مطالبه خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت

مطالبه خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت در صورتی امکان پذیر است که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل ننمایدو یا اینکه در انجام عمل تاخیر نماید .در اینصورت طرف مقابل می تواند از این جهات مطالبه خسارت نماید.چرا که در قرارداد مذبور  به محض انعقاد قرارداد،طرفین مجبور به ایفای تعهد میشوند.قانونگذار این اثر را در قراردادها اجباری دانسته است.

طرق مطالبه خسارت در قراردادهای مشارکت در ساخت

از دو طریق می توان در  قراردادهای مشارکت در ساخت خسارت را مطالبه نمود:

1-مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد

2-مطالبه خسارت عدم انجام تعهد.

1-مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت

به طور معمول در قراردادهای مشارکت در ساخت طرفین در قبال تاخیر در انجام تعهد مسئول میباشند.و طبق شروط مقرر در قرارداد بابت هرروز تاخیر ،مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت یا وجه التزام میباشند.در اکثر قراردادهای مشارکت در ساخت برای اطمینان خاطر طرفین ،تضمیناتی از هر دو طرف اخذ میشود.تا از محل آن بتوانند خسارت تاخیر را وصول نمایند.درصورت تاخیر در انجام تعهد،متعهد میبایست علاوه بر پرداخت خسارت وجه التزام،به تعهد خود نیز عمل نماید.و اینگونه نیست که با پرداخت خسارت از انجام تعهد بری شود.

مطالبه خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت
مطالبه خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت

 

نحوه مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت

تاخیر در انجام تعهد در قراردادهای مشارکت در ساخت زمانی تحقق پیدا میکند که :

 • تعهد قابل مطالبه باشد.
 •  تعهد اجرا نشده باشد.
 • اجرای تعهد هنوز ممکن باشد.
 • در موارد خاص تعهد مطالبه شده باشد.

بنابراین جهت مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد میبایست موارد فوق وجود داشته باشد.و همچنین شخص مدعی بتواند آن را اثبات نماید.
برای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد میبایست ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی به طرف ابلاغ گردد.اظهارنامه یکی از دلایل اثبات تاخیر در انجام تعهد میباشد.یکی دیگر از دلایلی که میتوان به آن استناد نمود اخذ تامین دلیل میباشد.
برای مثال چنانچه سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل اقدام ننماید،مالک میتواند تامین دلیل نماید.و از این طریق میتواند تخلف سازنده را اثبات نماید.

دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت

خواهان دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد میتواند مالک یا سازنده باشد.دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد دعوایی مالی میباشد.به این صورت که مدت تاخیر و مبلغ وجه التزام تا روز تقدیم دادخواست محاسبه میشود.و هزینه دادرسی طبق آن پرداخت میشود.دادگاه صالح به دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد،دادگاه محل وقوع ملک میباشد.دعوا تحت عنوان الزام به ایفای تعهد مبنی بر..و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به میزان روزانه….ریال میباشد.
پس از بررسی مدارک و مستندات قاضی،حکم را صادر مینماید.طبق حکم،خوانده محکوم به ایفای تعهدات خود و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد میشود.

2- مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت

در برخی از مواقع مشاهده میشود مالک یا فروشنده به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نمی نمایند.دراینصورت طرف دیگر قرارداد میتواند علیه او اقدامات قضایی مقرر در قانون را انجام دهد.درخصوص عدم انجام تعهد در ابتدا باید دید دلیل عدم انجام تعهد چه میباشد؟
درصورتیکه عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره باشد،متعهد مسئولیتی ندارد.مقصود از قوه قاهر هر حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع میباشد.
اما چنانچه مالک یا سازنده بعداز انعقاد قرارداد بدون هیچ دلیلی از اجرای تعهدات امتناع نماید،طبق مواد۲۲۱و۲۲۶قانون مدنی عمل میشود.

شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت

درصورت وجود شرایط ذیل میتوان خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه نمود:
۱-مدت مقرر برای انجام تعهد منقضی شده باشد.
۲-ضرر و خسارت به متعهد له وارد شده باشد.
۳- عدم اجرا ناشی از خود متعهد باشد.
۴- جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

بنابراین صرف گذشتن موعد با جمیع شرایط دیگر جهت مطالبه خسارت ، کفایت می نماید.درصورت عدم انجام تعهد درقرارداد مشارکت درساخت میتوان علاوه برمطالبه خسارت عدم انجام نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام نمود.

دعوای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت

درصورتیکه هریک از طرفین در موعد مقرر به تعهدات خویش عمل ننمایند،طرف دیگر میتواند اقدامات قضایی را انجام دهد.دعوای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد مشروط به اثبات وجود موارد فوق الذکر میباشد.خواهان دعوا میتواند مالک یا سازنده باشد.دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک میباشد.

موضوع خواسته میتواند مطالبه خسارت عدم انجام تعهد و اعلام فسخ قرارداد باشد.و یا مطالبه خسارت عدم انجام تعهد و الزام به ایفای تعهد باشد.

 • چنانچه برای عدم انجام تعهد وجه التزام مقرر شده باشد همان مبلغ مورد مطالبه است.
 • درصورت عدم درج وجه التزام میتوان تقاضای ارجاع به کارشناسی نمود تا میزان خسارت وارده محاسبه گردد.

انواع دعاوی مطالبه خسارت در قراردادهای مشارکت در ساخت

در این قراردادها باتوجه به تعهدات مالک و سازنده،موضوعات مختلفی جهت مطالبه خسارت پیش می آید.
چنانچه هریک از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید یا تاخیر در عمل داشته باشند میتوان خسارت را مطالبه نمود.

دعاوی مذبور از جمله دعاوی پیچیده ای می باشد که مخاطبان خاص خود را دارد  .گاهی کوچکترین اشتباه در روند پیگیری این دعاوی می تواند مسیر دستیابی به نتیجه مطلوب را متغییر نماید .از این رو لازم است در کنار تجربه حقوقی کافی، تجربه عملی را نیز مد نظر قرار دهیم .واضح است که اکثر مخاطبان این دعاوی،فاقد تجربه عملی در این .زمینه  می باشند.اما وکیل متخصص در این زمینه می تواند با به کار گیری دانش حقوقی و ضمیمه نمودن تجربه عملی خویش،رسیدن به نتیجه مطلوب را تسریع ببخشد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در سوابق حرفه ای خود دعاوی مطالبه خسارات ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت بسیاری را پیگیری نموده است.که در تمامی این دعاوی توانسته نتایج رضایت بخشی را تحصیل نماید.دعاوی ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت را میتوان به شرح ذیل نام برد.

 • مطالبه خسارت وجه التزام تاخیر در تحویل در قراردادهای مشارکت در ساخت
 • مطالبه خسارت وجه التزام عدم تحویل در قراردادهای  مشارکت در ساخت
 • مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم و انتقال سند رسمی در قرارداد مشارکت در ساخت
 • مطالبه خسارت عدم تنظیبم و انتقال سند رسمیی در قرارداد مشارکت در ساخت
 • مطالبه خسارت تاخیر یا عدم انجام سایر تعهدات قراردادی
 • مطالبه مابه التفاوت ناشی از کسر یا نقص در قرارداد مشارکت در ساخت
 • مطالبه اجرت المثل در قرارداد مشارکت در ساخت

چنانچه با هر کدام از دعاوی فوق مواجه هستید و پاسخ خود را در مقالات نیافتید. با ما تماس بگیرید…

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 7 امتیاز: 2.6)

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مجید مختاری
  ژانویه 28, 2021 3:20 ق.ظ

  سلام وقت بخیر بند زمینم رابا کسی قردادادمشارک بستم درمورخ اردیبهشت 96 که د قرارداد قید شده که چهارماه برای دریافت جواز ویک
  سال هم برای ساخت که تابه امروز فقط اسکلت زده شده ودرقرارداد بابت هرروز تخیر مبلغ 200 هزاربابت تخیر نوشته شده ومن هم تابه حال سه بار اعسار نامه برایش فرستادم ولی جوابی نداده وتوی قرارداد حکم داریم که طرف دار سازنده است ذیل حکم را می‌شود اعزل کرد اگر رهنمایی کنید بسیار سپاسگزارم

  پاسخ
  • سلام خیر چنانچه داور شخص معینی باشد قابل عزل نیست مگر اینکه داور از داوری امتناع نماید

   پاسخ
 • سلام
  بنده ملک نیمه کاره ای رای خریداری کردم ومالک کل سازه ( عرصه و عیان )شدم که این سازه ۲نفر به عنوان سازنده یکی سازنده اول با۱۷٪پیشرفت کار و سازنده دوم با۱۵٪ پیشرفت ساخت
  سازنده اول طبق گزارش کارشناس هزینه های انجام داده توسط مالک سابق از مبلغی که من بهش دادم پرداخت کرد، توضیح مختصر اینکه سازنده اول به دلایل مالی کنارکشیدوباگرفتن مبلغ هزینه صورت گرفته به روز مالک سابق پذیرفت
  ولی سازنده دوم که قرار شد مالک سابق هزینه های صورت گرفته را پرداخت کند ولی بابت مشکلات زیادی که به وجود اورد ه بود هزینهایه انجام گرفته واختلاف آنها به دادگاه کشیده شد چطور !!!
  توضیح مختصر اینکه :
  طبق توافقات صورت گرفته سازنده در مدت زمان یکسال به تمام تعهدات توافق شده عمل کند که متاسفانه بعد از نوشتن قرارداد مشارکت سازنده۴ماه عملیات اجرایی دیرتر شروع کرد و در مدت زمان باقی مانده چند مرتبه بابت تخلفات خودسرانه خلاف پروانه ساختمان و ارسال اخطار توسط پلیس ساختمان عملیات متوقف شد ‌طبق گزارش کارشناس ۱۵٪پیشرفت اجرایی داشتند
  مشکل از آنجاشروع شدکه سازنده که طبق قرارداددر مدت زمان۱سال باید عملیات اجرایی ذاتمان میکرد حاظر به خروج از ساختمان نبود وهیچ عملیات اجرایی هم نداشت که درنهایت مجبور به شکایت با دادخواست فسخ قرارداد علیه سازنده گردید
  که از زمان دادخواست فسخ درنهایت بعد از۱سال حکم فسخ توسط دادگاه حقوقی صادر گردیدو سازنده را بانکم دادگاه بیرون انداختن
  و بعد از گذشت ۱سال مالک سابق حکم فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را بر علیه سازنده گرفت
  و بنده ابعد از گذشت ۱سال ازتاریخ فسخ اقدام به خرید سازه کردم و سریع مشغول به انجام عملیات اجرای سازه جهت تکمیل کردن شدم ‌حدود ۴۰٪پیشرفت کار داشتم که در مجموع با۷۲ درصد پیشرفت کار اشخاصی با داشتن مبایعه نامه که ما مالک واحدهایی در طبقات مختلف به صورت تفکیک شده یعنی طبق پروانه هر طبقه ۱واحد بود مبایعه نامه هر طبقه ۲واحدذکر شده بود و مدعی مالکیت بودند
  که بعداز پرسیدن این سوال که واحد را از کی خریداری کردین ؟از سازنده
  یعنی سازنده بدون هیچ سند مالکیت،وکالت فروش ، ویا قولنامه و اجازه ‌اطلاع مالک نسبت به پیش فروش !!! علاوه بر داشتن مبایعه نامه با داشتن حکم اجرای احکام نسبت به تحویل واحد صادر از دادگاه غیابی که مالک سابق حظور نداشته و روحشم خبر نداشته و حکم صادرت شده علیه سازنده ای بود که قراردادش فسخ شده بود وهیچ اجازه و اختیاری برای پیش فروش واحد نداشته که دادگاه محترم حقوقی بر اساس قرارداد بین مالک و سازنده این حق پیش فروش براساس قرارداد مشارکت را قانونی و شرعی اعلام کرد
  با ورود به آپارتمان که کل عملیات تمام اقدام به کشیدن دیوار وسط واحد و تخریب دیوارها باز کردن درب ورودی و….بدون داشتن هیچ حکم تخریب ،تفکیک و الارقم اعتراض به شعبه حقوقی چهارطبقه ازشیش طبقه را تفکیک کردن
  چه از نظر قانونی و چه از نظر درگیر شدن هیچ کاری از ما برنیامد وبا داشتن نفوذ فراوان و همکاری دادگاه استان کرمانشاه زندگی ۵ خانواده را نابود وتمام دارایی و پول و وام جهت خرید واحد را کشیدن بالا و هیچکی جلو دارشون نیست و طبق پرس و جو بنده ۱اپارتمان دیگر هم همین بلا رو سرشان آوردن
  با بستن قراردادمشارکت با مالک و با پیشرفت ۱۰٪تا۱۵٪ سازه را تعطیل وبعد از صبر چند ساله و کامل شدن سازه توسط مالک یا سازنده اقدام به شکایت و تیم حقوقی که متشکل از وکیل ‌قاضی رای بر مالکیت پیش خریداران سوری کل دارایی ۵ خانواده را میدزدند هیچ قدرتی هم نمیتونه جلوشون بگیره
  این واقعیت بود از دادگستری استان کرمانشاه که تمام مدارک و احکام قابل ارایه میباشد و کوچیکترین اغراقی نداشتم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست