کمیسیون ماده 100 شهرداری

 1. صفحه اصلی
 2. شهرداری
 3. کمیسیون های شهرداری
 4. کمیسیون ماده 100 شهرداری

یکی از مهم ترین وظایف شهرداری، انتظام ساخت و ساز در محدوده شهر و نظارت بر اجرای قواعد مرتبط با شهرسازی است. در صورت تخلف مالکان از این قواعد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد. این کمیسیون یکی از فعال ترین و مهم ترین کمیسیون های شهرداری بوده که به اختلافات میان شهرداری و مالکین در خصوص عملیات های عمرانی و ساخت و ساز رسیدگی می نماید.

کمیسیون ماده 100 شهرداری
کمیسیون ماده 100 شهرداری

صلاحیت های کمیسیون ماده 100 شهرداری

هر شخصی که اقدام به ساخت و ساز در محدوده شهری نماید مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مصوب در شهرداری ها می باشد، از جمله لزوم دریافت مجوز از شهرداری پیش از انجام عملیات ساختمانی، لزوم رعایت اصول شهرسازی و ساخت و ساز و … .

رسیدگی به تخلفات افراد از این ضوابط در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری قرار دارد. تخلفاتی که در این کمیسیون بررسی می شوند عبارتند از:

-احداث بنا بدون دریافت پروانه ساخت

-احداث بنا زائد بر پروانه ساخت

-احداث بنا زائد بر تراکم مجاز

-عدم استحکام بنا به جهت عدم رعایت ضوابط

-عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی

-عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن

-تجاوز به حریم عمومی و معابر شهری

-تغییر کاربری

طرح دعوا در کمیسیون ماده 100 شهری

خواهان دعاوی در کمیسیون ماده 100 همیشه شهرداری است و سایر اشخاص که خود را در اعلام تخلفات ساختمانی ذی نفع می دانند باید مراتب اعتراض خود را به اطلاع شهرداری رسانده و طرح دعوا علیه متخلف در کمیسیون ماده 100 را تقاضا نمایند.

رسیدگی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

پس از اعلام تخلف به کمیسیون توسط شهرداری و تشکیل پرونده جهت رسیدگی، موضوع توسط دبیرخانه به اطلاع مالک خواهد رسید. مالک 10 روز مهلت دارد تا توضیحات خود را کتبا به اعضا کمیسیون تقدیم نماید.

پس از وصول دفاعیات مالک و بررسی محتویات پرونده، اعضا کمیسیون ظرف یک ماه مبادرت به صدور رای می نمایند. حضور هر سه نفر از اعضا کمیسیون برای رسمیت جلسه الزامی است و رای اکثریت مناط اعتبار است.

آراء صادره توسط کمیسیون نیز مانند احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل باشد؛ در غیر این صورت قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می باشد.

حضور مالک در جلسات کمیسیون

اصولا ابلاغ موضوع تخلف به مالک و اعطاء مهلت 10 روزه جهت ارسال دفاعیات برای رسیدگی و صدور رای توسط کمیسیون کافی است اما دعوت از ایشان نیز با مانع قانونی مواجه نمی باشد. وزارت کشور طی یک بخشنامه، دعوت از مالک جهت استماع دفاعیات را توصیه نموده است.

ارجاع امر به کارشناسی در کمیسیون ماده 100 شهرداری

چنانچه اظهارنظر اعضاء کمیسیون در خصوص تخلف، مستلزم بهره مندی از نظریه کارشناس باشد، کمیسیون می تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. چنانچه کمیسیون در مقام رسیدگی، نظریه کارشناس را لازم بداند، پرداخت هزینه کارشناسی حسب مورد بر عهده خواهان یا تجدیدنظر خواه می باشد. اگر یکی از طرفین تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را مطرح نماید، پرداخت هزینه بر عهده متقاضی می باشد.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

هر ذی نفع ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای حق اعتراض دارد. در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مزبور، رای کمیسیون قطعی خواهد بود.

مرجع تجدیدنظر خواهی از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

در صورت وجود معترض، پرونده به شعبه دیگری از شعبات کمیسیون ماده 100 شهرداری جهت رسیدگی ارجاع می شود. رای کمیسیون تجدیدنظر قطعی و غیر قابل اعتراض است. جلسه کمیسیون تجدیدنظر نیز با حضور هر 3 عضو رسمیت داشته و نظر اکثریت به عنوان رای کمیسیون تلقی خواهد شد.

اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر

پس از اظهار نظر کمیسیون دوم، اصولا رای صادره قطعی و لازم الاجرا است اما در صورت نقض قوانین و مقررات در روند رسیدگی و صدور رای، مالک می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد. دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری تنها از سوی مالک یا مالکین پذیرفته می شود و شهرداری حق اقامه دعوا در این مرجع را ندارد.

امکان اقامه دعوا در دادگاه عمومی جهت ابطال رای تجدید نظر از سوی شهرداری محل منازعه و مناقشه میان شعب متخلف دادگاه ها بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مزبور، ضمن صدور رای وحدت رویه شماره 803 اعلام کرد شهرداری حق طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دادگاه های دادگستری را نیز ندارد.

طرح دعوای ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

چنانچه مالک معتقد به نقض قوانین و مقررات در صدور رای از سوی کمیسیون تجدید نظر باشد، می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد. دیوان نیز در صورتی که اظهارات مالک را قریب به صحت بداند ضمن ابطال رای صادره، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع می دهد. در صورتی که رای کمیسیون هم عرض نیز به درخواست مالک در دیوان ابطال شود کمیسیون هم عرض بعدی که مسئول رسیدگی مجدد می شود ملزم به تبعیت از نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

اجرای آراء کمیسیون  ماده 100 شهرداری

مالک ملزم به اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده 100 می باشد و در صورت استنکاف، شهرداری راسا اقدام به اجرا می نماید. در صورت صدور رای مبنی بر توقف ساخت و ساز، مالک می تواند جهت دریافت پروانه ساختمانی به مراجع صالح مراجعه نموده و پس از صدور پروانه، ادامه عملیات ساختمانی بلا اشکال است.

در صورتی که اجرای رای کمیسیون کلا یا جزئا مستلزم قلع و قمع بنا باشد، مالک مکلف است ظرف مهلت مقرر اقدام به قلع و قمع نماید؛ در صورت امتناع مالک، ماموران شهرداری اقدام به اجرای رای خواهند نمود.

جریمه های مقرر در ماده 100 قانون شهرداری ها بر مبنای مقررات سال وقوع تخلف محاسبه خواهد شد و مشمول خسارت تاخیر تادیه نیز نمی باشند. همچنین امکان طرح دعوای حقوقی جهت مطالبه جریمه از سوی شهرداری وجود ندارد و شهرداری تنها می تواند از کمیسیون هم عرض صدور حکم تخریب را تقاضا نماید. حکم تخریب صادره لازم الاجرا بوده و موجبی برای تخفیف یا تاخیر در اجرای آن وجود ندارد.

توقف اجرای حکم کمیسیون ماده 100

بعضا مشاهده می شود محکوم علیه رای کمیسیون با انتقال ملک موضوع دعوا به غیر، سعی در ایجاد مانع در مسیر اجرای حکم دارد؛ لکن آراء قطعی کمیسیون در هر حال لازم الاجرا می باشند؛ مگر آنکه دستوری مبنی بر توقف اجرا از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود.

مهلت شهرداری جهت طرح دعوا در کمیسیون پس از توقف عملیات

در صورت انجام عملیات ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف مفاد این پروانه، مامورین شهرداری می توانند راسا مانع ادامه عملیات ساختمانی شوند. شهرداری یک هفته از تاریخ توقف، جهت ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 مهلت دارد.

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه توسط مالک

در صورت محکومیت مالک نسبت به پرداخت جریمه به شهرداری و قطعیت رای کمیسیون، مالک موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید. در صورت استنکاف مالک از پرداخت جریمه پس از انقضا مهلت مزبور، شهرداری با ارجاع پرونده به کمیسیون صادر کننده رای، تقاضای صدور رای تخریب می نماید.

در صورت رعایت کلیه شرایط قانونی در مورد امر ابلاغ و امتناع مالک از اجرای رای قطعی مبنی بر پرداخت جریمه، کمیسیون حکم به تخریب بنا صادر می نماید. رای تخریب که به این طریق صادر شده باشد مجددا به درخواست مالک قابل تجدیدنظر در کمیسیون هم عرض می باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه  و با تکیه بر دانش و تجربه وکلای متخصص و متبحر ،آماده ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری می باشد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 5 امتیاز: 4.2)

20 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام در متن مقاله بیان کردید که اشخاصی که متضرر گردیده اند می توانند اعتراض نمایند میشه بفرمایید دقیقا چه کسانی می توانند به رای کمیسیون ماده صد اعتراض کنند و ظرف چه مدت؟

  پاسخ
  • در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت ‌به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این عتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی‌شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است

   پاسخ
 • سلام من سال گذشته یک واحد از آپارتمان 5 طبقه ای را که هنوز سند آن آماده نبود و در مراحل اخذ مجوزهای پایانی بود خریدم که سازنده آن مکلف به انتقال قطعی سند است بعد از مراجعه به شهرداری برای دریافت پایان کار متوجه شدیم که ساختمان 76 سانتی متر اضافه بنا دارد و نیاز به رضایت صاحب زمین کناری می باشد. صاحب زمین نیز حکم تخریب را می خواهد سوال بنده این است که آیا ممکنه کمیسیون ماده 100 در این شرایط که ساختمان دارای سکنه میباشد، برای 76 سانتی متر اضافه حکم تخریب صادر کند یا فقط جریمه می کند؟ بعد اگر حکم تخریب صادر بشه آیا میتونم از فروشنده شکایت بکنم؟

  پاسخ
  • سلام. در صورتی که رعایت ضوابط ساختمانی و فنی و بهداشتی صورت نگرفت باشد حکم به تخریب داده خواهد شد که غیر قطعی است و در صورت رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و … با رعایت سایر شرایط حکم به جریمه داده خواهد شد.

   پاسخ
 • باسلام
  دو سال پیش خانه ای ساخته ام اما چون توانایی نداشتم بدون نقشه ساخت و ساز کردم شهرداری مجوز آب و برق و گاز را داده است اما الان که ساخت و ساز تمام شده می گوید ساخت و ساز شما غیر قانونی است و میخواهد پزونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال کند آیا من باید جریمه پرداخت کنم ؟

  پاسخ
  • براساس قانون ساخت و ساز باید براساس مقررات قانونی انجام گیرد در غیر این صوذت شهرداری می تواند نسبت به تخلفات صورت گرفته اقدامات قانونی را انجام دهد .

   پاسخ
 • سلام. در سال 75 ساختمانی به صورت 5 طبقه در یکی از محله های تهران احداث می گردد به جهت اضافه طبقه مازاد بر پروانه، کمیسیون ماده 100 شهرداری حکم بر جریمه صادر می کند، اکنون بعد از 25 سال مجددا قصد تخریب و نوسازی به میزان همان 5 طبقه را داریم لیکن کماکان شهرداری می گوید حداکثر جواز طبقاتی، 4 طبقه می باشد، آیا اکنون می توانیم مجددا 5 طبقه بسازیم و از جریمه پرداخت شده قبلی در کمیسیون ماده 100 استفاده کنیم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 12, 2022 2:47 ب.ظ

   اولا بعید است اکنون و در حال حاضر بتوانید مازاد بر پروانه، طبقه پنجم را بسازید چون ماموران شهرداری از ادامه کار شما در همان بدو عملیات ساختمانی ممانعت به عمل می آورند، دوما جریمه پرداخت شده بابت تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 100 حق مکتسبه ای برای شما بوجود نمی آورد و بر فرض احداث طبقه پنجم، حسب مورد ممکن است با حکم تخریب یا جریمه در کمیسیون ماده 100 مواجه شوید.

   پاسخ
 • سلام و ضمن ارادت به وکلای محترم
  اینجانب در منطقه آبسرد دارای یک قطعه زمین می باشم که نسبت به احداث بنا در آن اقدام نمودم. هم چنین در نزدیکی رودخانه و حریم آن اقدام به احداث استخر نمودم و جریمه آن را در کمیسیون ماده 100 پرداخت کردم، اکنون آب منطقه ای اخطار قلع و قمع استخر در محدوده حریم رودخانه را به بنده ابلاغ کرده است. آیا جریمه پرداختی در کمیسیون ماد ه100 شهرداری را می توانم به عنوان دلیل ارائه کنم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 12, 2022 2:46 ب.ظ

   در صورتی که مستحدثات احداثی در حریم یا بستر رودها و رودخانه ها و مسیل ها و کانال های عمومی به تشخیص وزارت نیرو، برای خدمات رسانی حوزه های برق و آب و فاضلاب ایجاد مزاحمت نماید و حتی در مواردی به صورت کلی بدون آنکه مزاحمتی ایجاد کند پس از اخطار به مالک یا متصرف طرف مدت معین اعلامی با اجازه و نظارت نماینده دادستانی، اقدام به تخریب و قلع و قمع و تخلیه خواهد نمود و هر چند شما حسب رای کمیسیون ماده 100 شهرداری جریمه پرداخت مرده باشید شما حق مکتسبه ایجاد نمی کند و مانعی جهت تخریب و قلع و قمع توسط وزارت نیرو نیست.

   پاسخ
 • سلام. ممنون از توجه شما و پاسخگویی به سوالات مردم. لطفا بنده را نیز راهنمایی فرمائید. پدر بنده دارای یک زمین کشاورزی در لواسان می باشد که در آن یک بنای ویلایی احداث کردیم و در کمیسیون ماده 100 نیز جریمه پرداخت کردیم، اداره جهاد کشاورزی از پدرم به جرم تغییر کاربری شکایت کرد و در همان جلسه اول بازپرس بجای بازداشت پدرم از ما وثیقه ملکی گرفت. مگه شهرداری متولی امور شهر نیست که جهاد کشاورزی از ما شکایت کرده است؟ و چرا شهرداری ما را به پرداخت جریمه محکوم نمود؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 12, 2022 2:46 ب.ظ

   سلام. متصدی زمین ها زراعی و کشاورزی در محدوده شهر با جهاد کشاورزی است و با عنایت به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نسبت به ساخت و ساز در زمین ها کشاورزی کمیسیون ماده 100 بدوا مکلف به اخذ استعلام از اداره جهاد کشاورزی بوده استو به هر صورت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100، حق مکتسبه برای شما بوجود نمی آورد و وقوع جرم تغییر کاربری غیر مجاز محرز است و اقدام بازپرس درست بوده لیکن امکان دفاع وجود دارد و در صورت صدور رای از مرجع کیفری مبنی بر قلع و قمع بنا، می توانید وجوه پرداختی در کمیسیون ماده 100 را پس بگیرید.

   پاسخ
 • سلام. اینجانب در بالای طبقه سوم منزل ویلایی خود اتاقی با دیوارهای شیشه ای احداث کرده ام. آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند نسبت به تخریب آن حکم دهد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 12, 2022 2:46 ب.ظ

   احداث دیوار یا اتاق با شیشه مصداق بنا محسوب نمی شود تا در کمیسیون ماده 100 نسبت به آن حکم صادر شود، لیکن چنانچه متعرض حقوق همسایگان شوید و یا سایر موارد ممکن هست حسب مورد نسبت به تخریب آن توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری حکم داده شود.

   پاسخ
 • سلام. بنده یک ملکی دارم و همسایه م شروع به ساختن ملک خودش کرده که جلوتر از ملک من قرار دارد. آیا در این حالت بنده که ملکم عقب تر هست می توانم خسارتی از این جهت دریافت کنم؟(ضمن اینکه ارزش ملک بنده با این عمل همسایه پائین آمده است.) اگر می توانم اخذ خسارت کنم می بایست به چه شکل اقدام گردد؟ آیا ابتدا باید تخلف ملکی که پیشروی داشته در دیوان اثبات شود و سپس مطالبه خسارت در محکمه انجام گیرد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 19, 2022 3:48 ب.ظ

   با سلام. اگر اقدام به جلو آمدن ملک ناشی از تخلف ساختمانی باشد (تحقق رکن فعل غیرمجاز) و کارشناس افت قیمت را تأئید کند (تحقق رکن ضرر و رابطه سببیت)، به نظر می توان مطالبه خسارت نمود. در این خصوص رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف ضروری نیست و رأی قطعی و لازم الاجرای کمیسیون ماده صد هم وافی به مقصود و اثبات کننده رکن تخلف و فعل غیر مجاز می باشد.

   پاسخ
 • سلام. وقت بخیر. زیر واحد ما یک نانوایی سنگکی راه افتاده که گرمایی انتقالی از نانوایی واحد مارو گرم کرده با صاحب ملک صحبت کردیم دوهفتس میگه سقف تنور رو با پشم شیشه عایق میکنه ولی هنوز نکرده و فکر نمیکنم بعد عایق کردن سقف تنور مشکل ما حل بشه لطف میکنید راهنمایی بفرمایید چگونه و به کجا شکایت کنم؟درضمن کنتور برق و گاز و مجوز ندارن ظاهرا اقدام کردن. سقف مغازه هم ۴تا ۴/۵ متر می باشد.

  پاسخ
 • سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. آیا احداث دیوار شیشه ای در صلاحیت کمیسیون ماده صد قرار دارد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آگوست 15, 2022 4:06 ب.ظ

   سلام. در احداث دیوار با متریال شیشه یا سقف شیشه ای به نظر صدق عنوان و اسم ” بنا ” نمی گردد تا موضوع مشمول صلاحیت کمیسیون ماده صد گردد. ضمن اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه حجت نیست. در هر حال تشخیص صدق عنوان با مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست