رای دیوان عدالت اداری

اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

پس از اتمام روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری و صدور رأی مقتضی ، اگر مفاد رأی به گونه ای باشد که نیازمند اقدام برای اجرای آن باشد ، واحد…

رسیدگی در دیوان عدالت اداری

درخواست رسیدگی در دیوان عدالت اداری ، از طرق فوق العاده طرح دعوای می باشد که مختص دعاوی خاصی است که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.