انواع دعاوی شهرداری و شهرسازی

در صورت عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، اشخاص متضرر می توانند به دادگاه مراجعه نمایند.

  سوال : ۱- در فرضی که به علت تخلف سازنده مبنی بر تبدیل پیلوت به مغازه در عرصه مشاعی آپارتمان، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها رأی بر تخریب بنای...