر درآمدن در دادگاهی که آپارتمان در حوزه آن قرار دارد ارائه دهید.

   پاسخ
 • پیمان اشرفی
  نوامبر 23, 2020 2:09 ب.ظ

  بعد از خرید زمینی در اسلامشهر متوجه شدم ملک اصلا مسکونی نیست یعنی توی قولنامه زمین مسکونیه اما الان کاربری زراعی تشخیص داده شده چه کاری اقدامی می توانم انجام بدم. مجوز ساخت و فروش هم به من نمیدهند؟

  پاسخ
  • با سلام
   با توجه به اینکه در قولنامه زمین مسکونی می باشد اما بعد مشخص شده که زمین کاربری مسکونی نداشته بنابراین فساد در معامله رخ داده و معامله باطل و دادخواست استردادثمن معامله به علاوه خسارات و هزینه دادرسی به طرفیت فروشنده ارائه دهید

   پاسخ
 • باسلام بنده یک واحد آپارتمان را با قیمت 2 میلیار تومان خریده ام اما پس از سه هفته متوجه شدم فروشنده سرم کلاه گذاشته و با قیمت بالایی به من فروخته آیا می توانم پولم را پس بگیرم؟

  پاسخ
  • سلام
   با احراز غبن فاحش معامله بله می توانید معامله را فسخ نمایید و دادخواست استردادثمن معامله را مطرح نمایید و باتوجه به نرخ تورم و کاهش قیمت ثمن معامله خسارت وارده به شما نیز نباید بلاجبران بماند.

   پاسخ
 • سهیل رضایی تبار
  دسامبر 9, 2020 1:34 ب.ظ

  سلام روزتون بخیر.یک سوالحقوقی داشتم ما باغی به مساحت 2هزار متر در شهرستان شهریار خریدیم معامله بین من و فروشنده با مبایعه نامه دستی بوده در مبایعه نامه فروشنده حتی وکالت بلاعزل هم به من داد اما بعداز معامله متوجه شدم زمین ازبرای منابع طبیعی بوده پی گیر کار شدم نامه منابع طبیعی را گرفتم تا تقاضای فسخ معامله بدم اما فروشنده حاضر به فسخ نیست.من به او چک دادم اما دیدم قضیه این شد از پرداختش خودداری کردم و الان متاسفانه به اجراش گذاشته چه کاری انجام دهم که به پولم برسم؟

  پاسخ
  • ابتدائا اظهار نامه ای مبنی بر اعلام فسخ معامله ارسال نمایید بعد از تایید فسخ می توانید در دادگاه دادخواست تایید فسخ را درخواست نمایید.به هر حال مبایعه نامه باید بررسی گردد.

   پاسخ
 • جبار صحرایی
  دسامبر 10, 2020 11:25 ق.ظ

  سلام. باشخصی معامله سه دنگ از یک مغازه را انجام دادم حالا می خوام معامله رو فسخ کنم دعوای استرداد را مطرح کردم اما با اینکه طرفم سرم کلاه گذاشته و حق قانونی من هست که پولی که پرداختمو مطالبه کنم اما قرار رد صادر شده است چرا؟

  پاسخ
  • شما باید ابتدائا تنفیذ و تایید فسخ معامله را تقاضا کنید سپس اعاده ثمن معامله را بخواهید.مطالبه ثمن معامله ی فسخ شده منوط به تقاضای تنفیذ و تایید فسخ عقد از دادگاه است.

   پاسخ
 • سلام .بنده کالایی را از بندر لنگه خریداری کردم اما متاسفانه مال مسروقه از آب درآمد اکنون با توجه به اینکه بنده هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتم آیا دادخواست مطالبه وجه را بدهم قابل پذیرش است؟ یا باید به خواسته صدور حکم برای ابطال معامله یا فسخ بیع و استرداد ثمن دادخواست تقدیم نمایم؟

  پاسخ
  • چنانچه پرونده کیفری تشکیل شده باشد نظر به اینکه مبیع متعلق به غیر است بنابراین عقد بیع باطل و شما باید دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن به دادگاه حقوقی ارائه دهید.

   پاسخ
   • استرداد ثمن معامله و اعلام بطلان معامله و مطالبه خسارت‌ دادرسی اعلام عدم حصول سازش به مرجع صلاحیتدار صادر شد
    این یعنی چی؟ ببخشید

    پاسخ
    • سلام با توجه به اینکه دعاوی مطروحه ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع میشود تا سازش ایجاد شود چنانچه سازشی حاصل شود برای رسیدگی به دادگاه ارجاع میشود

     پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست