اعتراض به آراء تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

اعتراض به آراء سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ،فرصتی است که قانون گذار در اختیار شاکی قرار داده است تا چنانچه نسبت به آراء صادره از هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی معترض باشد.بتواند اعتراض خود را در این مرجع مطرح نماید.

در چه مواردی میتوان به آراءسازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود؟

یکی از دادگاه های اختصاصی اداری ، هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی است.آرائی که از این هیات ها صادر می شود قطعی است.اما ممکن است پس ازصدور رای در هیات های بدوی ویا تجدیدنظر شعب تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی،طرفین دعوا،اعتراضی نسبت آراء داشته باشند. دراین صورت چنانچه اعتراض آنها نسبت به موارد ذیل باشد،میتوانند با طرح دعوا دردیوان عدالت اداری تقاضای نقض آراء قطعی را مطرح نمایند.

  • اعتراض نسبت به عدم رعایت مقررات شکلی از لحاظ مخالفت با مقرره های شرع یا قانون.
  • عدم رعایت قوانین موضوعه ماهوی توسط شعب.

نحوه رسیدگی دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء سازمان تامین اجتماعی

نحوه رسیدگی دیوان شکلی میباشد.رای صادره از دیوان عدالت اداری نهایی می باشد.یعنی آخرین مرحله رسیدگی قضایی به اختلاف کارفرما و سازمان تامین اجتماعی در حق بیمه ، خسارت تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی و … پس از رسیدگی در این مرحله ، نهایی میگردد .و چنانچه در سابق اجرا نشده باشد ، پس از این مرحله به اجرا گذاشته می شود

لازم به ذکر است که….

در رسیدگی دیوان عدالت اداری ، چنین نیست که موضوع با همه جوانب آن مورد رسیدگی قرار گیرد. بلکه دیوان عدالت اداری از جهت نقض قوانین و مقررات رای صادره را مورد بازنگری قرار می دهد. و چنانچه از این نظر دارای اشکال و ایرادی باشد رسیدگی مینماید.در قانون دیوان عدالت اداری نیز این امر بیان شده است. دربند2ماده10دیوان عدالت اداری آمده است که چنانچه، احراز وتشخیص درمخالفت با قانون و شرع ،باشد نسبت به نقض آن اقدام مینماید.

دیوان عدالت اداری ،رای صادره ازهیات های تشخیص مطالبات سازمان را درصورتیکه موافق قوانین ومقررات صادر شده باشد ابرام (تائید) مینماید. و در صورتی که مخالف قوانین و مقررات صادر شده باشد نقض می نماید.

نظر دیوان مبنی بر نقض رای صادره از هیات های تشخیص مطالبات

چنانچه نظر دیوان مبنی بر نقض رای صادره از هیات های تشخیص مطالبات باشد(نقض ماهوی).پس ازنقض رای ،دیوان موظف است،موضوع مورد اختلاف راجهت صدور رای جدید به هیات های تشخیص مطالبات اعاده نماید. مرجع مذکور نیز مکلف است با توجه به نظردیوان ، مجددا وارد رسیدگی شود و رای دیگری راصادر نماید.

به عبارت دیگرچنانچه،موضوع  مطروحه دردیوان عدالت اداری،واجد جنبه ماهوی باشد،بایستی پرونده جهت بررسی به آخرین شعبه رسیدگی کننده رای قطعی ارجاع گردد.اما چنانچه فاقد جنبه ماهوی باشد ضمن نقص رای صادره،خود دیوان رسیدگی مینماید.

پس ازصدور رای بدوی ازدیوان عدالت اداری،طرفین میتوانند ظرف مهلت20روز درشعبه تجدیدنظر دیوان اعتراض خود را ثبت نمایند.

در این مرحله چنانچه رای صادره هیات های تشخیص توسط دیوان نقض گردد.سبب میشود که اجرای رای تا زمان رسیدگی و صدور رای جدید هیات های تشخیص مطالبات متوقف شود.از موارد دیگری که سبب توقف رای در دیوان میگردد میتوان به دستور موقت اجرای احکام در دیوان عدالت اداری اشاره نمود.چنانچه رایی صادر و قطعی گردد،به اجرا گذاشته میشود وحتی طرح آن دردیوان عدالت اداری نیز مانع اجرا نمیگردد.اما با درخواست دستورموقت میتوان از اجرای رای پس از قطعی شدن جلوگیری نمود

دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی شده رسیدگی مینماید. وچنانچه رای قابلیت تجدیدنظرداشته باشدبه دیوان راه پیدا نمیکند.فلذا به رایی قطعی گفته میشود که دیگر درمراجع بدوی وتجدیدنظرهیات های تشخیص قابل رسیدگی نباشد و لازم الاجرا باشد.

ازدیگرموارد صلاحیت دیوان عدالت اداری، درخصوص مصوبات آیین نامه ها وبخشنامه های سازمان تامین اجتماعی میباشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 4.3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست