ابطال قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد باطل، قراردادی است که در عالم حقوق کان لم یکن تلقی شده و واجد هیچ گونه اثر حقوقی نمی باشد. عوامل متعددی از جمله فقدان شرایط عمومی صحت معاملات، رد قرارداد مشارکت در ساخت فضولی توسط مالک و … می تواند منجر به ابطال قرارداد مشارکت در ساخت شود.

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به جهت فقدان قصد

قصد و رضا رکن اساسی همه قراردادها از جمله قرارداد مشارکت در ساخت بوده و در صورتی که طرفین قرارداد، قصد واقعی جهت انعقاد قرارداد را نداشته و قرارداد را به نحو صوری منعقد نموده باشند، هیچ ماهیت حقوقی ایجاد نخواهد شد. مدعی ابطال معامله صوری در چنین مواردی می تواند با طرح دعوای تایید بطلان قرارداد به جهت فقدان قصد، بطلان قرارداد را نزد دادگاه اثبات نماید.

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به جهت معلوم نبودن مورد معامله

موضوع قرارداد مشارکت در ساخت باید معلوم و معین باشد؛ در غیر اینصورت قرارداد از ابتدا باطل است. برای مثال زمانی که مشخصات ملک موضوع مشارکت به طور دقیق در قرارداد ذکر نشده و قابل تعیین نباشد.

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به جهت عدم اهلیت طرفین معامله

انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت مستلزم تصرف در اموال هر یک از طرفین است، بنابراین در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد، محجور یا ورشکسته و ممنوع المعامله باشند، قرارداد باطل است.

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به جهت نامشروع بودن جهت معامله

تعیین جهت معامله در متن قرارداد ضروری نیست اما اگر جهت معامله در قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و نامشروع باشد، سبب بطلان قرارداد مشارکت در ساخت خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به جهت وجود شرطی که موجب جهل به عوضین شود

اگر در قرارداد مشارکت در ساخت، شرط مجهولی باشد که موجب جهل به عوضین شود، قرارداد باطل است؛ برای مثال چنانچه در قرارداد مشارکت در ساخت  شرط شود در صورت اجرای قرارداد تا تاریخ معین، تعداد نامعینی از واحدها به سازنده تعلق خواهد گرفت، قرارداد مشارکت در ساخت، موصوف به وصف جهالت در احد عوضین بوده و محکوم به بطلان است.

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت فضولی

اگر قرارداد مشارکت در ساخت به نحو فضولی منعقد شده باشد و مالک آن را تنفیذ نکند، قرارداد باطل است و ذی نفع می تواند دعوای تایید بطلان قرارداد به جهت فضولی بودن را نزد دادگاه صالح اقامه نماید.

در صورتی که مالک، شخصی را به عنوان وکیل خود در انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت تعیین نموده و به او اختیار انعقاد قرارداد برای ساخت آپارتمان شش طبقه بدهد اما وکیل مزبور اقدام به انعقاد قرارداد جهت ساخت آپارتمان چهار طبقه نماید، این قرارداد نیز به علت عدم رعایت غبطه موکل و دستورات او و خروج وکیل از حدود اختیارات تفویض شده توسط موکل، فضولی محسوب شده و در صورتی که از سوی مالک تنفیذ نشود باطل است.

تفاوت بطلان و انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

بطلان، وضعیت قراردادی است که در ابتدا غیرنافذ بوده و به علت عدم تنفیذ از سوی ذی حق، باطل شده است؛ مثل معامله فضولی که از سوی مالک رد شده یا قرارداد راجع به عین مرهونه که با مخالفت مرتهن مواجه شده است. اثر بطلان از تاریخ انعقاد قرارداد و اثر انفساخ از زمان تحقق سبب انفساخ است.

تفاوت بطلان و فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

معنای بطلان قرارداد که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت با فسخ متفاوت است. فسخ قرارداد مشارکت در ساخت منوط به احراز وجود چنین حقی برای یکی از طرفین یا ثالث و اعمال این حق توسط او می باشد. فسخ قرارداد مشارکت در ساخت از زمان اعمال حق فسخ به نحو قانونی واجد اثر بوده و نسبت به گذشته اثری ندارد اما بطلان قرارداد اثر قهقرایی داشته و کلیه آثار قرارداد باطل را زایل می کند.

تفاوت بطلان و ابطال

ابطال قرارداد مربوط به زمانی است که قرارداد از ابتدا فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بوده و فاقد اثر حقوقی است؛ مثل ابطال قرارداد مشارکت در ساخت صوری یا قرارداد مشارکت در ساختی که توسط محجور منعقد شده باشد.

بطلان نیز همانطور که قبلا توضیح آن گذشت، مربوط به قراردادی است که در ابتدا غیرنافذ بوده و به علت عدم تنفیذ، باطل شده است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای تایید بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

دعوای تایید بطلان قرارداد مشارکت در ساخت به سبب هر یک از جهات فوق الذکر، در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نحوه اجرای رای تایید بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

حکم صادره از سوی دادگاه صالح مبنی بر تایید بطلان قرارداد صرفا واجد جنبه اعلامی بوده و صدور اجرائیه در این مورد منتفی است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + هشت =