الزام به ایفای تعهدات قراردادی

قراردادها
الزام به ایفای تعهدات قراردادی

شرح موضوع

دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی، در صورتی مطرح می شود که قراردادی منعقد گردد و تعهداتی نیز در قرارداد مطرح شود اما متعهد به تعهدات مندرج در قرارداد عمل ‌ننماید. از این رو متعهد له با اقامه دعوای الزام به ایفای تعهدات در دادگاه، متعهد را ملزم به ایفای تعهدات خود می نماید.

تعهد به چه معناست و عدم ایفای تعهدات یعنی چه؟

تعهد به معنای تکلیف و وظیفه ای است که یک یا هردو طرف قرارداد به موجب قرارداد یا قانون متقبل شده و مقرر می نمایند که آن را حسب شرایط مورد توافق یا حسب تکلیف قانونی انجام دهند. اصل و بنای هر قراردادی، تعهدات آن است و زمانی منافع طرفین قرارداد به صورت کامل رعایت می شود که تعهدات آن صحیح و کامل نوشته شده و حدود و نحوه آن در قرارداد تدوین گردد. زمانی که با وجود مشخص بودن تعهدات قراردادی مثل قرارداد تعهد انجام کار ساختمانی متعهد بر خلاف الزامات قراردادی از انجام تعهد خودداری می کند عدم ایفای تعهد محقق می شود.

موارد عدم پذیرش دادخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی

در مواردی دادخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد و دادگاه حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می کند این موارد عبارتند از:

 • طرف متعهد، تعهد تعیین شده را انجام داده باشد.
 • دو طرف قرارداد با رضایت خود ایفای تعهد را منتفی کرده باشند.
 • متعهدله ذمه متعهد را بری کرده باشد.
 • تبدیل تعهد صورت گرفته باشد یعنی تعهد سابق تغییر کرده و به تعهدی جدید تبدیل شده باشد.

اقسام تعهدات قراردادی

 • تعهد قطعی و تعهد مشروط

تعهدات می توانند قطعی و بدون قید و شرط باشند یا اینکه انجام تعهد منوط به شرایطی باشد.

 مثال : تسلیم ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات در قرارداد ، تعهد اصلی است و منوط به شرایط یا قید خاصی نیست. متعهد قرارداد باید ضمانت نامه بانکی را به متعهد له تسلیم نماید. در مقابل، تعهد به پرداخت مبالغ قراردادی منوط به شرایطی از قبیل انجام موضوع قرارداد و ارائه صورت وضعیت است. همچنین پرداخت پیش پرداخت در صورت ارائه ضمانت پیش پرداخت امکان پذیر است.

مشروط نمودن تعهد از دو منظر قابل توجه است:

 •  مشروط نمودن انجام اصل تعهد به امری: در برخی موارد در قرارداد قید می شود که پیمانکار در صورت تحقق امر (الف) موظف است کار (ب) را انجام دهد. در اینجا اصل تعهد انجام نمی شود مگر اینکه امر پیش گفته محقق شده باشد.
 •  مشروط نمودن چگونگی انجام تعهد به امری: در برخی مواقع انجام تعهدی که بر عهده یکی از طرفین قرارداد است قطعی است اما نحوه انجام آن بستگی به شرایطی دارد که در قرارداد ذکر شده است. مثلا در بحث قرارداد ساخت و ساز شرط می شود در صورتی که مالک تا فلان تاریخ مبلغی را پرداخت نماید از مصالح برند X  باید در ساخت و ساز استفاده کند و اگر مبلغ مذکور پرداخت نشود تعیین نوع مصالح بر عهده سازنده باشد.
 • تعهد مسئولیتی و تعهد هزینه ای

انجام هر تعهد دارای دو وجه است. یکی مسئولیت انجام آن و دیگری هزینه انجام آن. برخی تعهدات هستند که از بابت مسئولیت انجام آن و برخی دیگر نیز از بابت هزینه انجام تعهد بر عهده یکی از طرفین معامله قرار می گیرند و لازم به ذکر است که برخی تعهدات نیز متضمن هر دو وجه می باشند.

 • تعهد اصلی و تعهد فرعی

هر قراردادی مشتمل بر تعهدات اصلی و فرعی است.

تعهدات اصلی تعهداتی هستند که جزو شرایط اساسی انجام قرارداد محسوب شده و متعهد له به هیچ وجه عدول از آن تعهدات را نمی پذیرد. قاعدتا این تعهدات اصلی در موضوع قرارداد به صورت عناوین مشخص قید شده یا به صورت عنوان ماده ای مستقل در قرارداد درج می گردد.ویژگی تعهدات اصلی این است که در صورت عدم انجام آن، قرارداد انجام نشده تلقی می‌شود و متعهد قرارداد موظف است آن تعهد را به انجام برساند.

تعهدات فرعی دارای اهمیت تعهدات اصلی نیستند و اگر چه عدم انجام تعهدات فرعی نیز نقض تعهد قراردادی محسوب می شود اما آثار نقض تعهدات اصلی را ندارند. قاعدتا متعهد له یک قرارداد، در موارد نقض تعهد فرعی، اقدام به الزام متعهد به انجام تعهد مذکور یا مطالبه خسارت عدم انجام تعهد می نماید.

 • تعهد قراردادی و تعهد قانونی

تعهدات طرفین قرارداد منحصر در تعهدات مندرج در قرارداد نیست. بلکه برخی تعهدات ناشی از تکلیف قانونی است و طرفین قرارداد ملزم به رعایت آنها می باشند. ضمن اینکه تکلیف قانونی منوط به توافق طرفین یا درج در متن قرارداد نیست. مثلا مطابق تکلیف ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است از هر پرداخت به پیمانکار، ۵ درصد را به عنوان سپرده تامین اجتماعی نزد خود نگه دارد تا پیمانکار اقدام به بیمه کردن کارکنان خود نماید. پرداخت مبلغ مذکور به پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی است. این مسئله هرچند در قرارداد ذکر نشده باشد یک تعهد و تکلیف قانونی است و باید رعایت گردد.

اگر کارفرما مبالغ مکسوره بیمه را قبل از اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی از پیمانکار، به وی پرداخت نماید و پیمانکار نیز مفاصا حساب را از سازمان بیمه اخذ ننماید، کارفرما مسئول پرداخت بیمه قرارداد خواهد بود.

تعهدات قراردادی و تعهدات خارج از قرارداد (ضمان قهری)

تعهد قراردادی، تعهدی است که منشا آن قرارداد است ولی برخی تعهدات هستند که منشا آنها قرارداد نیست، بلکه به موجب عوامل دیگری خارج از قرارداد ، طرفین یا یکی از طرفین قرارداد مسئول شناخته می شوند که به آن ضمان قهری نیز می گویند.

عواملی که سبب ایجاد مسئولیت خارج از قرارداد یا ضمان قهری می گردند عبارتند از :

 • دارا شدن غیر عادلانه
 • غصب و آنچه در حکم غصب است.
 • اتلاف.
 • تسبیب.
 • استیفای ناروا.
تعهد تابع قرارداد و تعهد مستقل از قرارداد
تعهد تابع قرارداد

تعهد تابع قرارداد و تعهد مستقل از قرارداد

تعهدات قراردادی از این جهت که از منظر اعتبار، تابع قرارداد هستند یا خیر به دو دسته تقسیم می شوند.

 • تعهدات قراردادی تابع قرارداد:  برخی تعهدات قراردادی تابع قرارداد هستند بدین منظور که در صورت انقضای قرارداد یا احراز عدم اعتبار قرارداد، آن تعهدات نیز از درجه اعتبار ساقط گردیده و برای طرفین قابل استناد نخواهند بود.
 • تعهدات قراردادی  مستقل از قرارداد: برخی تعهداتی هستند که در متن قرارداد درج می گردند ولی به جهت ماهیت آنها نباید تابع قرارداد تلقی شوند و برحسب شرایطی، بایستی مستقل از قرارداد باشند.

تعهد معوض و تعهد غیرمعوض (تبرعی)

تعهد معوض به تعهدی گفته می شود که در قبال آن منافعی اعم از وجه نفد یا مال به متعهد تعلق میگیرد.به گونه ای که انجام تعهد بدون عوض مزبور مورد توافق طرفین نیست. اما تعهد تبرعی صرفا یک تعهدی است که در ضمن قرارداد بر عهده یکی از طرفین قرار داده شده است. بر این مبنا، عقود و قراردادها نیز به عقود معوض و غیر معوض، تقسیم شده اند. مانند بیع یا قرارداد خرید و فروش که عقدی معوض هستند.

تعهد فعلی و تعهد ترک فعلی

برخی تعهدات قراردادی، ممکن است متضمن انجام یک کار و برخی نیز دلالت بر عدم انجام کاری نماید. تعهد نوع اول را تعهد فعلی و تعهد نوع دوم را تعهد ترک فعلی می نامند. بسیاری از تعهدات قراردادی تعهد فعلی هستند.

تعهد طرفینی و تعهد یک طرفه

برخی تعهدات در متن قرارداد، ممکن است بر عهده هر دو طرف قرارداد و برخی دیگر برعهده یکی از طرفین قرارداد باشد. تعهدات از این حیث به طرفینی و یک طرفه تقسیم می شوند.

تعهد به نتیجه و تعهد به فعل یا وسیله

تعهدات گاهی به نتیجه هستند و گاهی به فعل (به وسیله)

 1. تعهد به نتیجه: عبارتست از تعهدی که حصول نتیجه خاصی مدنظر بوده و متعهد زمانی ایفای تعهد نموده است که به آن نتیجه برسدو مانند تعهد یک نجار به ساخت کمد چوبی
 2. تعهد به فعل یا تعهد به وسیله: عبارت است از اینکه، متعهد باید مطابق شرایط قرارداد و در حدود امکانات و توانایی ها اقدام نماید و حصول نتیجه اهمیت ندارد. بلکه صرف اینکه متعهد تمام تلاش خود را به کار گیرد و از همه امکانات و وسایل، جهت رسیدن به مقصود استفاده نماید، کفایت می کند. صرف نظر از اینکه نتیجه حاصل گردد یا نگردد. در تعهد به فعل ، متعهد، ضامن حصول نتیجه برای متعهد له نیست و فقط وسیله و امکان رسیدن را فراهم می آورد. مانند تعهد یک پزشک در انجام عمل جراحی برای بیمار

شرایط الزام به انجام تعهد

برای الزام به ایفای تعهد قراردادی ، اجتماع شرایطی لازم است و در صورت فقدان یکی از آنها الزام متعهد به ایفای تعهد ناممکن خواهد بود. این شرایط به شرح ذیل می باشند:

 1. بقای قرارداد: الزام طرف متعهد قرارداد به ایفای تعهدات، درصورتی ممکن است که قرارداد مورد تعهد، به اعتبار خود باقی بوده و به علتی منحل نشده باشد. در غیر اینصورت تعهد همراه قرارداد زایل می شود و ماهیتی باقی نمی ماند تا بتوان متعهد سابق را به اجرای آن ملزم ساخت.
 2. امکان اجرای تعهد: یکی دیگر از شرایط الزام به ایفای تعهدات قراردادی، امکان اجرای تعهد است. در صورت ناممکن بودن اجرای مورد تعهد، تعهدی موجود نیست و قراردادی که مورد آن امری غیر ممکن باشد، باطل خواهد بود. ضابطه تشخیص عدم امکان ایفای تعهد، عرف و عادت است. بنابراین هر تعهدی که اجرای آن عرفا و عادتا غیر ممکن باشد باطل و قرارداد مربوط به این تعهد فاقد اعتبار است. هر چند که اجرای تعهد عقلا محال و غیرممکن نباشد.
 3. فرا رسیدن زمان اجرای تعهد: یکی دیگر از شرایط الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی، فرارسیدن زمان اجرای تعهد است درصورتی که زمان انجام تعهد، نرسیده باشد. متعهد را نمی توان الزام به انجام تعهدات قراردادی کرد زیرا زمان اجرا، مانند مکان اجرا، از خصوصیات تعهد است و پیش از رسیدن زمان، تکلیف قانونی انجام تعهد، برعهده متعهد فعلیت پیدا نمی کند.
 4. باقی بودن زمان اجرای تعهد وابسته به زمان: اجرای مورد تعهد، همواره در ظرف زمانی باید انجام گردد. اما گاهی زمان قید مورد تعهد است و مورد تعهد عبارت از عمل مقید به زمان خاص. عمل و زمان خاص به عنوان مقید و قید، به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد واقع می شود و عمل خارج از زمان خاص هرگز مطلوب و مورد تعهد نیست. مانند تعهد یک قناد برای درست کردن کیک تولد در یک زمان خاص. در این گونه تعهدات روشن است که شرط اقامه دعوای الزام به ایفای تعهد، باقی بودن زمان مقرر است. لذا متعهد له نمی تواند متعهد را خارج از زمان، ملزم به انجام تعهد کند و تنها اقدامی که برای متعهدله ممکن است مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از متعهد است.
 5. پیش بینی دگرگونی شرایط به وسیله متعهد: یکی دیگر از شرایط الزام به تعهد این است که در صورت تغییر و سخت تر شدن شرایط اجرای تعهد، این دگرگونی به وسیله متعهد به هنگام تشکیل قرارداد قابل پیش بینی باشد. درصورت غیرقابل پیش بینی بودن شرایط سخت پس از انشای عقد ، متعهد را نمیتوان به اجرای تعهد وادار ساخت.
 6. وجود حق الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی: یکی از شرایط الزام متعهد به انجام تعهد، وجود بالفعل حق الزام است. در صورت عدم ایفای تعهد، برای متعهد له حق الزام به انجام تعهد وجود دارد، منتهی اعمال حق مزبور گاهی به علت حق خودداری متعهد از اجرای تعهد، به صورت مطلق ممکن نیست و به علت وابستگی دو مورد قرارداد به یکدیگر ، الزام یکی از دو طرف به اجرای تعهد او پیش از اجرای تعهد طرف دیگر مجاز دانسته نشده و به هریک از دو طرف حق داده شده است که اجرای تعهد خود را تا اجرای تعهد طرف دیگر به تاخیر اندازد.

دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی

با توجه به توضیحات فوق این سوال پیش می آید که اگر یکی از دو طرف قرارداد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری کند، طرف دیگر قرارداد برای جلوگیری از ورود ضرر به خود چه اقدام حقوقی می تواند داشته باشد؟

دو راه قابل تصور است : یکی الزام قانونی متعهد به اجرای قرارداد و دیگری فسخ قرارداد و رهایی از تکالیف ناشی از آن.

طبق قانون تا آنجا که بتوان قرارداد را اجرا کرد فسخ قرارداد امکان ندارد و به صرف روبرو شدن با خودداری طرف قرارداد ، نمی توان آن را بر هم زد. به این ترتیب طرف قرارداد، درصورت خودداری طرف دیگر از اجرای آن، می تواند اجرای قرارداد را درخواست کند و نیز خسارتی که براثر این خودداری به او وارد شده است، را از طرف متعهد مطالبه کند.

دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی با توجه به موضوع قرارداد می تواند مالی یا غیرمالی باشد. در دعوای الزام به ایفای تعهد مالی دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل تنظیم قرارداد یا دادگاه محل اجرای قرارداد می باشد.

پس از ارائه دادخواست و بررسی مدارک و مستندات خواهان ، دادگاه خوانده یا همان متعهد را ملزم به ایفای تعهدات قراردادی می نماید. درصورتی که متعهد از ایفای تعهد خودداری نماید و موضوع هم از جمله کارهایی باشدکه متعهد توان انجام آن را دارد. متعهدله ناچار به فسخ قرارداد می باشد. اما درصورتی که متعهدله خود بتواند آن عمل را انجام دهد، می تواند شخصا آن عمل را انجام داده و هزینه های مربوط به آن را از متعهد مطالبه نماید.

مراحل الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی
تعهد به ایفای تعهدات قراردادی

مراحل الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی

در بحث الزام به ایفای تعهدی که متعهد از انجام آن استنکاف می کند، قانون گذار بسته به نوع تعهد تدابیر متفاوتی پیش بینی کرده است. در خصوص تعهداتی که بر عهده یکی از طرفین قرار داده شده ولی ماهیت تعهد به نحوی است که شخص ثالث یا خود متعهد له نیز می توانند تعهدمذکور را انجام دهند، دادگاه ابتدائا متعهد را الزام به ایفای تعهد مذکور می نماید و اگر همچنان متعهد از اجرای دستور دادگاه استنکاف کند به دستور دادگاه مستند به ماده 238 قانون مدنی متعهدله می تواند راسا یا توسط شخص ثالث دیگری تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را با دستور دادگاه از متعهد مستنکف وصول نماید. برای مثال تعهد به حمل بار از شهری به شهر دیگر از جمله تعهداتی است که در صورت خودداری متعهد، متعهد له می تواند توسط شخص ثالث تعهد مذکور را انجام داده و هزینه های آن را از متعهد مطالبه نماید.

در قسم دیگر تعهدات که اجرای آن توسط شخص دیگری غیر از متعهد ممکن نباشد یا اگر هم اجرای تعهد توسط شخص ثالث ممکن است غرض متعهدله اجرای تعهد توسط خود متعهد باشد. در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد حتی با وجود حکم دادگاه، متعهد له می تواند ضمن فسخ قرارداد، از متعهد مطالبه خسارت عدم ایفائ تعهد را نماید. برای مثال در قراردادی که یک مجسمه ساز متبحر و صاحب نامی تعهد نموده تا مجسمه ای برای متعهدله درست کند، از آن جایی که غایت و هدف قرارداد ساخت مجسمه توسط مجسمه ساز معروف(متعهد) بوده لذا نمی توان گفت که متعهدله می تواند تعهد را شخصا یا توسط ثالثی انجام دهد.

نظریه مشورتی الزام به ایفای تعهد به شماره ی ۷/۴۸۶۸ مورخ ۸۶/۷/۲۴

اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون، در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است اما به طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای انجام ندادن تعهد و فسخ قولنامه نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که در قرارداد آمده است و به مجموع شرایط توجه کرد. در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند، با پرداخت وجه التزام، حق انصراف از معامله را خواهند داشت.

اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشند، ولو این که متخلف، وجه التزام را پرداخت کند طرف مقابل می تواند هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست کند که در هر حال تشخیص این که در این مورد نحوه ی عمل چگونه است، با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.

آرای قضایی

سوالات متداول

انجام تعهداتی را که به موجب قرارداد یا قانون بر عهده شخص است، توسط متعهد یا شخص ثالث را ایفای تعهدات گویند.

بله در صورتی که تعهد قائم به شخص نباشد و امکان اجرای آن با استفاده از ماترک متعهد متوفی وجود داشته باشد می توان الزام وراث وی را به ایفای تعهد درخواست نمود.

ماده قانونی الزام به ایفای تعهد در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی آورده شده است این مواد عبارتند از مواد 222 و 226 و228 و 229، 237، 238، 239 و 240 قانون مدنی

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 17 امتیاز: 3.2)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

20 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام
  خانه ام را به پسرم فروخته ام و ضمن قرارداد شرط کرده ایم که تا زمانی که من زنده هستم خانه را به دیگری نفروشد اما پسرم برخلاف شرط عمل کرده است من چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟

  پاسخ
  • می توانید درخواست ابطال معامله دوم و فسخ معامله اول را از دادگاه درخواست نمایید .

   پاسخ
 • سلام . قولنامه ای جهت خرید یک واحد مسکونی تنظیم شده که مالکیت آن بین دو نفر (سه دانگ سه دانگ ) است و قولنامه را یکی از مالکین امضا نموده و وجه کامل را دریافت نموده ولی شریک دیگر امضا ننموده و در حال حاضر شریکی که امضا نموده و وجه را دریافت نموده فوت نموده و مهلت تحویل هم گذشته است در حال حاضر چگونه میتوان وجه را مسترد نمود و یا اجرای تعهد را خواست ؟ با تشکر

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 7, 1400 10:18 ق.ظ

   سلام امکان مطالبه تنفیذ فسخ قرارداد و یا الزام به تنظیم سند و هم چنین الزام به تحویل علیه ورثه فرد امضا کننده وجود دارد.

   پاسخ
 • سید یاسین
  تیر 5, 1401 10:07 ق.ظ

  اگر قبل از صدورحکم الزام به تعهد خودمان اقدام به انجام تعهد مانده بکنیم چه میشود؟آیا حکم شامل کاری که خودمان انجام داده ایم هم میشود؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 13, 1402 10:56 ق.ظ

   خیر. چنانچه شما قبل از صدور رای به تعهد خود عمل نمائید و مدارک ایفای تعهد را به دادگاه ارائه دهید رای بر رد دعوای خواهان صادر می شود.

   پاسخ
 • سلام
  مبایعه نامه ای صادر شده است و در پایان مبایعه نامه شرط گردیده که : مقرر شد اگر هریک از طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند معامله به خودی خود منفسخ است

  سوال اینجاست تعهدات به معنای پاس شدن چک در سر رسید می باشد ؟ یعنی معادل این عبارت که اگر هریک از چک ها در تاریخ سررسید برگشت شود معامله منفسخ است میشود یا خیر؟

  پاسخ
 • سلام. سوالی داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. بنده به عنوان خوانده دعوایی به موجب حکم قطعی محکوم شده ام که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنم و محتویات یک فقره سند عادی را به ثبت برسانم. به تجویز ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی، از طرف دادگاه بابت هر روز تأخیر در امضاء سند رسمی، مبلغی وجه تعیین شده است که من به عنوان محکوم علیه بپردازم. با توجه به اینکه در حکم دادگاه تعیین نشده طرفین برای تنظیم سند به کدام دفترخانه مراجعه کنند احراز تخلف و ترتیب صدور اجرائیه بابت این مبلغ به چه صورت می باشد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   شهریور 1, 1401 11:02 ق.ظ

   سلام. با توجه به کمیسیون مشورتی حقوق مدنی «چون به موجب حکم قطعی خوانده محکوم به سند عادی و پرداخت وجه التزام- در صورت عدم انجام آن – شده است نظر به اینکه محکوم له درخواست صدور اجرائیه نسبت به وجه التزام را نموده است حکم دادگاه در این مورد اجرا گذارده شود و عدم تعیین دفترخانه (که از امور مربوط به اجرای حکم است) در حکم دادگاه مانع اجرای آن نمی باشد و نیاز به دادخواست جداگانه ندارد.»

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  پدرم 30 سال پیش از فردی زمینی مشاعی خارج از شهرستان خریده و یک قولنامه نوشتند در 30 سال پیش برای این زمین هنوز سند صادر نمیشده، بعدها وقتی پدرم برای گرفتن سند اقدام میکند ، وراث فروشنده قبول نمیکنند و میگویندبرای امضا کردن و تنظیم سند باید یک قسمت از زمین را به ما بدهید با اینکه وظیفه شان بوده سند بنام پدر ما بزنند.
  پدر ما به جای درخواست به الزام به سند در دادگاه ، از مجبوری و ترس از اینکه وراث بعدا قبول دار فروش پدرشان نشن و با اکراه یک برگه عادی دست نویس به آنها میدهد که 300 متر به آنها بدهد و می نویسد که 300متر زمین در نزدیکترین جا
  وپس از تحویل زمین از طرف دولت و رای شورای حل اختلاف زمین تحویل وراث کند و در عوض وراث برای امضا سند اقدام کنند و وراث یک بار به شورای حل اختلاف میروند و در آنجا تنفیذ میکنند.اما عمر پدرم به انتقال سند و امضای وراث نرسید
  پدر ما فوت شده و چون آدرس وراث تغییر کرده بود ما درخواست غیابی و الزام به تنظیم سند دادیم هر چند از طریق سامانه ثنا احتمالا به آنها ابلاغ شده که برای انتقال سند مراجعه کنند و نکردند و ما سند قطعی گرفتیم.

  قصد و فکر پدرم این بود که احتمالا چند هکتار بدست می آورند و 300 متر چیزی نیست که به آنها میدهد، در آن زمان مقدار زمین زیاد بود اما مشاعی و از یک پلاک اصلی دیگر بود اما از کل چندین هزار متر ، فقط 250 متر به ما سند داده شد و باقی توسط سازمان های دیگر گرفته شد.
  حالا آن سند عادی را به دادگاه بردند و داد خواست دادند چکار کنیم که رد شود ؟یا باطل شود
  راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر .پدرم برای گرفتن سند به خواهان که وراث فروشنده هستند مراجعه کرده بود و اما خواهان بابت “انجام وظیفه حقوقی” که ملزم به سند زدن بنام پدرم بودند ، درخواست زمین اضافی کردند یعنی از اون زمینی که پدرشون فروختند ، 300متر زمین خواستند. چون در اون زمان وراث گفتند که اصلا قبول دار فروش نمیشن پدر ما به اجبار واکراه و بدون رضایت امضا کردند ما شاهد هم داریم .حالا چکار کنیم چون واقعا شرعا حقی نداشتند. فقط هم در شورا اومدن برای تنفیذ و بعدبرای محضر هر چه دنبال آدرشان بودیم پیدا نکردیم در محضر نیامدن و ما غیابی سند گرفتیم
  راهنمایی بفرمایید. 1. آیا می شود گفت پدر ما به اجبار و بدون رضایت برگه امضا کرده و چه تاثیری در دادگاه دارد /و اگر بگوییم که به اجبار یا اکراه امضاکرده چگونه است ؟ (اکراه یا اجباردر معامله ) / ترس پدر ما از اینکه اگر این برگه را امضا نکند وراث فروشنده زمین را انتقال نمی دهند 2.در مورد تعهد وراث فروشنده که فقط درشورای حل اختلاف جهت تنفیذ قولنامه فروش اولیه حاضر شده اند و در انتقال سند نبوده اند و سند به صورت غیابی صادر شده در صورتی که ابلاغیه برای همه وراث فروشنده رفته است؟ منظور اینکه آیا شرط باطل میشود و قرارداد را باطل می کند؟ ( آیا دراین قرارداد، انتقال سند جزو شرط محسوب میشده یا فقط یک توضیح است)3. از آنجا که انتقال سند وظیفه وراث فروشنده بوده ، آیا می توانستند برای انجام وظیفه خود درخواست مالی یا تعهدی از پدر ما بکنند ؟4.با توجه به سوال دو و سه که این قرارداد در اثر اجبار یا اکراه بوده ، یا ازطرفی تعهد وراث رجب پور وظیفه بوده ، آیااین برگه شروط قرارداد یا تعهد دارد ؟5.آنچه بدون وجود دین پرداخت شده باشد یا تعهد شود قابل استرداد یا باطل است ؟ یعنی پدر ما به فروشنده و وراث هیچ بدهکاری نداشته ولی همچنین تعهدی نوشته شده ؟6. درزمان نوشتن این برگه ، زمین هنوز مال پدر ما نبوده و فقط قولنامه 40 سال پیش بوده پس آیا می توان گفت (( معامله به مال غیر نمیشود انجام داد ))؟7. هر قراردادی باید بگونه ای باشد که دو طرف نفع داشته باشند ولی وراث فروشنده برای نفع بیشتر و طمع باعث ضرر طرف مقابل شده است 8. این برگه چه نوع قراردادی یا تعهدی است ؟ اصلا سند یا قرارداد یا تعهد محسوب می شود ؟ یعنی آیا شروط لازم برای سند یا تعهد را داراست ؟اصل خواسته چطور حاکم بشیم و اینکه اینها حتی برای انتقال سند نیومدن و ما هزینه رو دادیم با اینکه وظیفه وراث بوده

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مهر 23, 1401 11:38 ق.ظ

   با سلام. در صورتیکه بتوانید اکراهی بودن انتقال 300 متر از زمین به وراث را ثابت نمایید، انتقال غیرنافذ بوده و مجددا نیاز به تنفیذ پدر جنابعالی دارد و پس از امضای تنفیذ قولنامه در شورا، عدم حضور آنها در تنظیم سند و اعتبار آن تاثیری ندارد. ارائه توضیحات بیشتر نیازمند بررسی ادله و مدارک بیع و قولنامه می باشد.

   پاسخ
 • سلام قراردادی بین من و نفری دیگراست که بنده مبلغ یک میلیارد در اختیار ایشان قرار دهم تا برای من خرید وفروش کند و متعهد شده که هیچگونه ضرر ندهد و از سود حاصله یک چهارم برای او باشد ولی ایشان برای من خرید و فروش نکرده وبا پول‌های من به اسم پسرش خرد فروش‌های متعددی کرده و از اصل وسودخرید فروش به بنده هیچ نداده حالا چکار میتونم بکنم لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 21, 1401 2:57 ب.ظ

   با سلام قرارداد با توجه به دلیل تخلف از شرط فسخ نموده و مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد بنمایید

   پاسخ
  • با عرض سلام مطالبه خسازت ناشی از عدم ایفای قرارداد نموده ام آیا معاملاتی متعددی که تا به حال انجام داده سودش حدودا 12 میلیارد می شود آیا دادگاه سود نرخ بانک مرکزی در نظر میگیره چون من از دادگاه مطالبه خسارت با نظر کارشناسی از ملاک‌های متعددی که تا به حال کرده است کرده ام ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    اردیبهشت 11, 1402 10:43 ق.ظ

    با سلام. چنانچه در قرارداد وجه التزام عدم ایفای تعهد معین نموده باشید به همان میزان حق مطالبه خسارت دارید درغیر اینصورت باید با جلب نظر کارشناس صورت گیرد.

    پاسخ
 • سلام
  حدود چند ماه پیش مبلغ ۷۰ میلیون از وام ازدواج را به همسرم دادم و بین ما قرار شد که آقا با این پول ماشین بخرد و به نام بنده بزند ولی آقا بعد از خرید ماشین سند به نام خودش زده و بعدتر به نام پدرش زد
  من هیچ مدرکی از اینکه همچین قراری بین ما بود ندارم
  چجوری میتونم ماشین و ازش پس بگیرم ؟

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط