ابطال قرارداد مشارکت در ساخت

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به حالتی  گفته می شود که بواسطه آن قراردادی که صحیحا واقع گردیده،بواسطه اراده هریک ازطرفین یاشخص ثالث بموجب رای دادگاه باطل گردد.ابطال عمل حقوقی صحیح،  نیاز به حکم قانونی خاصی دارد.و حقی است برای اشخاص که برای اجرای آن باید توسط قانونگذار مورد شناسایی قرار گرفته باشد.به عبارتی لازم است که مجوز ابطال درهر مورد خاص توسط قانون گذار صادر شده باشد.پیش از شروع بحث لازم است تا با معنا و کاربرد ابطال بیشتر آشنا شوید.

بطلان به چه معناست ؟

بطلان در لغت به معنای باطل شدن،فاسد شدن،ضایع شدن و از کار افتادن آمده است.ابطال نیز به همان معنای بطلان میباشد.درواقع ابطال عملی است که به صورت صحیح واقع شده است و نه عملی که از آغاز باطل بوده است.دربرخی مواقع قانون برای حمایت از اشخاص،اجازه انحلال قرارداد را داده است که میتواند ابطال آن را بخواهد.به همین خاطر است که گفته میشود چنین قراردادی قابل ابطال است.

ابطال قرارداد مشارکت در ساخت
ابطال قرارداد مشارکت در ساخت

جهت ابطال چه ویژگی هایی را باید مدنظر قرار داد؟

  • از بین بردن خود عمل ( نه آثار آن).
  •  از بین بردن عملی که به طور صحیح واقع شده است.

بنابراین معنای حقیقی ابطال عبارت از ساقط نمودن ذات عمل صحیح است.

انواع ابطال قرارداد مشارکت در ساخت

بطلان قرارداد را از جهت میزان آثارشان به دو دسته میتوان تقسیم نمود:

1)بطلان مطلق

بطلان مطلق قرارداد به حالتی گفته می شود که قرارداد فاقد شرط یا شروطی است که باید داشته باشد و بدون آن شرط و شروط ،قرارداد قانونا نمی تواند اثر داشته باشد.و حتی رضایت ذینفع هم نمیتواند آن را موثر کند.درواقع در اثر بطلان مطلق هیچ چیزی در عالم اعتباری و انتزاعی تحقق نمی یابد.عدم رعایت شرایط اساسی معاملات یا تشریفات خاص از این دسته میباشد.

۲-بطلان نسبی

منظور از بطلان نسبی همان قراردادهای قابل ابطال است.در بطلان نسبی شرایط قانونی رعایت نشده است.ولی عمل مزبور به علت نقص مذکور ذینفع در حالت تزلزل اعلام شده است.وفقط ذینفع میتواند ازطریق اعلام اراده خود آن را ملحق به عمل کاملا صحیح یا کاملا فاسد و باطل گرداند.

تفاوت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با ابطال قرارداد مشارکت در ساخت

در حقوق ما، قرارداد یا باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد یا قابل فسخ است.قابلیت فسخ را با قابلیت ابطال نباید اشتباه کرد. قرارداد قابل فسخ قراردادی است نافذ که در ارکان آن هیچ عیبی وجود ندارد.اما به دلیل وجود ضرر در لزوم آن،یا به تراضی طرفین،برای هرکدام ازطرفین حق فسخ به وجود می آید.ولی قرارداد قابل ابطال قراردادی است که از آغاز انعقاد بوسیله اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است.به همین جهت آن را درشمار قراردادهای باطل آورده اند.

در خصوص فسخ قرارداد مشارکت درساخت درقسمت فسخ قرارداد مشارکت درساخت توضیح داده ایم.که برای اطلاعات بیشتر میتوانید به این قسمت مراجعه کنید.

قرارداد مشارکت در ساخت به چه عللی  میتواند ابطال گردد؟

۱-ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به علت صوری بودن
در این مورد مالک وسازنده قصد انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت را ندارند.و درواقع میتواند به علتی بین طرفین منعقد گردد مانند فرار از دین و یا اخذ وام و… .لذا با توجه به اینکه قصد وهدف از انعقاد قرارداد، مشارکت در ساخت نمیباشد باطل میباشد.

2-ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به علت عدم اهلیت طرفین

یکی از ارکان اساسی برای انعقاد قرارداد اهلیت طرفین میباشد.چنانچه بعد از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت ، مشخص شود شخص اهلیت نداشته، قرارداد باطل میباشد.

3-ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به علت فضولی بودن

ممکن است شخصی که اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت مینماید مالک نباشد.در اینصورت پس از اطلاع،مالک ملک میتواند قرارداد را اجازه ندهد.لذا قرارداد مشارکت در ساخت باطل میباشد.

4- ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به علت مستحق للغیر بودن

یکی از شروط مذکور در قرارداد مشارکت در ساخت این است که ملک مستحق للغیر نباشد.چنانچه پس از انعقاد قرارداد مشخص گردد ملک متعلق به فرد دیگری میباشد از موارد بطلان قرارداد محسوب میگردد.

دعوای تائید اعلام بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

درمورد قراردادهای باطل،حکم دادگاه هیچ نقشی جز اعلام واقعیت ندارد.در واقع قرارداد باطل در حکم هیچ است.و برای به هم زدن آن حکم دادگاه ضروری نمیباشد.حکم دادگاه جهت ثبوت بطلان نمیباشد.بلکه درمرحله اثبات ضروری میباشد.برای اینکه طرفین قرارداد مشارکت در ساخت نشان دهند که قرارداد باطل بوده است چاره ای جز اقامه دعوای بطلان ندارند.زیرا تنها اعلام قطعی دادگاه است که میتواند وضعیت قرارداد را به حالت سابق برگرداند.بنابراین دادگاه باید اعلام دارد که آنچه بین طرفین منعقد شده بی اعتبار میباشد.
هیچ دادگاهی نمیتواند بدون درخواست وارد رسیدگی به دعوایی شود.اما درصورتیکه دعوا از سوی ذینفع اقامه میشود او وظیفه دارد به دعوا رسیدگی کرده و اظهارنظر نماید.

چه کسی حق اقامه دعوای تائید اعلام بطلان قرارداد مشارکت در ساخت را دارد ؟

در جایی که قرارداد باطل است.و مدعی میخواهد ثابت کند که هیچ پیمانی بسته نشده است.هر ذینفع میتواند به بطلان استناد کند.و اعلام آن را از دادگاه بخواهد.بنابراین در قرارداد مشارکت در ساخت هریک ازطرفین اعم از مالک یا سازنده میتوانند اقامه دعوا نمایند.دربرخی مواقع در قرارداد مشارکت در ساخت اشخاص ثالث هم میتوانند ذینفع محسوب گردند.مانند مواردی که ابطال قرارداد مشارکت در ساخت به جهت فضولی بودن میباشد.یا به جهت مستحق للغیر بودن تقاضای ابطال شود.در اینجا با توجه به اینکه شخص ثالث ذینفع میباشد میتواند نسبت به اقامه دعوا اقدام نماید.ویاهنگامیکه قرارداد مشارکت در ساخت بطور صوری تنظیم شده باشد،طلبکار هریک از مالک و سازنده میتواند اعلام بطلان آنرا از دادگاه بخواهد.

دعوای تائید اعلام بطلان قرارداد مشارکت در ساخت به طرفیت چه کسی قابل طرح میباشد؟

قرارداد رابطه حقوقی است که از تراضی دو طرف آن به وجود می آید.بنابراین دعوای ابطال قرارداد باید به گونه ای طرح شود که طرفین قرارداد در آن باشند و امکان دفاع را داشته باشند .درموارد معمول یکی از دو طرف قرارداد(مالک یا سازنده)دعوا را طرح می نمایند.وخوانده طرف دیگر است ولی هرگاه شخص ثالث ابطال قرارداد را بخواهد،خوانده دعوا هر دو طرف عقد است.

نحوه رسیدگی به دعوای تائید و اعلام بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

دعوای تائید و اعلام بطلان قرارداد مشارکت در ساخت در دادگاه محل وقوع ملک طرح میگردد.و از جمله دعاوی مالی محسوب میگردد.رای دادگاه در این خصوص جنبه اعلامی دارد نه انشایی.

تشریفات بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

برای هر قرارداد به طور معمول دو مرحله متصور است:
۱-مرحله ی قبل از اجرای تعهد
۲-مرحله حین اجرای تعهد.
در قرارداد مشارکت در ساخت نیز وضعیت به همین گونه است.اگر قرارداد مشارکت در ساخت منعقد گردد و هنوز تعهدات جنبه اجرایی به خود نگرفته باشد.تشریفات خاصی برای بطلان قرارداد وجود ندارد.و صرف اعلام بطلان قرارداد مشارکت در ساخت به طرف مقابل کفایت میکند.اما در صورتیکه برخی تعهدات انجام شد یا در حال انجام باشد و عقد باطل گردد تشریفات خاصی باید رعایت شود.

بطلان قرارداد ،کل قرارداد را از ابتدا زایل میکند،بنابراین چنانچه تعهداتی انجام گرفته باشد آن تعهدات در زمره مسئولیت قراردادی مطرح نمیگردد.لذا مطالباتی که سازنده از مالک دارد دیگر بر اساس قرارداد قابل مطالبه نیست.در اینصورت باید اجرت المثل کارهای انجام شده به سازنده پرداخت گردد.

این امر را میتوان با وحدت ملاک از ماده ۳۳۶ قانون مدنی استنباط کرد.اما رویه عملی اینگونه است،که مبنای استحقاق سازنده را در اجرت المثل همان مبالغی میدانند که مالک در آن قرارداد باطل ،تعهد کرده است.اثر دوم باطل بودن قرارداد ، خلع ید سازنده از مجموعه کارگاه موضوع قرارداد مشارکت در ساخت است.که در قسمت خلع ید از سازنده به طور مفصل توضیح داده شده است.

خسارات ناشی از بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

چنانچه خسارتی ناشی از بطلان قرارداد مشارکت در ساخت به یکی از طرفین وارد آید قابل مطالبه میباشد.این خسارت براساس قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه است.بعبارت دیگر باتوجه به اینکه قرارداد فاسد فاقد اثرحقوقی مورد انتظار طرفین بوده وخسارتی نیز به طرفین وارد شده است، این خسارات با توجه به قواعد حاکم بر قراردادها ، قابل مطالبه است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 2)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست