مراجع حل اختلافات ثبتی

در جریان رسیدگی در اداره ثبت اسناد ، گاهی میان اشخاص و اداره ثبت اختلافاتی رخ می دهد. مراجع حل اختلافات ثبتی ، شامل هیات نظارت ثبتی و شورای عالی ثبت می باشد.

مراجع حل اختلافات ثبتی
مراجع حل اختلافات ثبتی

انواع مراجع حل اختلافات ثبتی

مراجع حل اختلافات ثبتی به هیات نظارت ثبتی و شورای عالی ثبت تقسیم می گردد . شورای عالی ثبت مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص از آرای غیر قطعی هیات حل اختلاف ثبتی می باشد .

 • شورای عالی ثبت

آرای غیر قطعی هیات نظارت از طرف اشخاص ذی نفع در شورای عالی ثبت که محل تشکیل آن در سازمان ثبت اسناد تهران می باشد قابل اعتراض است .رسیدگی به درخواست تجدید نظر و درخواست ایجاد وحدت رویه در صلاحیت شورای عالی ثبت قرار دارد.

 • هیات نظارت ثبت

یکی از مهم ترین ارکان اداره ثبت اسناد و املاک ، هیئت نظارت ثبت می باشد. هیات نظارت ثبت وظیفه رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی مرکز استان را بر عهده دارد و در شهرستان ها هیئت نظارت تشکیل نمی گردد و اشخاص برای رفع اختلاف می بایست به مرکز استان مراجعه نمایند. هیئت نظارت هر استان در اداره ثبت آن استان تشکیل خواهد شد و جلسات آن حداقل دو جلسه در هفته خواهد بود.

موارد صلاحیت هیات نظارت

وقوع اختلاف میان اشخاص و اداره ثبت اسناد و املاک در دو صورت قابل تصور می باشد ، در صورت رد تقاضای ثبت و وصول اعتراض نسبت به نظر رئیس اداره ثبت. اشتباهات ثبتی ممکن است در مرحله قبول تقاضای ثبت یا در اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت اتفاق بیفتد .

در ذیل موارد صلاحیت ثبتی را ذکر می نماییم:

 • اعتراض بر حدود از طرف غیر مجاور

بر اساس تبصره 2 ماده 20 قانون ثبت ، اعتراض بر حدود ارتفاقی از طرف غیر مجاور هم پذیرفته می شود. چنانچه طرف غیر مجاور برای خود حقی نسبت به حدود ارتفاقی قائل باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت در مرجع صلاحیت دار دادخواست خود را ارائه دهد ، نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس ، سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیات نظارت شکایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است.

 • اختلاف به جهت عدم پذیرش تقاضای ثبتی

در صورتی که میان اشخاص و اداره ثبت به جهت عدم پذیرش تقاضای ثبتی اختلاف رخ دهد طبق بند 1 ماده 25 قانون ثبت هیات نظارت ثبت ، مرجع صالح به رسیدگی به رفع اختلافات و تعیین تکلیف و یا ابطال یا اصلاح درخواست ثبت می باشد.

هیات نظارت ثبت می بایست کلیه مدارک طرفین را اخذ و با تعیین وقت مناسب آن ها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نماید و به طرفین تذکر دهد ، عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود همچنین هر یک از طرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک به اداره ثبت مراجعه نماید.

 • اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع می شود

چنانچه در جریان عملیات ثبتی ، اشتباهاتی واقع شود و هیات حل اختلاف ثبتی قبل از ثبت ملک متوجه اشتباه گردد ، هیات نظارت ، آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده را ابطال و دستور تجدید یا تکمیل یا اصلاح جریان ثبت رای می دهد.

 • اشتباهات قلمی

بر اساس بند 3 ماده 25 قانون ثبت اسنادو املاک ، یکی از وظایف هیات نظارت ثبتی در خصوص اشتباهاتی است که به علت عدم و دقت نویسنده به مالکیت و دفتر املاک اشتباه قلمی رخ می دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد ، در این موارد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

 • اشتباهاتی که در موقع ثبت ملک مورد توجه واقع نشده است

در خصوص اشتباهاتی که در زمان ثبت ملک واقع می شود باید به این موضوع توجه شود که آیا این اشتباه موجب ضرر به اشخاص ثالث می گردد یا خیر؟

در صورتی که با اصلاح اشتباه به حقوق افراد خللی وارد نشود ، دستور رفع اشتباه توسط هیات نظارت ثبت صادر می گردد و چنانچه اشتباهات سبب ضرر به افراد گردد ، هیات نظارت به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید. پس از آن که دادگاه در خصوص اشتباهات رفع اختلاف نمود هیات نظارت اداره ثبت دستور رفع اشتباه و یا اصلاح آن را صادر می کند.

 • تشخیص تعارض اسناد مالکیت

از وظایف هیات نظارت ثبتی می توان به تشخیص تعارض اسناد مالکیت اشاره نمود. بر اساس بند 5 قانون ثبت اسناد و املاک ، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود ارتفاقی آن با هیات نظارت است. رای هیات نظارت در خصوص تعارض اسناد مالکیت غیر قطعی و قابل تجدیدنظر است.

 • رسیدگی و رفع اشتباهات در عملیات تفکیک

هیات نظارت در صورتی وظیفه رسیدگی و رفع اشتباهات در عملیات تفکیک را دارد که سبب ضرر به اشخاص دیگر نگردد چنانچه عملیات تفکیک بر حقوق افراد دیگر خللی وارد آورد. دادگاه صالح بر رسیدگی می باشد و هیات نظارت اداره ثبت پس از تعیین و تکلیف نهایی دادگاه دستور رفع اشتباه را صادر خواهد کرد.

 • اشکالات و اشتباهات مربوط به اسناد

در خصوص اشکال و اشتباهات مربوط به اسناد باید به این مسئله توجه گردد که اشکال یا اختلاف قبل از تنظیم سند اتفاق افتاده است یا بعد از تنظیم سند. چنانچه اشکال یا اختلاف قبل از تنظیم سند رخ دهد رفع آن با اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد اما اگر اشتباه یا اشکال پس از تنظیم رخ دهد ، رفع آن با هیات نظارت است و رای هیات نظارت غیر قطعی و قابل تجدید نظر می باشد.

 • شکایت از اجرای سند

اعتراض بر نظریه اداره ثبت به 2 شکل قابل تصور می باشد:

1- شکایت از دستور اجراء سند

مرجع رسیدگی به شکایت از دستور اجراء سند ، دادگاه عمومی محلی می باشدکه دستور اجراء در حوزه آن صادر گشته است. ذی نفع می تواند با تقدیم دادخواست ، ابطال اجرائیه را تقاضا نماید.

2 -شکایت از عملیات مامورین اجرا

چنانچه ذی نفع از عملیات مامورین اجرا شکایت داشته باشد ، می بایست شکایت خود را با ارائه مدارک لازم به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی کرده و رای صادر نماید. رای صادر شده ظرف ده روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات حل اختلاف می باشد.

مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای هیات نظارت

ذی نفع می تواند در خصوص آراء قابل تجدیدنظر هیات نظارت ،ظرف بیست روز از تاریخ الصاق رای در تابلو اعلانات درخواست خود را به شورای عالی ثبت تقدیم نمایند.

اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی از آرای هیات نظارت

چنانچه ذی نفع قبل از اجرای رای ، اعتراض خود را به شورای عالی ثبت تقدیم نماید ، اجرای رای موقوف و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود در صورت تائید رای هیات نظر توسط شورای عالی ثبت عملیات اجرایی تعقیب می گردد ، اما اعتراض بعد از اجرای رای موجب توقف رای نمی گردد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست