کمیسیون ماده 100 شهرداری

بر اساس ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدودی شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان ، از شهرداری پروانه ساخت اخذ نمایند. در صورتی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام گیرد ،مامورین شهرداری می توانند مانع ساخت شوند  در چنین مواردی به تقاضای شهرداری و طبق ماده 100 قانون شهرداری ها به تخلفات افراد رسیدگی می شود. در مواردی که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند ، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح کند.

وظایف کمیسیون ماده 100 شهرداری

 1. رسیدگی به تخلف ناشی از نحوه استفاده از اماکن مسکونی به استناد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها ، شهرداری مکلف است در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، نوع استفاده از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید کند.
 2. رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنا بدون پروانه یا زائد بر پروانه ، احداث بنای زائد بر تراکم مجاز ، تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی.
 3. براساس تبصره ی 1 تا 8 ماده 100 قانون شهرداری ها، مواردی مانند شروع به ساخت بدون اخذ پروانه ساخت، عدم تأمین پارکینگ، تجازو به حریم عمومی، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر در صلاحیت این کمیسیون قرار دارد.
 4. در صورتی که مالکان برای ساخت و سازهای خود از شهرداری پروانه اخذ نکرده باشند، بر اساس قانون، شهرداری الزام دارد که نسبت به جلوگیری از این گونه ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام کند و پرونده را به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع دهد.

"<yoastmark

تخلفات ساختمانی که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی به آن را دارد

ماده 100 قانون شهرداری ها صرفاً در مورد تخلفات ناشی از ساخت و سازهای درون شهری می باشد و به ساخت و سازهای حومه و برون شهری تخصیص نمی یابد. تخلفاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد عبارت است از:

 1. احداث بنا بدون پروانه

ماده 100 قانون شهرداری ، مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساخت از شهرداری کرده است ؛ ضمانت اجرای عدم انجام چنین وظیفه ای، جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمیسیون ماده 100 می باشد. کمیسیون بر اساس تبصره یک ماده 100 ممکن است با توجه به عدم رعایت معیار های موجود در این تبصره حکم به تخریب دهد یا به ازای هرمتر مربع بنای بدون مجوز ، جریمه ای به میزان یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد، تعیین نماید.

 1. عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ

این تخلف زمانی رخ می دهد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه ، نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی بوده اما مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدائا پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد احداث ننماید؛ در این حالت کمیسیون ماده 100 حکم به اصلاح می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد ،می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ ،رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ صادر نماید.

 1. تجاوز به معابر شهر

در تخلف تجاوز به معابر شهر که در تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری به آن اشاره شده است ،متخلف در واقع تجاوزی به ملک ننموده بلکه به ملک سابق خود تجاوز کرده است .ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماماً یا بعضاً در طرح های مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده ؛
در چنین شرایط یا طرح مربوطه از جمله طرح های فوری است که در این صورت دولت با پرداخت عوض به مالک و خراب کردن آن طرح را اجرا می کند و یا اینکه طرح ضرب الاجلی نبوده ولی بایستی حتما انجام شود در این صورت نیز چنانچه مالک قصد نوسازی و یا تجدید بنا را بنماید باید بر اساس طرح مذکور این عمل صورت گیرد و اگر بدون علم یه اینکه این عمل تماما یا بعضا تجاوز به معابر محسوب می شود مرتکب این تخلف شود ، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کرده و در کمیسیون ماده 100 طرح دعوا نماید .

 1. تراکم اراضی

درصورتی که ملک دارای اضافه بنا مازاد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است.

 1. عدم استحکام بنا 

در صورتی که مالک اصول فنی و معماری را رعایت نکرده و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد ، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری حکم تخریب را صادر می نماید.

 1. عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی

در صورت عدم رعایت اصول فنی و معماری همچنین عدم رعایت اصول بهداشتی و شهرسازی نیز حکم تخریب صادر می شود.

 1. تغییر کاربری

در صورت تخلف تغییر کاربری ، موضوع در کمیسیون ماده 100 طرح می شود و حکم به تعطیلی محل کسب و پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه داده خواهد داد.

اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری چه کسانی هستند؟

 1. نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور ؛
 2. یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ؛
 3. یکی از اعضای انجمن (شورای اسلامی) شهر به انتخاب انجمن (شورا).

چه کسانی می توانند در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اقامه دعوا نمایند؟

طرح دعوا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ، اختصاص به خود شهرداری دارد و افرادی هم که از تخلفات شهرداری متضرر گردیده اند باید ابتدا اعتراض خود را به شهرداری اعلام نمایند ؛ در صورتی که آن موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 باشد، شهرداری آن را به کمیسیون ارجاع می دهد.

مراحل رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

در صورتی که جلسات کمیسیون در خود شهرداری منطقه تشکیل شود ، به وسیله واحد شهرسازی و فنی یا شخص مسئول اقدام، پرونده به کمیسیون ارجاع می شود.  در صورتی که شهرداری دارای مناطق چندگانه باشد و کمیسیون در شهرداری مرکزی تشکیل گردد ، پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه کمیسیون ماده 100 ارجاع و به وسیله دبیرخانه، به کمیسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد.

چنانچه کمیسیون ماده 100 صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد می بایست قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید. بعد از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 به ذینفع اعلام میگردد تا ظرف 10 روز توضیحات خود را کتباً اعلام نماید.

بعد از تقاضای مدت مزبور چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممکن نباشد کمیسیون ظرف مدت یک ماه اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید.

آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

اعضای کمیسیون ماده 100 پس از ملاحظه محتویات پرونده یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کنند:

 1. چنانچه بنای احداثی خلاف اصول شهرسازی ، بافتی و بهداشتی و خلاف مشخصات مندرج در پروانه باشد به تقاضای شهرداری حکم به تخریب بنا صادر می شود.
 2. در صورت تأیید استحکام بنا و تشخیص رعایت اصول ایمنی و فنی از سوی مهندس ناظر و کارشناس رسمی می توان حکم تخریب را به جریمه تبدیل نمود.

اجرای آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

در مورد رای مبنی بر توقف ساخت و ساز ، به مالک اخطار داده می شود تا جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نماید ؛ پس از اخذ پروانه ، مالک می تواند عملیات ساختمانی خود را بر اساس مفاد پروانه صادره از سر گیرد.

در صورت عدم اجراء رای  توسط مالک، شهرداری باید طبق قانون اقدام نماید.

در مورد رای مبنی بر قلع و قمع کل بنا ، به مالک اخطار داده  می شود تا قوانین و مقررات ساخت و ساز را در ظرف مهلت مقرر رعایت نماید و در صورت عدم رعایت دستور، شهرداری با استفاده از ماموران اجرایی خود و در صورت لزوم با همکاری ماموران انتظامی اقدام و بنای مذکور را تخریب می کند.

در صورت صدور رای مبنی بر قلع قسمتی از بنا یا ایجاد اصلاحات و تغییرات در بنا احداث شده ، مالک باید در مهلت مقرر که از سوی شهرداری به او  ابلاغ شده است ، نسبت به اجرای رای اقدام نماید.

در خصوص رای مبنی بر پرداخت جریمه ، مالک باید در مهلت مقرر جریمه را به حساب شهرداری واریز نماید و درصورت امنتاع از پرداخت ، شهرداری پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب می نماید و کمیسیون نیز نسبت به صدور رای تخریب اقدام می نماید.

تجدید نظر از آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

پس از صدور رای ، ظرف مدت 10 روز می توان نسبت به آن اعتراض نمود. براساس تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری، مالک و قائم مقام مالک، اشخاصی هستند که  حق اعتراض به رای کمیسیون اولی را دارند. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این  کمیسیون قطعی است.

در مرحله بدوی با اعلام شهرداری،کمیسیون شروع به بررسی و رسیدگی می نماید ولی در مرحله تجدید نظر رسیدگی  با اعتراض هر کدام از طرفین مرحله بدوی یا هر ذینفع دیگری که مفاد رای مرحله اول حقوق او را در معرض تضییع  قرار میدهد ممکن می گردد.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

کمیسیون ماده 100 مکلف است در رای یا تصمیم خود تصریح نماید که رای یا تصمیم آن ها  ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهلت تقدیم دادخواست راجع به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی کمیسیون مذکور ، مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری می بایست از طریق تقدیم دادخواست باشد.

صرفاً طرفی که تخلف ساختمانی دارد می تواند به رای کمیسیون ماده 100 در نزد دیوان عدالت اداری اعتراض نماید و خود شهرداری نمی تواند از رای کمیسیون به دیوان عدالت اداری شکایت کند اما در مرحله تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، هم متخلف ساختمانی و هم شهرداری می توانند اعتراض نمایند.

روند پیگیری رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری مانند شعب بدوی دادگاه های حقوقی می باشد. پرونده با شکایت متخلف ساختمانی به جریان می افتد ؛ دیوان عدالت اداری می تواند هر یک از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نماید ؛ چنانچه شخص مدعو حاضر شود با ادای توضیح و اگر حاضر نشود با بررسی اوراق پرونده ، رای صادر می شود. اگر امکان صدور رای بدوی اخذ توضیح نباشد شعبه دیوان قرار ابطال دادخواست  را صادر می نماید.

معافیت از شمول کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

طبق تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری ، ساختمان هایی که پروانه ساخت آن ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده باشد ، در صورتی که بنای جدیدی اضافه نکرده  و مدارک و اسناد نیز نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد ، از شمول تبصره یک  این ماده معاف می باشند.

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 شهرداری در محدوده همان شهرداری محل  تشکیل می شود و  اگر در جایی شهرداری وجود نداشته باشد، رسیدگی به تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده 99 استانداری خواهد بود.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه  و با تکیه بر دانش و تجربه وکلای متخصص و متبحر ،آماده ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری می باشد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 5)

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام در متن مقاله بیان کردید که اشخاصی که متضرر گردیده اند می توانند اعتراض نمایند میشه بفرمایید دقیقا چه کسانی می توانند به رای کمیسیون ماده صد اعتراض کنند و ظرف چه مدت؟

  پاسخ
  • در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت ‌به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این عتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی‌شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است

   پاسخ
 • سلام من سال گذشته یک واحد از آپارتمان 5 طبقه ای را که هنوز سند آن آماده نبود و در مراحل اخذ مجوزهای پایانی بود خریدم که سازنده آن مکلف به انتقال قطعی سند است بعد از مراجعه به شهرداری برای دریافت پایان کار متوجه شدیم که ساختمان 76 سانتی متر اضافه بنا دارد و نیاز به رضایت صاحب زمین کناری می باشد. صاحب زمین نیز حکم تخریب را می خواهد سوال بنده این است که آیا ممکنه کمیسیون ماده 100 در این شرایط که ساختمان دارای سکنه میباشد، برای 76 سانتی متر اضافه حکم تخریب صادر کند یا فقط جریمه می کند؟ بعد اگر حکم تخریب صادر بشه آیا میتونم از فروشنده شکایت بکنم؟

  پاسخ
  • سلام. در صورتی که رعایت ضوابط ساختمانی و فنی و بهداشتی صورت نگرفت باشد حکم به تخریب داده خواهد شد که غیر قطعی است و در صورت رعایت ضوابط فنی و بهداشتی و … با رعایت سایر شرایط حکم به جریمه داده خواهد شد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست