بیمه

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی : بیمه ها در دو دسته بیمه های بازرگانی ، خصوصی و بیمه های اجتماعی تقسیم می شوند که هر کدام قانون و ساز و کارهای خاص و مختص خود را دارا می باشند.

نکات مهم در خصوص قوانین و مقررات بیمه

*  شرکتهای بیمه مکلفند خسارت زیاندیدگان از محل بیمه نامه بدنه را بدون درخواست شکایت زیاندیده علیه مقصر حادثه پرداخت و در صورت لزوم یا اخذ وکالت نامه جهت بازیافت…

نکاتی درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون شخص ثالث جدید با عنوان قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مورخ ۲۰/۲/۹۵ تصویب شد.

ماهیت حقوقی قرارداد بیمه

قرارداد بیمه قرارداد جبران خسارت است. –  قرارداد بیمه قرارداد جبران خسارت است، این توصیف از ماهیت حقوقی قرارداد بیمه برای ارتقاء یا قابلیت الزام قرارداد بیمه نقش اساسی دارد،…

انواع بیمه مسئولیت

مطابق تعریفی که از مسئولیت مدنی ارائه می شود، مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیت اشخاص در مقابل خساراتی که ۱- ناشی از فعل یا ترک فعل آنهاست ۲- ناشی…