نقض حق اختراع

ابطال حق ثبت اختراع

نبودن شرایط اختراع

در صورتی که موارد زیر رعایت نشود بنابر قانون حق ثبت اختراع  قابل ابطال است :

  • وصف تازگی در اختراع وجود نداشته باشد .
  • شامل مفهوم اختراع نباشد.
  • اختراع کارایی صنعتی نداشته باشد .
  • از جمله مواردی باشد که امکان ثبت اختراع در انها نیست .

نقض حق اختراع

ناکافی بودن افشا اختراع

در صورتی می توان برای دارنده اختراع گواهی نامه ثبت اختراع صادر کردکه وی اطلاعات شفاف و دقیقی درباره ی اختراع و وضعیت فنی ان افشا کرده باشد حال اگر اختراعی عاری از این اوصاف باشد  حق انحصاری به  مخترع ان تعلق نخواهد گرفت .

کارشناس موضوع در این شرایط نمی تواند وضعیت فنی حاصل بر اختراع را احراز کند.

تقلب در ثبت اختراع

در صورتی که دارنده فعلی گواهی نامه ثبت اختراع از راه حیله و تقلب به دست اورده باشد از قبیل سرقت و جعل دادگاه صلاحیت دار رای به ابطال ان صادر خواهد کرد.

گسترش ناروای دامنه اختراع

زمانی که  موضوع اختراع بر مبنا یک اظهار نامه صادر شود وحال دامنه گسترش ان فراتر از دامنه اصلی رود در این حال گواهی نامه ثبت اختراع قابل ابطال خواهد بود به این دلیل که ازادی معاملات و امنیت اشخاص ثالث به خطر خواهد افتاد.

تعریف مفهوم اختراع با توجه به قانون ثبت اختراع وطرحهاي صنعتي و علامت تجاري مصوب ۱۳۸۶

ماده ۱: اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآوردهاي خاص را ارايه ميكند و مشكلي را دريك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آنها حل مي نمايد.

با توجه به ماده دو قانون ثبت اختراع وطرحهاي صنعتي و علامت تجاري مصوب ۱۳۸۶

اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي، اختراعي كاربردي محسوب ميشود كه در رشتهاي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايعدستي، كشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز مي شود.

با توجه به  ماده ۴ قانون ثبت اختراع وطرحهاي صنعتي و علامت تجاري مصوب ۱۳۸۶ موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است :

  • كشفيات، نظريههاي علمي، روشهاي رياضي و آثار هنري
  • طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجاري و ساير فعاليتهاي ذهني و اجتماعي
  • روشهاي تشخيص و معالجه بيماريهاي انسان يا حيوان. اين بند شامل فرآوردههاي منطبق با تعريف اختراع و مورد استفاده در روشهاي مزبور نمی شود
  • منابع ژنتيك و اجزاء ژنتيك تشكيلدهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيك توليد آنها
  • آنچه قبلاً در فنون و صنايع پيشبيني شده باشد. فن يا صنعت قبلي عبارت است از هر چيزي كه در نقطهاي از جهان ازطريق انتشار كتبي يا شفاهي يا ازطريق استفاده عملي و يا هرطريق ديگر، قبل از تقاضا و يا درموارد حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. درصورتي كه افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي قبل از تاريخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
  •  اختراعاتي كه بهرهبرداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.

ثبت اختراع با حیله و تقلب بنابر ماده ۱۸ قانون ثبت اختراع وطرحهاي صنعتي و علامت تجاري مصوب ۶۱۳۸

هر ذينفع ميتواند ابطال گواهينامه اختراعي را از دادگاه درخواست نمايد. درصورتي كه ذينفع ثابت كند يكي از شرايط مندرج در مواد (۱) ،(۲) ،(۴ (و صدر ماده (۶ (و بند (ج) آن رعايت نشده است يا اين كه مالك اختراع، مخترع يا قايم مقام قانوني او نيست، حكم ابطال گواهينامه اختراع صادر ميشود. هر گواهينامه اختراع يا ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط كه باطل شده است، از تاريخ ثبت اختراع باطل تلقي ميشود. رأي نهايي دادگاه به اداره مالكيت صنعتي ابلاغ ميگردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دريافت هزينه، آگهي مربوط به آن را دراولين فرصت ممكن منتشر ميكند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 13 =