تخلفات دارویی در سازمان تعزیرات حکومتی

تخلفات دارویی در سازمان تعزیرات حکومتی از جمله تخلفاتی است که که متاسفانه به دلیل سودآوری آنها ،به وفور مشاهده می شود.و از آنجایی که با جان افراد سروکار دارد ،قابل اغماض نمی باشد.فلذا نیازمند تدابیر مقتضی جهت پیشگیری و همچنین مجازات متخلفانی است که در این حوزه فعالیت دارند.

تعریف دارو
دارو عبارتست از هرچیزی که با آن دردی را درمان نمایند یا ماده ای که بیماری را قطع کند.از اقلام دارویی در تبصره۳ماده۳قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی،مواد خوردنی و آشامیدنی نام برده شده است.طبق قانون مذکورکلیه فرآورده های تقویتی،تحریک کننده،ویتامینها وغیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام ومنتشر میگردد،جزء اقلام دارویی است.

تعریف جرائم دارویی

مفهوم جرایم دارویی در قوانین ومقررات تعریف نشده است.و تنها به عناوین مجرمانه مربوط به امور دارویی اشاره گردیده است.میتوان با توجه به تعریف دارو ومصادیق جرایم دارویی که در قوانین و مقررات ذکر شده،جرائم دارویی را تعریف نمود.

جرائم دارویی کلیه جرائمی است که در روند صحیح تولید،توزیع،خرید وفروش دارو اختلال ایجاد میکند.و یا زمینه سوء استفاده متصدیان این امور را فراهم مینماید.

تخلفات دارویی

تخلفات دارویی

انواع تخلفات دارویی در سازمان تعزیرات حکومتی

تخلفات درج شده در قانون فوق الذکر به شرح ذیل میباشد:
۱-عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود
طبق ماده۱۳بخش۱قانون فوق،دارو باید دارای پروانه ساخت باشد ویا دارای مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی باشد.چنانچه داروخانه ای اقدام به عرضه وفروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود نماید،مرتکب جرم گردیده اند.ومتخلف به مجازات مقرر در ماده ۱۳قانون مذکور محکوم میشوند.
۲-تاسیس داروخانه فاقد پروانه
طبق ماده ۱۴ قانون فوق،داروخانه باید دارای پروانه تاسیس باشد.پروانه تاسیس از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی صادر میشود.چنانچه داروخانه ای دارای پروانه تاسیس نباشد،مرتکب جرم گردیده است.و مجازات متخلف طبق ماده مذکور تعطیلی داروخانه میباشد.
۳ـ عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی
عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد.چنانچه در داروخانه ای مسئول فنی حضور نداشته باشد متخلف محسوب و مرتکب جرم گردیده است.طبق ماده ۱۵ قانون،مجازات این جرم تعطیلی فوری داروخانه میباشد.
۴-عدم حضور مسئول فنی
در بند فوق اشاره گردید که عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی باشد.علاوه بر این مسئول فنی موظف است در ساعات مقرر درداروخانه حضور داشته باشد.
چنانچه در ساعات مقرر مسئول فنی حضور نداشته باشد تخلف و مرتکب جرم شده است.متخلف به مجازات مقرر در ماده ۱۶ قانون محکوم میشود.
۵- تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیررسمی
طبق قانون داروخانه ها باید دارو از شبکه های توزیع شده از سوی وزارت بهداشت تهیه و تدارک نمایند.چنانچه داروها از شبکه های غیررسمی تهیه شود جرم محسوب میشود.مجازات متخلف در ماده ۱۷ قانون پیش بینی شده است.عدم رعایت ضوابط مقرر در ماده ۱۷ جرم میباشد ومتخلف به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
۶ـ عدم ارائه دارو توسط داروخانه در مقابل نسخه پزشک
داروخانه ها موظف هستند داروها را با نسخه پزشک ارائه نمایند.چنانچه بدون نسخه دارو ارائه شود،جرم محسوب میشود.ومتخلف به مجازات تعیین شده در ماده ۱۸ قانون محکوم میشود.البته وزارت بهداشت،درمان وآموزشی پزشکی اقلامی را معین نموده است که ارائه آنها بدون نسخه پزشک مجاز میباشد.

ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ارائه داروهایی غیر از لیست اعلامی وزارت بهداشت را جرم دانسته است.

۷ـ گرانفروشی دارو توسط داروخانه
ماده ۱۹ قانون،به مواردی اشاره نمود که داروخانه ها موظف به رعایت آن میباشند:
۱ـ دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده به متقاضی ارائه شود.
۲-قیمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود.
۳ـ نسخه به مهر داروخانه ممهور گردد.
۴ـ درمورد نسخه بیمه خدمات درمانی کپی نسخه دوم پس از درج قیمت مهر گردد.درصورت عدم رعایت هریک از موارد فوق جرم محسوب شده ومتخلف به مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردد.
۸ـ نگهداری وعرضه یا فروش داروی فاسد ویا تاریخ گذشته توسط داروخانه
ماده ۲۰ قانون مقرر میدارد :
̎ نگهداری و عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که بایستی معدوم شوند جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود.̎
جرم مذکور در این ماده به دو حالت متصور است:
۱-نگهداری و عرضه:که در این حالت به داروخانه تذکر کتبی داده میشود وداروهای فاسد یا تاریخ گذشته جمع آوری میشود.ودرصورت تکرار داروخانه محکوم به تعطیلی موقت تا شش ماه میشود.
۲ـ فروش

چنانچه امکان ورود خسارت جانی به اشخاص وجود داشته باشد،علاوه برمجازات،جبران خسارت وارده به بیمار نیز پیش بینی شده است.

۹ـ عرضه کالاهای غیر دارویی،بهداشتی و آرایشی،لوازم پزشکی وغذایی کودک توسط داروخانه
در داروخانه نباید غیر از دارو،لوازم بهداشتی وآرایشی،شیر خشک،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز،کالای دیگری به فروش برسد.تخلف از این ماده جرم بوده ومتخلف به مجازات مقرر در ماده ۲۱ قانون محکوم میشود.
۱۰-گرانفروشی،لوازم بهداشتی وآرایشی،لوازم پزشکی وغذایی کودک توسط داروخانه براساس ماده ۲۲.
۱۱-امتناع از عرضه کالا توسط داروخانه
چنانچه داروخانه از عرضه کالاهای موجود در داروخانه خودداری نمایند،طبق ماده ۲۳ قانون مرتکب جرم میشوند.و به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند.
۱۲-تعطیلی غیرمجاز داروخانه
چنانچه داروخانه ها برای تعطیلی درساعاتی که باید خدمات مربوطه را ارائه نمایند دلیل موجه نداشته باشند،مرتکب جرم شده اند.تعطیلی میبایست با دلیل موجه و با اطلاع کتبی ونظر سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان درمحل باشد.درغیراینصورت متخلف به مجازات مقرر در ماده ۲۴ قانون محکوم میشود.طبق ماده۲۴عدم رعایت داروخانه های شبانه روزی از این ماده علاوه برمجازات ذکرشده،درمرتبه پنجم تا یکسال تعطیل خواهد شد.
۱۳-عدم صدور فاکتور وگرانفروشی ملزومات پزشکی توسط شرکتهای توزیعی
طبق ماده ۲۷ قانون مذکور :
̎ شرکت های توزیعی موظف هستند لوازم و ملزومات پزشکی و … را که برای تولید یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده است در مقابل ارائه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد.̎
درغیراینصورت مرتکب جرم میشوند و به مجازات مقرر در این ماده محکوم میگردند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =