بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری

انواع بیمه در قراردادهای پیمانکاری

بیمه در قراردادهای عمرانی از این رو حائز اهمیت میباشد که،پروژه های عمرانی بخش اعظم سرمایه های ملی کشور را تشکیل می دهند و انواع خطرها سرمایه ،نیروی انسانی ، مصالح ،ماشین آلات و به طور خلاصه منافع آن ها را تهدید می کنند .

وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

از وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی ،این است که قانون گذار مقاطعه کاران و پیمانکاران را موظف کرده است که پرسنل خود را در انجام عملیات پیمانی بیمه نمایند .قانونگذار این وظیفه را بر دوش کارفرما قرارداده است.

حق بیمه قراردادهای طرح های عمرانی

حق بیمه در قراردادهای طرح های عمرانی در دو دسته قراردادهای عمرانی مشاوره ای و قراردادهای عمرانی اجرایی متفاوت میباشد. در این مقاله سعی بر این است تا حق بیمه را در هر کدام از طرح های مذکور مورد بررسی قرار دهیم.

حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی

حق بیمه قراردهای غیر عمرانی در قراردادهای با مصالح و بدون مصالح دارای درصد متفاوتی است.بدین شکل که در قراردادهای غیر عمرانی با مصالح درصد حق بیمه 7 درصد و در قراردادهای غیر عمرانی بدون مصالح درصد حق بیمه 15 درصد می باشد.

قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده ۳۸ بیمه تامین اجتماعی

حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری در ماده 38 قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است. در این ماده به قراردادهای مقاطعه و تکالیف مقاطعه کاران در برابر کارکنان استخدامی خود اشاره می نماید.

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ،یکی از مباحث بحث برانگیز در قانون بیمه تامین اجتماعی میباشد.

اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ،ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و مشخص بودن نرخ حق بیمه در هر یک از قراردادهای پیمانکاری نباید این تصور را به وجود بیاورد که احتمال رخ دادن اختلاف وجود نخواهد داشت