ولایت

دعوای بطلان معاملات ولی قهری

محجورین به علت فقدان قوه درک و عقل معاش از تصرف در اموال و امور مالی خود محرومند و اهلیت لازم برای ایجاد اثر حقوقی را ندارند. قانونگذار به منظور...

اثبات نسب و نفی نسب

دعاوی اثبات نسب و نفی نسب زمانی مطرح می شود که نسب مشروع طفل و الحاق وی به والدین مورد اختلاف باشد. این دعوا اگر از طرف پدر مطرح شود...

نصب امین

نصب امین یکی از امور حقوقی مطرح شده در قانون مدنی و امورحسبی است، چنان چه افراد توانایی اداره کردن امور حقوقی و مالی خود را نداشته و شخصی به...