قراردادهای بانکی

قرارداد خرید دین

قرارداد خرید دین یکی از عقود مبادله ای می باشد که در سال های اخیر رواج و توسعه زیادی پیدا کرده است. تعریف قرارداد خرید دین در ماده یک دستورالعمل...

قرارداد جعاله بانکی---

قرارداد جعاله در حقوق بانکی

از جمله عقود مبادله ای که طی آن بانکها اقدام به اعطای تسهیلات در راستای گسترش امور تولیدی و تاسیساتی و تامین منابع مالی واحدهای تجاری و خدماتی ،عمرانی می نمایند انعقاد قراردادهای جعاله است.که در ادامه به تعریف ، ویژگی ها، هزینه ها ،کاربرد و ابطال قرارداد جعاله می پردازیم.

وثیقه در قراردادهای بانکی

وثیقه در قراردادهای بانکی

وثیقه بانکی چیست؟ وثیقه بانکی عبارت  است  از هر نوع مال غیرمنقول که مورد تائید بانک باشد و همچنین هر نوع مال منقول که بانک ها برای اعطای تسهیلات جهت...

قرارداد مضاربه---

قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

مضاربه قراردادی است کوتاه مدت و حداکثر یک ساله که بین بانک و مشتری و به منظور تخصیص منابع پولی منعقد می شود. ماده ۵۴۶ قانون مدنی در مقام تعریف...

قرارداد مشارکت مدنی---

قرارداد مشارکت مدنی در حقوق بانکی

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسنرش فعالیت بخش های مختلف تولیدی بازرگانی و خدماتی ،قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تامین نماید.

قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی

قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی

اعطای تسهیلات در قرارداد فروش اقساطی در زمینه های زیر صورت می گیرد:به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن (واحدهای مسکونی ارزان قیمت )تسهیلات ..

اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی

تعریف:اجاره به شرط تملیک،عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد عین مستاجره را مالک شود.به طوری که ملاحظه می شود اجاره به شرط تملیک تلفیقی از دو عقد بیع و اجاره است.