کمیته های مشاغل سخت و زیان آور در سازمان بیمه تامین اجتماعی چه نقشی را بر عهده دارند؟

انواع دعاوی بیمه تامین اجتماعی, بیمه تامین اجتماعی
کمیته های مشاغل سخت در بیمه تامین اجتماعی

شرح موضوع

از آن جایی که برخی از فعالیت های شغلی در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار می گیرند یا به عبارت دیگر از مزایای سختی کار تامین اجتماعی بهره مند می شوند، کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور سازمان بیمه تامین اجتماعی، به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، براساس ضوابط و سیاست گذاری های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوطه تشکیل می‌شوند. این که درخواست رسیدگی به سختی کار و پیگیری اعتراض به سختی کار چگونه انجام می شود و چه مراجعی در این خصوص صالح به اظهار نظر می باشند مطالبی هستند که در بحث حاضر به آنها می پردازیم.

مشاغل سخت و زیان آور و اقسام آن

مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد می‌باشد. در اثر این مشاغل بر فرد بیمه شده تنش و استرس بالاتری نسبت به سایر مشاغل عادی از نظر روحی و جسمی وارد می‌شود. چنین مشاغلی که بر روح و جسم افراد اثرات سوء دارند را با عنوان مشاغل سخت و زیان آور می‌شناسند. از این رو قانون گذار مزایای دیگری برای این افراد به تبع شغل آن ها در نظر گرفته است. برای مثال میزان ساعات کاری این افراد درطول هفته ۳۶ساعت است که ۸ساعت ازافراد شاغل مشاغل عادی کمتر است. همچنین سابقه کار و بیمه آنها با ضریب یک و نیم محاسبه می شود.

مشاغل سخت و زیان بر دو قسم است :

 • قسم اولمشاغلی است که، اگر چه سخت و زیان آورهستند، اما میتوان با به کارگیری تمهیداتی زیان آوری آنها را حذف کرد. تمهیداتی چون حفظ ایمنی و تدابیر بهداشتی
 • قسم دوممشاغلی است که با به کارگیری تمهیداتی ، میتوان سخت و زیان آوری آنها را تا حدی کاهش داد. اما نمی توان برخلاف قسم اول آنها را حذف کرد .

تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط وسیاست گذاریهای شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط به آنهاست. بدین منظور کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تشکیل میگردد. هرکدام از این کمیته ها دارای ۵ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل می باشد. این اعضا برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند و البته بعد از ۳ سال انتصاب مجدد آنان منع قانونی ندارد.

وظایف کمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی

هرکدام ازکمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی وظایفی را در راستای مشاغل سخت و زیان آور بر عهده دارند.  قانونگذار وظایف کمیته بدوی را در ماده 9 آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور احصا کرده است وچنین مقرر داشته است:

 1. بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آئین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارت خانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی وتشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده است و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذی ربط از سوی کمیته بدوی.
 2. رسیدگی به مواردی که با اتخاذ تدابیرلازم حالت سخت و زیان آوری آن شغل از بین میرود و در زمره مشاغل عادی در می‌آید و اعلام آن به مراجع ذی ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است.
 3. اجرای سیاست ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی

در مورد وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی نیز در بند ب ماده فوق الذکرچنین  عنوان کرده است که :

کمیته های استانی وظیفه رسیدگی، اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی که از طرف کارفرما یا بیمه شده درخواست شده است را، دارا میباشند. همچنین توسط رئیس کمیته تجدیدنظر، نتایج تصمیمات این کمیته بایستی به متقاضی یا سازمان ذی ربط اعلام گردد.

کمیته های بدوی رسیدگی کننده به مشاغل سخت
کمیته رسیدگی به مشاغل سخت

کمیته های بدوی رسیدگی کننده به مشاغل سخت و زیان آور

اولین کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور کمیته بدوی است که مرکب از ۵ عضو است. اعضای این کمیته در بند الف ماده ۸ آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور آورده شده است .

 1. معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه
 2. معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان و نماینده وی
 3. کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه ،دانشکده علوم پزشکی ذی ربط
 4. نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان
 5. نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان “

جلسات کمیته های بدوی مشاغل سخت و زیان آور در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل میگردد. رسمیت جلسات با ۴ عضو می‌باشد، ولی تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر میباشد.

کمیته بدوی مرحله اول رسیدگی است. از این رو آراء صادره از این کمیته مشاغل سخت و زیان آور ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد. دراین صورت چنانچه هر یک ازطرفین (کارگر و کارفرما) به رای اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض نمایند. این افراد باید درخواست تجدیدنظر خود را کتبا به سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تسلیم نمایند تا به درخواست تجدیدنظرآنان رسیدگی شود.

کمیته تجدیدنظر رسیدگی کننده به مشاغل سخت و زیان آور

پس ازاینکه کمیته مرحله بدوی رای خود را صادرکرد چنانچه هریک از کارگر و کارفرما به رای معترض باشند، درخواست تجدیدنظر مطرح می‌نمایند. این امر بدین منظور است که پرونده باردیگر مورد بررسی قرار گیرد. پس از اعتراض کارفرما به سختی کار یا اعتراض کارگر به عدم تشخیص شغل وی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور و رسیدگی مجدد به پرونده، رای قطعی صادر می شود.

کمیته تجدیدنظر استان نیز مرکب از ۵ عضو است که در بند ب ماده  ۸ آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور، اعضای آن آورده شده است:

 1. رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته
 2. مدیر کل تامین اجتماعی استان
 3. معاونت بهداشتی دانشگاه ، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط
 4. نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان
 5. نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان

جلسات کمیته تجدیدنظر رسیدگی کننده به مشاغل سخت و زیان آور ، در سازمان تعاون کار رفاه اجتماعی استان تشکیل می شود. رسمیت جلسات با حضور ۴ عضو می‌باشد. تصمیمات بایستی با اکثریت آراء حاضرین گرفته شود تا معتبر و لازم الاجرا گردد. اما چنانچه اکثریتی وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر درصورت تساوی آراء موافق ومخالف در این صورت جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل میگردد. البته از آنجائی که تعداد همه اعضا فرد میباشد این مشکل مرتفع میگردد.

کمیته های استانی باید در آراء صادره خود نوع سختی و زیان آوری مشاغل را  مشخص نمایند و بایستی  مشخص نمایند که آنها در دسته الف یا ب قرار میگیرند.

بعد از تایید سختی کار
تایید سختی کار

بعد از تایید سختی کار چه باید کرد؟

اگر چنانچه پس از تسلیم فرم شماره 1 مشاغل سخت و زیان آور به کمیته بدوی، این مسئله در کمیته مذکور تایید شود و با وجود اعتراض کارفرما به تصمیم کمیته بدوی ، کمیته تجدیدنظر نیز نظر شغل مذکور را مشمول قانون سختی کار 7300 روز بداند آن شغل به صورت قطعی سخت و زیان آور محسوب می شود. در این حالت بیمه شونده باید با پیگیری جواب سختی کار، مطمئن گردد که تاییدیه مذکور به اداره بیمه تامین اجتماعی که سوابق بیمه کارگر در آن جا ثبت شده ارسال گردیده است. زمانی که تاییدیه فرم یک و فرم دو به اداره تامین اجتماعی واصل شود، بیمه شونده می تواند با مراجعه به اداره بیمه درخواست بازنشستگی خود را به اداره بیمه تامین اجتماعی تقدیم کند.

سخن پایانی

با وظایف و ساز وکار و آئین دادرسی کمیته های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور آشنا شدید. اما مسلما نمیتوان چنین گفت که با مطالعه این مقاله میتوان به آنچه در این باره نیاز است دست یافت. چرا که ناگفته های بسیاری در این بین وجود دارد که درخلال پیگیری یک پرونده آشکار میشوند. ذکر این نکته لازم است که چنانچه شغلی جزء مشاغل سخت و زیان آورشناخته شود، حقوق ومزایای دریافتی بالاتر ازمشاغل عادی است. از این رولازم است که درپیگیری چنین مواردی حتما مشاوره و اطلاعات کافی داشت تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خود دراین زمینه پاسخ گوی شما عزیزان به صورت تلفنی و حضوری میباشند.با ما در تماس باشید….

 

آرای قضایی

سوالات متداول

منظور همان کمیته های بدوی رسیدگی کننده به مشاغل سخت و زیان آور می باشد که به عنوان اولین مرجع به درخواست های مربوط به سختی کار رسیدگی می نماید.

مدت زمان رسیدگی به این مسئله در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در هر شهر و استان متفاوت است ولی به طور معمول حدود چهار الی پنج ماه زمان می برد.

با توجه به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی صادره از مراجع شبه قضایی قابل اعتراض در شعب بدوی دیوان عدالت می باشد لذا به رای کمیته تجدید نظر نیز می توان در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

64 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • بنده راننده تریلی جاده ایی هستم .تو جاده نه جای استراحت مناسب نه خوراک مناسب نه بهداشت مناسب در زمستان و تابستان تو جاده ماشین خرابی داره باید خودت ماشین و راه بندازی پنچری تو برف یا آفتاب سوزان آیا سختی کار تعلق نمیگیرد؟

  پاسخ
  • وکیل متخصص
   دی 16, 1402 2:52 ب.ظ

   سلام و درود. در فرض سئوال، شغل شما آزاد محسوب می شود و رابطه استخدامی و کاری با کارفرما ندارید. لیکن چنانچه دارای رابطه کاری با شرکت حمل و نقل باشید، تحت شمولیت قانون، امکان استفاده از مزایای قانونی و سختی کار را خواهید داشت.

   پاسخ
 • ابراهیم آقابیکی
  آذر 2, 1402 1:36 ق.ظ

  سلام خسته نباشید. من در کشتارگاه دام شهر اراک کار می کنم متاسفانه کار ما با لاشه عفونت ، زردی، تب مالت و … هست باید به کوره انتقال یابد از لحاظ آلودگی و سنگینی لاشه ها مخصوصا لاشه گاوی که ۴ یا ۶ تیکه میشه بدونه امکانات بالابر و وسایل انتقال هیچ وقت نتوانستیم پیمانکار یا سرپرست و مدیر را قانع کنیم که زیان آور هست. راه حل چیست؟

  پاسخ
  • وکیل متخصص
   بهمن 15, 1402 2:57 ب.ظ

   سلام. حتماً در اداره کار شکایت و تقاضای ارسال بازرس جهت بررسی و تشکیل پرونده نمائید. حتماً به نتیجه خواهید رسید. موفق باشید.

   پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید
  اگر برگه ابلاغ رای مثبت کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور ، برای کارفرما ارسال بشه و کارفرما طی 15 روز، هیچ جوابیه ای برای اداره کار ارسال نکنه ،چه اتفاقی میافته و روند ادامه کار به چه صورت خواهد بود؟ آیا اداره کار میتونه ادامه روند رو انجام بده و مدارک رو برای تامین اجتماعی ارسال کنه؟

  پاسخ
  • وکیل متخصص
   بهمن 16, 1402 12:36 ب.ظ

   با سلام. در صورت عدم اعتراض کارفرما، نظر کمیته بدوی قطعی شده و پرونده جهت طی مراحل قانونی به اداره کار ارجاع می شود.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط