اسناد تجاری

استرداد لاشه چک

استرداد لاشه چک

چک اصولا به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده اشخاص قرار می گیرد؛ اما بعضا این…

مطالبه وجه سفته

اگر صادرکننده سفته به تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه سفته در موعد مقرر عمل…
تامین خواسته چک

تامین خواسته چک

تامین خواسته چک ، یک نوع اقدام اختیاطی است که قانونگذار برای حفظ کردن موضوع…
ظهرنویسی چک و سفته

ظهرنویسی چک و سفته

ظهرنویسی به معنای درج هرگونه عبارت تعهدآور توسط اشخاصی غیر از صادرکننده در سند تجاری…