نظریات مشورتی دیوان عدالت اداری

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نسبت به اعتراض کارفرمایان به رای جریمه صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه

نظریه ۱۰۰/۹۷/۷-۲۸/۱/۱۳۹۷ با توجه به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰(که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی...