کمیته های مشاغل سخت و زیان آور در سازمان بیمه تامین اجتماعی چه نقشی را بر عهده دارند؟

کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور سازمان بیمه تامین اجتماعی ،به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور،براساس ضوابط و سیاست گذاری های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوطه تشکیل میشوند.

مشاغل سخت و زیان آور و اقسام آن

مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد میباشد.در اثر این مشاغل بر فرد بیمه شده تنش و استرس بالاتری نسبت به سایر مشاغل عادی از نظر روحی و جسمی وارد میشود.چنین مشاغلی که بر روح و جسم افراد اثرات سوء دارد را با عنوان مشاغل سخت و زیان آور میشناسند. از این رو قانون گذار مزایای دیگری برای این افراد به تبع شغل آن ها در نظر گرفته است. برای مثال میزان ساعات کاری این افراد درطول هفته ۳۶ساعت است که ۸ساعت ازافراد شاغل مشاغل عادی کمتر است و….

کمیته های مشاغل سخت و زیان آور
کمیته های مشاغل سخت و زیان آور

 

مشاغل سخت و زیان بر دو قسم است :
قسم اول مشاغلی است که،اگر چه سخت و زیان آورهستند،اما میتوان با به کارگیری تمهیداتی زیان آوری آنها را حذف کرد.تمهیداتی چون حفظ ایمنی و تدابیر بهداشتی و …
قسم دوم مشاغلی است که با به کارگیری تمهیداتی ،میتوان سخت و زیان آوری آنها را تا حدی کاهش داد. اما نمی توان برخلاف قسم اول آنها را حذف کرد .

تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط وسیاست گذاریهای شورای عالی حفاظت فنی ومقررات مربوط به آنهاست. بدین منظور کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تشکیل میگردد. هرکدام از این کمیته ها دارای ۵ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل می باشد.این اعضا برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند. و البته بعد از ۳ سال انتصاب مجدد آنان منع قانونی ندارد.

وظایف کمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی

هرکدام ازکمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی وظایفی را در راستای مشاغل سخت و زیان آور بر عهده دارند.  قانونگذار وظایف آنان را در ماده 9 آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور احصا کرده است وچنین مقرر داشته است:

“۱)بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آئین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما ،وزارت خانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی وتشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده است. و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذی الربط از سوی کمیته بدوی.
۲) رسیدگی مواردی که با اتخاذ تدابیرلازم حالت سخت و زیان آوری شغل یا مشاغل از بین میرود. و در زمره مشاغل عادی در میاید.و اعلام آن به مراجع ذی الربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است.
۳)اجرای سیاست ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی”.

و در مورد وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی نیز در بند ب ماده فوق الذکرچنین  عنوان کرده است که :

کمیته های استانی وظیفه رسیدگی ، اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی که از طرف کارفرما یا بیمه شده درخواست شده است را ،دارا میباشند. همچنین توسط رئیس کمیته تجدیدنظر ،نتایج تصمیمات این کمیته بایستی به متقاضی یا سازمان ذی الربط اعلام گردد.

تشکیلات و نحوه رسیدگی در کمیته های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور

تشکیلات و نحوه رسیدگی کمیته های بدوی رسیدگی کننده به مشاغل سخت و زیان آور

اولین کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور کمیته بدوی است که مرکب از ۵ عضو است .اعضای این کمیته در بند الف ماده ۸ آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور آورده شده است .
“1)معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه
2)معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان و نماینده وی
۳)کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه ،دانشکده علوم پزشکی ذی الربط
۴)نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان
۵)نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان “

جلسات کمیته های بدوی رسیدگی کننده به مشاغل سخت و زیان آور در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل میگردد. رسمیت جلسات با ۴ عضو اصلی یا علی البدل میباشد ولی تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر میباشد.

کمیته های بدوی مرحله اول رسیدگی است. از این رو آراء صادره از آن ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد. دراین صورت چنانچه هر یک ازطرفین (کارگر و کارفرما) به رای اعتراض داشته باشند،میتوانند اعتراض نمایند. این افراد باید درخواست تجدیدنظر خود را کتبا به سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تسلیم نمایند تا به درخواست تجدیدنظرآنان رسیدگی شود.

تشکیلات و نحوه رسیدگی کمیته تجدیدنظر رسیدگی کننده به مشاغل سخت و زیان آور

پس ازاینکه مرحله بدوی رای خود را صادرکرد چنانچه هریک از کارگر و کارفرما به رای معترض باشد ، درخواست تجدیدنظر مطرح مینمایند. این امر بدین منظور است که پرونده باردیگر مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی مجدد، رای قطعی از تاریخ ابلاغ در این باره صادر میگردد.
کمیته تجدیدنظر استان نیز مرکب از ۵ عضو است که در بند ب ماده  ۸ آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور،اعضای آن آورده شده است:
“1)رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته
۲)مدیر کل تامین اجتماعی استان
۳)معاونت بهداشتی دانشگاه ، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی الربط
۴)نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان
۵)نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان”

جلسات کمیته تجدیدنظر رسیدگی کننده به مشاغل سخت و زیان آور ، در سازمان تعاون کار رفاه اجتماعی استان تشکیل می شود. رسمیت جلسات با حضور ۴ عضو اصلی و یا ۴ عضو علی البدل میباشد. تصمیمات بایستی با اکثریت آراء حاضرین گرفته شود تا معتبر و لازم الاجرا گردد.اما چنانچه اکثریتی وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر درصورت تساوی آراء موافق ومخالف در این صورت جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل میگردد.البته از آنجائی که تعداد همه اعضا فرد میباشد این مشکل مرتفع میگردد.

کمیته های استانی باید در آراء صادره خود نوع سختی و زیان آوری مشاغل را  مشخص نمایند.وبایستی  مشخص نمایند که آنها در دسته الف یا ب قرار میگیرند.
ذکر این نکته لازم است که…..
اگرچه بیان شد که آراء صادره ازکمیته تجدیدنظر استانی ازتاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراست. اما استثنایی وجود دارد. استثنای مزبور در بند2از قسمت الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است.

این مرجع صالح به رسیدگی شکلی به آراء شبه قضایی می باشد. همچنین مورد استثنایی دیگری که وجود دارد در آراء اصداری از مراجع شبه قضایی است .دراین موارد دیوان عدالت اداری مجاز به رسیدگی ماهوی میباشد. این مورد را هم قانونگذار در ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری بیان نموده است.

با وظایف و ساز وکار و آئین دادرسی کمیته های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور آشنا شدید. اما مسلما نمیتوان چنین گفت که با مطالعه این مقاله میتوان به آنچه در این باره نیاز است دست یافت. چرا که ناگفته های بسیاری در این بین وجود دارد که درخلال پیگیری یک پرونده آشکار میشوند. ذکر این نکته لازم است که چنانچه شغلی جزء مشاغل سخت و زیان آورشناخته شود،حقوق ومزایای دریافتی،بالاتر ازمشاغل عادی است. از این رولازم است که درپیگیری چنین مواردی حتما مشاوره و اطلاعات کافی داشت تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خود دراین زمینه پاسخ گوی شما عزیزان به صورت تلفنی و حضوری میباشند.با ما در تماس باشید….

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 3.3)

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سعید حیدری
    ژوئن 12, 2021 8:38 ب.ظ

    با این که قانون کار دو سال مرخصی بدون حقوق را قانونی دانسته چرا بازنشستگی مشاغل سخت کارگران 7300روز را تامین اجتماعی نمی پذیرد؟

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست