اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی و بهره آن و الزام به استرداد توسط گمرک

دعاوی گمرکی, nikoomanesh

شرح موضوع

بنا به ماده 219 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران، چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است می توان با اعلام اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی و بهره آن و الزام به استرداد توسط گمرک، با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي اقدام نماید.

استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارايه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط مي باشد. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ايران تهيه خواهد شد.

استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات

در صـورت اعـلام گـمرک مـبنی بر اضافـه دریافتی یا اشتباه دریافتی و واریز آن به حساب های خزانه داری کل کشور،ادارات کل امور مالیاتی مکلفند:

الف) در خـصـوص واردکنـنـدگانی که مـودی نـظام مـالیات بـر ارزش افـزوده نمی باشند، پس از بررسی های لازم نسبت به استرداد اشتباه دریافتی حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ درخواست اقدام نمایند.

اداره کل امور مالیاتی که اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی حسب مورد در محدوده جـغرافـیایی آن اداره کـل قـرار دارد مسئول استرداد وجوه مزبور خواهد بود. مسئولیت مـزبور در استان تهران حسب مـورد با اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران می باشد.

ب) در خـصـوص واردکنـندگانـی که مـودی نظام مـالیات بر ارزش افـزوده می باشند، پس از رسیدگی های لازم، به حساب اعتبار مودی منظور و در پایان دوره مالیاتی در صورت احراز اضافه پرداختی و با توجه به درخواست مودی نسبت به استرداد یا انتقال آن به دوره بعد اقدام نمایند.

در صورتی که مالیات و عوارض دریافتی به حساب خزانه واریز نشده باشد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مستند به ماده «16» قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی مربوطه، نسبت به استرداد وجوه اضافه یا اشتباه دریافتی از محل وصولی های جاری، ضمن درج مبلغ استردادهای انجام شده در پروانه سبز گمرکی اقدام و تعداد استردادهای انجام شده در هر ماه را با ذکر مشخصات کامل مودی و شماره و تاریخ پروانه گمرکی و مبلغ مالیات و عوارض مسترد شده، به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال خواهد نمود.

هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل می آید.

کسر دریافتی کمتر از یک میلیون (1.000.000)ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست.

چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن برعهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلت های مربوطه می گردد.

چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

استرداد کسر دریافتی به صاحب کالا

طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است.

گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.

روزامضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش  ماهه محسوب نمی شود.

مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.

مهلت اعتراض به مبلغ مورد مطالبه کسر دریافتی

اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می باشد. در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می گردد.

از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد(5/0%) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود.

شرایط رد اضافه پرداختی پس از خروج کالا

طرف گمرک برای استرداد اضافه پرداختی شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است.

به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.

ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضاکننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید.

پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.

ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی شود.

در چه صورتی صاحب کالا حق درخواست اضافه پرداختی را ندارد؟

در قانون جدید طبق تبصره ی ۶۹ آئین نامه اجرایی، هرگاه صاحب کالا یا نماینده وی به سبب تسریع درکار خود مایل به درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضا نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارایه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و صحت تقاضای درخواست کننده به شرط اینکه مشمول تبصره ۲ نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات استرداداضافه پرداختی  مانع از ترخیص کالا نخواهد بود.

مهلت زمان استرداد مبلغ اضافه پرداختی به صاحب کالا

مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی  به ازاء هر ماه نیم درصد (5/0%) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید.

گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیت های آن را برعهده گیرد.

عمده‌ی اختلافات و مشکلات به وجود آمده در امور گمرکی یا ناشی از عدم اطلاع تجار به قوانین و دادرسی گمرکی است یا در اثر نامفهوم بودن قوانین گمرکی و یا عدم تجربه و تخصص آنان است در این مواقع وکلای متخصص امور گمرکی، می‌توانند با استفاده از تخصص و آگاهی از مقررات و رویه رسیدگی خاص مربوط به امور گمرکی و واردات و صادرات و همچنین تجربه‌ی چندین ساله در این امور، مسئولیت پرونده‌های گمرکی را بر عهده بگیرد و مشکلات ناشی از آن را به حداقل برساند تا افراد به نتیجه مطلوب خود دست یابند.در صورت نیاز به ارائه مشاوره یا پیگیری دعوا در خصوص اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی و بهره آن و الزام به استرداد توسط گمرک می توانید با دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط