ساعت کاری طبق قانون کار

دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما و امور استخدامی
ساعت کاری طبق قانون کار

شرح موضوع

ساعت کاری طبق قانون کار

هرانسانی برای امرارمعاش خودیاخانواده خودبه شغلی اشتغال پیدا میکند. هدف هر فردی از اشتغال دریافت مزد و حقوق جهت پرداخت هزینه های روزمره و زندگی میباشد. اما اینکه هرانسانی به طورطبیعی چه میزان از زمان خودرا درشبانه روزبه کارکردن اختصاص دهد از اهمیت بالایی برخورداراست. چراکه توان هر فردی جهت انجام عمل مطلوب درشبانه روزبازمانی که بدین امراختصاص میدهدرابطه نزدیکی دارد. قانون کار همیشه منافع کارگر را در اولویت قرارداده است. از این رودرمورد ساعات کاری کارگر هم درطول هفته به وضوح صحبت کرده است. قانونگذار میزان کل ساعت کاری طبق قانون کار را تا۴۴ساعت  درطول هفته مقرر نموده است. البته با توجه به قرارداد منعقده بین کارگر و کارفرما میتوانددربعضی ازروزهاکمتریابیشترباشد.

قانونگذار درماده ۵۱قانون کار نیز چنین آورده،که ساعات کار کارگران درشبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند.

ساعات کاری طبق قانون کار

ساعت کاری در مشاغل سخت

کارهای سخت به کارهایی اطلاق میشودکه به توان وانرژی بیشتری نسبت به سایر کارها نیاز دارد. از این رو قانون گذار برای چنین مشاغلی میزان ساعات کار راتقلیل داده است.میزان ساعات کاردرطول هفته برای مشاغل سخت و زیان آور ۳۶ ساعت در نظر گرفته شده است.

  •  ازآنجایی که قانون کارهمیشه حامی کارگربوده،روزهای جمعه وتعطیلات رسمی راازحقوق کارگرکسرنکرده وجزء روزهای کاری قلمدادنموده است.بدین صورت کارگربدون اینکه کارکند،حقوق آن روزها به وی تعلق می گیرد.

کارفرما نمیتواندکارگررادرچنین روزهایی بدون رضایت اوبه کاربگمارد.البته درصورت رضایت کارگر،کارکردن درچنین روزهایی باعنوان اضافه کاری بامانعی روبه رونمی شود. البته بایدحقوق ومزایای اضافه کاری به کارگرداده شود.

دربرخی ازکارگاه ها دربدو انعقاد قرارداد،روزدیگری رابه جزجمعه هابه عنوان روزتعطیل درنظرمیگیرندکه درصورت رضایت کارگر به چنین امری مانعی وجودندارد.

 ساعت کاری در ایام ماموریت

ساعت کاری درایام ماموریت ملاک نیست و میتواندکمتر یا بیشتر از یک روز کاری باشد.

آنچه مشخص است این است که قانونگذاربا توجه به توان افراد وکارمورد نظرساعتهای کاری را درقانون پیشبینی کرده است.

مسلما بسیار دقیق و حساب شده این تصمیم لحاظ شده است. چراکه کار بیش ازحد معمول، کارایی افرادراکاهش می دهد. مطمئنا، دراین صورت نتیجه مطلوبی هم حاصل نخواهدشد.

چنانچه کارفرمایی بدون لحاظ کردن زمان مشخص شده برای مشاغل عادی وسخت،میزان ومدت بیشتری کاراز کارگرطلب کند.باید مدت مزبور رادر قالب اضافه کاری محاسبه کند.در غیراین صورت ،مرتکب عمل غیرقانونی شده است. در صورت اثبات ،ملزم به پرداخت کلیه حق و حقوق کارگر در چنین ایامی می باشد.

چنانچه شمانیزاقدام به انجام کار مضاعف کرده ایدبدون اینکه بابت کارمازادخود اضافه کاری دریافت کنید،بدانید که قانون دراین موردحامی شماست. قانون در این مواقع کارفرمای خاطی را اجبار به جبران خسارت ازشما مینماید.

البته این امرنیازبه اثبات داردوبایدمشخص شودکه انجام کار بدون رضایت کارگر و بدون دریافت اضافه کاری صورت گرفته است .

گروه وکلای دادپویان حامی بابیش از 10سال سابقه فعالیت موفق دردعاوی کارگر و کارفرما ودارا بودن کادر متخصص ومتبحردرخدمتگذاری اماده است. تمام تجربه، توان و تخصص خودرابه کار بسته ایم تاشمارادراحقاق حقتان یاری دهیم.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط