کمیسیون مناقصه (معاملات دولتی)

کمیسیون های شهرداری

شرح موضوع

مناقصه فرایندی است رقابتی ، برای تامین کالا یا کیفیت مورد نظر ، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود . شهرداری با رعایت مقررات قانونی اقدام به دعوت از کمیسیون مناقصه نموده و این کمیسیون پس از بررسی پیشنهادات مناقصه گران ، اقدامات لازم را به عمل می آورد .

وظایف و اختیارات کمیسیون مناقصه

کمیسیون مناقصه موظف به تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر که در فراخوان مناقصه تعیین شده است، می باشد. همچنین این کمیسیون موظف به بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها، ارزیابی پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه، ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانان در مناقصات دو مرحله ای، تنظیم صورتجلسات مناقصات و تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه می باشد.

طبقه بندی مناقصات

مناقصات را ذیل 3 عنوان می توان بررسی نمود.

1-طبقه بندی مناقصات از نظر نصاب قیمت:

مناقصات از نظر نصاب قیمت به 3 دسته تقسیم می گردد:

الف)معاملات کوچک: معاملاتی که قیمت ثابت آن از بیست میلیون ریال کمتر باشد.

ب)معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

ج)معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

2-طبقه بندی مناقصات از نظر مراحل بررسی

مناقصات از نظر مراحل بررسی به 2 دسته تقسیم می گردد:

الف) مناقصه یک مرحله ای: در این نوع از مناقصه ارزیابی فنی بازرگانی نیاز نیست، همچنین پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در جلسه تعیین شده گشوده و در همان جلسه، برنده مناقصه مشخص می گردد.

ب) مناقصه دو مرحله ای: در این نوع از مناقصه، ارزیابی فنی بازرگانی لازم می باشد و کمیته فنی بازرگانی تشکیل گردیده و نتیجه ارزیابی فنی بازرگانی و پیشنهاد های مطرح شده را به کمیسیون مناقصه گزارش داده و بر اساس آن برنده مناقصه می گردد.

ج)طبقه بندی مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران

مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به 2 دسته تقسیم می گردد:

الف)مناقصه عمومی: در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

ب) مناقصه محدود: در مناقصه محدود به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه با ذکر دلیل تایید می شود.

اعضای کمیسیون مناقصه

کمیسیون مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی، ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد و مسئول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود تشکیل می گردد؛ چنانچه مناقصه مربوط به شهرداری باشد، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون شرکت خواهد کرد.

این کمیسیون با حضور 3 نفر از اعضاء مربوط رسمیت می یابد و تمامی اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر می باشند، تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر می باشد.

لازم به ذکر می باشد، در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون، مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می گردد.

شرایط فراخوان مناقصه

در آگهی مناقصه می بایست حداقل نام و نشانی مناقصه گزار، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهاد ها و مبلغ برآورد شده و مبانی آن ذکر گردد، چنانچه مناقصه عمومی باشد، فراخوان مناقصه می بایست حداقل دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد. همچنین اگر برگزاری مناقصه بین المللی ضرورت یابد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح شود، مجوزهای مربوط می بایست اخذ گردد و آگهی مناقصه در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین اللملی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر گردد.

انعقاد قرارداد مناقصه

پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها می بایست با برنده مناقصه، قرارداد منعقد گردد؛ این مدت برای یکبار و به میزان مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید می باشد و همچنین بعد از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه، تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.

در صورتی که برنده اول از انعقاد قرارداد اجتناب نماید یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه نکند، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. چنانچه نفر دوم نیز از انجام تعهدات اجتناب نماید، تضمین او ضبط گردیده و مناقصه تجدید خواهد شد.

هیات رسیدگی به شکایت

به منظور رسیدگی به شکایات فی مابین مناقصه گر و مناقصه گزار، هیات رسیدگی به شکایت تشکیل می گردد، هیات رسیدگی به شکایت موظف به رسیدگی اعتراض افراد در خصوص صدور رای تجدید یا لغو مناقصه می باشد.

موارد خارج از صلاحیت رسیدگی به شکایت

هیات رسیدگی به شکایت، صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که در خصوص، معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها، ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی، اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد و شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد را ندارد.

ابطال رای هیات رسیدگی به شکایت

در صورتی که مناقصه گر، رای صادر شده از هیات رسیدگی به شکایت را خلاف شرع و یا مقررات قانونی تشخیص دهد می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، دادخواست ابطال رای صادره را تقدیم نماید.

کمیسیون ترک تشریفات مناقصه

چنانچه دستگاه مناقصه گزار، بر اساس گزارش توجیهی تشخیص دهد، انجام معامله بر اساس قوانین مزایده امکان پذیر نمی باشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام دهد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین خواهد کرد.

اعضای کمیسیون ترک تشریفات مناقصه

کمیسیون ترک تشریفات مناقصه در خصوص معاملات واحدهای مرکزی دستگاه های موضوع بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات با حضور معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارت خانه یا موسسات دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می گردد. اما جلسه کمیسیون ترک تشریفات مناقصه که دارای اعتبارات استانی هستند در خصوص واحدهای خارج از مرکز دستگاه های موضوع بند 1 ماده قانون برگزاری مناقصات با حضور استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسئول امور مالی مربوط تشکیل می گردد.

جلسات کمیسیون با حضور هر سه نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با اکثریت اعضا معتبر می باشد.

لازم به ذکر می باشد ، وظیفه پیگیری مصوبات کمیسیون برعهده شهرداری می باشد که با تعیین یک نفر از سوی شهردار ، مصوبات پیگیری می شود .

مرجع رسیدگی به اعتراضات تصمیمات کمیسیون ترک تشریفات

چنان چه مناقصه گر در جهت برگزاری مناقصه شکایتی داشته باشد می تواند اعتراض خود را در هیات رسیدگی به شکایت مطرح نماید .

ابطال رای صادره هیات رسیدگی به شکایت

چنانچه رای صادره مخالف موازین شرعی و مقررات قانونی باشد، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می باشد. رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست از سوی معترض می باشد

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط