حقوق و مزایای کارگر

حقوق و مزایای کارگران در قانون کار با عنوان حق السعی کارگران عنوان شده است. و شامل مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خوار و بار ، ایاب و ذهاب و… میشود.

حق السعی چه مزایایی را شامل میشود؟

اصل براین است که هرفردی که اقدام به انجام عملی مینماید، قصد مطالبه اجرت داشته است. فلذا کارگرانی هم که اقدام به انجام کاری مینمایند، درحقیقت جهت دریافت حقوق و مزایای کارگری به این امر مبادرت می ورزند.البته قانونگذار حقوق و مزد را زیر مجموعه ای از دریافتی های کارگر بیان کرده است .البته به جز این مورد، دریافتی های دیگری را نیز برای کارگر در نظر گرفته است .

قانون گذار، عبات حق السعی را برای دریافتی های کارگر به کار برده است قانون گذار در ماده ۳۴ قانون کار چنین بیان نموده است :
” کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خوار و بار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آن ها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .”

 

حقوق و مزایای کارگران

حقوق و مزایای کارگران

 

عبارت کلیه دریافتی های قانونی درماده،شامل موارد احصاشده ای است که درقانون به عنوان حق وحقوق برای کارگران لحاظ شده است. جمع این موارد را حق السعی مینامند که به ازای زحمتی است که کارگر برای کارمورد نظر انجام داده است.

کارگری مستحق ،حقوق و مزایاست که قرارداد کاری با او منعقد شده باشد.گاهی ممکن است کارگری با میل خویش و بدون اطلاع کارفرما به امری مبادرت نماید.چنانچه انجام آن امر از وی خواسته نشده باشد،چنین کارگری نمی تواند مطالبه حقوق ومزایا نماید. درواقع کارگری مجاز به درخواست مزد است که  دارای قرارداد کار بوده وبرطبق آن برای وی حقوق درنظرگرفته شده باشد. حقوق  مشخص شده طبق قرارداد کارمی تواند بسته به مورد قرارداد، ماهانه ، روزانه و…پرداخت شود.

کمک عائله مندی کارگر

کمک عائله مندی از مزایایی است که قانون کار جز حقوق و مزایای کارگر لحاظ کرده است.کمک عائله مندی مبلغی است که ازسوی کارفرما ،درهنگام پرداخت مزد یا حقوق به کارگر،مازاد برمزد اوپرداخت می شود. هدف از کمک عائله مندی، مساعدت به خانواده کارگر است که متناسب با تعداد فرزندان و سن آن ها لحاظ می گردد.

بیشتر بخوانید :  مراجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما

عائله مند به چه کسی گفته میشود؟

عائله مند به کارگری گفته میشود که دارای فرزند باشد. حق عائله مندی کارگر هم مبلغی است که ازسوی کارفرما جدای ازحقوق ومزد جهت مساعدت ،به خانواده کارگر به آنها داده میشود.

حق عائله ندی تا چند فرزند را شامل میشود؟

مبلغ مزبور با توجه به تعداد و سن فرزندان قابل پرداخت میباشد. ماده ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی به بحث حقوق عائله مندی کارگر پرداخته است .ماده مزبور عنوان کرده است که کمک عائله مندی منحصرا تا دو فرزند فرد بیمه شده به او پرداخت میشود. البته با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، محدودیت تعداد فرزندان برای اخذ حق عائله برداشته شد .فلذا در حال حاضر حق عاذله مندی به همه فرزندان تعلق میگیرد.

 

حق عائله مندی کارگران

حق عائله مندی کارگران

بیمه شده جهت اعطا حق عائله مندی کارگرچه شرایطی را باید دارا باشد؟

لازم است که بیمه شده واجد شرایطی باشد که درصورت عدم احرازاین شرایط از چنین حقی محروم میگردد.
1) کارگر بیمه شده ،باید سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کاری را داشته باشد.
2) سن فرزندان کارگر باید زیر ۱۸ سال تمام باشد .به فرزندان بالای ۱۸ سال تنها در دو صورت تعلق میگیرد .

  • چنانچه فرزندان درحین تحصیل باشند.
  • در صورتیکه براثر بیماری یا نقض عضو طبق کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی توانایی کارکردن نداشته باشد.

بدیهی است حق عائله مندی زمانی به کارگر تعلق می گیرد که شرایط فوق را داشته باشد .در حقیقت صرف مزدوج شدن دلیل بر استفاده از حق عائله مندی نیست. البته خود ازدواج هم شامل کمک هزینه های ازدواج میباشد،اما تا زمانی که فرزندی متولد نشودحق عائله مندی به کارگرتعلق نمیگیرد.

نکته جالبی که بسیاری از افراد نمیدانند….
بسیاری ازافراد تصور می کنند که حق اولاد و حق عائله مندی یکی است،درحالیکه چنین نیست.جهت روشن شدن این موضوع لازم به ذکراست که حق اولاد و حق عائله مندی، درشرکتهای خصوصی یکی میباشد.اما درشرکتها و سازمان های دولتی به دلیل هماهنگی که درنظام  پرداخت آنها وجود دارد حق عائله مندی ازحق اولاد جداست.

حق عائله مندی به چه صورت محاسبه میگردد؟

جهت محاسبه حق عائله مندی یک فرمول ساده وجود دارد . هرفردی می تواند آنرا محاسبه نماید .بدین صورت که اگرکارگر بیمه شده ،دارای یک فرزند باشد عدد۱ضرب درحداقل دستمزد روزانه کارگر وضرب درعدد 3می شود. اگرکارگر بیمه شده دارای ۲ فرزند باشدعدد 2 ضرب در حداقل حقوق روزانه کارگر ضرب در عدد ۳ محاسبه میگردد.و به همین صورت برای سایر فرزندان محاسبه میگردد.

چنانچه ،زن و شوهری هردو شرایط استفاده ازحق عائله مندی راداشته باشندحق مزبوربه هردوی آنها تعلق میگیرد وهردومیتوانند استفاده نمایند.

حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در حق عائله مندی

حق عائله مندی، مبلغی است که برعهده کارفرما است. چنانچه کارگر واجد شرایط باشد کارفرما موظف به پرداخت میباشد.کارفرما ممکن است ازپرداخت امتناع نماید و یا اینکه ادعا کند که کارگر واجد شرایط نیست.کارفرما میتواند پیرو ادعای خویش شکایت مطرح نماید.
به اختلاف بین کارگر وکارفرما در مورد حق عائله مندی، از طریق مراجع حل اختلاف اداره کار رسیدگی میشود.

بیشتر بخوانید :  تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی اداره کار

حق مسکن

از دیگر دریافتی های کارگران هزینه های مسکن است .این مورد برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ،دارای هیچ استثنایی نیست و حتی به دارا بودن یا نبودن مسکن ازسوی آنها، ارتباط پیدا نمی کند.این مورد برای همه کارگران به نحو یکسان اعمال می شود.

حق خوار وبار کارگر

حق خواروبار ،توزیع بسته های حمایتی غذایی به کارگران به جهت جلوگیری از فشارهای روزمره زندگی است .این مورد میتواند گزینه مناسبی برای کمک به معیشت خانواده ها باشد. البته در حال حاضر این حق به صورت مبلغی است که به حقوق کاگران افزوده میگردد و هر سال مبلغی به آن افزوده میشود.

ایاب و ذهاب کارگر

قانون گذاردر ماده ۱۵۲ قانون کار در باب ایاب و ذهاب کارگران چنین بیان نموده است:

“در صورت دوری کارگاه و کافی نبودن وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله ی نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد .”
ماده مزبور،در اختیار قراردادن وسیله مناسب را وظیفه کارفرما دانسته است فلذا کارفرما بایستی آن را رعایت نماید.از این رو،امکان پرداخت وجه نقد به کارگر با وجود این ماده وجود ندارد .
نکته قابل توجه در این است که قانون گذار در اکثر مواقع از حق کارگر به طرق مختلف دفاع نموده است.قانونگذار تمام سعی و اهتمام خود را بر این قرارداده  است تا حقی از وی ضایع نگردد.اما متاسفانه اکثر کارگران به دلیل عدم آگاهی از حقوق و مزایای کارگری به سادگی از آن می گذرند.فلذا توصیه می شود، درصورتی که برای به دست آوردن حق و حقوق خود اقدام مینمایید ،حتما اطلاعات لازم را دراین زمینه کسب نمایید. از این رو بهتراست با کارشناسان و وکلای صاحب تجربه در این زمینه مشورت کنید .

بیشتر بخوانید :   انحلال کارگاه و وضعیت کارگران در صورت انحلال
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست