املاک واقع در طرح های شهرداری چه وضعیتی خواهند داشت؟

شرح موضوع

دستگاه های اجرایی بعضا برای اجرای طرح های عمرانی، عمومی و نظامی خود نیازمند املاک و اراضی متعلق به اشخاص ثالث می شوند و می توانند به شرط رعایت ضوابط و تشریفات قانونی، املاک و اراضی مذکور را تملک نمایند. تملک املاک واقع در طرح های شهرداری به جهت مغایرت با حقوق ثالث منشاء اختلافات عدیده ای میان اشخاص و شهرداری ها می باشد.

شرایط تملک املاک واقع در طرح های شهرداری

تملک املاک واقع در طرح های شهرداری در تعارض با حق مالکیت خصوصی است که یکی از مهم ترین حقوق اشخاص در نظر قانون گذار می باشد. به همین علت، تملک چنین املاکی محدود به شرایط معین و منوط به رعایت تشریفات مقرر در قانون می باشد؛ در صورت عدم رعایت مقررات، مالکین این قبیل املاک می توانند علیه شهرداری اقامه دعوا نموده و حقوق تضییع شده خود را مطالبه نمایند.

شرایط تملک املاک خصوصی توسط شهرداری را می توان به شرح ذیل بر شمرد:

 1. تملک به دلیل نیازهای عمومی: اجرای طرح های عمومی و عمرانی و حتی نظامی اصولا در راستای تامین نیازهای عمومی می باشد و قانون گذار با ترجیح رفع احتیاجات عمومی بر حقوق خصوصی اشخاص، سلب مالکیت از اشخاص در جهت حفظ منافع عموم را تجویز می نماید.ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، تملک املاک خصوصی جهت اجرای طرح های دولتی را تنها در صورتی مجاز می داند که اجرای به موقع طرح های مذکور برای امور عمومی و امنیتی لازم و ضروری باشد.
 2. صدور مجوز از سوی مقام صلاحیتدار: تملک املاک خصوصی توسط دولت و شهرداری ها به دلیل اجرای طرح های عمومی به موجب ذیل ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت موکول به تصویب و تایید ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان مجری طرح شده است.
 3. تصویب طرح توسط مرجع صلاحیت دار: دستگاه های اجرایی باید پیش از تملک املاک، طرح مدنظر خود را مطابق قوانین و مقررات در مراجع ذی صلاح به تصویب برسانند. مبادرت به تملک املاک خصوصی پیش از تصویب طرح فاقد توجیه قانونی است.
 4. تخصیص اعتبار: چنانچه دستگاه های اجرایی و دولتی با وجود عدم تامین اعتبار یا زائد بر میزان اعتبار، اقدام به تصرف و تملک املاک نمایند، دستگاه مربوطه مکلف به رد مورد معامله به مالک خواهد بود. همچنین کارمند متخلف به موجب ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور قابل تعقیب است.
 5. فقدان اراضی ملی و دولتی: مطابق تبصره 1 ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی مکلفند در وهله اول جهت اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی خود از املاک و اراضی ملی یا متعلق به دولت بهره ببرند و در صورت نبود این قبیل اراضی می توانند املاک خصوصی را تملک نمایند. نبود اراضی ملی یا متعلق به دولت حسب مورد باید به تایید وزارت جهاد و کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی یا اداره کل راه و شهرسازی برسد.
 6. انطباق کاربری زمین با طرح مصوب: در شهرهایی که دارای طرح های مصوب شهری باشند، کاربری زمین مورد نیاز باید با طرح مصوب منطبق باشد.
 7. تعیین وضع ثبتی ملک و اعلام مراتب به اداره ثبت محل: شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی پس از تعیین ملک مورد نیاز باید وضعیت پلاک ثبتی، حدود ملک و مشخصات مالک را از اداره ثبت استعلام نماید.
 8. اعلام مراتب تملک به اداره ثبت: شهرداری یا دستگاه های اجرایی باید قصد تملک ملک را به اداره ثبت محل اعلام نماید. پس از اعلام مراتب، اداره ثبت از نقل و انتقال پلاک ثبتی مزبور جلوگیری می نماید.
 9. اعلام قصد تملک به مالک: قصد تملک ملک توسط دولت یا شهرداری ها باید به وسیله اظهارنامه رسمی یا نامه اداری سازمان مربوطه به اطلاع مالک برسد. در صورتی که مالک یا مالکین ملک، شناسایی نشوند، مراتب آگهی خواهد شد.

در صورتی که ملک مورد نیاز شهرداری جهت اجرای طرح، در مالکیت وزارتخانه ها یا سایر موسسات دولتی باشد، واگذاری حق استفاده از ملک مورد نیاز به موجب موافقت وزیر یا رئیس موسسه انجام خواهد شد. این واگذاری بلا عوض بوده و در صورت بروز اختلاف، نظر وزیر کشور قاطع خواهد بود. چنانچه واگذاری بلا عوض مقدور نباشد، بهای ملک پرداخت خواهد شد که در این صورت انتقال قطعی می باشد.

تعیین قیمت املاک تملک شده

مطابق ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، تملک املاک مورد نیاز توسط دولت یا شهرداری منوط به پرداخت قیمت املاک می باشد. اصولا قیمت توافق شده میان شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی و مالک، ملاک عمل می باشد و در صورتی که بین مالک و دستگاه اجرایی توافق حاصل نشود، قیمت عادله روز به مالک پرداخت خواهد شد.

بهای عادله روز توسط هیات کارشناسی سه نفره متشکل از کارشناس منتخب دستگاه اجرایی، کارشناس منتخب مالک و کارشناس مرضی الطرفین تعیین می شود. در صورتی که طرفین در انتخاب داور مشترک تراضی نکنند، دادگاه محل وقوع ملک اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود.

در صورت استنکاف مالک از معرفی کارشناس منتخب خود ظرف یک ماه از تاریخ اعلام قصد تملک دستگاه اجرایی یا عدم شناسایی مالک، دادگاه محل وقوع ملک به درخواست شهرداری یا دستگاه مربوطه ظرف 15 روز اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود.

چنانچه ملک تملک شده، محل سکونت یا امرار معاش مالک باشد، پانزده درصد به مبلغ تعیین شده اضافه خواهد شد. تشخیص این امر که مالک در محل ساکن بوده یا ملک، محل کسب و پیشه و امرار معاش مالک بوده بر عهده شهرداری یا دستگاه اجرایی می باشد و در صورت وقوع اختلاف در این خصوص، فصل اختلاف با دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

نحوه پرداخت قیمت ملک توسط دستگاه اجرایی

اصولا قیمت تعیین شده باید به صورت نقدی و فورا به مالک ملک پرداخت شود و پرداخت اقساطی بدون توافق با مالک میسر نمی باشد؛ حتی دادگاه نیز نمی تواند بدون رضای مالک، قیمت ملک را تقسیط نماید.

در صورت توافق مالک و دستگاه اجرایی، پرداخت ما به ازاء ملک تملک شده از طریق واگذاری اراضی مشابه ملی یا دولتی به مالک نیز ممکن است.

وضعیت حق کسب یا پیشه یا تجارت ملک تملک شده

در صورتی که ملک تملک شده محل کسب و پیشه بوده، در صورتی به آن حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق خواهد گرفت که اشتغال به کسب و پیشه در آن محل، حداقل یک سال پیش از اعلام قصد تملک توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی آغاز شده باشد. همچنین شهرداری یا دستگاه اجرایی مختار است در صورت رضایت صاحب حق کسب یا پیشه یا تجارت، به جای پرداخت این حق، پس از انجام طرح مصوب، محل کسبی مشابه ملک قبلی به صاحب حق واگذار نماید.

مهلت کارشناسان جهت تعیین قیمت

هیات کارشناسان موظفند حداکثر ظرف یک ماه، قیمت مدنظر خود را اعلام نمایند. پرداخت نصف هزینه کارشناسی بر عهده مالک می باشد که از قیمت ملک کسر خواهد شد.

مقصود از بهای عادله روز

به حکم ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، قیمت اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها در صورت عدم توافق طرفین، بر مبنای قیمت عادله روز و توسط هیات کارشناسی 3 نفره تعیین خواهد شد. مقصود از بهای عادله روز، بهای ملک در زمان پرداخت می باشد؛ بنابراین در صورت عدم تعیین و پرداخت قیمت ملک توسط شهرداری در زمان تملک و طرح دعوا علیه شهرداری توسط مالک، قیمت عادله روز در زمان اقامه دعوا پرداخت خواهد شد؛ نه زمان تملک ملک و اجرای طرح توسط شهرداری.

تملک املاک توسط شهرداری در صورت فوریت اجرای طرح

مطابق ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در‌انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، ‌دستگاه اجرایی می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود‌ ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن ‌شهرداری یا دستگاه‌ اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

در صورت عدم پرداخت قیمت توسط شهرداری ظرف مهلت مقرر، مالک می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مطرح نماید. رسیدگی به این تقاضا در محاکم خارج از نوبت بوده و تا زمان پرداخت بهای ملک، عملیات اجرایی موقوف خواهد ماند. بلافاصله پس از پرداخت بها توسط شهرداری از دستور توقیف صادره، رفع اثر به عمل خواهد آمد.

تصرف ملک توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی و خلع ید مالک، منوط به انجام معامله و پرداخت قیمت تعیین شده توسط هیات کارشناسی و سایر حقوق قانونی می باشد. در صورتی که انجام معامله با موانعی مثل شناسایی نشدن مالک یا در رهن بودن ملک مواجه شود، به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می شود:

در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ اعلام قصد تملک دستگاه اجرایی، مالک برای انجام معامله مراجعه نکرده باشد یا به هر نحو از انجام معامله استنکاف ورزد، مراتب مجددا اعلام شده و مهلت 15 روز دیگر جهت انجام معامله به مالک اعطا خواهد شد. پس از انقضا مهلت اخیر و عدم مراجعه مالک، ارزش تعیین شده توسط دستگاه اجرایی نزد صندوق ثبت محل تودیع شده و تخلیه ملک و خلع ید مالک انجام خواهد شد.

ضمنا اسناد مالکیت سابق توسط اداره ثبت ابطال شده و اسناد مالکیت جدید به نام شهرداری یا دستگاه اجرایی صادر خواهد شد.

تملک موقوفات توسط شهرداری

اگر ملک مورد نیاز دستگاه های اجرایی از جمله املاک موقوفه باشد و به تشخیص سازمان اوقاف، تبدیل آنها به احسن، شرعا و قانونا مجاز باشد مطابق مقررات جاری اقدام خواهد شد.

موقوفاتی که تبدیل آنها مجاز نباشد، از طریق عقد اجاره طولانی مدت به شهرداری یا دستگاه اجرایی واگذار خواهد شد. اجاره بهای این موقوفات توسط هیات کارشناسی معین می شود. در صورت وجود اعیانی متعلق به غیر و یا وجود حقوق قانونی برای ثالث در موقوفه، بهای اعیانی و حقوق مذکور توسط هیات کارشناسی تعیین و از سوی دستگاه تملک کننده پرداخت خواهد شد.

وضعیت حقوق اشخاص ثالث در ملک تملک شده

چنانچه در ملک مورد نیاز شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی، برای اشخاص ثالث، حقوقی از جمله حق ارتفاق و حق انتفاع بر قرار شده باشد، حقوق صاحب حق نیز توسط هیات کارشناسی تقویم و توسط دستگاه تملک کننده پرداخت خواهد شد. همچنین در صورتی که ملک مورد نیاز در رهن بوده، به وثیقه گذاشته شده یا توقیف شده باشد، دستگاه اجرایی می تواند با پرداخت مبلغ دین که منجر به ترهین، توثیق یا توقیف ملک شده، ملک را تملک نماید.

مهلت های قانونی شهرداری جهت تملک ملک مورد نیاز و شروع اجرای طرح

شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف 18 ماه پس از تصویب طرح و اعلام آن جهت انجام معامله و انتقال اسناد مالکیت املاک مورد نیاز، اقدامات لازمه را معمول دارند. در صورت انقضاء این مهلت، مالک حق اعمال کلیه حقوق مالکانه خود را از قبیل تجدید بنا، فروش ملک، تفکیک ملک و ….. خواهد داشت.

در صورتی که اجرای طرح به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد و مالک قصد اعمال حقوق مالکانه خود را داشته باشد، در زمان دریافت پروانه ساختمان متعهد می شود در صورتی که اجرای طرح پیش از 5 سال آغاز شود حق دریافت هزینه های تجدید بنا را نخواهد داشت.

اعتراض به تملک ملک توسط شهرداری

همانطور که شرح آن گذشت، وجود طرح مصوب یکی از شرایط ضروری جهت تملیک املاک مورد نیاز دستگاه های اجرایی است. در صورتی که تصویب طرح، مطابق قانون صورت نگرفته باشد، هر ذی نفع می تواند ابطال عملیات مربوط به تصویب و اقدامات راجع به آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید.

ممکن است تصویب طرح مطابق با قانون انجام شده باشد اما شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی در روند تملک املاک مورد نیاز، مقررات قانونی مربوطه را رعایت نکرده باشند، در این صورت نیز ذی نفع می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، ابطال اقدامات شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی را در خصوص سلب مالکیت از اشخاص و تملک املاک مورد نیاز را از آن مرجع بخواهد.

آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی اشخاص مقیم ایران و ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ از سوی اشخاص مقیم خارج از کشور قابل اعتراض می باشد.

در صورت ابطال اقدامات شهرداری یا سایر دستگاه های اجرایی در خصوص تملک املاک واقع در طرح از سوی دیوان عدالت اداری، دستگاه مربوطه مکلف به استرداد ملک به مالک می باشد. در صورتی که به واسطه احداث بنا و ایجاد مستحدثات در ملک مزبور، استرداد ملک متعذر باشد، دستگاه اجرایی مکلف است با رعایت شرایط قانونی نسبت به تملک این قبیل املاک اقدام نماید.

در صورتی که به درخواست مالک، حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا صادر شده باشد، به درخواست دستگاه اجرایی، اجرای حکم متوقف خواهد شد. دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدام نمايد.

کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها

مطابق ماده 96 قانون شهرداری ها، در صورتی که تامین احتیاجات شهری از قبیل ایجاد باغ های عمومی و تاسیسات برق و آب و …. که با هدف انجام اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی انجام می شود منوط به تصرف کلی یا جزئی املاک و اراضی در محدوده شهر باشد، شهرداری می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تملک و تصرف آن بخش از املاک فوق الذکر که مورد احتیاج است، اقدام نماید.

تبصره 5 ماده اخیر اشعار می دارد در صورتی که املاک واقع در مسیر اجرای طرح های شهرداری، مجهول المالک یا فاقد سابقه ثبتی باشند، اجرای طرح متوقف نخواهد شد؛ بلکه شهرداری مکلف است با دعوت از اعضاء کمیسیون تبصره 5 ماده 96 رسیدگی به موضوع را تقاضا نماید.

کمیسیون مذکور که متشکل از نماینده دادستان، نماینده ثبت و نماینده شورای شهر و نماینده شهرداری می باشد، پس از بازدید از محل، مشخصات کامل املاک واقع در مسیر برنامه های عمومی و عمرانی شهرداری را در قالب یک صورتجلسه تهیه و تنظیم می نماید. این صورتجلسه مبنای پرداخت خسارات مالک قانونی ملک خواهد بود. مدعی مالکیت می تواند پس از اثبات مالکیت خود از طریق مراجع صالح، به استناد صورتجلسه فوق، بها ملک را دریافت نماید.

حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها

حضور هر 4 عضو کمیسیون برای رسمیت جلسه ضروری است و تصمیم گیری با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

اعتراض به تصمیمات کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها

مرجع تجدیدنظری جهت رسیدگی به اعتراضات مالکین نسبت به تصمیمات کمیسیون تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری ها در قانون پیش بینی نشده است؛ اما به حکم ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات این کمیسیون نیز به درخواست ذی نفع در آن مرجع قابل ابطال است.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه آماده ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 52 امتیاز: 3.8)

پرسش و پاسخ

66 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام عقب نشینی در قراراد فروش ملک نوشته میشه ؟

  پاسخ
  • سلام. خرید و فروش مقدار واقع در طرح‌های شهرداری که در میان مردم به عقب‌نشینی معروف است بستگی به توافق افراد دارد. هر چند در سند رسمی ملک متراژ مشخص است ولی معمولاً افراد این میزان را از متراژ کل ملک کسر کرده و مبلغ باقیمانده را به فروشنده پرداخت می ‌نمایند.

   پاسخ
  • سلام بنده ملكى درمنطقه ٧ دارم كه در طرح تعريض ٤٦ مترى است الان مدتى است هرچه جهت تعيين تكليف به شهردارى منطقه مراجعه ميكنيم جوابگو نيستن اخيراً باساخت ملك مجاور ملك بنده طبق نظركارشناس نشست كرده و كاملاً خطرساز است با ارجاع موضوع به شهردارى و پيگيريهاى متعدد ملك خطرساز و غيرقابل سكونت تشخيص داده شده ولى هيچ اقدامى جهت روشن شدن تكليف مالك نميكنن تكليف بنده چيست.!؟

   پاسخ
 • با سلام‌ خانه ما در طرح شهرداری قرار گرفته و الان سال هاست ما رو بلاتکلیف گذاشتند و اتفاقی نمی افته و ما نه پولی برای خرید خانه جدید داریم و نه می تونیم خانه خودمان را بفروشیم قبلا هم که شهرداری منطقه مبلغی برای به توافق رسیدن به ما نداد چی کار می تونیم بکنیم ؟

  پاسخ
  • سلام. علیه شهرداری طرح دعوا کنید.

   پاسخ
  • قطعه زمینی در طرح شهرداری خریدم و الان میخوام پروانه ساخت بگیرم شهرداری میگه باید تعهد بدی که اگه طرح در کمتر از ۵ سال اجرا شود حق مطالبه نداری آیا ۵ سال از تاریخ تصویب طرح یا از تعهدی که‌ میدم‌ حساب میشه در ضمن تاریخ اعلام وجود طرح سال ۱۳۹۶ می باشد ؟؟؟

   پاسخ
 • من جدیدا خانه ای خریداری کردم به صورت قولنامه ای و بعد از تسویه کامل متوجه شدم که خانه کاملا در طرح شهرداری قرار گرفته
  آیا در زمان اجرای طرح می تونم خسارتم رو بگیرم و یا از فروشنده شکایت کنم ؟ چی کار باید بکنم ؟

  پاسخ
 • سلام ، لطفا راهنمایی کنید
  در جنب خانه ما و همسایگی ما زمینی قرار دارد که متعلق به شهرداری هست، شهرداری بنای فروش آن زمین را دارد از طریق مزایده ، چندین بار جهت خریدن زمین به شهرداری مراجعه کردیم منتهی اول گفتن که اولویت با شماست و زمین زیر ۲۰۰ متر نمیتونه بره تو مزایده ولی الان میگن ما گذاشتیم تو مزایده، و ما هم هر هفته توسط شهرداری پاس کاری میشیم ، لطفا راهنمایی کنید از نظر حقوقی چیکار باید کنیم؟

  پاسخ
 • سلام.

  خانه ما نزدیک به سی و چند سال است که میگویند در طرح شهرداری قرار گرفته ولی اقدام به خرید نمیکنند و حتی زمانی که ما میخواهیم ملک را به فروش بگذاریم؛ به خریدار میگویند این ملک در طرح شهرداری قرار دارد و مانع از فروش ملک میشوند. در این چندین سال تنها یک بار نامه نگاری کردند که ملک شما را خریداری خواهیم کرد و با مراجعه به شهرداری و نرخ گذاری قرار شد که ملک را به اندازه خرید از قرار خرید به ارزش یک متر مربع موکت از ما خریداری کنند که راضی به فروش نشدیم و از این کار حدود چهار سال میگذرد. هماسیه ما هم که خواستار فروش خانه اش شده به او گفتند باید اول هزینه تغییر کاربری از باغ به مسکونی را پرداخت نمایید و ان هم به نرخ روز. ایا ملک 100 ساله هم شامل تغییر کاربری میشود؟ تکلیف ما چیست نه میخرند و نه اجازه فروش میدهند. ما چه کار میتوانیم انجام بدهیم.
  از اینکه راهنمایی میفرمایید سپاسگذارم

  پاسخ
  • سلام باید علیه شهرداری طرح دعوا نمایید و مبلغ ثمن رو مطالبه کنید البته این در شرایطی است که شهرداری به شما اعلام نموده باشد ملک در طرح شهرداری است

   پاسخ
   • سلام وقت بخیر. خونه ی ما چند ساله تو طرح شهرداری هم اصلا خونه رو نمیخره الان ما باید چیکار کنیم؟

    پاسخ
 • با عرض سلام و خسته نباشید
  شهرداری زمین کشاورزی مارو سال ۷۰جهت اجرای طرح پارک با تبصره ۶ ماده ۹ تملک کرده و پولش رو ظاهرا داده به ثبت و ما تا کنون دریافت نکرده ایم.
  تا امروز طرحشونو اجرا نکردن زمین هم دست خودمونه.
  العان از زمین ما راه میگذره
  شهرداری ادعا میکنه ک زمین برای منه.
  آیا ما میتونیم کاری کنیم یا نه؟
  تملک رو چطور میشه شکست؟
  با تشکر

  پاسخ
  • سلام اگر مراحل قانونی طی شده باشد بله شهرداری مالک محسوب می‌شود
   لیکن این دست پرونده ها فروشی مختلفی داردکه باید مدارک شما بررسی شود

   پاسخ
 • مغازه من در طرح تعریض شهرداری قرار دارد وشهرداری اجازه بازسازی ونوسازی به ما نمیدهد در نتیجه ما با عنوان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در دیوان طرح دعوی کردیم ودیوان به نفع ما شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی نمود ولی شهرداری می گوید پروانه صادر نمی کند ومی خواهد لایحه خرید وتملک اراضی واملاک را اقدام نماید . سوال ..آیا شهرداری میتواند رای دیوان را اجرا نکند وطبق لایحه تملک اراضی عمل کند وملک را از بنده بخرد (من اکنون تمایل به فروش ندارم خواستار اجرای حکم هستم)؟

  پاسخ
  • سلام بله گفته شهرداری درست هست و لیکن میبایست سریعا نسبت به اخذ مصوبه و تشکیل کمیسیون اقدام نماید
   در صورت عدم انجام میتوانید اجرای رای دیوان را بخواهید

   پاسخ
 • با عرض سلام. بنده زمینی را سالها پیش خریداری کرده بودم. بخشی از ملک در زمان مالکیت فروشنده ما در طرح تعریض خیابان قرار گرفته بود. منتهی بدون ابلاغ به مالک و توافق و جبران خسارت به مالک توسط شهرداری. به نوعی شهرداری بصورت عدوانی زمین را تصرف کرده و در طرح جاده ای قرار داده است. البته املاک مجاور ما هم به همین شکل در طرح قرار گرفته بودند ولی شهرداری از طریق اعطای تراکم جبران خسارت کرده. ولی در خصوص ملک خسارت پرداخت نشده است. و در شهرداری هم مدارکی دال بر پرداخت خسارت به مالک یا ابلاغ جهت توافق وجود ندارد.
  بعد از عدم حضور مالک ما در دفترخانه بنده بصورت انتقال اجرایی در سال 96 سند تک برگ گرفتم ، البته در سال 94 رای به نفع مبنی برای انتقال سند رسمی صادر شده بود.
  اکنون در طرح تفصیلی جدید بخش کوچک دیگری از ملک ما مجدد در طرح قرار گرفته است حدود 25 متر مربع
  حال شهرداری مقدار مساحت اصلاحی فعلی را قبول به جبران خسارت دارد ، اما مقدار مساحت اصلاحی که در سالهای قبل انجام شده که حدود064 متر مربع است قبول نمیکند پرداخت کند. واحد حقوقی شهرداری به ما می‌گوید ، چون زمان اصلاحی شما مالک رسمی نبودید ما خسارت پرداخت نمی‌کنیم.
  از واحد مربوطه سوال کردم مگر یک ملک به مالک دیگری منتقل میشود با تمام منافع عرصه و اعیانی منتقل نمی‌شود؟ مگر با انتقال مالکیت چه سند عادی و چه رسمی آثار و منابع آن از بین می‌رود؟ متاسفانه جواب درخور و شایسته ای به ما نمی‌دهند.

  سوال بنده این است، ابتدا آیا بابت مقدار مساحت اصلاحی (۶۴متر) که در زمان مالکیت ، مالک قبلی میتوانم مطالبه جبران خسارت کنم یا خیر؟
  آیا آرای وحدت رویه ای در این زمینه وجود دارد که به آن در جلسه استناد کرد؟
  راهکار قانونی و اقدام عملی در این خصوص چبست؟

  سپاسگزارم

  پاسخ
  • سلام شما قائم مقام خاص فروشنده یا همان مالک قبلی میباشید و تمام حقوق به شما منتقل گرديده هست
   میبایست علیه شهرداری طرح دعوا کنید

   پاسخ
 • باعرض سلام و ادب
  مازميني داريم بخشي كاربري آموزش عالي و بخشي در مسير طرح خيابان شهرداري قرارگرفته كه شهرداري بدون سيرمراحل قانوني تملك زمين درمسير طرح رااجراكرده آسفالت و خيابان و كوچه شده الان هم حاضر نيست پول درمسير بده يا پروانه تجاري مسكوني بده آموزش عالي هم نامه عدم نياز زمين رابه ماداده ما تقاضاي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك كرديم برخيابان٣٠ متري هستيم به همه ٥ طبقه با٦٠ درصد تجاري دادن شهرداري ميگه فقط مسكوني بهتون ميديم تجاري جزحقوق مالكانه شما و متن ماده واحده نيست!درست ميگن يا غلط؟(لطفا بااشاره به آدرس متن قانون بهم بگين) ماچيكاركنيم؟ ممنون ميشم١٠ ساله گرفتاريم. تشكر

  پاسخ
  • اولا مدارک شما باید بررسی شود و دوما باید علیه شهرداری اقامه دعوا نمایید

   پاسخ
  • فرهاد عبدالی
   نوامبر 7, 2021 11:55 ق.ظ

   باسلام خدمت شما. تشکر از مطالب مفید و واضحتون. بنده سال85خونه ای رو خریداری کردم که هم سند ثبت6 دانگ داره وهم گواهی پایان کاراز شهرداری. بعداز گذشت چندسال توطرح تفصیلی قرار گرفته جوری که بامراجعه بنده به شهرداری و گرفتن استعلام 34متر بنده رو انداختن تو طرح(خونه های روبرو اومدن جلو تعریض و تماما انداختن طرف ما)میخواستم بدونم باوجود اعلام رسمی طرح تفصیلی و اینکه بنده پایان کار دارم میتونم از شهرداری مطالبه خسارت کنم باوجود اعلام طرح اما اجرا نشدنش؟2-رای وحدت رویه 747میتونه مانع گرفتن خسارت بنده بشه؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

   پاسخ
   • سلام بله میتوانید طبق قانون تملک اراضی توسط شهرداری ها مطالبه بهای طرح نمایید و چون بحث خسارت نیست نیازی به طرح دعوای تصدیق خسارت در دیوان عدالت نیست و بالتبع ارتباطی به رأی وحدت رویه ۷۴۷ ندارد.

    پاسخ
   • سلام.ایاشهرداری خانه مسکونی واقع شده در طرح تعریض راباکمک دادگاه میتواندباواریز بهای ناعادلانه خانه آن را تخریب نماید.باتشکر

    پاسخ
 • علی نقی سلیمانی
  اکتبر 5, 2021 1:15 ب.ظ

  با سلام ایا شهرداری برای اجرای خیابانی که بر اساس طرح هادی روستایی ومتعاقب ان طرح هادی شهری خیابان ۲۰ متری است میتواند درخواست تملک از شهرداری برای اجراء داشته باشد

  پاسخ
 • سلام
  زمین من مشاعی و در طرح شهرداری است و از طریق دفتر ثبت با وکالتنامه تام که زمان خرید از مالکان گرفته بودم، دفترخانه مذکور بنام من سند قطعی غیرمنقول گرفت و استعلام ثبت هم بنام من دادند و در زمان تعیین حدود اربعه و تهیه نقشه، متوجه شدم در طرح شهرداری است و بعد از مراجعه جهت تملک زمین برای اجرای طرح ، گفتند چون مشاعی است باید احراز و اثبات مالکیت کنید تا شهرداری بتونه تملک کنه، میخواستم بدونم با وجود سند قطعی غیرمنقول و استعلام ثبتی و نقشه و تعیین حدود، نیاز به ااثبات مالکیت هست؟

  پاسخ
 • باسلام
  بنده چند سال پیش زمینی رو قلنامه کرد و تمام استعلام های زمین رو گرفته و گفتن مشکل نداره و هیچ کدوم از زمین های اون قسمت سند نداشتن حال که ما میخواهیم سروع به ساخت کنیم شهرداری جلو ساخت رو گرفته و میگه در محدوده موتور شهرداریست و شما اجازه ساخت ندارید ؟به نظر شما راهی وجود دارد؟

  پاسخ
 • سلام حدود 24 متربع زمین از زمین بنده توسط شهرداری از سند جدا شده جهت طرح ایجاد کوچه ولی بعدا طرح ایجاد کوچه حذف شده الان تکلیف زمین چه خواهد شد آیا می توانم زمین خود را از شهرداری پس بگیرم.سپاسگزارم

  پاسخ
 • سلام یک قطعه زمین خریده ام که سند مالکیت آن مزروعی است و در طرح فضای سبز شهرداری قراردارد
  همجوار من با ماده واحده پروانه ساخت گرفته ولی نن درخواست ماده واحده و پروانه ساخت کردم اداره املاک دستور به تملک داده از زمان طرح تفضیلی فضای سبز تا الان ۲۰ سال میگذرد و شهرداری هیچ اقدامی نکرده از چه راهی میتونم پروانه ساختمانی بگیرم

  پاسخ
  • سلام نیازمند بررسي مدارکی هست

   پاسخ
   • ملکی داشتم که در سال نود جواز گرفتم سی متر عقب نشینی داشت پروانه گرفتم شهرداری هم تراکم داد ، ساختمان را ساختم سپس برای پایان کار اقدام کردم گفتند باید اصلاح سند کنید آن سی متر عقب نشینی را از سندم کسر کردند اما سال نودوسه طرح عقب نشینی در کوچه از طرف شهرداری حذف شد و تنها ملک من عقب نشینی کرده حالیه مراجعه کرده ام تا سی متر ملکم را به سند اولی خودم الحاق کنم شهرداری می گوید باید پول این سی متر را بدهید ، من باید چه کنم

    پاسخ
 • محمدرضاتقوی
  نوامبر 22, 2021 10:03 ب.ظ

  سلام شهرداری برای طرح خود قریب ۲ سال با ما درگیر بوده و توافق نامه امضا کرد ودر شورای تطبیق و سپس شورای شهر فرمانداری موضوع خرید ملک ما مورد تصویب ودر نهایت به شهرداری ابلاغ شد که پس از تهیه صلح نامه و اخذ امضا ما و مسئولین شهرداری قبل از امضای شهردار بدلیل مخالفت یکی از اعضای شورای شهر دستور توقف وعدم نیاز صادر شد آیا ما میتوانیم شکایت نطلب ضرر وزیران کنیم

  پاسخ
 • سلام بنده یک قطعه زمین مسکونی دارم که از سال ۹۸در طرح تفصیلی قرار گرفت البته حدود ۷۰متر از زمین ۲۵۰متری بنده در همان سال قصد ساختن زمین را داشتم که متاسفانه به دلیل این طرح موفق به ساخت وساز نشدم واز ان سال تا الان هزینه ساخت چندین برابر شده ایا میتوانم خسارتی از شهرداری بگیرم ممنون

  پاسخ
 • سلام
  خانه ما افتاده طرح شهرداری،تلفنی من را خواستند و برگه ای را نوشتند که من امضأ کنم برای توافق کارشناسی توسط دادگستری.منم ترسیدم امضأ نکردم.می‌توانید راهنمایی کنید.

  پاسخ
 • سلام بنده زمینی درحاشیه اتوبان دارم که در طرح ۱۲۲/۵متر جزو حریم استحفاظی راه کار دارد اخیرا متوجه شده ام که مالک زمین پشت زمین من از اداره راه تقاضای جواز ساخت پمپ‌بنزین کرده است آیا مالک زمین پشتی می‌تواند از زمین من عبور کند یا ابتدا اداره راه باید زمین من را تملک کند برای جلوگیری از صدور جواز ساخت زمین پشتی از چه ا گان واز چه ماده قانونی باید استفاده کنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژانویه 28, 2022 8:26 ب.ظ

   سلام در هر صورت ابتدا باید زمین شما تملک شود
   مدارک باید بررسی شود
   لیکن اجمالا میتوانید از دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر صدور جواز ساخت حسب مورد اخذ نمایید

   پاسخ
 • سلام مغازه تجاری بنده در طرح توسعه معابر از سال1387 قرار گرفته و مهلت قانونی اجرای طرح و 5 ساله ان منقضی شده است حال چنانکه شهرداری در ظرف 18 ماه نتواند به خرید و اجرای طرح اقدام نماید مالکین طبق قانون از اعمال حقوق مالکانه جهت استفاده از ملک خود برخوردارند ولی متاسفانه شهرداری جهت حفظ مسیر طرحهای خود از تجدید بنا ملک اینجانبان خوداری نمودند و حتی بصورت فیزیکی. الان ملک مغازه بنده 13 سال است بصورت مخروبه باقی مانده است و این موجب خسارت به اینجانب در منفعت از ملک فوق شده است بنده ادعای خسارت هستم که این مورد باید طرح دعوی بشود اولا راهنمایی بفرمایید ازکدام دادگاه مورد را مدعی شوم و خواسته بنده از داداگاه با چه عنوانی باشداحراز وقع تخلف طبق ماده 10 یا احراز ورود خسارت یکبار احراز وقع تخلف طبق ماذه 10( تصدیق ورود خسارت )رانمودم که دیوان عدم استماع را صادر فرموده اند ممنون میشم که در اینمورد یعنی در طرح دعوی اصل خواسته بنده را راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 9:56 ق.ظ

   از طریق دادگاههای عمومی مطالبه خسارت ممکن الحصول حسب نظر کارشناسی اقدام کنید.

   پاسخ
 • با سلام و سپاس از راهنمایی های ارزنده تان
  ما زمینی را به شکل قولنامه ای خریداری کردیم. سپس برای این زمین سند مشاع هم گرفتیم. در قولنامه قطعه زمین مشخص هست اما در سند مشاع صرفا سهم ما از پلاک مورد نظر تعیین شده. برای پروانه اقدام کردیم شهرداری گفت که زمین شما کاملا در طرح خیابان 45 متری است. شهردای به ما می گوید چون سند شش دانگ ندارید تنها 20 درصد از میزان ارزش زمین به شما تعلق می گیرد.
  به نظر شما به بهانه قولنامه ای بودن زمین، شهرداری می تواند 80 درصد ارزش زمین را نادیده بگیرد آیا باید اقامه دعوا کنیم یا حق با شهرداری است.

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید ممنون از وقتی که میزارید
  پدر بزرگ بنده 35ساله پیش یک زمینی و به شهرداری فروخته چند ساله پیش متوجه شدیم بیشتر از مقدار زمینی که پدر بزرگم فروخته توسط شهرداری تصرف شده طرح دعوا دادیم و خلع ید شهرداری رو گرفتیم و دادگاه زمین روبا حکم خلع ید تحویل ما داد ولی زمین تو طرح تفصیلی شهری کاربری تاسیسات خورده از کدوم اداره باید عدم نیاز و بگیرم ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  بنده یک زمین را در مزایده خریداری کردم با قیمت کارشناسی دادگستری
  این زمین دور میدان ورودی شهر هست ،سند ۶ دانگ مالکیت دارد
  و کاربری که سال ۱۳۷۲ تصویب شده
  کاربری فضای سبز محافظتی هست
  تمام این منطقه با این کاربری در طول سالیان قبل ساخته شدن و زمین بنده و چند مورد از همسایه ها ساخته نیست
  الان متوجه شدیم شهرداری در صدد هست که طرحی رو در کل آن منطقه مصوب کند و شروع به تملک کند
  حال با توجه به تحقیق بنده چند حالت پیش رو داریم
  یا با شهرداری توافق کنیم و یک بخش تجاری یا … در وردی پارک بگیریم
  یا اینکه شهرداری اقدام به خرید کند
  حال اگر اقدام به خرید کند باید قیمت کارشناسان دادگستری سال قبل در مزایده رو در نظر بگیرد و قیمت بالاتری بزند؟
  اگر به صورت ریالی توافق نکنیم
  چطور میتوانیم جلوگیری کنیم از ضرورت طرح گرفتن شهرداری ؟
  متراژ زمین من ۶۰۰ متر هست و همسایگان بالای ۳۰ هزار متر
  آیا قیمت کارشناسی بنده به دست همسایگان برسد برای آنها قابل استناد هست که قیمت منطقه جوری افزایش پیدا کند که شهرداری توان پرداخت هزینه رو نداشته باشد؟
  آیا در طول این مدت که قراره این طرح تصویب شود میتوانیم تقاضای درخواست صدور پروانه از شهرداری کنیم و با در دست داشتن جواب منفی شهرداری و چون از سال ۱۳۷۲ طرح فضای سبز تا کنون اجرا نشده در دیوان شکایت کنیم و حکم ساخت بگیریم؟

  پاسخ
 • سلام ما یک قطعه زمین ۴۰۰ هکتاری سمت …..داریم و قبلا در حریم شهر و کاربریش کشاورزی بود و جدیدا با کاربری فضای سبز اومده داخل محدوده شهری ، و شهرداری میگه بابت قرار گرفتن داخل محدوده شهری طبق تبصره ۴ باید ۲۰ درصد زمین رو بدید در حالی که زمین فوق نسبت به قبل ارزش افزوده ای پیدا نکرده که ما ۲۰ درصد زمین رو به شهرداری بدیم ، بهر حال آیا ۲۰ درصد حق شهرداری هستش ؟ تشکرما بابت اثبات این موضوع که ۲۰ درصد نباید به شهرداری بدیم چقدر باید تقدیم تون کنیم ؟ تشکر

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 10, 2022 1:29 ب.ظ

   سلام مدارک و مستندات شما باید بررسی شود با دفتر تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 • با سلام
  در خصوص قطعه زمینی(بدون سند-قولنامه ای) که تماما در تعریض طرح تفصیلی واقع شده و شهرداری نیز هیچ اقدامی بابت خرید یا تهاتر آن نمیکند،تکلیف مالک چیست؟لازم به ذکر است زمین مذکور دارای پروانه ی ساخت از شهرداری در سالیان قبل بوده است که به دلیل عدم اقدام از سوی مالک در مدت زمان مقرر،ابطال گردیده است

  پاسخ
 • علی شعبانی
  جولای 3, 2022 5:23 ب.ظ

  با سلام
  چند ماه قبل با هزار مکافات و قرض زمین مسکونی را خریداری کردم. سند را هم به تک برگ تغییر دادم و کاربری مسکونی است. خانه های روبه رو ساخته شده اند. جهت دریافت جواز ساخت به شهرداری مراجعه کردم گفتند زمین شما در طرح فضای سبز قرار دارد. نه مجوز می دهند و نه تکلیفم را مشخص می کنند.
  این چه ظلمی است در حق مردم می کنند.
  الان تکلیف بنده با این وضعیت مسکن چیست؟

  پاسخ
 • سلام. 1200 متر مربع زمین دارم که در طرح تفصیلی کل زمین خیابان و کوچه و فضای سبز تعریف شده، حالا شهرداری نه آن را تصرف می کند نه اجازه ساخت به ما می دهد. راهکار چیست؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اکتبر 4, 2022 1:30 ب.ظ

   با سلام. باید دادخواست الزام به صدور پروانه (با کاربری مدنظر و مطابق عرف یا پهنه منطقه) علیه شهرداری ارائه گردد.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آرا قضایی

نظریات مشورتی