قرارداد مشارکت مدنی

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی بازرگانی و خدماتی ،قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تامین نماید. (قرارداد مشارکت مدنی)

طبق تعریف قانون مدنی  :”شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه”

طبق دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا : «مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.»

موضوع قرارداد مشارکت مدنی

موضوع مشارکت باید در قراردادهای منعقده کاملا مشخص بوده و بانک ها موظف می باشند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی،عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نمایندکه اصل سهم الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی،در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه است .

قرارداد مشارکت مدنی

سرمایه مشارکت مدنی

مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می شود واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم الشرکه پس از تقویم به مدیر یا مدیران شزکت تحویل گردد.ضمنا پرداخت سهم الشرکه که شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان توسط شرکاء نسبت به سهم الشرکه خود یا به دفعات صورت گیرد.

تامین وجوه مورد نیاز بیش از سرمایه پیش بینی شده در ارتباط با انجام موضوع مشارکت مدنی طبق قرارداد به عهده شریک خواهد بود .

مدت قرارداد مشارکت مدنی

بانک ها در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشند که موضوع این قبیل مشارکت ها ظرف یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد .در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی ،صنعتی،معدنی،کشاورزی،احذاث مسکن و ساختمان و همچنین برای طرح های جدید خدماتی صورت می پذیرد.حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد.د موارد استثنایی تمدید بیش از زمان مذکور با تایید ارکان عالی مدیریت بانک امکان پذیر است.

نظارت و کنترل در قراردادهای مشارکت مدنی

بانک بایستی بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع مشارکت و تسویه حساب کامل ،کنترل ،نظارت لازم و کافی به عمل آورد.عملیات بانکی ناشی از معاملات موضوع مشارکت مدنی در بانک طرف قرارداد متمرکز خواهد شدو در صورتی که طرف قرارداد بیش از یک بانک باشد،عملیات بانکی موصوف نزد یکی از بانک های شریک به انتخاب بانک های ذیربط متمرکز می گردد و اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده بانک (بانک ها) و یا شرکای دیگر خواهد بود.

سود مشارکت مدنی

بانک زمانی مجاز به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی خواهد بود که سهم سود بانک از سود پیش بینی شده ناشی از معاملات مشارکت مدنی یا سرمایه گذاری مربوط از سود مورد انتظار که طبق حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برآورد می گردد کم تر نباشد.

شرایط مهم در قرارداد مشارکت مدنی

1-در قرارداد مشارکت مدنی ،نحوه تسویه مشارکت بایستی قید گردد.

2-در مواردی که مشارکت مدنی جهت امور تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی،احداث مسکن و ساختمان )و همچنین برای امور طرح های جدید خدماتی صورت پذیرد، فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در خاتمه قرارداد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط مجاز می باشد.

۳ـدر صورت تبدیل مشارکت به فروش اقساطی در موارد مذکور اخذ پیش دریافت الزامی نمی باشد.

۴-اعطای تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک در مواردی که موضوع آن ها کالاهای لوکس و تجملی و غیر ضروری است،مجاز نمی باشد.

۵-بانک بایستی ترتیبی اتخاذ نماید که تعهدات مالی و انجام معاملات توسط شریک از حد سهم الشرکه واریز و تحویل شده به شریک بیشتر نباشد و جهت جلوگیری از افزایش تعهدات، لازم است علاوه بر نظارت مستمر بر مصرف و برگشت وجوه سرمایه از خرید نسیه توسط شریک ممانعت به عمل آورده و در صورت فروش نسیه، کالای موضوع مشارکت مدنی توسط شریک ،مدت فروش نسیه از مدت قرارداد مشارکت مدنی تجاوز ننموده و میزان فروش نسیه شریک از مبلغ “قدرالسهم” وی در مشارکت مدنی تجاوز ننماید.

۶-هزینه انجام شده توسط شریک را در طرح ها و همچنین امور ساختمانی ،می تواند به عنوان آورده غیر نقدی شریک توسط بانک پذیرفته شود .

ویژگی های عقد مشارکت مدنی

1-مشارکت مدنی ماهیتا از عقود جایز است،یعنی هر یک از شرکاء در هر وقت که بخواهند می توانند آن را فسخ نمایند،مگر آنکه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود.

2-سرمایه مشارکت مدنی برخلاف مضاربه که تماما و نقدا توسط مالک تامین می شود،متشکل از نقدی و غیر نقدی است و می تواند به دفعات پرداخت شود.

3-درآمیختن سهم الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع از مشخصات اصلی مشارکت مدنی است.

4-مشارکت مدنی به قصد انتفاع انجام می پذیرد.

5-مشارکت مدنی زمانی تحقق  خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که بانک برای شرکت افتتاح می شود، واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد،باید با توافق شرکاء تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور شود.

6-مشارکت مدنی از تسهیلات کوتاه مدت بوده و می باشد ظرف مدت یک سال خاتمه پذیرد.و قرارداد مشارکت مدنی نیز ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی صورت می پذیرد حداکثر مدت 3 سال می باشد.

7-فروش اقساطی سهم الشرکه که بانک در مشارکت مدنی تولیدی(صنعتی،مدنی،کشاورزی و اداث مسکن و ساختمان )و همچنین طرح های جدید خدماتی در زمان خاتمه قراردارد امکان پذیر است.

8-در مشارکت مدنی برخلاف مضاربه هزینه های قابل قبول منحصر به هزینه های خاص نبوده بلکه هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می تواند در قرارداد قید شود.

 تفاوت شرکت مدنی و شرکت تجاری

1-شرکت مدنی در چارچوب ضوابط و مقررات قانون مدنی و شرکت تجاری در قالب ضوابط و مقررات قانون تجارت تاسیس و فعالیت می نماید.

2-شرکت تجاری،شکتی است که منحصرا به امور مذکور در قانون تجارت که ماهیت تجاری دارد می پردازد.در صورت که شرکت مدنی می تواند انواع فعالیت های مجاز از جمله معاملات غیرمنقول که شرکت های تجاری از آن منع گردیده اند، انجام دهد.

3-شرکت تجاری دارای شخیت مستقل از شرکاء می باشد.حال انکه شرکت مدنی دارای شخصیت مستقلی نیست .دارایی آن مال مشاع شرکاء و دیون آن مستقیما بر عهده شرکاء قراردارد .

4-در شرکت مدنی ،اگر شرکاء از عهده پرداخت بدهی خود بر نیایند،مقررات راجع به افلاس و اعسار اجراء می گردد، در صورتی که در شرکت تجاری مقررات ورشکستگی حاکم خواهد بود.

وثایق قابل قبول در مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی طبق توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد.همچنین به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد و برای جبران خسارت احتمالی،نسبت به اخذ وثیقه یا تضمین کافی از عامل اقدام می شود.

1-در صورتی که پشتوانه تسهیلات اعطایی سفته باشد می بایستی به میزان 100 % تعهدات مالی مشتری (سهم الشرکه +حداقل سود مورد انتظار بانک)سفته اخذ شود.

2-در صورتی که پشتوانه تسهیلات اعطایی وثیقه ملکی باشد به میزان سهم الشرکه که بانک می بایستی در رهن بانک قرار گیرد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 5 امتیاز: 5)

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • باسلام.در خصوص تسهیلات بانکی در قالب قرارداد مشارکت مدنی سوالی داشتم ، بنده در سال ۹۲ طبق قرارداد مشارکت مدنی از یکی از بانک ها تسهیلاتی را اخذ نمودم که در سرسید با توجه به اینکه توانایی پرداخت اصل و سود محاسبه شده و خسارات تاخیر را نداشتم بانک به صورت یک طرفه اقدام به استمهال بدهی در قالب قرارداد مشارکت مدنی جدیدی نمود که پس از شکایت بنده مشخص گردید قراردادها همگی به صورت سفیدامضاء بوده و بانک تمامی مطالب آن را پس از امضای اینجانب درج نموده است.الان متاسفانه بانک بر مبنای قراردادهای مشارکت مدنی اقدام به صدور اجرائیه نموده و عملیات اجرایی در حال پیگیری می باشد.می خواستم بدانم آیا می توانم جهت ابطال قراردادهای مذکور علیه بانک اقدام نمایم؟ و اینکه آیا این اقدام من باعث می شود عملیات اجرایی متوقف گردد یا خیر؟

    پاسخ
    • سلام با توجه به اینکه مشکل شما نیاز به بررسی و رویت مدارک استنادی دارد ، مستلزم جلسه حضوری می باشد لذا از طریق تماس با دفتر وقت مشاوره دریافت نمائید تا بتوانید مشاوره کامل و دقیق نسبت به مشکل حقوقی خود دریافت نمائید.

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست