صدور حکم بر منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده3

دعوای صدور حکم بر منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده

اشخاص ممکن است به طور غیر مستقیم به حقوق مالک طرح صنعتی تجاوز نمایند، مالک طرح می تواند با مراجعه به مرجع صالح توقیف عملیات متجاوزانه را تقاضا نماید.

صدور حکم بر منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده

صدور حکم بر منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده

نقض غیر مستقیم حقوقی ناشی از طرح صنعتی ثبت شده

طبق بند ج ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او مرتکب عملی شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوا نماید.

گاهی اشخاص به طور غیر مستقیم سبب نقض حقوق مالک طرح صنعتی می گردند. برای مثال شخص با ساخت قلتک با اقتباس  از طرح ثبت شده اقدام به تولید پوشاک می نماید و طور غیر مستقیم به حقوق صاحب طرح تجاوز نموده است. در این قبیل موارد نیز مالک طرح صنعتی ثبت شده می تواند توقیف عملیات متجاوز را درخواست نماید.

ذی نفع در دعوای منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده

ذی نفع دعوای منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده، شخصی است که به واسطه این قبیل اقدامات متحمل ضرر و زیان گشته است.

نحوه رسیدگی به دعوای منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده

صاحب طرح می تواند با مراجعه به مرجع صالح و ارائه دلائل و مستندات مرتبط، منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی شده را درخواست نماید. خواهان موظف می باشد در مرجع صالح اثبات نماید که اعمال خوانده سبب نقض حقوق او گردیده است.

طرح دعوای متقابل از سوی خوانده

خوانده می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی علیه خواهان دعوای متقابل مبنی بر ابطال ورقه و گواهینامه طرح صنعتی را اقامه نماید. در این صورت خوانده مکلف به اثبات باطل بودن ورقه طرح صنعتی صادره می باشد.

مطالبه خسارت ناشی از نقض حقوق مالک طرح صنعتی

چنانچه به سبب استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده، خسارات مادی و معنوی به مالک طرح وارد گردد، صاحب طرح می تواند ضمن دادخواست شکایت یا به صورت جداگانه از خوانده مطالبه خسارت نماید. در صورت اثبات ادعای خواهان در مرجع صالح، دادگاه میزان خسارت وارد شده را با جلب نظر کارشناس تعیین می نماید.

کارشناسی در دعوای مطالبه خسارت ناشی از منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده

دادگاه می تواند به درخواست صاحب طرح صنعتی ثبت شده جهت تعیین میزان خسارت وارده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نماید. طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ، پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد.

اعتراض به نظر کارشناس

طرفین دعوا می توانند ظرف یک هقته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کرده و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به صورت کتبی اظهار نمایند.

درخواست دستور موقت در دعوای منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده

صاحب طرح می تواند ضمن دادخواست منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده تقاضای دستور موقت نماید، خواهان مکلف است جهت جبران خسارت احتمالی که ممکن است از دستور موقت حاصل گردد تامین مناسبی را نزد دادگاه بسپارد. درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

اعتراض به دستور موقت

طبق ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت  به آن نیزاعتراض نماید .ولی در هر حال قبول یا رد درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست .

مرجع صالح جهت طرح دعوای منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده

رسیدگی به دعوای منع استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد.

تجدیدنظر خواهی از دعوای استفاده غیر مستقیم از طرح صنعتی ثبت شده

تجدیدنظر خواه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رایی بدوی با مراجعه به شعب تجدیدنظر اعتراض خود را تسلیم نماید.

نحوه اجرای حکم

دادگاه پس از احراز ادعای خواهان، حکم بر منع استفاده از طرح صنعتی ثبت شده صادر می نماید

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − ده =