فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت
فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

شرح موضوع

قرارداد مشارکت در ساخت یکی از قراردادهای نوظهور می باشد که به دلیل تحت الشعاع قرار دادن سرمایه افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از اساسی ترین مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد عدم تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل متخصص در حوزه قراردادها می باشد. در اکثر مواقع افراد به جهت عدم آگاهی از قوانین و مقررات، تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت را به دست اشخاصی که تخصص در نگارش و تنظیم قرارداد را ندارند می سپارند، سپس متوجه ایرادات قرارداد می گردند. نتیجه این سهل انگاری بروز دعاوی مختلفی بین مالک و سازنده می باشد. از جمله این دعاوی می توان به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اشاره نمود. با توجه به پیچیدگی و ریسک های قرارداد مشارکت در ساخت لازم است شخصی با دانش حقوقی لازم جهت تنظیم قرارداد اقدام نماید و استفاده از تیپ های آماده قرارداد مشارکت در ساخت به هیج وجه توصیه نمی شود.

قرارداد مشارکت در ساخت قراردادی لازم به شمار می آید و چنانچه شرط فسخ در قرارداد پیش بینی نشده باشد و یا حق فسخ در جایگاه مناسبی استفاده نشده باشد می تواند فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را با مشکلات فروانی مواجه نماید. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت و آثار فسخ قرارداد مشارکت در ساخت توضیحاتی را ارائه نماییم.

شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

رایج ترین شروط مندرج در قرارداد های مشارکت در ساخت که تخلف از آنها می تواند منجر به فسخ قرارداد شود عبارتند از:

 • تخلف سازنده از شروط قراردادی مبنی بر انتقال موضوع قرارداد از طریق قرارداد پیش فروش، بیع، اجاره، وکالت، وصایت، رهن، ودیعه و … به ثالث بدون اجازه مالک.
 • تاخیر سازنده در پرداخت مبلغ بلاعوض به مالک یا مالکین.
 • تاخیر سازنده در اجاره ملک مسکونی جهت سکونت مالک یا مالکین.
 • عدم توانایی اخذ تراکم مورد توافق در قرارداد مشارکت در ساخت توسط سازنده.
 • عدم امضای تقسیم نامه یا تاخیر در تقسیم از سوی طرفین قرارداد مشارکت در ساخت.
 • عدم انتقال سند از سوی مالک به نام سازنده، در مراحل مشخص شده در قرارداد مشارکت در ساخت.
 • تاخیر مالک در تخلیه و تحویل ملک موضوع مشارکت به سازنده جهت آغاز عملیات ساخت و ساز.
 • تاخیر مالک در ارائه اسناد به سازنده در مهلت تعیین شده در قرارداد مشارکت در ساخت.
 • تاخیر سازنده در اجرای برنامه زمان بندی مورد توافق طرفین بدون عذر موجه.
 • تخلف مالک از اعطای وکالت کاری به سازنده در مهلت مقرر در قرارداد مشارکت در ساخت.
 • تخلف سازنده از شروط قراردادی مبنی بر مصالح ساختمانی مورد توافق در قرارداد مشارکت در ساخت.
 • در صورت تعطیلی پروژه بدون عذر موجه.

شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مستلزم احراز شرایط قانونی و قراردادی آن است و مادام که مدعی فسخ، آن شرایط را به اثبات نرساند و دادگاه آن را احراز نکند، حتی اگر مدعی حق فسخ آن را اعمال نیز کرده باشد موثر نبوده و اثری بر اعتبار و وجود قرارداد نخواهد داشت. فسخ قرارداد مشارکت در ساخت می تواند به موجب درج شرط خیار فسخ باشد و یا به موجب عدم ایفای تعهدات از سوی مالک و سازنده و عدم امکان الزام آنها به ایفای تعهد. در صورتی که در قرارداد شرط خیار فسخ پیش بینی شده باشد تا حدودی کار را راحت میکند اما زمانی که این شرط در قرارداد درج نشده باشد نیازمند طی نمودن مراحل قضایی است که در این خصوص توضیح خواهیم داد.

شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
بررسی شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در دادپویان حامی

مواردی که می توان قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ نمود به شرح ذیل می باشد:

 • فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به استناد خیار شرط

یکی از مواردی که می توان به موجب آن فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را اعمال نمود، درج خیار شرط برای یکی از طرفین یا هر دو طرف می باشد. در قرارداد مشارکت در ساخت می توان ضمن قرارداد، برای هر یک از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث، اختیار فسخ معامله را قائل گردید. نکته مهم در خصوص خیار شرط، لزوم تعیین مدت برای خیار است. خیار شرط مذکور در قرارداد باید ظرف مهلت معینی قابل اعمال باشد. اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب می شود ولی انتهای مدت خیار باید توسط طرفین معین شود. عدم تعیین مدت برای خیار شرط موجب ابطال قرارداد مشارکت در ساخت می گردد.

 • فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به علت تخلف از شرط

مرسوم است که ضمن قرارداد مشارکت در ساخت، تعهداتی بر عهده مالک و سازنده قرار می گیرد. ازجمله این تعهدات می توان به عدم انتقال مال یا تاخیر در انتقال، عدم امضای تقسیم نامه یا تاخیر در تقسیم، عدم تسلیم و تحویل ملک، عدم انجام یا تاخیر در اجرای پروژه، عدم پرداخت وجه بلاعوض، از بین رفتن ملک و … اشاره نمود.

در خصوص هر یک از این موارد باید با توجه به مقطع زمانی که آن موضوع اتفاق می افتد، از قبل پیش بینی ضمانت اجرایی مناسب انجام شود. برای مثال چنانچه سازنده در مهلت مقرر نسبت به پرداخت مبلغ بلاعوض اقدام ننماید، بهترین ضمانت اجرا پیش بینی حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت می باشد.

در صورتی که طرف قرارداد، مفاد شرط را رعایت نکند، طرف مقابل به موجب خیار تخلف از شرط حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط در قرارداد مشارکت در ساخت

خیار شرط حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ قرارداد را می دهد. طبق ماده 399 قانون مدنی، در عقد بیع، ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. بنابراین می توان گفت خیار شرط حقی است که زاده تراضی طرفین می باشد. و باید مدت داشته باشد در غیر اینصورت هم شرط و عقد باطل می گردد. اما خیار تخلف از شرط، نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است. با توجه به موارد مذکور، توافق طرفین قرارداد مشارکت در ساخت برای ایجاد خیار شرط کافی است و اعمال حق فسخ ناشی از خیار شرط منوط به امر دیگری نیست. اما خیار اشتراط یا همان خیار تخلف از شرط در نتیجه تخلف از شرایط مورد توافق طرفین ایجاد می شود. به عبارت دیگر تا زمانی که تخلفی رخ ندهد حق فسخی نیز به وجود نمی آید. همچنین برای اعمال خیار شرط، اعلام طرفی که حق فسخ برای وی پیش بینی شده است کفایت می کند اما برای خیار تخلف از شرط اثبات و احراز تخلف توسط دادگاه برای صدور حکم فسخ قرارداد مشارکت در ساخت لازم و ضروری است. چرا که در اکثر مواقع فرد متخلف نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اعتراض داشته و تخلف یا تاخیر خود را نسبت به انجام موضوع تعهد نمی پذیرد. لذا نیازمند رسیدگی و احراز و اثبات حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت از سوی دادگاه می باشد.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به استناد قوه قاهره

فورس ماژور یکی از الزامات خارج از قرارداد می باشد. به این معنی که حوادث خارجی ممکن است رخ دهد که روند انجام تعهدات را برای مقطعی به تعویق بیاندازد و یا به طورکلی غیر ممکن کند. در صورتی که تاخیر در انجام تعهدات ناشی از قوه قاهره باشد نمی توان از حق فسخ ناشی از تاخیر در انجام تعهدات استفاده نمود. مگر اینکه این حق در قرارداد برای طرفین پیش بینی شده باشد. اما در برخی موارد قوه قاهره انجام تعهد را به طور کلی غیر ممکن می سازد. در این صورت قرارداد مشارکت در ساخت منفسخ می گردد.

تاثیر فورس ماژور (قوه قاهره) بر قرارداد مشارکت در ساخت

تحقق فورس ماژور می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی بوده و موجب انفساخ، ایجاد حق فسخ یا تمدید مدت قرارداد شود. تاثیر فورس ماژور بر قرارداد مشارکت در ساخت اصولا با توافق و تراضی طرفین معین خواهد شد. همچنین طرفین می توانند مصادیق فورس ماژور را نیز در قرارداد تعیین نمایند.

نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بسته به شروط مندرج در قرارداد متفاوت می باشد. در خصوص نحوه فسخ قرارداد مشرکت در ساخت، دو حالت متصور می باشد:

 • چنانچه در قرارداد مشارکت در ساخت، خیار تخلف از شرط برای هر یک از طرفین مقرر گردیده باشد و آن طرف به تعهدات خود در موعد مقرر عمل ننماید، می توان با ارسال اظهارنامه قانونی به شخص متخلف، اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را اعلام نمود. پس از ارسال اظهارنامه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، می توان به مرجع حل اختلافی که در قرارداد تعیین گردیده مراجعه و تقاضای تائید یا تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را مطرح نمود. در برخی از قراردادهای مشارکت در ساخت برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، داور تعیین می نمایند. در چنین حالتی باید درخواست تائید یا تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را از داور تعیینی نمود. در غیر اینصورت پس از ارسال اظهارنامه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت باید دادخواست تائید و تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را به دادگاه صالح تقدیم نمود.
 • حالت دوم زمانی است که برای هیچ کدام از طرفین حق فسخ پیش بینی نشده باشد. در این حالت، ابتدا باید الزام به ایفای تعهدات طرفی که به تعهدات خود عمل ننموده را از طریق دادگاه یا داوری (در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت داور تعیین شده باشد ) درخواست نمود. چنانچه پس از صدور رای، فرد متخلف همچنان از ایفای تعهدات خویش امتناع نماید و شخص مالک یا سازنده نیز نتوانند آن تعهد را شخصا انجام دهند، می توانند اقدام به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت نمایند.

تامین دلیل جهت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

یکی از ادله هایی که می توان جهت فسخ قرارداد مشارکت به آن استناد نمود، تامین دلیل می باشد. تامین دلیل در مواردی مانند اثبات تاخیر در اجرای برنامه زمانبندی، اثبات تعطیلی پروژه بدون عذر موجه، عدم شروع عملیات و اجرای پروژه و عدم تخلیه و تحویل ملک اخذ می گردد. تامین دلیل از شورای حل اختلاف محل وقوع ملک درخواست می گردد و با توجه به موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد و ایشان با حضور در محل اجرای پروژه ساخت گزارش خود را از وضعیت موجود پروژه و کارهای انجام شده ارائه می دهد.

تامین دلیل جهت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
تامین دلیل جهت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

دعوای تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به دو صورت قابل طرح می باشد. حالت اول، به عنوان تائید و اعلام وقوع فسخ قرارداد مشارکت در ساخت توسط صاحب حق فسخ و حالت دوم تحت عنوان دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در مقام دفاع.

 • اقامه دعوای تائید و اعلام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

در خصوص اقامه دعوای تائید و اعلام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت این سوال مطرح می شود که آیا علی رغم ارسال اظهارنامه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، طرح دعوا مبنی بر تائید و اعلام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت ضرورت دارد؟ در پاسخ باید گفت در بسیاری از مواقع صاحب حق فسخ علی رغم اعلام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، به جهت تخلف متعهد از انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد، متعهد نسبت به قبول تخلف خویش اعتراض می نماید و وقوع حق فسخ را قبول نمی نماید به همین جهت صاحب حق باید اقدام به اقامه دعوای تائید و اعلام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت از طریق دادگاه نماید. موارد بسیاری در محاکم دیده می شود که پس از تقدیم دادخواست فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، به دلایل مختلفی اعم از اعمال حق فسخ در خارج از مهلت قانونی یا اسقاط حق فسخ و یا سایر علل قانونی و قراردادی، خواهان را محکوم به بی حقی می نماید. اما چنانچه دادگاه دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را با لحاظ احراز شرایط ایجادی و سپس اجرای صحیح آن در موعد عرفی یا قراردادی مورد پذیرش قرار دهد، انحلال قرارداد و آثار قرارداد منحله را صحیح دانسته و حکم بر تائید و اعلام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت صادر می نماید. در این حالت، صاحب حق فسخ می تواند بدون نگرانی قرارداد مشارکت در ساخت را به شخص دیگری منتقل نماید.

 • طرح دعوای فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در مقام دفاع

در این حالت نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. طبق ماده 142 قانون آئین دادرسی مدنی، دعوای فسخ که در مقام دفاع از دعوای اصلی اظهار می گردد دعوای تقابل محسوب نمی شود و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. برای مثال چنانچه در قرارداد مشارکت در ساخت، شرط نموده باشند، سازنده در مدت 18 ماه عملیات ساخت را به اتمام رساند در غیر اینصورت مالک حق فسخ خواهد داشت، سازنده علی رغم اینکه به تعهد خود عمل ننموده با دلیل واهی عدم تخلیه ملک توسط مالک، اقدام به طرح دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک بنماید، مالک می تواند در مقام دفاع با ارائه مدارکی از جمله تامین دلیل و اظهارنامه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، فسخ قرارداد را از دادگاه تقاضا نماید. در این حالت نیازی به طرح دعوای تقابل نیست.

آثار فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

اعمال حق فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، دارای آثاری است که صاحب حق برای دستیابی به این آثار و نتایج آن به اجرای آن مبادرت می نماید. مهمترین اثر فسخ در هر قراردادی، انحلال عقد و بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد می باشد. آثار فسخ قرارداد از هنگام اعمال و اجرای فسخ موثر می باشد. بنابراین چنانچه در قرارداد مشارکت در ساخت بخشی از عملیات اجرای ساخت انجام شده باشد تا زمان فسخ قرارداد صحیح بوده و از آن تاریخ به بعد می توان نسبت به خلع ید و انتقال قرارداد مشارکت در ساخت به دیگری اقدام نمود. در خصوص خساراتی که می توان همزمان با فسخ مطالبه نمود باید به قرارداد و شروط مندرج در آن رجوع نمود. چنانچه در مورد وضعیت سازنده در صورت فسخ قرارداد و هزینه های از سوی ایشان صورت گرفته، توافقی وجود نداشته باشد، می بایست از طریق کارشناس رسمی دادگستری هزینه های انجام شده از سوی سازنده را محاسبه و مالک نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

دعاوی مربوط به قرارداد مشارکت در ساخت از جمله فسخ قرارداد مشارکت در ساخت دعوایی تخصصی بوده و نیازمند داشتن وکیل متخصص در امور قراردادها می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در دعاوی قراردادهای مشارکت در ساخت آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از تنظیم و نگارش قرارداد مشارکت در ساخت، مشاوره حقوقی تخصصی و وکالت دعاوی فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به شما عزیزان می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

24 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام قرار داد مشارکت در ساخت آپارتمان نوشته این بین ﴿۸ مالک و یک سازنده﴾ و هر ۸مالک به سازنده وکالت کاری دادیم و سازنده بعنوان پیش پرداخت به هر مالک ۱۰ میلیون پرداخت کرده و در همان مراحل اولیه قبل از گرفتن جواز سازنده و مالکین بدون رضایت بنده بعنوان یکی از مالکین اقدام به فسخ قرار داد نموده اند و در قرار داد مبلغی هم برای فسخ یا ضروریات قید نشده سؤالم اینجاست من میتوانم شکایت و درخواست مبلغی بعنوان ضرر و زیان به خاطر فسخ قرار داد بکنم سپاسگزارم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   بهمن 24, 1400 2:31 ب.ظ

   سلام خیر

   پاسخ
  • سلام. مالک زمین هستم. سال 1401 با سازنده قرارداد بستم. تحویل 18 ماه بود… الان 17 ماه از قرار داد گذشته فقط نقشه وپروانه ساخت گرفته. و روی زمین هیچ کاری نکرده
   . میتونم اقدام کنم برای فسخ قرار داد؟

   پاسخ
   • وکیل متخصص
    بهمن 15, 1402 6:57 ب.ظ

    سلام. اگر در قرارداد حق فسخ داشته باشید، بله. امکان پذیر است.
    در غیر اینصورت باید نسبت به طرح دعوای الزام به ایفای تعهدات علیه سازنده اقامه دعوا کنید و در صورت اخذ حکم و سپس با رعایت مواد 237 الی 240 قانون مدنی می توانید نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمائید.

    پاسخ
 • مسعود عبدلی
  دی 25, 1400 8:12 ب.ظ

  سلام و عرض خسته نباشید
  دو سال پیش ما یک قرار داد مشارکت در ساخت با یک سازنده بستیم و وکالت برای اخذ جواز هم بهش دادیم ولی بعدا متوجه شدیم سازنده جواز برای تعداد طبقاتی که در قرارداد ذکر شده را نمی تواند بگیرد و میگوید ما بقی را غیر قانونی می‌سازم و ما هم اجازه گرفتن جواز ساخت به سازنده را ندادیم در ضمن سازنده اقدام به پیش فروش چند واحد از این ساختمان مندرج در قرارداد کرده و البته هنوز هیچ اقدام عملی یا حتی تخریبی انجام نشده با این اوصاف آیا ما می‌توانیم اقدام به فسخ قرارداد کنیم ؟

  پاسخ
  • سلام بستگی به شروط مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت دارد تا حسب مورد بتوانید دعوای تنفیذ فسخ یا تایید انفساخ و یا ابطال معاملات پیش فروشی را بخواهید
   جهت بررسی قراداد با دفتر تماس بگیرید

   پاسخ
 • سلام .هفت مالک با سازنره اذر ۹۹ قرارداد مشارکت بستیم ۶تا ۸ ماه جواز بگیره و۲۰ ماه بعد از جواز تحویل واحدها
  الان ۱۴ ماهه جوازو نگرفته یعنی ۶ ماه از برنامه زمانبندی جواز گذشته در کل منافع مالکین که باید اسکان تهیه کنند ودر نظر نگرفته که تاخیر در انجام تعهد ومرور زمان وتورم در اجاره خانه مالکین دیگر قاددر به تهیه مسکن نمیشوند ایا با عدم ایفای تعهد سازنده مالکین میتونن داد خواست فسخ بدهند البته حق فسخ در قرار داد ذکر نشدهواز فسخ قانونی استفاده کنند با تشکر

  پاسخ
  • سلام خیر باید بدوا در دادگاه ایشان را محکوم به ایفای تعهد نموده و تحت شرایطی طبق قانون امکان فسخ پیدا خواهید نمود

   پاسخ
 • رسول یوسفی
  دی 10, 1400 6:35 ق.ظ

  با سلام و سپاس فراوان بابت اطلاعات مفیدی که در اختیار عموم قرار داده اید.

  طی عقد قرارداد مشارکت در ساخت بین اینجانب با سازنده مدت ۲ ماه برای تخریب و ۱۵ ماه برای ساخت در نظر گرفته شده.
  ۳ ماه قبل از تحویل ملک هم وکالت نامه کاری و هم سند مالکیت رو در اختیار سازنده قرار دادم‌.

  در قرارداد مشارکت سازنده متعهد به ساخت ۶ واحد ۱۵۰ متری به اظافه راه پله و آسانسور شدن و همچنین دو باب مغازه ۳۰ متری ، در حالیه که به دلیل متراژ کم ملک بنده پروانه ساخت و ساز برای این تعداد طبقات با این متراژ به همراه دو باب مغازه با این متراژ داده نمیشه ، که متآسفانه به دلیل نداشتن اطلاعات کافی بنده به عنوان مالک و تعهد لفضی سازنده مبنی بر اخذ پروانه ساخت و ساز این تعداد طبقات و مغازه ها با این متراژ مشخص قرارداد رو بی ایشان به امضاع رساندیم.

  در قرارداد هیچ اشاره ای جهت اخذ پروانه ساخت و ساز نشده و بعداز گذشت ۲ ماه متوجه عدم اخذ پروانه ساخت و ساز از سوی سازنده شدم.
  در حالیه که سازنده ۳ ماه بعداز تحویل ملک اقدام به تخریب و اجرای فونداسیون بدون پروانه ساخت و ساز کردن.
  با مراجعه مکرر به شهرداری منطقه متوجه شدم که اقدامات خیلی کمی برای اخذ پروانه ساخت و ساز توسط سازنده انجام شده و به همین دلیل در همون مرحله فونداسیون وکالت کاری سازنده رو فسخ و ایشان رو عزل کردم.
  از تاریخ وکالت نامه و قرارداد مشارکت مدت زمان ۸ ماه گذشته که من ایشان رو عزل کردم.

  ۱. آیا با توجه به وکالت نامه کاری که به سازنده داده شده از نظر قانونی الزامی برای اخذ پروانه ساخت و ساز ایجاد میکند؟؟
  ۲. آیا با توجه به اقدامات ساخت و ساز غیر قانونی و بدون نظارت مهندس ناظر و اخذ بیمه های لازم و غیره آیا حق فسخ قرارداد مشارکت رو از نظر قانونی دارم؟

  پاسخ
  • سلام به هر صورت می بایست سازنده پروانه ساخت اخذ می‌نمود
   تحت شرایطی و پس از بررسی مدارک احتمال فسخ قرارداد وجود دارد

   پاسخ
 • یوسف داداش زاده
  آذر 15, 1400 0:08 ق.ظ

  سلام و عرض ادب
  یک شرکت تعاونی در سال ۹۰ با یک شرکتی قرارداد مشارکت و پیش خرید توامان برای اعضای خود نموده و مدت زمان قرارداد سه سال بوده
  آورده تعاونی زمین و پروانه ساخت بوده و اما بعد از هفت سال بدلیل عدم ایفای تعهدات اقدام حقوقی شده و قرارداد فسخ گردیده و سازنده ۴۶ میلیارد از قبل هزینه تاخیرات سود دوره مشارکت تسهیلات و … محکوم و بعد از قیمت گذاری ساختمانهای ساخته شده و کسر آن از مبلغ ۲۳میلیارد تومان محکوم و رای قطعی صادر شده است
  الان چند نفر اومدن به عنوان شخص ثالث اعتراض کردند که بغیر از اعضای تعاونی به ما پیش فروش کرده است .
  در حالی که کل ارزش ساختمانهای ساخته شده حتی کمتر از مبالغ دریافتی از تعاونی از قبل پیش خرید می‌باشد .
  در این خصوص چگونه میتوان اعتراض شخص ثالث را بی اثر و رای قطعی شده در دادگاه تجدید نظر پابرجا ماند .
  متشکرم

  پاسخ
 • سلام در سال ۹۶ قرار داد مشارکت در ساخت انجام دادم. در حین انجام امور اخذ مجوز یکی از ۲ مالک وکالت کاری جهت اخذ جواز را ابطال نمود و اظهار نمود بر اساس یکی از بند های فسخ ، قرار داد را فسخ اعلام نمود . این در حالی بود که مالک دوم ملک خود را تحویل اینجانب نموده است و به ایشان مبلغ قرض‌الحسنه جهت اسکان پرداخت شده است . در سال ۹۷ از مالک شکایت کردم و خواستار انجام تعهد شدم که در مرحله بدوی و نهایتا در تجدید نظر
  در سال ۱۴۰۰ مالک محکوم موظف به پرداخت خسارت و اعطای وکالت شده که در مرحله اجرائیات هستم . حال بعد از گذشت ۴ سال و طی این مراحل مالک مجدد دادخواست داده و خواستار فسخ قرار داد بر اساس بند دیگر قرار دادشده . که بند مورد نظر اشاره بر آن دارد که در مراحل اولیه قبل از اخذ جواز با پرداخت عدد ۲۰ میلیون به هر دلیلی هر طرف اختیار فسخ دارد . سئوال اینکه با وجود حکم قطعی و اینکه ۴ سال از زمان قرار داد گذشته است و اینکه دلیل عدم اخذ مجوز ابطال وکالت از ناحیه همان مالک بودایشان از این طریق می تواند قرار داد را فسخ کند . تشکر

  پاسخ
  • سلام در فرض سوال نامبرده تا زمان اخذ جواز حق استفاده از حق فسخ را با پرداخت ۲۰ میلیون داشته و چون خودش عامل و مانع جهت اخذ جواز بوده اکنون نمیتواند قرارداد را فسخ کند

   پاسخ
 • اکبر زمانی
  آبان 3, 1400 3:58 ق.ظ

  با سلام
  من به عنوان مالک سال 84 قرداد مشارکت و تجمیع بستیم و سازنده به جز تهیه نقشه و جواز کسب برای ما کاری انجام نداده و هر 2 ملک تخریب کردیم ملک همسایه رو سازنده و ملک بنده رو خودم 2 سال پیش تخریب کردم و شرت داوری داشتیم برای فسخ که داور استعفا داده .و ناگفته نماند که 70 درصد پول جواز رو هم خود ما مالکین پرداخت نموده ایم . و8 سال هست که درگیر دادگاه هستیم .و سازنده سابقه کیفری دارد برای ساخت و ساز و مشارکت و توان مالی هم ندارد . ما مالکین چگونه میتونیم فسخ قرداد رو بگیریم آیا راهی هست . 
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • سلام شروط قراردادی ،شرط فسخ ، شرط داوری مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت موصوف بررسی شود.

   پاسخ
 • سلام
  بنده به عنوان مالک قرارداد مشارکتی در تهران بسته ام و سازنده تا مرحله سفت کاری ساختمان تخلفات سازه ای زیادی داشته و مطابق لیست متریال موجود در قرارداد عمل ننموده است و مطابق جدول زمانبندی قرارداد عمل ننموده و حدود ۲ سال از زمان موعد تحویل ملک به مالکان گذشته است و در حال حاضر پول برای ادامه کار را نداشته و بر خلاف قرارداد که حق فروش واحد های سهم خود را تا زمانی که سند به نامش نشده رو ندارد ۲ واحد را فروخته ، و با توجه به این شرایط مالکین هم سند به نام طرف در موعد مقرر نکرده اند ، حال داور قرارداد اعلام کرده که مالکین باید سند به نام سازنده کنند و اجازه دهند سازنده هر جور ساختمان را میخواهد بسازد و در انتهای کار جرایم و مقایرت متریال را محاسبه کنید ،
  ولی با توجه به نداشتن شرایط مالی سازنده و عدم انجام تعهدات مالکین از این عمل سر باز زده اند و در حال حاضر با این شرایط مالکین می توانن قرارداد را فسخ نمایند؟؟؟؟؟
  ممنون از پاسخ گویی شما ?

  پاسخ
  • سلام فسخ قرارداد بستگی به وجود شرط حق فسخ در قرارداد دارد
   در غیر اینصورت ابتدا باید الزام ایشان به ایفای تعهد را از داور بخواهید ودر صورت عدم انجام از ناحیه ایشان یا از ناحیه شخص ثالث میتوانید قرارداد را فسخ کنید

   پاسخ
 • احمدطایفی
  مهر 8, 1400 9:32 ب.ظ

  سلام یک قرادادمشارکت در ساخت با پیمانکار منعقد کرده ام والان یکسال سپری شده و ایشان نه قرار دادرافسخ نموده ونه اقدام جهت ساخت وساز انجام می دهد در بحث تعیین خسارت هم‌فقط بابت تاخیر در ساخت به ازای هرماه تاخیر یک درصد از سهم الشرکه پیمانکار بابت جریمه مشخص شده است این موضوع وادعای خسارت از جانب مالک قابل پی گیری هست ؟

  پاسخ
 • ایمان فزونی تلوکی
  مرداد 16, 1400 2:07 ق.ظ

  با درود و سلام
  بنده یک قرارداد مشارکت در شهرستان قائمشهر ، استان مازندران در سال 1394 داشته ام که مهلت پایان آن در سال 1396 بود و در مهرماه سال 98 با اظهارنامه ای با تاخیر بیش از حد سازنده اعلام فسخ نموده ام/البته در متن قرارداد نیز قید شده است که اگر سازنده بیش از 120 روز تاخیر داشته باشد قرارداد از طرف مالک می تواند یکطرفه فسخ شود.با این حساب دادگاه بدوی رای به فسخ نداد و همچنین تجدید نظر هم با استناد به اینکه حق فسخ امری است فوری و شما دیر اعلام به فسخ نموده اید ، دادخواست فسخ را رد نموده است.با این اوصاف آیا تاخیر در اعلام فسخ از دید قانون امری است قطعی یا اساسا این حکم سلیقه قاضی بوده و میتوان به آن اعتراض نمود؟
  با سپاس از زحمات شما

  پاسخ
  • سلام بله رعایت فوریت اعمال فسخ رو انجام نداده اید و احکام درست هستند

   پاسخ
   • مرتضی محبی
    مهر 4, 1400 4:35 ق.ظ

    با عرض سلام و خسته نباشید
    با توجه به قرارداد مشارکت در ساخت در تهران شهر قدس طبق قرارداد سازنده مبالغی رو طی دو مرحله یک مرحله بعداز امضای قرارداد مبلغی رو به مالک پرداخت نماید و بعداز چهار ماه مبلغی دیگر به مالک پرداخت نماید که در پرداخت اول مقداری از مبلغ رو پرداخت و الباقی رو بعداز پنج ماه که بارها و بارها با جلسات متعدد و حضورا از طریق داور و کتبا داور بهشون اعلام کرده که بیشتر از ده ها بار بدقولی و سرکار گذاشتن و به تاریخ پرداخت دومین پرداختی که زمانش رسید پرداخت اول که ناقص و پرداخت دوم رو اصلا هزار تومن پرداختی نداشتن و مجددا چندین بار داور حضورا باهاشون صحبت کردن اما اصلا راه خودش رو می‌ره و میگه ملک رو تحویل بده مالک پرداخت انجام بشه در حالیکه در قرارداد حدود شش ماه پیش پرداخت اولش قید شده و اول برج پنج امسال پرداخت دومش قید شده و همگی امضا کردن و خود سازنده قبول کردن با امضای این شرایط و قرارداد و تحویل ملک بعداز گرفتن جواز از طرف سازنده هستش و به تعهدات خود عمل نکرده است آیا به عنوان مالک تقاضای فسخ قرارداد بخاطر اینکه سازنده به تعهداتش طبق قرارداد عمل نکرده از داور بخواهم و داور که مورد تایید هر دو طرف بوده و در قرارداد قید شده میتواند طبق قرارداد فسخ قرارداد رو اعلام کند یا باید داور چکار کند چون بیشتر از بیست بار حضورا و تلفنی و کتبا و شفاها و چندین جلسه با سازنده داشته و سازنده خیلی بیخیال اصلا اهمیت به حرف کسی نمی‌ده و داور رو تهدید به استفعا هم می‌کنه

    پاسخ
    • سلام اگر حق فسخ در قرارداد باشد میتوانید مراتب فسخ رو از طریق اظهارنامه رسمی اعلام و سپس خواسته تنفیذ فسخ رو از داور داشته باشید در غیر اینصورت میبایست دعوای الزام به ایفای تعهد نزد داور مطرح کنید

     پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط