نمونه آرای دعاوی وقفی

خلع ید از ملک موقوفه پیش از تحقق قبض

موضوع رای: خلع ید از ملک موقوفه پیش از تحقق قبض الف، مالک قطعه زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع موضوع پلاک ثبتی ۱۱۴ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در...

ابطال اجاره عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی

موضوع رای: ابطال اجاره عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی الف به طرفیت تولیت آستان قدس رضوی و وزارت بازرگانی دعوای ابطال قرارداد اجاره تنظیم شده میان خواندگان...