اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی

انواع دعاوی بیمه تامین اجتماعی, بیمه تامین اجتماعی

شرح موضوع

اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی

اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی،پس از صدور قطعی آراء، توسط مامورین اجرا انجام میگیرد.

آنچه در این مقاله می‌خوانیم

نحوه اجرا آراء هیات های تشخیص و مطالبات سازمان تامین اجتماعی

آرایی که از هیات های تشخیص صادر می شود قطعی و لازم الاجرا میباشند. یعنی پس از صدور بایستی اجرا شوند. قانون گذار جهت اجرای آراء هیات های تشخیص تدابیری اندیشیده است.
ابتدائا در ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی،مطالبات سازمان مشخص شده است. این مطالبات شامل بیمه، خسارت تاخیرتادیه، جریمه های نقدی ازاجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی وقانون بیمه  اجتماعی روستاییان میباشد.همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد65و89 وخساراتی که ازمواد99 و100حاصل شده است و…. درحکم مطالبات سازمان تامین اجتماعی میباشند و لازم الاجرا هستند. و از این رو توسط مامورین اجرای سازمان وصول می گردند.جهت اجرای آراء هیات های تشخیص و مطالبات ،قانون گذار آئین نامه ای را درنظر گرفته است .در این آئین نامه به چگونگی اجرا آراء مزبور نظرداشته است.
در سازمان تامین اجتماعی واحدی وجود دارد که مسئول عملیات اجرائی می باشد. این واحد ، واحد اجرا نامیده می شود.
در ابتدا ازطرف سازمان تامین اجتماعی برای محکوم علیه اخطار کتبی توسط مامورین اجرای سازمان ارسال میشود.
از تاریخ ابلاغ اخطار، ۴۸ ساعت مهلت جهت پرداخت مطالبات داده می شود .چنانچه در این مدت محکوم علیه جهت پرداخت اقدام ننماید.سازمان مجاز میگردد که اقدام به صدور اجرائیه نماید.
فرم های اجرائیه توسط سازمان تهیه می شوند. برگه های اجرائیه بایستی به تعداد هریک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم شود. که یک نسخه از آن ها به هر بدهکار تسلیم میگردد.
نسخه دوم نیز با قید شدن تاریخ ابلاغ توسط مامور اجرا به واحد اجرا برگردانده می شود.
قانونگذار درفصول مختلف آئین نامه اجرایی رای هیات های تشخیص مطالبات موارد مختلف را مورد بررسی قرار داده است.درفصل2و3 آئین نامه مزبور ،قانون گذار در باب ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا به بدهکارجهت وصول بدهی اوسخن گفته است .درفصل4تا6 به بحث بازداشت اموال محکوم علیه اختصاص یافته است. و قانون گذارچنین مقررداشته،که چنانچه بدهکار،برای وصول بدهی خود،اعلام آمادگی ننماید،.قانون مجاز است که اموال منقول و غیرمنقول او را بازداشت نماید. و فرقی نمیکند که این اموال نزد خود بدهکار باشد و یا نزد شخص ثالث باشد. به هر حال در مقابل بدهی بدهکار این اموال قابل وصول هستند.البته در خصوص اموال غیرمنقول نیاز به ترتب قانونی خاصی جهت توقیف می باشد.از جمله :ارزیابی مال غیرمنقول ودرنهایت فروش آن که از طریق مزایده صورت میگیرد ونیاز به آگهی مزایده دارد.همچنین درآیین نامه مذکور از اعتراض ثالث به اجرای اجراییه نیز سخن گفته است.قانونگذاراین حق رابه شخص ثالث اعطا کرده،که چنانچه نسبت به مال بازداشت شده بدهکار،خود را ذی الحق بداند،بتواند به این موضوع اعتراض نماید در این مقاله به توضیح موارد مزبور پرداخته شده است. با ما همراه باشید…..

ترتیب اجرا آراء هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی

در وهله اول لازم است که اجرائیه به بدهکار ابلاغ شود. ابلاغ اجرائیه توسط واحد اجرا صورت می گیرد. و در ابلاغ مذکور به بدهکار مهلتی داده می شود تا جهت پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
بدهکار موظف است پس از ابلاغ اجرائیه در مهلتی ۳۰ روزه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و یا اینکه ترتیب پرداخت آن را بدهد.

گاهی نیز بدهکار مالی را جهت وصول بدهی خود به واحد اجرا معرفی می کند.البته چنانچه بدهکار مالی را معرفی نماید،.ضروری است که قیمت مال مزبور با مال معرفی شده ازجانب بدهکار برابر ویا بیشتر باشد.

بازداشت اموال بدهکاردر اجرای رای هیات های تشخیص مطالبات در سازمان بیمه تامین اجتماعی

چنانچه بدهکار جهت وصول بدهی خود اقدامی انجام ندهد.واحد اجرا میتواند اقدام به بازداشت اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به علاوه ۳۰درصد دیگر از اموال وی نماید.تا ازمحل آن بتوان بدهی مزبور را وصول نمود.
اموال بدهکار ممکن است اموال منقول و یا ازاموال غیر منقول باشد که هر کدام ساز و کار خود را جهت بازداشت دارا میباشند.
در بازداشت اموال منقول محکوم علیه (بدهکار) ،اموالی که جزء مستثنیات دین می باشند،از بازداشت مستثنی است. مصادیق مستثنیات در ماده ۱۸ آیین نامه ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی هم آمده است .
ممکن است، اموال منقولی از بدهکار وجود داشته باشد که نزد بدهکار نباشد و نزد شخص ثالث باشد. در این مواقع  قانون شخص ثالث را موظف نموده است که اموال مزبور را به مامور اجرا تحویل دهد.

وجوه غیر قابل بازداشت در اجرای رای هیات های تشخیص مطالبات چه مواردی هستند؟

قانون گذار در ماده ۴۳ آئین نامه  ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی وجوه غیر قابل بازداشت را احصا نموده است:
” ـ بیش از ¼ حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی
ـــ بیش از  ¼ حقوق یا شاغلین معیل
ــ بیش از ⅓ حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد
ـ هزینه سفر و فوق العاده ماموریت کارکنان دولت و موسسات و شرکت های دولتی
ـ حقوق کارکنان نیروهای مسلح که در جنگ هستند.”

ارزیابی،مزایده اموال محکوم علیه در اجرای آراء هیات های تشخیص مطالبات در سازمان بیمه تامین اجتماعی

پس ازبازداشت اموال محکوم علیه ،اموال مزبور،مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتیجه ارزیابی توسط کارشناس مشخص میشود و به بدهکار ابلاغ می شود .چنانچه بدهکار به نتیجه ارزیابی معترض باشد می تواند به مبلغ معین شده توسط کارشناس اعتراض نماید. دستمزد کارشناس بر عهده بدهکار است.

آگهی مزایده جهت فروش اموال بازداشتی ،آخرین مرحله از اقدامات واحد اجراست.آگهی مزایده به همان قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتشر میشود .آگهی مزبوردر یکی از روزنامه های محلی و یا یکی از جراید مرکز انتشار می یابد .

البته در آگهی مزایده نیاز است که مواردی حتما قید و رعایت گردد گردد.که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری میشود.

 پس از انجام مزایده ، مال مورد مزایده بایستی تحویل خریدار داده شود و از او رسید دریافت گردد.

بازداشت اموال شخص ثالث در اجرای آراء هیات های تشخیص مطالبات در سازمان بیمه تامین اجتماعی

گاهی ممکن است مال منقول ویا وجه نقدی از محکوم علیه توقیف گردد.اما پس از توقیف ، شخص ثالثی نسبت به حق بازداشت شده، ادعای حق مینماید.دراینصورت،چنانچه شخص ثالث،ادعای خود را با سند رسمی ارائه دهد.و سند رسمی که ارائه میدهد ازنظر تقدم و تاخر تاریخ، قبل ازتوقیف مال باشد به ادعای شخص ثالث رسیدگی میشود.درچنین مواقعی به دستور واحد اجرا از مال یا وجه نقدی که بازداشت شده است رفع بازداشت میگردد.
اما درصورتی که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی با تقدم تاریخ نباشد، دراینصورت عملیات اجرایی تعقیب میشود.وچنانچه شخص ثالث معترض باشد جهت جلوگیری از عملیات اجرایی بایستی به دادگاه مراجعه نماید.
البته صرف اعتراض شخص ثالث درچنین مواقعی واحد اجرا را موظف به قبول اعتراض نمینماید.،بلکه دراین مورد، واحد اجرا مخیر میشود که ازمال مورد بازداشت صرفنظر نماید واموال دیگری ازبدهکار را توقیف نماید.

اعتراض شخص ثالث در اجرای آراء هیات های تشخیص مطالبات در سازمان بیمه تامین اجتماعی

مستند به ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی:
”هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده گذارده میشود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید.چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد.خودداری از مزایده وقتی به عمل می آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.”

در چه مواردی با ادعای شخص ثالث موقتا از مزایده جلوگیری می شود؟

مستند به بند دوم ماده ۸۶آئین نامه،ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی:
“هر گاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت، بین او و بدهکار دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوا در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده و به اجرا داده است.
۲ـ چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.
۳ـاگر شخص ثالث اظهارکند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است.
۴ـ هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.”
اگرچه قانونگذار موارد فوق را احصا نموده است و مقرر داشته است که دراین مواقع از مزایده خودداری شود.اما در ماده ای دیگر اعلام نموده است.که پس ازخودداری از مزایده با توجه به موارد فوق الذکر بایستی جهت ارائه گواهی به دادگاه اقدام نماید.
قانونگذار در ماده ۸۷ آیین نامه ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی در این باره چنین آورده است:
“هرگاه بعد از خودداری از مزایده درموارد مذکور در ماده قبل در مورد بند یک ،شخص ثالث گواهی از دادگاه ارائه ندهد که دعوی خود را ۲ ماه متوالی مسکوک نگذارد و یا در مورد بند ۲ گواهی ارائه ندهد که عرض حال اعتراض در مدت قانونی تقدیم شده است و در مورد بند ۳ گواهی تسلیم نکند که موضوع قابل طرح در شوای عالی ثبت شناخته شده است.
و در مورد بند ۴ گواهی تسلیم ننماید که قبل از انقضای مدت اعتراض از طرف او،اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است.عملیات اجرایی تعقیب میشود.مدت مقرر جهت تقدیم گواهیهای مذکور در این ماده به اجرا یک ماه پس از اعلام ادعا میباشد.”

چنانچه به جهت اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال مورد مزایده،از مزایده خودداری شود.واحد اجرا از مال مورد مزایده صرف نظر مینماید و از اموال دیگر بدهکار توقیف مینماید.

حق الاجرا در اجرای آراء هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی

قانون گذار در ماده ۹۰ آئین نامه ماده ۵۰ قانون سازمان تامین اجتماعی در مورد مبلغ حق الاجرا چنین مقرر داشته است:

“حق الاجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مندرج در برگ اجرائیه می باشد که پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار تعلق می گیرد.وصول حق الاجرا به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.”

قانونگذار امتیاز مثبتی را برای بدهکار درنظر گرفته است .چنانچه بدهکار درمدت30روز،پس ازاینکه ابلاغیه به وی ابلاغ شد، ترتیبی برای پرداخت بدهد ازمبلغ حق الاجرا، تنها نصف آن از اوگرفته میشود.

شکایت از عملیات اجرائی در اجرای احکام بیمه تامین اجتماعی

چنانچه عملیات اجرایی انجام شود. اما معترضی در این باره وجود داشته باشد. امکان شکایت از عملیات اجرایی وجود دارد.در این صورت، معترض میتوانند موضوع مورد شکایت و مدارکی که دارد را به واحد اجرا ارائه دهد.

واحد اجرا مکلف به رسیدگی به شکایت معترض به عملیات اجرایی میباشد. واحد اجرا چنانچه با شکایت این افراد مخالف باشد، نظرخود را درمهلتی یک هفته ای به شاکی اعلام میکند. البته شاکی هم میتواند مجددا تقاضای تجدیدنظر نماید.اما مال مورد مزایده اعم ازاینکه منقول و یا غیرمنقول باشد ،گاهی اوقات ممکن است شکایت شاکی نسبت به عملیات اجرایی  آن پذیرفته نشود.

درچه مواقعی شکایت شاکی نسبت به عملیات اجرایی در هیات تشخیص مطالبات پذیرفته نمیشود؟

 • در صورتی که ۱۰ روز از خاتمه یافتن مزایده چه راجع به منقول و چه غیر منقول بگذرد.
 • در صورتی که عملیات اجرایی منتهی به وصول وجه نقد از بدهکار شود.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

6 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام وقت بخیر و بشادی . برگه تشخیصی بیمه تامین اجتماعی صادر کردن که اعتراض گذاشتم و در بدوی رای نگرفتم و همان مبلغ قبل تایید شد فراموش کردم برای تجدید نظر اعتراض کنم .میخوام بدونم قبل رفتن به دیوان ایا راه دیگری هست که بتونم اعتراض کنم؟

  پاسخ
 • هادی یاسری نسب
  اسفند 6, 1400 9:21 ق.ظ

  با سلام
  من رای قطعی هیئت اختلاف اداره کار طبق ماده ۱۴۸ دارم اجرائیه صادر کردم ولی تامین اجتماعی حاضر به محاسبه مبلغ سنوات بیمه نمیشه حتی اجرای احکام اعلام جرم بر علیه تامین اجتماعی کرده و گفته با وجود اینکه محکوم علیه حاضر به پرداخت مبلغ هست ولی تامین اجتماعی قبول نمیکند
  آیا اجرای احکام می‌تواند کارشناس خارج از تامین اجتماعی تعیین کند و مبلغ را بحساب سازمان تامین اجتماعی واریز و مجبورش کند

  پاسخ
 • چندماهه قرار تجدید نظر رای بده برای بیمه بیکاریم.دیوان هم رای به بنده داده.تو وضعیت چرا اذیت میکنید من دوسال بیکارم خدارو خوش نمیاد.چطوری بفههم رای داده تحدید نظر یانه اصلا؟

  پاسخ
  • سلام ما که شمارو اذیت نمی‌کنیم و نه سازمان تامین اجتماعی هستیم ونه اداره کار
   ولی باید حضورا در اداره کار مربوطه شکایت کنید

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط