انواع دعاوی بیمه تامین اجتماعی

فرجام خواهی از آرای بیمه تامین اجتماعی

حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از جمله بدیهیات دادرسی منصفانه است.چراکه به هرحال امکان اشتباه یا عدم رعایت قوانین و مقررات همواره وجود دارد.معمولا رسیدگی به دعاوی اداری در سه سطح انجام می شود که دو سطح آن ماهوی و سطح آخر شکلی (حکمی) و فرجامی است.

وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

از وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی ،این است که قانون گذار مقاطعه کاران و پیمانکاران را موظف کرده است که پرسنل خود را در انجام عملیات پیمانی بیمه نمایند .قانونگذار این وظیفه را بر دوش کارفرما قرارداده است.

حق بیمه قراردادهای طرح های عمرانی

حق بیمه در قراردادهای طرح های عمرانی در دو دسته قراردادهای عمرانی مشاوره ای و قراردادهای عمرانی اجرایی متفاوت میباشد. در این مقاله سعی بر این است تا حق بیمه را در هر کدام از طرح های مذکور مورد بررسی قرار دهیم.

حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی

حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی

حق بیمه قراردهای غیر عمرانی در قراردادهای با مصالح و بدون مصالح دارای درصد متفاوتی است.بدین شکل که در قراردادهای غیر عمرانی با مصالح درصد حق بیمه 7 درصد و در قراردادهای غیر عمرانی بدون مصالح درصد حق بیمه 15 درصد می باشد.

قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده ۳۸ بیمه تامین اجتماعی

قراردادهای پیمانکاری و اجرای ماده ۳۸ بیمه تامین اجتماعی

حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری در ماده 38 قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است. در این ماده به قراردادهای مقاطعه و تکالیف مقاطعه کاران در برابر کارکنان استخدامی خود اشاره می نماید.

مستمری بازماندگان متوفی

مستمری حقی است که قانون به بازنشستگانی که حق بیمه پرداخت کرده اند برای دوران بازنشستگی میپردازد. تا در این دوران بتوانند با آن هزینه ها امرار معاش خود و...

بیمه بیکاری

برابر ماده۲قانون بیمه بیکاری ،بیکار به فردی اطلاق میشود که توانایی کارکردن را دارد.اما بدون اینکه اراده او دخیل باشد از کار بیکار میشود.که البته دلایل بیشماری میتواند سبب شود تا فردی بیکار تلقی گردد.از جمله این دلایل میتوان به حوادثی مثل سیل و زلزله ویا تعدیل نیرو توسط کارفرما…اشاره نمود.

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

بازنشستگی تامین اجتماعی از تدابیر حمایتی قانونگذار می باشد. قانونگذار در ماده ۲ قانون تامین اجتماعی بازنشستگی را عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن مقرر...

اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی

اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی،پس از صدور قطعی آراء، توسط مامورین اجرا انجام میگیرد. نحوه اجرا آراء هیات های تشخیص و مطالبات سازمان تامین اجتماعی...

بازرسان سازمان بیمه تامین اجتماعی در مراجعه به کارگاهها چگونه عمل می کنند؟

بازرسان سازمان بیمه تامین اجتماعی در مراجعه به کارگاهها چگونه عمل می کنند؟

بازرسان سازمان بیمه تامین اجتماعی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح مقررات وضع شده در قانون اداره کار را دارند.بازرسان موظف هستند در حیطه وظایف محول شده از سوی قانون کار...

نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی

نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول  قانون تامین اجتماعی

نقل و انتقال کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی دارای تشریفات خاص خود می باشدوچنانچه کارفرما قصد نقل و انتقال کارگاه را به غیر داشته باشد، میبایست تصفیه حساب با...

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ،یکی از مباحث بحث برانگیز در قانون بیمه تامین اجتماعی میباشد.

اعتراض به آراء تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

اعتراض به آراء تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

اعتراض به آراء سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ،فرصتی است که قانون گذار در اختیار شاکی قرار داده است تا چنانچه نسبت به آراء صادره از هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی معترض باشد.بتواند اعتراض خود را در این مرجع مطرح نماید.

دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی و کاربردهای آن

دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی و کاربردهای آن

دستور موقت منع یا تاخیر اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی،یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار جهت جلوگیری از اجرا احکام صادره از هیات های تشخیص مطالبات است که به صورت قطعی صادر شده اند و بایستی به اجرا گذاشته شوند.