تمدید قرارداد کار و شرایط تبدیل قراردادکار 

دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما و امور استخدامی
تمدید قرارداد کار و شرایط تبدیل

شرح موضوع

تمدید قرارداد کار و شرایط تبدیل قراردادکار 

تمدید قرارداد کار ،معمولا یکی از دغدغه های اغلب کارگران محسوب میگردد اما کمتر کارگری با انواع تمدید قرارداد کار آشناست. البته گاهی تمدید قرارداد کار با تبدیل قرارداد کار همراه میگردد و ضمن تمدید قرارداد کار،نوع قرارداد نیز از دائم به موقت یا موقت به دائم تغییر مینماید.

در چه صورتی قرارداد کار منقضی میگردد؟

قرارداد کار زمانی که به صورت موقت و برای مدت خاصی منعقد می شود با پایان مدت قرارداد، خاتمه پیدا می‌کند. عدم تمدید قرارداد کار به معنی قطع همکاری با کارگر است . همچنین در صورتی که قرارداد کار برای انجام کار معینی منعقد شده باشد پس از انجام کار مزبور قرار داد به اتمام می رسد. در صورتی که پس از اتمام مدت قرارداد کار، کارفرما تمایلی به تمدید قرارداد نداشته باشد کارگر نمی تواند بر علیه او طرح دعوا برای تمدید قرارداد کند. همچنین پس از اتمام قرارداد کار موقت ، کارگر نیز الزامی به حضور در محل کار ندارد و عدم ادامه فعالیت او به منزله ترک کار کارگر نمی باشد.

تمدید قرارداد کار به چه صورت می باشد؟

گاهی پس از خاتمه یافتن قرارداد کار،کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد جدید با کارگر می نماید و قرارداد جدیدی منعقد می نماید که ممکن است دارای شرایط قرارداد سابق و یا شروط دیگری باشد اما به هر حال ،چنین قراردادی قرارداد جدید محسوب میگردد. اما گاهی چنین است که پس از پایان مدت قرارداد بین کارگر وکارفرما، قرارداد جدیدی منعقد نمی گردد، اما کارگر همچنان به کار خود ادامه می دهد. در این بین کارفرما نیز اعتراضی به این امر نمی نماید. چنین موضوعی با عنوان تمدید خودکار قرارداد کار شناخته می شود.

به عبارت دیگر چنانچه قرارداد نخست مهلتش تمام شده باشد و کارگر همچنان به کار خود مشغول باشد، تمدید قرارداد کار، خود به خود اتفاق می افتد و مدت چنین قراردادی، همان مهلت قرارداد نخست می باشد.

به قراردادی که به صورت خودکار تمدید میگردد، تمدید ضمنی قرارداد کار گفته میشود که مهلت آن همان مهلت قرارداد نخست و با همان شرایط قرارداد نخست می باشد. البته ممکن است برای بار دیگر باز هم چنین قراردادی تمدید گردد. یعنی مدت قرارداد ضمنی هم به اتمام برسد و کارگر همچنان به کار خود مشغول باشد. در چنین فرضی چنانچه کارفرما هیچ اعتراضی نداشته باشد، قرارداد کار موقت به قرارداد کار دائم تبدیل می شود.

قرارداد کار در چه مواقعی به صورت خودکار تمدید نمیگردد؟

گاهی قرارداد کاری برای مدت معین بسته می شود. پس از اتمام مدت معین، قرارداد کارگر تمدید می گردد. اما بدین صورت که در سالهای متمادی هربار قرارداد جدیدی با کارگر برای مدت معینی منعقد می گردد،بدون اینکه قرارداد به طور ضمنی تمدید شده باشد. در این مواقع اگر بعد از یکی از دوره های کاری با کارگر تسویه حساب صورت گیرد، این نوع تمدید قراردادکار با کارگر، از مصادیق تمدید ضمنی قرارداد کار نیست. دراین مواقع جهت ادامه حضور کارگر نیازمند قرارداد جدید است، چرا که تمدید ضمنی در این مواقع رخ نمی دهد.

حقوق و مزایای کارگر پس از تمدید قرارداد

عنوان شد که تمدید قرارداد هم به صورت ضمنی محقق می شود و هم تحت قرارداد جدیدی صورت می پذیرد. در مواردی که قرارداد کار موقت به موجب توافق جدید صورت گیرد حقوق و مزایای کارگر نباید از حداقل تعیین شده در اداره کار کمتر باشد اما در تمدید قرارداد ضمنی چون قرارداد ضمنی تابع قرارداد قبلی است این احتمال دارد که در زمان تمدید قرارداد به طور ضمنی حقوق و مزایای کارگر کمتر از حداقلات قانون کار باشد. به همین دلیل بهتر است در تمدید ضمنی قرارداد کارفرما حداقل حقوق و مزایا را برای کارگر لحاظ کند.

حق سنوات کارگر نیز از جمله مزایای تعیین شده در قانون کار می باشد که کارفرما مکلف به پرداخت آن در پایان کار می باشد. در خصوص حق سنوات کارگر ، کارفرما طبق قانون مکلف است پاداش پایان کار وی را در زمان قطع همکاری پرداخت نماید لذا اگر قبل از تمدید قرارداد کار موقت کارفرما حق سنوات قرارداد قبلی را تسویه کند این پرداختی علی الحساب محسوب می شود. حق سنوات قانونی بر اساس آخرین حقوق دریافتی کارگر در محل کار خود محاسبه می شود و مبالغی که قبلا تحت عنوان حق سنوات پرداخت شده از کل مبلغ محاسبه شده کسر می شود.

تبدیل قرارداد کار
تمدید قرارداد

تبدیل قرارداد کار

در برخی از مواقع ،قرارداد کار به صورت ارادی یا قهری تغییر شکل می یابد. یعنی از قرارداد کار موقت به دائم یا از قرارداد کار دائم به موقت تغییر می کند.

تبدیل قرارداد کار موقت به دائم

قرارداد کار موقت، قراردادی است که معمولا برای اموری که جنبه دائمی ندارند مورد استفاده قرار می گیرد، هر چند چنین موردی دقیقا در قانون بیان نشده است، از این رو کارفرمایان برای اموری که جنبه دائمی نیز دارند، گاها قرارداد موقت با کارگران منعقد مینمایند. بدیهی است که در قراردادهای موقت هم باید همه جزئیات مشخص و قید شود از جمله شروع و پایان همکاری، میزان حقوق و مزایا و انجام امر مورد نظر که برای آن قرارداد منعقد شده است و….

گاهی قرارداد کار موقت ،با کارگر منعقد می گردد، که مدت آغاز و پایان آن مشخص می باشد، در این مواقع چنانچه کارگر بعد از اتمام دوره کار همچنان به کار خود ادامه دهد و کارفرما نیز به ادامه همکاری او معترض نگردد، در این صورت به طور ضمنی قرارداد کار کارگر تمدید می شود و با همان حقوق و مزایای قرارداد سابق به کار خود ادامه می دهد و در این بین چنانچه برای مرتبه دیگر، مجددا همین اتفاق روی دهد قرارداد کار موقت به دائم تبدیل می گردد.

البته لازم به ذکر است که در مورد کارگرانی که چند سال متوالی قرارداد کاری آن ها تمدید می گردد، قرارداد به دائمی تبدیل نمی شود چرا که این کارگران هر سال قرارداد را تمدید کرده اند و هرسال قرارداد کار موقت تمدید شده است. به عبارت دیگر، جهت اینکه قرارداد کار موقت به دائم تبدیل گردد باید قرارداد کار موقت جدیدی منعقد نگردد.

تبدیل قرارداد کار دائم به موقت
تبدیل قرارداد دائم به موقت

تبدیل قرارداد کار دائم به موقت

قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در تعریف قرارداد دائمی چنین بیان نموده است :

“در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.”

با توجه به تعریف قرارداد کار دائم می توان قرارداد کار موقت را هم اینگونه تعریف نمود:

قراردادی که مدت و زمان در آن قید شده باشد را قرارداد موقت می گویند .قرارداد موقت ،پس از اتمام دوره قرارداد، به پایان می رسد. اما این شرط در مورد قراردادهای دائم وجود ندارد مگر اینکه در قراردادهای دائم خود کارگر بنا به دلایلی بخواهد از کار استعفاء دهد، از کارافتادگی کلی داشته باشد یا اینکه بازنشسته شود، فوت نماید و دلایل دیگر که در ماده ۲۱ قانون کار هم بیان شده است که البته موارد بیان شده در ماده ۲۱ مواردی است که قرارداد کار خاتمه پیدا مینماید و امکان ورود مجدد به کار فراهم نیست .همچون از کارافتادگی کارگر.

در نظر داشته باشید که گاهی کارگری که قرارداد دائم دارد به دلیل استعفا یا بازنشتگی حقوق و مزایای خود را دریافت می نماید و از کار خارج می گردد ،در این صورت هیچ حق و حقوقی هم از کارگر پایمال نشده است اما بنا به دلایلی مثل تجربه وتوانایی و … از کارگر مجدد برای همان کار سابق دعوت به همکاری به عمل می آید اما این بار با وی قرارداد کار موقت منعقد می گردد و قرارداد دوم در چنین مواقعی هیچ ارتباطی با قرارداد نخست ندارد چرا که کارگر در مورد کار اول که دائمی بوده است به طور کامل و جامع حق و حقوق خود را دریافت نموده است. و قرارداد دوم قرارداد جدیدی است که منعقد می گردد و ارتباطی به قرارداد نخست ندارد.

چه کارگرانی، کارگران دائم محسوب میگردند؟

 • کارگرانی که از بدو استخدام بدون قرارداد مشغول کار شوند و البته ماهیت کار آن ها هم مستمر باشد.

کارگرانی که بیش از یک دوره قرارداد ،همچنان مشغول به کار باشد و کارفرما هم معترض این امر نباشد، این افراد کارگران دائم تلقی می شوند.

فلذا در صورتی که قرارداد کار دائمی منعقد شده باشد کارفرما مجاز نمی باشد که قرارداد را به قرارداد کاری موقت تبدیل نماید،بلکه برای این امر به رضایت کارگر نیاز دارد و چنانچه کارگر رضایت نداشته باشد ، کارفرما چنین اختیاری را ندارد. اما در صورت رضایت آن ها این امر بلامانع است.

آرای قضایی

سوالات متداول

قرارداد ضمنی به قراردادی اطلاق میشود که پس از پایان مدت قرارداد کار موقت، بدون تنظیم قرارداد جدید کارگر به اشتغال خود ادامه می دهد و کارفرما نیز نامه عدم تمدید قرارداد او را صادر نمی کند. در واقع این فرآیند پس از اتمام مدت قرارداد موقت تایید ضمنی قرارداد قبلی برای آینده است.

پاسخ به این سوال به ماهیت کار بستگی دارد. در صورتی که کاری طبع مستمر داشته باشد عدم ذکر مدت قرارداد باعث دائمی شدن آن می شود ولی در فعالیت های شغلی که جنبه غیر مستمر دارند این مسئله صادق نیست.

خیر مگر اینکه کارگر و کارفرما توافق کنند مدتی را به صورت دوره آزمایشی کار همکاری کنند. حداکثر مدت کار آزمایشی طبق ماده 11 قانون کار یک ماه می باشد.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 7 امتیاز: 4.1)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

120 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام. در خیلی از کشورها، وقتی قرارداد موقت شش ماهه سه بار پی در پی تمدید میگردد، بار چهارم کارفرما باید با این کارگر یا کارمند قرارداد دائم منعقد کند. کارفرما اجازه ندارد برای بار چهارم قرارداد موقت ببندد.
  قدر مسلم این قانون در قانون کار ایران هم وجود دارد. چرا بعضی اشخاص هنوز با سابقه بیشتر از ۲۰ سال در یک اداره، یا شرکت همچنان قراداد موت دادند که سالانه باید تمدید شود؟

  پاسخ
  • قدر مسلم این قانون در قانون کار ایران وجود ندارد

   پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   بنده چندین سال در یک شرکت مشغول به کار بودم یک سال قرارداد یک ساله یک سال قرارداد ۶ ماهه و سال اخر نیز قرارداد ۳ ماهه عقد نموده که در سال اخر فقط ۶ ماه اول سال به صورت ۳ ماه ۳ ماه قرارداد منعقد گردید و بعد از آن قراردادی منعقد نشد الان تکلیف بنده چیست که دو دوره بدون قرارداد کار کردم و در شروع دوره سوم از ورودم به محل کار ممانعت به عمل اوردن

   پاسخ
   • سلام در اداره کار شکایت نمایید

    پاسخ
   • عباس سلیمی
    مرداد 5, 1401 10:35 ق.ظ

    سلام و خدا قوت،در زمان مدیریت قبلی قرارداد ۶ ماهه منعقد شد،در روزهای آخر الحاقیه زدن برای تمدید قرارداد به ۱۲ ماه،مدیریت جدید دنبال قطع همکاری هستن،آیا الحاقیه مورد تایید هست؟؟؟یا همون ۶ ماه قابل قبوله

    پاسخ
 • سلام
  ببخشید اگر داخل قرارداد موقت سه ماه
  (دوره اموزشی) بندی امده باشد که بعد از سه ماه قرار داد به صورت خودکار و با نظر کارفرما تمدید میشود و کارگر هم این موضوع رو‌ندیده باشد و امضا کرده باشد ایا هنچین چیزی قابل اجراست و قوانین وزارت کار این موضوع رو تایید میکنه؟

  پاسخ
 • سلام
  کسی که با قرارداد سه ماهه به عنوان نیروی شرکتی در سازمان دولتی وارد میشه و به مدت دوسال بدون تمدید و قرارداد جدید به کارش ادامه میده و ماهیت کار هم مستمر هست اون سازمان میتونه اخراجش کنه

  پاسخ
  • سلام بله تحت شرایطی امکان دارد

   پاسخ
   • سلام ،وقت شما بخیر،بنده قرار داد سه ماه آموزشی با یک شرکت داشتم،در قرارداد ذکر شده بود که پس از پایان قرارداد آموزشی باید قرار داد جدید تنظیم شود،ولی پس از گذشت یک ماه قرار داد را تنظیم نکرده و به بنده اعلام کردند که نامه عدم نیاز شما در پایان قرارداد موقت شما ارسال شده است،آیا بنده با توجه به اینکه کار فرما قرار داد مجدد تنظیم ننموده و نامه عدم نیاز به دست بنده نرسیده میتوانم از کارفرما شکایت کنم؟

    پاسخ
 • سلام
  بعد از گذشت یک سال کارفرما اجبار به قرارداد دو ساله انجام بدهد، از نظر قانون کار کارگر دائمی است یا موقت

  پاسخ
  • موقت

   پاسخ
   • با سلام
    کارگری قرارداد 2ماهه با کارفرما دارد کارفرما در پایان ماه اول به کارگر اعلام می کند که باید قرارداد یک ماهه ببندد وامضا کند در صورتی که یک ماه از قراداد قبلی باقی مانده آیا این کار قانونی هست یا نه واگر کارگر مجبور باشد امضا کند می تواند به اداره کار شکایت کند ممنون میشم پاسخم رو بدید.

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     اردیبهشت 17, 1401 2:42 ب.ظ

     سلام بله مراتب طرح شکایت برای کارگر وجود دارد.

     پاسخ
    • سلام من به مدت ۱۲ سال در یک شرکت کار میکردم و قرارداد ۶ ماهه امضا میکردیم از فروردین سال ۱۴۰۱ فقط با من قرار داد یک ماهه بستن من به مدت یک ماه بعلت بیماری استعلاجی دارم ولی مدت قراردادم پایان یافته و الان دیگه با من قرارداد نبستن و قطع همکاری زدن ایا میتونم شکایت کنم؟کجا باید شکایت کنم ؟

     پاسخ
 • میثم زارع
  بهمن 14, 1400 1:37 ب.ظ

  با سلام بنده از سال 1391 در ازمایشگاه دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده مشغول به کار هستم قرارداد ما اول به صورت سالانه بوده و با سه شرکت به همین صورت مشغول به کار بوده اما از سال 98 و حضور شرکت جدید قرارداد ما به صورت سه ماهه یا 89 روزه تمدید شده که این موضوع برای ما ایجاد مشکل کرده است آیا راه حلی برای این موضوع هست؟

  پاسخ
 • قرارداد اول من یک ماهه و دومی 6 ماهه است ولی میخواهم بعد از مدت قرارداد محل کار خود را عوض کنم.. نمی خواهم تمدید کنم. چکار باید بکنم ممنون

  پاسخ
 • با سلام در صورت عدم تمديد قرارداد توسط كارفرما ايا سنوات طبق ماده ٢٠ قانون كار (محاسبه ٤٥ روز حقوق) بايد پرداخت گردد

  پاسخ
 • سلام بنده با شرکتی قرارداد کاری سه ماهه بستم و قرارداد به اتمام رسید و درزمانی که خواستم قرداد جدید رو امضاه کنم به ماموریت فرستاده شدم و قرارداد جدید امضاه نکردم.حال بعد از گذشت چند روز قرارداد جدید مورد تایید اینجانب نمیباشد و قصد قطع همکاری با شرکت رو دارم.ولی شرکت میفرماید قرارداد شما بطور خودکار تمدید شده و باید تا 3 ماه برای ما کارکنید.ایا درست میباشد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 27, 1401 11:07 ق.ظ

   سلام وقتی امضا نکردید مسلما تمدید هم نشده هست

   پاسخ
   • بنده در یک ساختمان تجاری به عنوان سرایدار و نگهبان مشغول کار شدم یک قرارداد امضا کردم که سه ماه آزمایشی درصورت قبولی تا پایان سال الان قرارداد ام 4روزه از اتمام اون گذشته تمام شده ولی کسی چیزی بهم نگفت و ادامه دادم الان بعد چهار روز می‌خوان منو اخراج کنند آیا می‌توانند یا خیر؟

    پاسخ
 • سلام
  ماهیت کاری ما مستمر هستش با کارگرها به صورت 3 ماهه 6 ماهه و سالانه قرارداد می بندیم بعد از پایان مدت فرم تسویه گرفته و در صورت توافق طرفین دوباره قرارداد جدید عقد میگردد
  آیا بعد از چند بار عقد قرارداد جدید > قرارداد از حالت موقت به دایم تبدیل می شود؟

  پاسخ
 • ببخشید می خواستم یک دادخواست اداره کار برای شکایت از کارفرما بابت بیمه و مزایا برای من بنویسید.

  پاسخ
 • سلام من 5 سال تو یه شرکت خصوصی کار کردم آخرین قراردادم 6 ماهه بوده ولی سال جدید قرارداد جدید بهمون ندادن که ببندیم الان دو ماه بدون قرارداد داریم کار میکنیم که عدم نیاز زدن برام.قرادادم چند ماهه محاسبه میشه؟ و اگر قرارداد 2 ماهه جلوم بزارن امضاء کنم یا نه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 24, 1401 9:44 ق.ظ

   سلام قرارداد همون دو ماهه محسوب می‌شود

   پاسخ
   • با سلام بنده قراردادم سه ماه به سه ماه بوده وقتی وارد ماه پنجم میشدیم سه ماهه اول را امضاء میکردیم
    ضمنا فیشهای حقوقی را تحویل هیچ کس نمی دهند و متاسفانه برگه ی قرارداد هم ندارم و تاسف بیشتر مدرکی دال بر اضافه کاریهای متعدد در طول پنج شش ماهه ندارم و برگه قرارداد هم بصورت سه ماهه اتمام قرارداد محسوب میشود
    زمانی که متوجه شدم پرداخت حق بیمه ی من انجام نشده
    بعد اعتراض به کارفرما مبنی بر
    عدم پرداخت به موقع دستمزد و حق بیمه ی من که به عنوان کارگر ماهر قرارداد بسته بودم اخراج شدم و ۵ماه بعد در شرکت دیگری مشغول شدم
    بعد اعتراض قانونی نسبت به کارفرمای قبلی که انجام دادم به علت نداشتن مستندات قانونی فقط به مقدار حق یک کارگر معمولی برایم علیه کارفرما ازطرف شورای حل اختلاف حکم صادر کردند
    لطفا در صورت امکان به سوالات من پاسخ دهید ؛
    ۱- سختی کار خودم را چطور ثابت کنم؟

    ۲- ضرر و زیان ناشی از عدم بیمه ی ب موقع کارفرما طول۵ماه مثل هزینه های پزشکی .. بیکارشدن دوباره از کار بعدی به علت رفت و آمد دادگاهی و.. چطور دریافت کنم
    آیا قابل دریافت است؟

    ۳- سه ماهه اول سال تمام شد حال که وارد ماه چهارم از قرارداد۳ماهه دوم شدم و کارفرما مرا اخراج کرده آیا طبق قانون کار که گوید حقوق تمام۳ماهه باید دریافت کنم آیا شامل من که ۲۳روز از ماه چهارم مشغول ب کار بودم میشود؟

    ممنون از پاسخ شما

    پاسخ
 • سلام من از تاریخ 1375/4/20در یک شرکت شروع به کار نمودم بیمه من از تاریخ 1375/09/1 درتامین اجتماعی اعلام شد بعد از مدتی یکسال با قرارداد یکساله بستند این کار تا 23سال به صورت قرارداد یکساله انجام شد حدود 7سال است که تسویه حساب نکرده ام والان 3سال بدون قرارداد کارم را ادامه دادم الان کارفرما درپرداخت حقوق که باید براساس لیست بیمه نمایید انجام نمی دهد لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 14, 1401 6:32 ب.ظ

   سلام با دفتر تماس‌ بگیرید

   پاسخ
  • سلام بنده از سال 80 دریک شرکت خصوصی در واحد پرسکاری مشغول کار هستم از سال 90 با ما قرارداد نبستن گفتن نیروی رسمی هستید تابرج 8 سال 99 به دلیل اعتراض بنده به عنوان شغلی وسختی کار مجبورم کردن قراردادهای یک ماه امضا کنم الانم تهدید به اخراج میشم میگن دیگه نیروی قرار دادی هستی ممنون میشم بنده راهنمایی کنید

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    تیر 10, 1401 10:38 ق.ظ

    سلام نیروی رسمی محسوب می شوید در صورت اخراج در اداره کار شکایت نمایید

    پاسخ
  • با سلام
   بنده از سال ۹۵ با شرکتی همکاری میکنم و هرسال قرارداد یکساله میبستن تا اینکه از مرخصی زایمان به مدت نه ماه استفاده کردم. حالا این شرکت قرارداد سه ماهه با من بست.
   آخرین روز قراردادن تماس گرفتن گفتن میخواهیم سه ماهه با شما قرارداد ببندیم و وبعدش تندی نخواهد شد باتوجه به سابقه کاری م دراین شرکت
   آیا حقی برای شکایت به اداره کار دارم ؟

   پاسخ
 • میخوام بدونم چه ضرورتی برای تمدید قرارداد سالیانه کارمندان وجود داره ؟
  آیا قانون و تبصره خاصی وجود دارد که دستگاهها را ملزم می کند به اینکه باید هر سال نیروهایش را تمدید کند ؟؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 10, 1401 10:39 ق.ظ

   سلام در خصوص نیروهای غیر رسمی باید بسته به نوع و مدت همکاری،قرارداد تنظیم شود.

   پاسخ
 • با سلام
  با توجه به فرمایشات شما کسی که قرارداد یکساله با شرکت داشته و شرکت قرارداد رو تمدید نکنه و همچنان در شرکت مشغول به کار باشه باید یک سال بدون قرارداد کار کنه (قرارداد ضمنی) تا بتونه ادعای قرارداد دائم داشته باشه ؟

  پاسخ
 • سلام من قرارداد یکساله امضا کردم بعد از گذشت سه ماه میخوان پایان همکاری را بزنند سوالی که دارم این هست که نه ماه تا پایان قرارداد من باقی مونده من حقوق این نه ماه باقی مانده و عیدی را میتونم ازشون مطالبه کنم ؟

  پاسخ
 • سلام
  بنده از سال ۹۵ با شرکتی همکاری میکنم و هرسال قرارداد یکساله میبستن تا اینکه از مرخصی زایمان به مدت نه ماه استفاده کردم. حالا این شرکت قرارداد سه ماهه با من بست.تماس گرفتن گفتن میخواهیم سه ماهه با شما قرارداد ببندیم و وبعدش تمدید نخواهد شد باتوجه به سابقه کاری م دراین شرکت
  آیا حقی برای شکایت به اداره کار دارم ؟

  پاسخ
 • سلام، خسته نباشید
  مدت 6/5 سال است که در یک شرکت مشغول به کار هستم، اوایل قرارداد سالانه و یا 6 ماهه تمدید میشد ولی ابتدای امسال قرارداد 3 ماهه تنظیم شد، با توجه به اینکه قرارداد جدید در تیر ماه امضا نشده آیا این قرارداد بطور خودکار 3 ماهه تمدید می شود؟ اگر جواب مثبت است آیا کارفرما می تواند مرداد ماه قرارداد را فسخ نماید؟ و در صورت فسخ قرارداد، تسویه حساب به ازای هر سال 30 روزمحاسبه می شود یا 45 روز؟
  با تشکر

  پاسخ
 • با سلام. آیا کارفرما میتواند بدون اطلاع قبلی و پس از پایان قرارداد موقت کار، نسبت به عدم تمیدید قرار داد اقدام نماید؟
  بنده به مدت ۱۶ ماه با قراردادهای ۳ ماهه در یک کارخانه خصوصی مشغول به کار هستم. قرارداد بعدی اینجانب در تاریخ ۳۱ شهریور به پایان می‌رسد، آیا کارفرما بدون اطلاع قبلی می‌تواند نسبت به عدم تمدید قرارداد اقدام نماید؟

  پاسخ
 • سلام من ۱۳ سال در یک شرکت کار میکردم و چند سالی با قرارداد یکساله و از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ اعلام شد که شما دائم شدید و دیگر زا اینجانب قراردادی بسته نشد تا فروردین ۱۴۰۰ که کارفرما من را اخراج کرد و اداره کار نیز حکم داد که اینکار غطر قانونی بوده و بازگشت به کار ما رو زدحال چون کارفرما مارو نمیخواهد اگر بخواهد حق و حقوق ما را بدهد که برویم حق وحقوق ما تا زمان بازنشستگی چگونه محاسبه میگردد

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 25, 1401 10:15 ق.ظ

   سلام با دفتر تماس بگیرید

   پاسخ
   • سلام بنده درخردادماه به مدت سه روزبراثربیماری ازاستعلاجی استفاده نمودم ولی الان نه بیمه قبول میکنه که حقوقی وکه شرکت ازم کم کرده روبده ونه شرکت این پول روبهم میده ممنون میشم اگه راهنماییم بفرمایید

    پاسخ
 • باسلام .
  بنده در یک شرکت دولتی بیش از سه سال مشغول فعالیت بوده ام و تنها عضو آن شرکت بودم که از سازمان استخدامی کشور مجوز و کد استخدامی بصورت قرار داد کار معین گرفته ام. شرکت اخیرا” بی قانونی کرده و یک قرارداد سه ماهه با بنده منعقد نموده تا حقوق بگیرم و طی سه سال گذشته قراردادی نداشتم و بواسطه حکم کارگزینی و حقوقی ارسالی از جانب وزارتخانه مشغول بکار بودم و از تیت متولیان امر پی بردم که نمیخواهند دوباره قرارداد به زعم خودشون تنظیم نمایند. در حالیکه هیچ تخلفی نداشته و دوسال بعنوان مدیر برتر در سطح وزارتخونه انتخاب شده ام. حال چه باید بکنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
 • سلام . در شرکت ما قراردادها 3ماهه است و بعد از اتمام ، دوباره قرارداد جدید 3ماهه امضا میشه . خواستم بدونم بعد از 4بار قرارداد 3ماهه که معادل 1سال میشه . مزایا و سنوات ما طبق قرارداد سه ماه پرداخت میشه یا معادل 1سال ؟

  پاسخ
 • سلام. در صورتی که من یک ماه به پایان قراردادم مونده باشه اما اعلام نکنم که نمیخوام تمدید کنم و زمانیکه قرارداد تموم شد بگم دیگه نمیام سرکار، طبق قانون چه اتفاقی میفته؟ میتونن ازم شکایت کنن یا برای بیمه‌م مشکلی پیش میاد؟

  پاسخ
 • ایا در زمان تمدید قرارداد کارفرما میتواند مبلغ قرارداد را نسبت به قرارداد قبلی کاهش دهد؟ در صورتیکه کارپذیر در قرار داد قبلی پست مدیر داشته و در زمان تمدید قرار بدون وقفه پست سازمانی به رییس تنزل یابد کارفرما میتواند مبلغ قرارداد را در زمان تمدید کاهش دهد؟لطفا مواد قانونی را اعلا فرمایید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آبان 14, 1401 5:20 ب.ظ

   بله اگر مبلغ دریافتی از حداقل دستمزد کمتر نشود و مبلغ مورد نظر به توافق طرفین برسد، ایرادی ندارد

   پاسخ
 • با سلام .
  بنده در شهرداری کار می کنم و قرارداد یک ساله بین یک سازمان و شهرداری هست، که من با سازمان قرارداد دارم که برای شهرداری کار کنم اما قرارداد من 3 ماه 3 ماه تمدید می شود . آیا بعد از اتمام 3 ماه قرارداد خودم با اینکه قرارداد اصلی شهرداری با آن سازمان یک ساله است. می توانم تمدید نکنم و از کار خارج شوم.

  پاسخ
 • تعریف کار مستمر چیست؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 15, 1402 4:09 ب.ظ

   بدین معنا که چنانچه در کارهای مستمر، قرارداد مدت موقت منعقد شود، کار حالت دائمی نیافته و در پایان قرارداد هر کدام از طرفین حق استنکاف از انعقاد قرارداد جدید را دارند. ولی چنانچه در این امور مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی رسمیت می یابد.

   پاسخ
 • سلام
  بنده در یک کارخانه هر شش ماه (ابتدای سال و بعدی برج هفت) قرارداد میبندم.
  پس از انتهای قرارداد شش ماهه، ایا برای خاتمه همکاری، نیاز به نوشتن استعفا نامه هست و پس از آن باید یک ماه اضافه برای کارفرما به کار خود ادامه دهم؟

  پاسخ
 • سلام علیکم
  بنده در جایی کار میکنم که سال گذشته قرارداد یک ساله داشتم( قبل از آن هم قرارداد سه ماهه و شش ماه ولی آخرین قرارداد یک ساله بود)
  و در اسفند سال گذشته با بنده تسویه حساب انجام شد
  در سال جاری تا امروز بدون قرارداد مشغول کار هستم و بیمه هم دارم (شش ماه بیمه متصل)

  متأسفانه بنده را اخراج کردند بی دلیل
  آیا با شکایت به اداره کار میتوانم تقاضای بازگشت به کار تا پایان سال بدهم
  کار ماهیت دائمی دارد یک هتل با سی پرسنل

  پاسخ
 • سلام. من ۲۰ سال توی یه شرکت کار میکردم که ۱۵ ماه ابتدای کار رو قرارداد کتبی داشتم بعد از اون قرارداد من شفاهی بوده تا ابتدای سال ۱۴۰۰ که یه قرارداد مربوط به سال ۹۹ دادن امضا کردیم (این قرارداد رو من موقعی که امضا کردم تاریخ زدم یعنی بعد از انقضای مدت قرارداد امضا کردم و با اعلام عدم رضایت امضا کردم شاهد هم دارم) مجددا برای پنج ماهه اول سال ۱۴۰۰ قراردادی مشابه سال قبل یعنی پس از انقضای مدت قرارداد امضا کردم و تاریخ زدم و عدم رضایتم رو از امضای قرارداد اعلام کردم . برای بار سوم قراردادی از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ برای امضا آوردند که من گفتم دیگه امضا نمیکنم. مدیرعامل وقت اصرار کرد شما امضا کنید من به عنوان طرف مقابل امضا نمیکنم و بدون امضا در پرونده پرسنلی شما نگهداری میکنیم. و همین اتفاق هم افتاد تا اینکه در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ مدیرعامل عوض شده و مدیرعامل جدید رفته قرارداد رو امضا کرده و در روز پایان سال ۱۴۰۰ شخصی که هیچ مسولیت قانونی نداشته به من گفته قرارداد شما تموم شده و به شما نیاز نداریم. من بعد از تعطیلات نوروز به محل کارم مراجعه کردم و همان شخص مانع ورود من شده نهایتا من طی نامه مکتوب از مدیرعامل شرکت استعلام کردم که در پاسخ استعلام من در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ نامه عدم نیازی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تهیه و از طریق پست برای من ارسال کردند. من دادخواست بازگشت به کار زدم و هیئت تشخیص رای به نفع شرکت داده مجددا اعتراض زدم. من میخواهم بدانم با این شرایط آیا میتوانم رای بازگشت به کارم را بگیرم؟ اگر پاسخ مثبت است که برای مشاوره و عقد قرارداد به شما مراجعه کنم.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مهر 25, 1401 4:25 ب.ظ

   با سلام در صورت پایان قرارداد موقت شرکت تعهدی به امضای قرارداد جدید ندارد لذا درخواست بازگشت به کار در چنین مواردی پذیرفته نیست.

   پاسخ
 • آیا در زمانی که کارمند قرارداد دارد و زمان آن اعتبار دارد میتواند قرارداد جدید به تاریخ آینده امضا کند آیا این کار منع قانونی دارد؟

  پاسخ
 • آیاکارفرما میتواند قرار دادیکماهه با کارگر ببندد اون هم به مدت ۲سال و حتی بیشتر

  پاسخ
 • سلام من با کار فرما تا اخر سال قرارداد دارم و با من قرارداد به خدمات بسته و کارهای تاسیساتی شرکت را هم من انجام میدم ولی قراردادم خدمات هستش و حقوق خدمات بهم پرداخت میشه بهم هم وعده دادن که هم در قرارداد جدید سمتم تغییر میکنه میتونم شکایت کنم که ازم کار تاسیسات میکشن و حقمو بهم نمیدن فقط الکی وعده تو خالی میدن

  پاسخ
 • سلام من نیروی شرکتی شرکت گاز هستم شیش ساله بصورت شیش ماه و بعضاً یک سال قرارداد داریم با پیمانکار شرکت گاز دو تا یک ماه هم برای این اواخر بود الان قراردادمون تموم شده و پیمانکار ب احتمال زیاد دیگه با شرکت گاز استان قرارداد نبندد و پیمانکار دیگر جایگزین شود الان ما بدون قرارداد کار میکنیم مستمر ، اگر پیمانکار بعدی بیاد و ما نخواهیم باهاش قرارداد ببندیم و بخواهیم با خود شرکت قرارداد ببندیم این شدنی است

  پاسخ
 • محسن درهشیری
  آذر 11, 1401 10:23 ب.ظ

  سلام
  به مدت ۲۵ ماه در منطقه آزاد شاغل به کار هستم ۹آبان ۱۴۰۱ به ۲۰ نفر از پرسنل اعلام کردند قرار داد تمدید نخواهد شد .قرار داد تا پایان آبان و سه ماهه بوده. به جز حق سنوات و عیدی آیا شرکت موظف به پرداخت ۴۵ روز حقوق میباشد؟
  در ضمن رئیس منابع انسانی شفاها اعلام کرد تا پایان ماه لازم به حضور در شرکت نیست. بدون برگه مرخصی زیا ماموریت…
  امکان داره این بیست روز ترک کار حساب بشه و برای دریافت بیمه بیکاری به مشکل بر بخورم
  واریزی ثبت شده تامین اجتماعی ۳۰۲۰۰۰۰۰ تومن می‌باشد
  با یک فرزند و همسر حقوق بیمه بیکاری بنده چقدر میشه

  ممنون از راهنماییتون

  پاسخ
 • محسن درهشیری
  آذر 11, 1401 10:27 ب.ظ

  با سلام
  اول مهر ماه قرارداد ۶ماهه برای کارگران آوردند امضا کردیم

  دو ماه بعد قرار داد جدید سه ماهه آوردند تا پایان آبان ماه
  قرار داد قبلی رو به کسی ندادن ولی عکس از قرار داد دارم
  الان اعلام عدم نیاز کردند
  در منطقه آزاد شاغل هستم
  میتونم برای قرار داد ۶ماهه شکایت و پیگیری کنم؟!

  پاسخ
 • سلام روز بخیر
  آیا می توان یک کارگر را در انتهای یک ماه اخراج و چند روز بعد با ایشان عقد قرارداد مجدد نمود؟ مثلا 30مهر فرد اخراج شود یا استفعا دهد و 15آبان بازشگت به کار و با وی عقد قرارداد نمود؟ از دید بیمه قرارداد دوم صحیح است؟

  پاسخ
 • محمدرضا خطیبی
  آذر 21, 1401 1:03 ب.ظ

  سلام.بنده باشرکنی قرارداد سه ماهه بستم.بعد از گذشت مدت قرارداد شرکت بدون امضای بنده قرارداد را تمدید کرد.الان دو ماه از قرارداد میگذره و من میخواهم قطع همکاری کنم.تکلیف بنده از نظر قانون چیست؟

  پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید بنده به مدت ۲۳ سال دریک شرکت مشغول به کار هستم که تقریبا ۱۳ سال اول با من قرارداد بسته شده و الان تقریبا ۱۰ سال هستش که با من هیچگونه قراردادی بسته نشده و من همچنان مشغول به کار هستم ایا قرارداد من حکمش دائم شده ؟ ممنون میشم این رو جواب بدید

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر من چند سالی هست که در فضای سبز شهرداری مشغول بکار هستم همکارانی هم دارم که ۲۰سال ۲۵سال اونجا مشغول بکارند هر ساله فقط پیمانکار عوض می‌شود بعضی اوقات هم با یه پیمانکار ۲سال کار می‌کنیم ما میتونیم شکایت کنیم که حداقل قرارداد ما شرکتی بشه میتونیم اینکارو انجام بدیم یا نمیتونیم

  پاسخ
 • سلام.من تو شرکتی کار میکنم که سه ماهه تمدید قرارداد میکندو دراین سه ماه حقوقم رو کامل پرداخت نکرده ،ایا با تمدید قراردادجدید حق و حقوق قبلی حذف نمی شود؟ واینکه قبلا درقرداد پورسانتی قید شده بود الان موقت در حالی که بنده پورسانتم از قانون کار خیلی بیشتره.چیکار کنم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   دی 11, 1401 2:46 ب.ظ

   با سلام حقوق مزایای شما حذف نمی شود و پورسانت به نیز تعلق می گیرد.

   پاسخ
   • سلام و وقت بخیر
    بنده از ابتدای ۱۴۰۰/۶ تا پایان ۱۴۰۱/۹ با شرکتی همکاری داشته که قراداد ابتدایی اینجانب با کارفرما یکماهه و مابقی بصورت سه ماهه تمدید می شده است. در روز آخر یعنی ۱۴۰۱/۹/۳۰ بدون اطلاع قبلی مدت قرارداد بنده یکماهه اعلام و آماده شد که بنده موافقت ننموده و امضا نکردم. حال ضمن اینکه شرایط قطع همکاری از طرف هر کدام از طرفین بایستی یکماه قبل از پایان قرارداد اعلام گردد، آیا کارفرما بدون اطلاع قبلی اجازه چنین کاری را دارد یا خیر.
    و اینکه اینجانب امکان پیگیری قانونی دارم.

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     اسفند 20, 1401 11:31 ق.ظ

     در صورتی که پس از پایان مدت قرارداد توافقی در خصوص ادامه همکار حاصل نشود کارفرما مسئولیتی ندارد

     پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید .
  من ۷ سال در یک شرکت مشغول به کار هستم و هر سال قراردادهای ۳ ماه امضا میکردیم ولی الان ۳ دوره هست یعنی ۹ ماه است که کارخانه برای هیچ یک از پرسنل قرارداد جدیدی تنظیم نکرده و به ما نداده برای امضا کردن . آیا در چنین حالتی قرارداد به صورت دائمی تلقی میشود ؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   دی 11, 1401 2:45 ب.ظ

   سلام اصل بر دائمی بودن است مگر اینکه قراردادی بودن را ثابت نماید

   پاسخ
 • هادی جلیلی
  دی 26, 1401 5:59 ب.ظ

  سلام خدا قوت بنده به مدت هفت ماه به عنوان مدیر داخلی در یک درمانگاه مشغول کار شدم که اکثر قراردادهای پرسنل شش ماهه می‌باشد بعد از گذشت هفت ماه عدم نیاز دادند قرارداد بنده به چه نحوی خواهد بود و چگونه میتوانم شکایت نمایم البته قرارداد به صورت شفاهی بوده است ممنونم

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر خسته نباشید
  جسارتا یک سوال
  من قرادادی که امضا میکردم داخلش مدت نزده در صورتی ک قراداد های قبلی 3 ماهه بوده
  اخرین قرداد 20 روز پیش امضا کردم مربوط بوده به 3 ماه اهر سال اما الان بعد از گذشت یک ماه و 2 ماه مانده به پایان سال میخان اخراجم کنن به دلایل نامعلوم
  ایا میتونم شکایت کنم و حق و حقوقم رو تا پایان سال ازشون بگیرم ؟؟ ممنون میشم سریعتر پاسخ بدید سپاس

  پاسخ
 • باسلام.بنده تا شهریور ۱۴۰۱ قرارداد داشتم (۳ ماهه) ولی ازون تاریخ به بعد قراردادی امضا نشده است تا ۲ روز پیش که به دلیل اعتراض به ندادن حقوق از ورود من ممانعت کردند آیا من میتونم شکایت کنم؟

  پاسخ
 • زهرا شهبازی
  اسفند 16, 1401 11:53 ق.ظ

  سلام بنده میخواهم برای شخصی برای سال بعد قرارداد 3ماهه سال 1402 تنظیم کنم در صورتی که هنوز حقوق سال آینده مشخص نیست چطوری قرارداد تنظیم کنم چون کارمند ما حتما قرارداد میخواهند که بتونند برای سال بعد از شغل قبلی استعفا بدهند و با ما همکاری کنند.
  و مبلغ مازاد بر حقوق که پورسانت یا ماموریت جهت ترمیم حقوق هست رو چطور نشان بدهم قرارداد جدا تنظیم کنم؟

  پاسخ
 • محمود محمودی
  فروردین 7, 1402 1:08 ب.ظ

  با سلام و تبریک سال جدید. من مهندس یکی ازشرکت های واقع در عسلویه هستم که قرارداد مستقیم ۳ سال بودم و در دو سال اخیر هر سال قرارداد من یکساله تمدید می شد. حدود ۸ سال هم در همین شرکت بودم ولی ناگهان روز قبل از سال تحویل قرارداد من تمدید نشد و فقط یک نامه از امور اداری دریافت کردم که با توجه به اتمام قرارداد تسویه کنم. آیا طبق قرارداد نبایدحداقل یک ماه قبل به من اطلاع میدادند؟ آیا می توانم شکایت کنم؟ با مدیر جدید شرکت که حدود ۱ ماه نیست آمده هم مکاتبه کردم هیچ دلیلی برای عدم تمدید قرارداد من ذکر نشد.

  پاسخ
 • سلام عرض ادب
  بنده در برج سه سال گذشته ازمون استخدامی یکی از مجتمع فولاد های کشور قبول شدم و بعد از مصاحبه و طب کار و گذراندن مراحل مربوط به من گفتند که برو سر کار وقتی برج هفت رفتم سر کار دیدم ما ازمون استخدامی خود مجتمع رو دادیم اما الان زیر نظر یک شرکت پیمانکار هستیم که سه ماه سه ماه قرارداد میبنده حالا بعد از گذشت هشت ماه شرکت پیمانکار قصد داره تمدید قرارداد با بعضی نیرو ها نکنه.ایا اینکه ما ازمون استخدامی خود مجتمع رو دادیم اما زیر نظر پیمانکار قرار گرفتیم و اینکه شرکت پیمانکار میتونه قطع همکاری کنه باهامون قانونی هست؟؟؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  بنده در یک پروژه عمرانی در یک شرکت بزرگ مشغول کار هستم به مدت ۲ سال ،که هر ۳ماه تمدید میکردن و الان مدت ۱۰ ماه هست که قراردادی با بنده نبستن و حالا بعد از ۱۰ ماه یه قرارداد با مبلغی پایین جلوی من گذاشتن که امضاء کنم ولی بنده امضاء نکردم ،آیا الان که حدود ۳ دوره هست قرارداد با بنده امضاء نکردن قرارداد من دائم طلقی میشه؟
  و میتونم شکایت بکنم

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط