وصول چک برگشتی از 3 طریق امکان پذیر است

 1. صفحه اصلی
 2. دپارتمان های حقوقی تخصصی
 3. اسناد تجاری
 4. دعاوی چک
 5. وصول چک برگشتی از 3 طریق امکان پذیر است

چک، سندی است متضمن دستور پرداخت یا تعهد پرداخت مبلغ مقرر در وجه شخص معین و به جهت مزایای قابل توجهی که نسبت به سایر اسناد تجاری دارد، از رواج بیشتری میان مردم برخوردار است. موضوع وصول چک برگشتی ، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که دارندگان و صادر کنندگان چک با آن مواجه هستند.

وصول چک برگشتی
وصول چک برگشتی

طرق مختلف وصول چک برگشتی

اصولا افراد تعهدات خود را در موعد مقرر به صورت اختیاری و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و غیر قضایی ایفا می نمایند. در صورتی که صادر کننده، وجه چک را طوعا پرداخت نکند، دارنده ناچار است با مراجعه به مراجع صالح، الزام وی به ایفاء تعهدات خود را درخواست نماید.

پرداخت وجه چک توسط بانک

بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ مراجعه قید نمایند. در صورتی که صادر کننده در تاریخ سررسید چک، به میزان مبلغ مندرج در چک نزد بانک محال علیه، وجه نقد داشته باشد و چک نیز به شیوه قانونی تنظیم شده باشد، بانک مبلغ چک را به دارنده پرداخت می نماید. در صورتی که شرطی برای پرداخت وجه چک روی چک درج شده باشد، بانک به این شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

اگر امضاء منقوش بر روی چک با نمونه امضاء صادر کننده نزد بانک مطابقت نداشته باشد و یا در متن چک، قلم خوردگی یا اختلاف وجود داشته باشد، بانک از پرداخت وجه چک امتناع خواهد نمود. عدم پرداخت وجه چک به هر دلیلی، اعم از فقدان یا کسری موجودی یا عدم مطابقت امضاء و وجود خط خوردگی، می تواند منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه به درخواست دارنده چک شود.

ضمنا بانک محال علیه تنها در تاریخ سررسید اقدام به پرداخت مبلغ چک می نماید و پیش از این تاریخ ، چک قابل وصول نخواهد بود؛ البته مراجعه به بانک پس از تاریخ سررسید بلامانع است.

چنانچه صادرکننده مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک، نزد بانک موجودی داشته باشد، در صورت تقاضای دارنده، بانک مبلغ موجودی را به دارنده تسلیم نموده و برای باقی مانده گواهی عدم پرداخت صادر می نماید. دارنده می تواند مبلغ کمتر را نپذیرفته و بابت کل مبلغ چک، گواهی عدم پرداخت دریافت نماید.

طرح دعوا جهت وصول چک برگشتی

در صورتی که مراجعه دارنده چک به بانک، به هر دلیلی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود و پس از آن نیز، صادرکننده نخواهد یا نتواند مبلغ چک را بپردازد، دارنده می تواند به سه طریق برای وصول طلب خود اقدام نماید؛ اقامه دعوای حقوقی، درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت اسناد و املاک کشور و طرح شکایت کیفری.

وصول وجه چک از طریق اقامه دعوای حقوقی

دارنده می تواند با تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه وجه چک علیه صادرکننده، الزام وی به پرداخت مبلغ چک به علاوه خسارت تاخیر تادیه را تقاضا نماید. اگر چک ظهرنویسی شده یا صادرکننده برای تضمین پرداخت وجه آن ضامن معرفی کرده باشد، دارنده می تواند علیه ظهرنویس ها و ضامن صادرکننده و ظهرنویسان نیز طرح دعوا نماید. کلیه این اشخاص در برابر دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند؛ به این معنی که دارنده می تواند تمام وجه چک را از هر کدام که بخواهد مطالبه نماید.

ضمنا دارنده می تواند ضمن دادخواست مطالبه وجه چک یا به موجب دادخواست جداگانه، خسارت تاخیر تادیه و خسارات مربوط به دادرسی را نیز مطالبه نماید. صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنین نسبت به خسارات دادرسی نیز متضامنا مسئولند اما خسارات تاخیر تادیه تنها از صادر کننده قابل مطالبه است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سررسید مندرج در چک و بر اساس نرخ رسمی تورم که از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود میسر خواهد بود.

مرجع صالح جهت طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک

به موجب رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

مطالبه وجه چک از طریق درخواست صدور اجرائیه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

چک های صادره بر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور تاسیس شده اند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجراست و می توان اجرای آنها را از اداره ثبت اسناد تقاضا نمود.

اجرائیه اداره ثبت برای مطالبه وجه چک، تنها علیه صادرکننده قابل صدور است و نمی توان به استناد این اجرائیه به ظهرنویسان و ضامنان مراجعه کرد. البته در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، اجرائیه به نحو تضامن علیه نماینده و صاحب حساب صادر می شود.

جهت صدور اجرائیه، ارائه اصل چک و اصل گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه به اداره ثبت ضروری است. در صورتی که چک به علت کسری موجودی صادرکننده برگشت خورده و دارنده اصل چک را به بانک محال علیه تسلیم نموده باشد، گواهی عدم پرداخت صادره جانشین اصل چک خواهد بود.

شایسته تذکر است چنانچه علت صدور گواهی عدم پرداخت، عدم مطابقت امضاء مندرج در چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک باشد، نمی توان برای وصول وجه چک از اداره ثبت، تقاضای صدور اجرائیه نمود و تنها اقامه دعوا در محاکم دادگستری میسر می باشد.

چک، فقط نسبت به مبلغی که در آن قید شده، یعنی اصل مبلغ چک در حکم سند لازم الاجرا بوده و از طریق اجرائیه ثبتی قابل وصول می باشد؛ فلذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از طریق اجرای ثبت ممکن نبوده و نیازمند طرح دعوا در مرجع صالح می باشد.

ضمنا وجه چک هایی که به صورت مشروط یا معلق صادر شده باشند و این شروط در متن چک قید شده باشد، از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه نمی باشد. وصول وجه چک مشروط یا معلق صرفا از طریق طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی میسر است.

اداره ثبت صالح جهت صدور اجرائیه

اداره ثبت صالح جهت صدور اجرائیه، اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه می باشد. بانک محال علیه همان شعبه ای است که صادرکننده در آن اقدام به افتتاح حساب نموده است.

شایان ذکر است اداره ثبت محل وقوع شعبه ای که اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است، صلاحیت صدور اجرائیه را ندارد و در مورد چک های صادره عهده شعب بانک های ایرانی واقع در خارج از کشور نیز، اداره ثبت تهران صالح می باشد.

طرح شکایت کیفری جهت وصول وجه چک

در صورتی که چک صادر شده در ایران بر عهده بانک های ایرانی یا بر عهده یک بانک خارج از ایران منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، در مراجع کیفری قابل تعقیب است. طرح شکایت در این مورد صرفا موجب تعیین مجازات برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی خواهد بود؛ به همین جهت شاکی باید همزمان با طرح شکایت، مبلغ چک و خسارات وارده را نیز مطالبه نماید که در همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده مورد بررسی قرار می گیرد.

طرح شکایت کیفری به عنوان صدور چک پرداخت نشدنی فقط علیه شخص صادرکننده میسر می باشد و ظهرنویسان و ضامنان تنها نسبت به پرداخت اصل مبلغ چک و خسارات مسئول شناخته می شوند. در صورت صدور چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب، طرح شکایت صرفا علیه نماینده ممکن است؛ هرچند نماینده و صاحب حساب در خصوص پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارند. فوت صادرکننده نیز از موجبات موقوفی تعقیب بوده و طرح شکایت علیه ورثه قابل تصور نیست.

برای آن که شکایت مطروحه قابل استماع باشد لازم است ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک، گواهی عدم پرداخت اخذ و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، طرح شکایت شده باشد. عدم رعایت مواعد فوق، دارنده را از امکان طرح شکایت علیه صادرکننده محروم می کند.

ضمنا حق طرح شکایت کیفری تنها متعلق به دارنده چک است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خود دریافت نموده است. در صورتی که چک برای اولین بار به بانک ارائه شده و گواهی عدم پرداخت نیز صادر شده باشد و دارنده چک را به شخص دیگری منتقل نماید، منتقل الیه حق طرح شکایت در مراجع کیفری را ندارد؛ مگر آنکه انتقال به صورت قهری و به موجب ارث باشد. همچنین انتقال چک به دیگری پس از طرح شکایت نیز موجب موقوفی تعقیب می باشد؛ مگر آنکه انتقال به واسطه ارث باشد.

مرجع صالح جهت طرح شکایت کیفری

دادگاه کیفری محل وقوع بانک محال علیه، صلاحیت رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی را خواهد داشت.

چک های فاقد وصف کیفری

طرح شکایت کیفری در مورد همه چک ها امکانپذیر نمی باشد. چک هایی که فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق مراجع حقوقی و ثبتی قابل پیگیری می باشند عبارتند از:

 • چک سفید امضا
 • چک مشروط
 • چک بدون تاریخ
 • چک موعددار
 • چک بابت تضمین

مجازات صدور چک پرداخت نشدنی

مجازات صدور چک پرداخت نشدنی در ماده 7 قانون ضدور چک معین شده است مطابق ماده اخیر هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:

 • چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
 • چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
 • چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.

قرارهای تامین کیفری

مرجع رسيدگي كننده به جرایم مربوط به صدور چك پرداخت نشدنی، در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) را از متهمان اخذ مينمايد.

سوء اثر ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

 • عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
 • مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
 • عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
 • عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

رفع سوء اثر از چک پرداخت نشدنی

در صورت واریز مبلغ پرداخت نشده و مسدود کردن آن تا زمان برداشت دارنده نهایتا تا یک سال یا ارائه لاشه چک به بانک یا ارائه رضایت نامه محضری یا نامه رسمی شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی مبنی بر برائت ذمه صادر کننده یا ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری از سوی دارنده موجب رفع سوء اثر از چک برگشتی می باشند.

صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از سوی دادگاه حقوقی

مطابق ماده 23 قانون صدور چک، دارنده می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صالح، تقاضای صدور اجرائیه جهت وصول مبلغ چک را مطرح نماید. این اجرائیه بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم صادر خواهد شد. دادگاه صالح جهت صدور اجرائیه، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت صادر کننده چک یا محل وقوع شعبه محال علیه یا محل صدور چک می باشد.

اجرائیه موضوع ماده 23 قانون صدور چک نسبت به اصل وجه چک و حق الوکاله وکیل صادر خواهد شد و خسارت تاخیر تادیه از این طریق قابل مطالبه نبوده و مستلزم طرح دعوای مستقل می باشد.

این اجرائیه نیز مانند اجرائیه صادره از سوی اداره ثبت اسناد تنها علیه صاحب حساب قابلیت صدور دارد و علیه ظهرنویسان و ضامنین صادر نمی شود. اگر چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، اجرائیه علیه صاحب حساب و صادرکننده به نحو تضامن صادر می شود.

در صورتی که چک به صورت مشروط یا تضمینی صادر شده باشد یا گواهی عدم پرداخت به علت دستور عدم پرداخت صادر شده باشد، صدور اجرائیه موضوع ماده 23 قانون صدور چک منتفی است.

صادرکننده تا 10 روز پس از ابلاغ اجرائیه مهلت دارد تا مبلغ چک را بپردازد یا موافقت دارنده را جلب نماید و یا مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید تا از محل فروش آن، طلب دارنده استیفا شود. در صورتی که صادرکننده اقدامات لازمه را معمول ندارد، به درخواست دارنده امکان ممنوع الخروجی و جلب وی فراهم می شود.

ابطال اجرائیه

در صورتی که صادر کننده مدعی شود چک بابت تضمین یا امانت صادر شده یا امضای ذیل چک جعلی است یا ادعا کند وجه چک را پیشتر پرداخته است، می تواند ابطال اجرائیه را از دادگاه بخواهد. طرح دعوا جهت ابطال اجرائیه مانع اجرا نخواهد بود مگر آنکه مرجع صالح نسبت به صحت ادعای صادرکننده ظن قوی پیدا کند یا اجرای سند موجب ایراد ضرر جبران ناپذیر باشد. در این موارد، قرار توقف عملیات اجرایی با اخذ تامین مناسب صادر خواهد شد.

در دو مورد، دادگاه می تواند بدون اخذ تامین، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید؛ زمانی که ادعای صادرکننده برای ابطال اجرائیه، مستند به سند رسمی باشد و همچنین در صورتی که صادرکننده مدعی مفقودی چک بوده و دلایل ارائه شده توسط وی به نظر دادگاه قانع کننده باشد.

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون صدور چک لازم است افرادی که خواهان طرح دعوا در زمینه دعاوی چک به ویژه چک برگشتی هستند با دقت نظر کامل و یا استفاده از دانش حقوقی اشخاصی که در این زمینه تخصص دارند اقامه دعوا نمایند.در صورت نیاز به مشاوره حضوری می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 36 امتیاز: 3.6)

58 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام
  بنده یک چک از یکی از خریداران محصولم دارم که متاسفانه بخاطر عدم موجودی سر موعد و بلامحل بودن چک وصول نشده خوانده محل اقامتش اشتباهی به ما داده الان به کدام دادگاه باید مراجعه کنم؟

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   محل اقامت خوانده را می توانید از طریق آدرس اعلامی خوانده در بانک یا در صورتی که چک را برگشت زده اید ، دادگاهی که چک در آنجا برگشت خورده ، بیابید

   پاسخ
  • سلام من چک صیادی در سامانه ثبت کردم وپول تو حساب بوده وقتی چک بانک رفته به دلیل تطابق نداشتن امضا بانک چک رو برگشت زده طرفی که چک بهش داده بودم چک رو بهم داد وپولش رو گرفته الان که میخواستم دوباره چک بدم درسامانه خطا میزد بابانک که صحبت کردم گفتن چک برگشتی داری الان من باید چکار کنم

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب و تشکر از ارائه خدمات شما
  بنده در قبال پولی که به رفیقم داده ام از او چک گرفتم اما پس از دوسال طلب بنده را نداده است جلب وی را گرفتم و یک روز هم در زندان ماند که با وثیقه آزاد شد الان آیا او میتواند درخواست تقسیط کند در حالی که سه واحد آپارتمان نیز برای فروش گذاشته است.در ضمن 2بار و هر بار به مدت 5ماه به ایشان در دادگاه فرصت دادم که متاسفانه بدهی را پرداخت نکردند

  پاسخ
  • با استعلام و احراز چنانچه اموالی به نام او یافت شود از محل فروش این املاک باید بدهی شما تامین گردد درغیر اینصورت با ارائه دادخواست اعسار و پذیرفته شدن تقاضای اعسار محکوم علیه، و درخواست تقسیط امکان تقسیط برای وی وجود دارد. در هر صورت پذیرش اعسار بستگی به نحوه شهادت شهود واجد شرایط از سوی مدعی و دفاعیات شما به عنوان محکوم له دارد.

   پاسخ
 • مجتبی مومنی
  اکتبر 14, 2021 2:51 ق.ظ

  سلام
  من در بازار اهن فعالیت دارم و جک‌هایی که به دست ما میرسید ما هم خرج میکردیم البته منظورم چکهای قدیمه
  و وقتی چکی برگشت میخورد به دست ما میرسید و پول آن را نقدا پرداخت میکردیم
  حالا میخواهیم چک برگشتی رو اقدام کنیم ولی به نام من برگشت نخورده
  حال باید چکار کرد

  پاسخ
  • سلام میبایست از کسی چک را برگشت زده هست وکالت رسمی بگیرید

   پاسخ
   • سلام درسال۱۳۹۹ اجناس مغازه روبه یکی فروختم۱۱۵تومان ۴۰نقد۷۵چک برج مهر۹۹راداده چک ازفرددیگری بوده که درجه بنده صادرشده الان ۱۵ماهه که نپرداخته آیا الان بعداز۱۵ماه برگشت بزنم جنبه کیفری داره یاخقوقی ایامیتونم به طلبم برسم.ممنون

    پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  من زمین خریدم و فروشنده مکلف به دادن تقسیم نامه هنگام محضر شد ولی الان 8 ماه میگذره و تقسیم نامه نمیده و هرماه چک هایی که دادم رو پاس میکنه.
  برای مسدود کردن چکها حکم قاضی لازمه ولی من میخوام حساب رو پر نکنم تا اون بره شکایت کنه و بریم دادگاه و ادله خودم رو بدم .این روش درسته؟

  پاسخ
  • سلام قبل از هر اقدامی قرارداد شما باید بررسی شود

   پاسخ
   • سلام من ۵ میلیون از دوستم گرفتم در مقابل ۱۵ میلیون یک چک حامل به امانت نزدش گذاشتم ایشون زمان موعد چک چک را برگشت زده و طلب ۱۵ میلیون را کرد هر چی گفتم چک و بنده ۵ میلیونت را بگیر قبول نکرده بعد رفته یک شهر دیگه از من شکایت کرده من را محکوم کرده اجرای احکام اون شهر هم حسابهای من را مسدود کرده به رقم ۴۱ میلیون
    در صورتی که من این چک را تهران به این بابا دادم تهرانم برگشت زده نمیدونم چجوری برده شهرستان حکم گرفته بعد به مبلغ ۴۱ میلیون
    متاسفانه این حکم بدست من نرسیده حتی تو ثنا هم نیست
    فقط نامه ای که از بانک گرفتم توی این نامه نوشته از اجرای احکام کاشان به بانکهای مربوطه که اگر این بابا یعنی من حسابی در این بانکها دارم به مبلغ ۴۱ میلیون مسدود کنید
    میخواستم ببینم من برم اون شهرستان یا نه میتونم همین جا با توجه به نامه بانک واخواهی بزنم و تقاضا کنم که پرونده را بفرستن تهران اینجا رسیدگی بشه
    اصلا چی کار کنم

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     ژانویه 28, 2022 8:18 ب.ظ

     سلام همزمان با دعوای واخواهی در همان شهر کاشان دعوای استرداد چک را طرح نمایید.

     پاسخ
 • سلام من 10 میلیون چک از یه شخصی دارم تو میدان بار حجره داره بعد چک تاریخ سال 93 توسط یک شخص دیگه برگشت خورده لطفا راهنمایی کنید باید از کجا روع کنم برای پیگیری ممنون

  پاسخ
  • سلام برگشت زننده، چک را به شما منتقل کند و شما میتوانید اقامه دعوای مطالبه وجه چک به انضمام خسارت تاخیر در تادیه نمایید.

   پاسخ
 • با سلام
  پدرم چکی را به برادرم داده است تا برادرم وجه چک را از بانک برای پدرم دریافت کند
  برادرم چک را برگشت زده و اسم برادرم پشت چک ظهرنویسی شده
  اکنون چه کسی می تواند شکایت کیفری نماید

  پاسخ
 • با سلام
  سال گذشته دستگاهی را با توافق فروختم ۴۵ میلیون نقد و مابقی را مبلغ ۲۰ میلیون چک در وجه اینجانب صادر نمود به تاریخ اول مهر ماه ، پس از گذشت ۴۳ روز از تاریخ چک آنرا برگشت کردم. الان پس از ۱۰ ماه از خرید دستگاه مدعی است که گران تر خریده و من هم قرارداد فروش با امضاء و رضایت کامل وی در زمان فروش را دارم.از چه طریقی راحت تر می‌توان چک را وصول کرد؟

  پاسخ
 • سلام
  در صورتی که در تاریخ مندرج بر روی چک حساب دارنده چک خالی باشد . چک را برگشت بزنم در چه مدتی می توانم شکایت کیفری کنم ؟

  پاسخ
 • سلام عرض ادب وخسته نباشید
  بنده مغازه ای اجاره کردم قرارداد نوشتم بعد از ۴روز فسخ کردم قرارداد من تاریخ۲۶ .۵ .۱۴۰۰بود
  که مبلغ ۳۰ملیون پور پیش دارم بعد از دوماه به آرش چک گرفتم به تاریخ ۱۴۰۰.۲۸.۶ مبلغ ۲۰ ملیون و چک بعدی به مبلغ ۱۰ملیون تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۷ که دو عدد چک برگشت خورد و تاریخ امروز ۲۳.۹.۱۴۰۰ تقریبا ۵ ماه پور منو نمیده حالا شکایت کردم کار به شورا حل اختلاف رسیده من و وضع مالی ظرف خیلی خوبه کلی ملک باغ یک عدد ماشین داره چگونه با چه حرفی توفیق اموال بگیرم.که شورا حل اختلاف هی مارونبره بیاره وضرر زیان این ۵ ماه بگیرم

  پاسخ
 • محسن شیرین کام
  دسامبر 14, 2021 3:49 ق.ظ

  سلام عرض ادب وخسته نباشید
  بنده مغازه ای اجاره کردم قرارداد نوشتم بعد از ۴روز فسخ کردم قرارداد من تاریخ۲۶ .۵ .۱۴۰۰بود
  که مبلغ ۳۰ملیون پول پیش دادم بعد از دوماه به آزش چک گرفتم به تاریخ۱۴۰۰.۶.۲۸ مبلغ ۲۰ ملیون و چک بعدی به مبلغ ۱۰ملیون تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۷ که دو عدد چک برگشت خورد و تاریخ امروز ۱۴۰۰.۹.۲۳ تقریبا ۵ ماه پول منو نمیده حالا شکایت کردم کار به شورا حل اختلاف رسیده من و وضع مالی طرف خیلی خوبه کلی ملک باغ یک عدد ماشین داره چگونه با چه حرفی توفیق اموال بگیرم.که شورا حل اختلاف هی مارونبره بیاره وضرر زیان این ۵ ماه بگیرم قصد و نیت طرف اذیت کردن من میباشد و شدیدا نیاز به این پول دارم
  پاسخ

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب من سه تا چک از یک بازنشسته تامین اجتماعی در دست دارم بردم محضر دادنامه تشکیل دادم و دادگاه ری صادر کرده چون در وجه حامل است قبول نکرده چه اقدامی میتوانم بکنم

  پاسخ
 • درود بنده یه چکی رو برگشت زدم
  صاحب چک نصف مبلغ رو قبلا ب کارتم زده و تماس گرفته که برو بانک نصف رو بده بانک نصف دیگرو من میزنم ب حسابم چک پاس شه آیا این شدنیه؟
  چون خودش نیست در دسترس اینو خواسته !
  نرم بانک همون نصف پولمم به باد برع

  پاسخ
 • چکی را از شخصی دریافت کرده ام اما امضا چک اشتباه است آیا می توان تحت عنوان چک بلامحل شکایت کنم ؟

  پاسخ
 • سلام کسی که بیش از ۱۰ فقره چک برگشتی داشته باشه و تنها درامدش حقوق ماهیانه باشه با توجه به اینکه حقوق ماهیانه اش به هیچ وجه تکافوی اقساط را نمیده ایا اعسارش در دادگاه پذیرفته میشه

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر،چک بنده برگشت خورده و بعد از یک روز کاری پاس شده است،برای رفع سو سابقه باید برم همان شعبه ایی که برگشت زدن یا هر شعبه ایی میشه این کار رو کرد ؟!

  پاسخ
 • سلام ببخشید یه چک دارم ازسال ۹۳ همون وقت برگشت زدم،الان میتوانم اقدام کنم،ممنون

  پاسخ
 • سلام بنده چک برگشتی دارم طرفی ک بهش چک دادم حسابای بنده رو کلن بسته از طریق دادگاه اقدام کرده چند دفه هم احظاریه اومد توجهی نکردم
  الان بعد سه سال میخام چک پاس بشه البته تو حسابا پول هس چکار میتونم بکنم

  پاسخ
 • با عرض سلام و خسته نباشید
  از شما سوالی داشتم که راهنمایی بفرمایید.
  بنده دارای ۲ فقره چک برگشتی بانکی بخاطر دوستم صادر کردم که باید پاس میکردش پاس نکرد و برگشت خورده که الان هم ۴ سال تو اجرای احکام در دست اقدام هستش اگر من اعسار بزنم میتونم همان لحظه اقدام به رفع سو اثر چک داشته باشم یا اینکه باید کل طلب پرداخت کنم

  پاسخ
 • غلامرضا نعمتی
  ژوئن 8, 2022 11:10 ب.ظ

  ‏‏‏‏سلام
  در قبال ساخت یک دستگاه 25میلیون نقد و 10م چک بتاریخ یک ماه پس از دریافت دستگاه صادر کرد م که بسبب عدم کارایی دستگاه و عدم ایفای تعهدات سازنده چک برگشت خورد
  پس از 6ماه تاریخ صدور چک بمدت 24ماه مبلغ چک در حساب ام مسدود شد متاسفانه پس از ازاد سازی مبلغ مسدود شده بدون اطلاع اینجانب مبلغ چک را وصول کرده آیا تخلفی صورت گرفته؟ چگونه باید احقاق کنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 17, 2022 10:21 ب.ظ

   سلام به نظر باید روی دستگاه خریداری شده اقدامات حقوقی مثل الزام به ایفای تعهدات انجام دهید البته از طریق تعزیرات نیز می‌توانید اقدام کنید

   پاسخ
 • سلام و عرض ادب من به یکی جنس داده ام و 2 فقره چک گرفته ام و مبلغ هر چک 50 میلیون هست و یک چک بابت تضمین ازش گرفته ام به مبلغ 100 میلیون ولی بابت ضمانت نوشته نشده است وبه هر 3 برگشت زده ام و نشانی که به بانک داده است درست نمیباشد من چطوری میتونم چک رو وصول کنم و ایشون در شهر دیگری هست ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ
 • یه چک داشتم که الان حدود یک ماه هست از تاریخ سر رسید گذشته و بانک هم برگشت خورده گفته تا سه روز آینده پول واریز میکنم میشه همون چک با نامه برگشتی رو برد بانک وصول کرد یا باید چک جدید بگیرم؟

  پاسخ
 • من چک ۳۵۰میلیون چک کشیده بودم .از طرف مقابل دو روز وقت خواستم که پاس کنم متاسفانه چک رو میبرن بانک بعد به علت عدم موجودی برگشت میزنن حساب اینجانب مسدود شد فردای آن روز مبلغ رو بنده واریز کردم به حسابم طرف مقابل چک رو پاس کرده حالا مسدودی حسابم باز میشود یا خیر؟ممنون

  پاسخ
 • سلام چرا باید برای هر چک برگشتی باید دو برابر پول بریزی که چک روزه بد برداشت بشه. من چکم برگشت خورده رفتم بانک میگه باید دو برابر پول بریزی که چک پاس بشه درسته؟

  پاسخ
 • با سلام.سال ۹۳ چکی به مبلغ ۱۲ میلیون از کسی گرفتم.ب دلیل نداشتن موجودی.چک‌رو برگشت زدم ولی اون سال هیچ اقدام قانونی و قضایی نکردم.الان بخوام اقدام قانونی کنم چه مبلغی میتونم بگیرم؟چون گفتن مشمول مرور زمان میشود.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اکتبر 17, 2022 4:24 ب.ظ

   با سلام امکان طرح شکایت کیفری وجود ندارد ولیکن می تواند از طریق مراجع حقوقی اقدام کرده و مبلغ چک را بااحتساب تاخیر تادیه دریافت نمایید.

   پاسخ
 • سلام ارادت بنده تعدادی چک از مشتریانم دارم که برای سال قبل یوده و برگشت زدم و برای اقدام دفتر قضایی رفتم و دفتر قضایی برای من دادخواست بدوی زدن برای مسدود کردن حساب و اقدام راه دیگه ای هم وجود داره و دادخواست بدوی اخرش به کجا میرسه؟ ممنونم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   نوامبر 29, 2022 2:22 ب.ظ

   با سلام
   با مراجعه به اجرای احکام می توانید با اخذ اجرائیه نسبت به انسداد حساب و برداشت مبلغ چک از حساب اقدام نمایید

   پاسخ
 • سلام.بنده درقبال معامله ای که شخص توسط دادگاه به کلابردار وفروش مال غیر محکوم شده…..بنده۲فقره چک برگشتی سال۹۷ دست این آقاداشتم برغم این که درپرونده چندین بار اشاره کردم ولی قاضی یاندیده یاتوجه نکرده والان تمام حسابهایم بسته شده بایستی طبق کدام ماده قانونی پیگیری کنم ممنون از کارشناس محترم

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست