نمونه آرای دعاوی مالکیت فکری و صنعتی

انتقال مالکیت علائم و طرح های صنعتی

خواهان دعوا آقای (الف.ب) با وکالت آقای (ن.د) به طرفیت آقای (س.ش) دادخواستی مبنی بر ابطال طرح صنعتی ……….. مورخ ۴/۳/۱۳۸۹ تحت عنوان (ج) با احتساب خسارت دادرسی به دادگاه...

ذی نفع در دعوای ابطال طرح صنعتی

خواهان ها م.د و شرکت های ب.س.م و ک.ن مدعی می باشند طرح صنعتی ثبت شده به نام خوانده سابق بر این توسط شخص ترکیه ای به ثبت رسیده است...

نحوه رسیدگی به دعاوی علامت تجاری

تشابه علائم تجاری در کالاهای متفاوت

شرح دعوا: آقای (( د.ر)) از شرکت((الف)) به طرفیت ((س)) دعوایی بر ابطال ثبت علامت تجاری شماره ….. مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ در دادگاه مطرح نموده است، وکیل خواهان مدعی شباهت علائم...