دعاوی علیه سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

الزام سازنده به اخذ پروانه ساختمان--

الزام سازنده به اخذ پروانه ساختمان

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از...

صورتمجلس تفکیکی

دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

ساختمان‌های قدیمی که معمولا یک سند دارند بعد از نوسازی تبدیل به آپارتمان‌هایی میشوند که شامل واحدهای مجزا از یکدیگر هستند و اغلب مالکین متفاوتی دارند. به همین دلیل ضروری ست برای هریک از واحدها سند مالکیت جداگانه نیز صادر شود.صورت‌مجلس تفکیکی سندی ست که به عنوان مقدمه صدور سند رسمی مالکیت یا همان سند…

Untitled 1 1

الزام به اخذ پایان کار ساختمان

در مقررات ملی و قانون نظام مهندسی ساختمان به موضوع اخذ پایان کار ساختمان اشاره شده است.پایان کار ساختمان در صورتی که ملک براساس معیارهای فنی و مهندسی کاملاً مورد تایید شهرداری بوده و دارای تخلف ساختمانی و یا بدهی به شهرداری نباشد ، توسط شهرداری صادر و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته…