الزام به ایفای تعهدات قراردادی

 1. صفحه اصلی
 2. قراردادها
 3. الزام به ایفای تعهدات قراردادی

دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی ،در صورتی مطرح می شود که قراردادی منعقد می گردد و تعهداتی در قرارداد مطرح می شود اما متعهد به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نمی نماید. از این رو متعهد له با اقامه دعوای الزام متعهد به ایفای تعهدات، در دادگاه متعهد را ملزم به ایفای تعهدات می نماید.

تعهد به چه معناست و اقسام تعهدات قراردادی کدامند؟

تعهد به معنای تکلیف و وظیفه ای است که یک یا هردو طرف قرارداد به موجب قرارداد یا قانون متقبل شده و مقرر می نمایند که آن را حسب شرایط مورد توافق یا حسب تکلیف قانونی انجام دهند. اصل و بنای هر قراردادی ، تعهدات آن است و زمانی منافع طرفین قرارداد به صورت کامل رعایت می شود که تعهدات آن صحیح و کامل نوشته شده و حدود و نحوه آن در قرارداد تدوین گردد.

اقسام تعهدات قراردادی

۱-تعهد قطعی و تعهد مشروط

تعهدات می تواند قطعی و بدون قید و شرط باشد یا اینکه انجام تعهد منوط به شرایطی باشد.

 مثال : تسلیم ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات در قرارداد ، تعهد اصلی است و منوط به شرایط یا قیدی نیست.متعهد قرارداد باید ضمانت نامه بانکی را به متعهد له تسلیم نماید.در مقابل، تعهد به پرداخت مبالغ قراردادی منوط به شرایطی از قبیل انجام موضوع قرارداد و ارائه صورت وضعیت است.همچنین پرداخت پیش پرداخت در صورت ارائه ضمانت پیش پرداخت امکان پذیر است.

مشروط نمودن تعهد از دو منظر قابل توجه است:

 •  مشروط نمودن انجام اصل تعهد به امری و دیگری مشروط نمودن چگونگی انجام تعهد به چیزی.در برخی موارد در قرارداد قید می شود که پیمانکار در صورت تحقق امر (الف) موظف است کار (ب) را انجام دهد.در اینجا اصل تعهد انجام نمی شود مگر اینکه امر پیش گفته محقق شده باشد.
 • معمولا انجام تعهدات مندرج در قرارداد مشروط به شرایطی هستند.عموم تعهدات قراردادی حائز این شرایط هستند و متعهد قرارداد باید تعهد مذبور را با شرایط آن انجام دهد.

2-تعهد مسوولیتی و تعهد هزینه ای

 انجام هر تعهد دارای دو وجه است.یکی مسئولیت انجام آن و دیگری هزینه انجام آن . برخی تعهدات هستند که از بابت مسئولیت انجام آن و برخی دیگر نیز از بابت هزینه انجام تعهد بر عهده یکی از طرفین معامله قرار می گیرند و لازم به ذکر است که برخی تعهدات نیز متضمن هر دو وجه می باشند.

3-تعهد اصلی و تعهد فرعی

هر قراردادی مشتمل بر تعهدات اصلی و فرعی است.

تعهدات اصلی تعهداتی هستند که جزو شرایط اساسی انجام قرارداد محسوب شده و متعهد له به هیچ وجه عدول از آن تعهدات را نمی پذیرد.قاعدتا این تعهدات اصلی در موضوع قرارداد به صورت عناوین مشخص قید شده یا به صورت عنوان ماده ای مستقل در قرارداد درج می گردد.

ویژگی تعهدات اصلی این است که..

در صورت عدم انجام آن، در واقع ، قرارداد انجام نشده تلقی شده و متعهد قرارداد موظف است آن تعهد را به انجام رساند.

تعهدات فرعی دارای اهمیت تعهدات اصلی نیستند و اگر چه عدم انجام تعهدات فرعی نیز نقض تعهد قراردادی محسوب می شود.اما آثار نقض تعهدات اصلی را ندارند.قاعدتا متعهد له یک قرارداد ، در موارد نقض تعهد فرعی اقدام به جریمه متعهد می نماید.

4- تعهد قراردادی و تعهد قانونی

تعهدات طرفین قرارداد منحصر در تعهدات قراردادی آنان نیست.بلکه برخی تعهدات ناشی از تکلیف قانونی است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آنها می باشند.ضمن اینکه تکلیف قانونی منوط به توافق طرفین یا درج در متن قرارداد نیستند.مثلا مطابق تکلیف ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی ، کارفرما موظف است از هر پرداخت به پیمانکار ، ۵ درصد را به عنوان سپرده تامین اجتماعی از سوی پیمانکار ، مبالغ نگه داشته شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

اگر کارفرما مبالغ مکسوره بیمه را قبل از اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی از پیمانکار، به وی پرداخت نماید و پیمانکار نیز مفاصاحساب را از سازمان بیمه اخذ نماید، کارفرما مسوول پرداخت بیمه قرارداد خواهد بود.

5-تعهد قراردادی و تعهد خارج از قرارداد

تعهد قراردادی ،تعهدی است که منشا آن قرارداد است.ولی برخی تعهدات هستند که منشا آنها قرارداد نیست،بلکه به موجب عوامل دیگری خارج از قرارداد ، طرفین یا یکی از طرفین قرارداد مسوول شناخته می شوند.

عواملی که سبب ایجاد مسوولیت خارج از قرارداد می گردد عبارتند از :

 • دارا شدن غیر عادلانه
 • غصب و آنچه در حکم غصب است.
 • اتلاف.
 • تسبیب.
 • استیفای ناروا.

۶-تعهد قراردادی و تعهد مستقل از قرارداد.

تعهدات قراردادی از این جهت که از منظر اعتبار، تابع قرارداد هستند یا خیر به دو دسته تقسیم می شوند.

 • تعهدات قراردادی تابع قرارداد: برخی تعهدات قراردادی تابع قرارداد هستند بدین منظور که در صورت انقضای قرارداد یا احراز عدم اعتبار قرارداد،آن تعهدات نیز از درجه اعتبار ساقط گردیده و برای طرفین قابل استناد نخواهد بود.
 • تعهدات قراردادی  مندرج در متن قرارداد :برخی تعهداتی هستند که در متن قرارداد درج می گردند ولی به جهت ماهیت آنها نباید تابع قرارداد تلقی شوند و برحسب شرایطی، بایستی مستقل از قرارداد باشند.مانند مواد مندرج در قراردادهای حل اختلاف، داوری یا محرمانگی

7- تعهد معاوضی و تعهد غیر معاوضی

تعهد معاوضی به تعهدی گفته می شود که در قبال انجام تعهدی متقابل ایجاد شده و این دو تعهد در معاوضه با یکدیگر قراردارند.به گونه ای که انجام تعهد بدون انجام تعهد مقابل آن مورد توافق طرفین نیست.بر این مبنا ، عقود و قراردادها نیز به عقود معاوضی و غیر معاوضی ، تقسیم شده اند. مانند بیع یا قرارداد خرید و فروش که عقدی معاوضی است.

8-تعهد فعلی و تعهد ترک فعلی

برخی تعهدات قراردادی ، ممکن است متضمن انجام یک کار و برخی نیز دلالت بر عدم انجام کاری می نماید.تعهد نوع اول را تعهد فعلی و نوع دوم را تعهد ترک فعلی می نامند.

بسیاری از تعهدات قراردادی تعهد فعلی هستند.

9-تعهد طرفینی و تعهد یک طرفه

برخی تعهدات در متن قرارداد  ،ممکن است بر عهده هر دو طرف قرارداد و برخی دیگر برعهده یکی از طرفین قرارداد است

10-تعهد به نتیجه و تعهد به فعل یا وسیله

تعهدات گاهی به نتیجه هستند و گاهی به فعل .

تعهد به نتیجه :عبارتست از تعهدی که حصول نتیجه خاصی مدنظر بوده و متعهد زمانی ایفای تعهد نموده است که به آن نتیجه برسد.

تعهد به فعل : عبارت است از اینکه ،متعهد باید مطابق شرایط قرارداد و در حدود امکانات و توانایی ها اقدام نماید وحصول نتیجه اهمیت ندارد. بلکه صرف اینکه متعهد تمام تلاش خود را به کار گیرد و از همه امکانات و وسایل، جهت رسیدن به مقصود استفاده نماید ،کفایت می کند. صرف نظر از اینکه نتیجه حاصل گردد یا نگردد.

در تعهد به فعل ، متعهد، ضامن حصول نتیجه برای متعهد له نیست و فقط وسیله و امکان رسیدن را فراهم می آورد.

شرایط الزام متعهد به ایفای تعهد

برای الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی ، اجتماع شرایطی لازم است و در صورت فقدان یکی از آنها الزام متعهد ناممکن خواهد بود.این شرایط به شرح ذیل می باشند:

1-بقای قرارداد: الزام طرف متعهد قرارداد به انجام تعهد، درصورتی ممکن است که قرارداد مورد تعهد، به اعتبار خود باقی بوده و به علتی منحل نشده باشد.درغیراینصورت تعهد همراه قرارداد زایل می شود و ماهیتی باقی نمی ماند تا بتوان متعهد سابق را به اجرای آن ملزم ساخت.

2-امکان اجرای تعهد: یکی دیگر از شرایط الزام متعهد به انجام تعهد،امکان اجرای تعهد است.درصورت ناممکن بودن اجرای مورد تعهد، تعهدی موجود نیست و قراردادی که مورد آن امری غیر ممکن باشد، باطل خواهد بود.ضابطه غیرممکن بودن اجرای تعهد ، عرف و عادت است.

بنابراین

هر تعهدی که اجرای آن عرفا و عادتا غیر ممکن باشد. باطل و قرارداد مربوط به این تعهد فاقد اعتبار است.هرچند که اجرای تعهد عقلا محال و غیرممکن نباشد.

3-فرا رسیدن زمان اجرای تعهد : یکی دیگر از شرایط الزام متعهد به ایفای تعهد، فرارسیدن زمان اجرای تعهد است .درصورتی که زمان انجام تعهد ، نرسیده باشد.متعهد را نمی توان الزام به آن کرد.زیرا زمان اجرا ، مانند مکان اجرا، از خصوصیات تعهد است و پیش از رسیدن زمان، تکلیف قانونی انجام تعهد، برعهده متعهد فعلیت پیدا نمی کند.

4-باقی بودن زمان اجرای تعهد وابسته به زمان: اجرای مورد تعهد، همواره در ظرف زمانی باید انجام گردد.اما گاهی زمان قید مورد تعهد است و مورد تعهد عبارت از عمل مقید به زمان خاص است.و عمل و زمان خاص به عنوان مقید و قید ،به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد واقع می شودو عمل خارج از زمان خاص هرگز مطلوب و مورد تعهد نیست.
در این گونه تعهدات روشن است که شرط الزام متعهد به انجام تعهد ، باقی بودن زمان مقرر است.لذا متعهد له نمی تواند متعهد را خارج از زمان ملزم به انجام تعهد کند و تنها اقدامی که برای متعهدله ممکن است مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از متعهد است.

5-پیش بینی دگرگونی شرایط به وسیله متعهد:یکی دیگر از شرایط الزام متعهد به انجام مورد تعهد این است که در صورت تغییر و سخت تر شدن شرایط اجرای تعهد، این دگرگونی به وسیله متعهد به هنگام تشکیل قرارداد قابل پیش بینی باشد.

درصورت غیرقابل پیش بینی بودن شرایط سخت پس از انشای عقد ، متعهد را نمیتوان به اجرای تعهد وادار ساخت.

6-وجود حق الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی:یکی از شرایط الزام متعهد به انجام تعهد، وجود بالفعل حق الزام است.درصورت امتناع از اجرای تعهد برای متعهد له حق الزام به انجام تعهد وجود دارد، منتهی اعمال حق مزبور گاهی به علت حق خودداری متعهد از اجرای تعهد، به صورت مطلق ممکن نیست و به علت وابستگی دو مورد قرارداد به یکدیگر ، الزام یکی از دو طرف به اجرای تعهد او پیش از اجرای تعهد طرف دیگر مجاز دانسته نشده و به هریک از دو طرف حق داده شده است که اجرای تعهد خود را تا اجرای تعهد طرف دیگر به تاخیر اندازد.

دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی

با توجه به توضیحات فوق این سوال پیش می آید که …

اگر یکی از دو طرف قرارداد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری کند طرف دیگر قرارداد برای جلوگیری از ورود ضرر به خود چه اقدام حقوقی می تواند داشته باشد؟

دو راه قابل تصور است : یکی الزام قانونی متعهد به اجرای قرارداد و دیگری فسخ قرارداد و رهایی از تکالیف ناشی از آن.

طبق قانون تا آنجا که بتوان قرارداد را اجرا کرد فسخ قرارداد امکان ندارد و به صرف روبرو شدن با خودداری طرف قرارداد ، نمی توان آن را بر هم زد.
به این ترتیب طرف قرارداد، درصورت برخورد با خودداری طرف دیگر از اجرای آن، می تواند اجرای قرارداد را درخواست کند و نیز خسارتی که براثر این خودداری به او وارد شده است، را از این طرف مطالبه کند.

دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی با توجه به موضوع قرارداد می تواند مالی یا غیرمالی باشد.و دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل تنظیم قرارداد یا دادگاه محل اجرای قرارداد می باشد.

پس از ارائه دادخواست و بررسی مدارک و مستندات خواهان ، دادگاه خوانده را ملزم به ایفای تعهدات قراردادی می نماید.درصورتی که متعهد از ایفای تعهد خودداری نماید و موضوع هم از جمله کارهایی باشدکه متعهد توان انجام آن را دارد.متعهدله ناچار به فسخ قرارداد می باشد.اما درصورتی که متعهدله خود بتواند آن عمل را انجام دهد، می تواند شخصا آن عمل را انجام داده و هزینه های مربوط به آن را از متعهد مطالبه نماید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 13 امتیاز: 2.9)

12 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام
  خانه ام را به پسرم فروخته ام و ضمن قرارداد شرط کرده ایم که تا زمانی که من زنده هستم خانه را به دیگری نفروشد اما پسرم برخلاف شرط عمل کرده است من چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟

  پاسخ
  • می توانید درخواست ابطال معامله دوم و فسخ معامله اول را از دادگاه درخواست نمایید .

   پاسخ
 • سلام . قولنامه ای جهت خرید یک واحد مسکونی تنظیم شده که مالکیت آن بین دو نفر (سه دانگ سه دانگ ) است و قولنامه را یکی از مالکین امضا نموده و وجه کامل را دریافت نموده ولی شریک دیگر امضا ننموده و در حال حاضر شریکی که امضا نموده و وجه را دریافت نموده فوت نموده و مهلت تحویل هم گذشته است در حال حاضر چگونه میتوان وجه را مسترد نمود و یا اجرای تعهد را خواست ؟ با تشکر

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 26, 2022 10:18 ق.ظ

   سلام امکان مطالبه تنفیذ فسخ قرارداد و یا الزام به تنظیم سند و هم چنین الزام به تحویل علیه ورثه فرد امضا کننده وجود دارد.

   پاسخ
 • سلام
  مبایعه نامه ای صادر شده است و در پایان مبایعه نامه شرط گردیده که : مقرر شد اگر هریک از طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند معامله به خودی خود منفسخ است

  سوال اینجاست تعهدات به معنای پاس شدن چک در سر رسید می باشد ؟ یعنی معادل این عبارت که اگر هریک از چک ها در تاریخ سررسید برگشت شود معامله منفسخ است میشود یا خیر؟

  پاسخ
 • سلام. سوالی داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. بنده به عنوان خوانده دعوایی به موجب حکم قطعی محکوم شده ام که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنم و محتویات یک فقره سند عادی را به ثبت برسانم. به تجویز ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی، از طرف دادگاه بابت هر روز تأخیر در امضاء سند رسمی، مبلغی وجه تعیین شده است که من به عنوان محکوم علیه بپردازم. با توجه به اینکه در حکم دادگاه تعیین نشده طرفین برای تنظیم سند به کدام دفترخانه مراجعه کنند احراز تخلف و ترتیب صدور اجرائیه بابت این مبلغ به چه صورت می باشد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آگوست 23, 2022 11:02 ق.ظ

   سلام. با توجه به کمیسیون مشورتی حقوق مدنی «چون به موجب حکم قطعی خوانده محکوم به سند عادی و پرداخت وجه التزام- در صورت عدم انجام آن – شده است نظر به اینکه محکوم له درخواست صدور اجرائیه نسبت به وجه التزام را نموده است حکم دادگاه در این مورد اجرا گذارده شود و عدم تعیین دفترخانه (که از امور مربوط به اجرای حکم است) در حکم دادگاه مانع اجرای آن نمی باشد و نیاز به دادخواست جداگانه ندارد.»

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر .پدرم برای گرفتن سند به خواهان که وراث فروشنده هستند مراجعه کرده بود و اما خواهان بابت “انجام وظیفه حقوقی” که ملزم به سند زدن بنام پدرم بودند ، درخواست زمین اضافی کردند یعنی از اون زمینی که پدرشون فروختند ، 300متر زمین خواستند. چون در اون زمان وراث گفتند که اصلا قبول دار فروش نمیشن پدر ما به اجبار واکراه و بدون رضایت امضا کردند ما شاهد هم داریم .حالا چکار کنیم چون واقعا شرعا حقی نداشتند. فقط هم در شورا اومدن برای تنفیذ و بعدبرای محضر هر چه دنبال آدرشان بودیم پیدا نکردیم در محضر نیامدن و ما غیابی سند گرفتیم
  راهنمایی بفرمایید. 1. آیا می شود گفت پدر ما به اجبار و بدون رضایت برگه امضا کرده و چه تاثیری در دادگاه دارد /و اگر بگوییم که به اجبار یا اکراه امضاکرده چگونه است ؟ (اکراه یا اجباردر معامله ) / ترس پدر ما از اینکه اگر این برگه را امضا نکند وراث فروشنده زمین را انتقال نمی دهند 2.در مورد تعهد وراث فروشنده که فقط درشورای حل اختلاف جهت تنفیذ قولنامه فروش اولیه حاضر شده اند و در انتقال سند نبوده اند و سند به صورت غیابی صادر شده در صورتی که ابلاغیه برای همه وراث فروشنده رفته است؟ منظور اینکه آیا شرط باطل میشود و قرارداد را باطل می کند؟ ( آیا دراین قرارداد، انتقال سند جزو شرط محسوب میشده یا فقط یک توضیح است)3. از آنجا که انتقال سند وظیفه وراث فروشنده بوده ، آیا می توانستند برای انجام وظیفه خود درخواست مالی یا تعهدی از پدر ما بکنند ؟4.با توجه به سوال دو و سه که این قرارداد در اثر اجبار یا اکراه بوده ، یا ازطرفی تعهد وراث رجب پور وظیفه بوده ، آیااین برگه شروط قرارداد یا تعهد دارد ؟5.آنچه بدون وجود دین پرداخت شده باشد یا تعهد شود قابل استرداد یا باطل است ؟ یعنی پدر ما به فروشنده و وراث هیچ بدهکاری نداشته ولی همچنین تعهدی نوشته شده ؟6. درزمان نوشتن این برگه ، زمین هنوز مال پدر ما نبوده و فقط قولنامه 40 سال پیش بوده پس آیا می توان گفت (( معامله به مال غیر نمیشود انجام داد ))؟7. هر قراردادی باید بگونه ای باشد که دو طرف نفع داشته باشند ولی وراث فروشنده برای نفع بیشتر و طمع باعث ضرر طرف مقابل شده است 8. این برگه چه نوع قراردادی یا تعهدی است ؟ اصلا سند یا قرارداد یا تعهد محسوب می شود ؟ یعنی آیا شروط لازم برای سند یا تعهد را داراست ؟اصل خواسته چطور حاکم بشیم و اینکه اینها حتی برای انتقال سند نیومدن و ما هزینه رو دادیم با اینکه وظیفه وراث بوده

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اکتبر 15, 2022 11:38 ق.ظ

   با سلام. در صورتیکه بتوانید اکراهی بودن انتقال 300 متر از زمین به وراث را ثابت نمایید، انتقال غیرنافذ بوده و مجددا نیاز به تنفیذ پدر جنابعالی دارد و پس از امضای تنفیذ قولنامه در شورا، عدم حضور آنها در تنظیم سند و اعتبار آن تاثیری ندارد. ارائه توضیحات بیشتر نیازمند بررسی ادله و مدارک بیع و قولنامه می باشد.

   پاسخ
 • سلام قراردادی بین من و نفری دیگراست که بنده مبلغ یک میلیارد در اختیار ایشان قرار دهم تا برای من خرید وفروش کند و متعهد شده که هیچگونه ضرر ندهد و از سود حاصله یک چهارم برای او باشد ولی ایشان برای من خرید و فروش نکرده وبا پول‌های من به اسم پسرش خرد فروش‌های متعددی کرده و از اصل وسودخرید فروش به بنده هیچ نداده حالا چکار میتونم بکنم لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مارس 12, 2023 2:57 ب.ظ

   با سلام قرارداد با توجه به دلیل تخلف از شرط فسخ نموده و مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد بنمایید

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست