تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی

تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی از سوی افرادی رخ میدهد که دریکی از صنف های تولیدی،خدمات فنی،توزیعی یا خدماتی،قرار دارند.این افراد مستند به ماده۴قانون نظام صنفی کشور،گروهی از افراد میباشند که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. مصادیق تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی ومجازات آنها1-گران فروشی2-کم فروشی3-تقلب4-احتکار5-عرضه خارج ازشبکه6-عرضه وفروش کالای قاچاق7- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری وتوزیع8-عدم درج قیمت مصادیق تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی ومجازات آنها مجازات ها و تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی ، طبق قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/82 به شرح ذیل میباشد: 1-گران فروشی عرضه یافروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش…

شرح موضوع

تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی از سوی افرادی رخ میدهد که دریکی از صنف های تولیدی،خدمات فنی،توزیعی یا خدماتی،قرار دارند.این افراد مستند به ماده۴قانون نظام صنفی کشور،گروهی از افراد میباشند که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد.

مصادیق تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی ومجازات آنها

مجازات ها و تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی ، طبق قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/82 به شرح ذیل میباشد:

1-گران فروشی

عرضه یافروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از،نرخهای تعیین شده،به وسیله مراجع قانونی ذیربط
وعدم اجرای مقررات،وضوابط قیمتگذاری.
انجام دادن هرنوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
چه مجازانی در انتظار فرد گران فروش است؟

 • مرتبه اول:جبران خسارت وارده به خریدار وجریمه نقدی معادل دوبرابر مبلغ گرانفروشی.
 • مرتبه دوم:جریمه نقدی معادل چهار برابر مبلغ گرانفروشی.
 • درمرتبه سوم:شش برابرمبلغ گرانفروشی جریمه نقدی وهمینطورنصب پارچه یا تابلو بر سر درمحل کسب به عنوان تخلف صنفی به مدت۲هفته.
 • درمرتبه چهارم:هشت برابرمبلغ گرانفروشی جریمه نقدی ونصب پارچه یا تابلو برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی،به مدت دوماه.
 • درمرتبه پنجم ومراتب بعدی: به10برابرمبلغ گرانفروشی جریمه نقدی و پروانه کسب،به مدت ۶ماه تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی
تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی

2-کم فروشی

عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
چه مجازاتی در انتظار فرد کم فروش است؟

 • مرتبه اول:جبران خسارت وارده به خریدار و معادل دو برابر مبلغ کم فروشی جریمه.
 • مرتبه دوم: چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه
 • درمرتبه سوم:شش برابرمبلغ کم فروشی جریمه ونصب پارچه یا تابلو برسر درمحل کسب به عنوان تخلف صنفی به مدت دوهفته.
 • درمرتبه چهارم:به هشت برابرمبلغ کم فروشی جریمه ونصب پارچه یا تابلو برسر درمحل کسب،به عنوان متخلف صنفی،به مدت یک ماه.
 • درمرتبه پنجم: به10برابرمبلغ کم فروشی جریمه ومدت دوماه نصب پارچه یا تابلو برسردرمحل کسب،به مدت دوماه به عنوان متخلف صنفی.و همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب تعلیق و محل کسب تعطیل میشود.

3-تقلب

عرضه یا فروش کالا یا خدماتی که ازنظرکمیت یا کیفیت با مشخصات کالا یا خدمات ابرازی یا درخواستی منطبق نباشد.

قانون چه مجازاتی برای متقلب در نظر گرفته است؟

 • مرتبه اول خسارت وارد شده به خریدار را جبران نماید.ومعادل۲برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمات ابرازی وکالای عرضه یا فروخته شده یا خدمات ارائه شده جریمه میشود.
 • مرتبه دوم:خسارت وارد شده به خریدار را جبران نماید و به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه میشود.
 • مرتبه سوم:جبران خسارت وارد شده به خریدار و شش برابر مابه التفاوت جریمه میشود.وپارچه یا تابلو برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
 • در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه میشود.وپارچه یا تابلو به مدت یک ماه برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب میشود.در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه میشود.وپارچه یا تابلو به عنوان متخلف صنفی برسر درمحل کسب نصب میشود،وبه مدت۶ماه پروانه کسب تعلیق ومحل کسب تعطیل میشود.
  خریدار میتواند استرداد کالای مورد تقلب را از فروشنده بخواهد.فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.
  درصورتیکه درقوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد،فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

4-احتکار

به معنای نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح می باشد.
همچنین امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه را نیز دربرمیگیرد.
البته لازم است که پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف نظارت بازرگانی یا سایرمراجع ذیربط باشد.
جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار درهرسال تخلف به شرح ذیل است:

 • الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده وجریمه نقدی معادل۵۰٪قیمت روز کالاهای احتکار شده.
 • الزام محتکر به عرضه وفروش کل کالاهای احتکار شده وجریمه ی نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده.و نصب پارچه یا تابلو برسر درمحل کسب به عنوان تخلف صنفی به مدت یک ماه.
 • الزام محتکر به عرضه وفروش کل کالاهای احتکار شده وجریمه ی نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده.ونصب پارچه یا تابلو برسر درمحل کسب به عنوان تخلف صنفی وتعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

5-عرضه خارج ازشبکه

عرضه کالا یا ارائه خدمات برخلاف ضوابط شبکه های تعیین شده ازطرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذیربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه ،با عنایت به دفعات تکرار در هر سال تخلف به شرح ذیل است:

 • الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت درشبکه،وجریمه نقدی معادل۲برابر ارزش روز کالا یاخدمت خارج شده ازشبکه در زمان تخلف.
 • الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت درشبکه،وجریمه نقدی معادل۴برابر ارزش روز کالا یاخدمت خارج شده ازشبکه در زمان تخلف.
 • الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت درشبکه،وجریمه نقدی معادل۶برابر ارزش روز کالا یاخدمت خارج شده ازشبکه درزمان تخلف.ونصب پارچه یا تابلو برسر درمحل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

6-عرضه وفروش کالای قاچاق

حمل ونقل ونگهداری،عرضه وفروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است.

عرضه وفروش کالای قاچاق چه مجازاتی در پی دارد؟

متخلف با عنایت به دفعات تکرار درهرسال تخلف به شرح ذیل جریمه میگردد:

 • جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق وضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
 • جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق وضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.ونصب پارچه یا تابلو برسر درمحل کسب به عنوان متخلف صنفی وتعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
 • جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق وضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.ونصب پارچه یا تابلو برسر درمحل کسب به عنوان متخلف صنفی وتعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
 • چنانچه درقوانین دیگر برای عرضه وفروش کالای قاچاق،مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد،متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

7- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری وتوزیع

عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری وتوزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف۳ماه از تاریخ ترخیص کالا یاخدمت وارداتی.یا دراختیارگرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها وخدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمتگذاری میگردند.تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.

قانونگذار برای عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری وتوزیع چه تدبیری اندیشیده است؟

قانونگذار برای عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری وتوزیع با عنایت به دفعات تکرار درهرسال تخلف،جریمه درنظر گرفته است.این جریمه به شرح ذیل است:

 • جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
 • جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
 • جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.ونصب پارچه یا تابلو برسر درمحل کسب به عنوان متخلف صنفی وتعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
  فروش اجباری،عبارت است از فروش اجباری یک یا چند کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.

جریمه فروش اجباری کالا به شرح ذیل است:

 • برای فروش اجباری کالا،الزام فروشنده به پس گرفتن کالا وجریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
 • برای فروش اجباری خدمت،جبرات خسارت وارده به خریدار وجریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمات اجباری.

8-عدم درج قیمت

نصب نکردن برچسب قیمت برکالا.استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت درمحل کسب یاحرفه.یادرج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل روئیت نباشد.
قانونگذار برای عدم درج قیمت بر روی کالاها جریمه درنظر گرفته است.

 • جریمه عدم درج قیمت :عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.
 • عدم صدور صورتحساب:جریمه عدم صورت حساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.

چراکه خودداری از صدور صورت حسابی که با ویژگیهای مندرج در ماده 15این قانون منطبق باشد بدین نحو است.
توجه به این نکته حایز اهمیت است:

اگر اشخاص حقیقی یاحقوقی بافروش فوق العاده یا اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند.علاوه برجبران خسارت وارد شده به خریدار،به پرداخت جریمه نقدی معادل دریافتی یاقیمت روزکالا یاخدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

بسیاری از افراد با تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی آشنایی لازم و کافی را ندارنداز اینرو در بسیاری از موارد حتی در صورت برخورد با چنین تخلفاتی،اغماض می نمایند و همین اغناض باعث متجری شدن متخلفان تخلفات صنفی می گردد و حق بسیاری از افراد نیز در این تخلفات ضایع می گردد.اما لازم به ذکر است که قانونگذار اکثر تخلفات صنفی را که سبب متضرر شدن افراد می گردد،بررسی و پیش بینی نموده و برای آنها نیز مجازات لحاظ کرده است.چنانچه شما نیز تا بحال از چنین مواردی چشم پوشی کرده اید،این نوید را به شما میدهیم که قانونگذار حامی شماست و می توانید با طرح شکایت حق پایمال شده خود را اعاده نمایید.

گروه وکلای موسسه دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه موفق در قبول دعاوی تعزیرات ،با تمام دانش حقوقی و تجربه موفق خود آماده پاسخگویی به سوالات و قبول وکالت دعاوی شما می باشد. با ما تماس بگیرید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 7 امتیاز: 3.7)

پرسش و پاسخ

4 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام . .یه سوال من مغازه الکتریکی دارم ودر این مغازه دو نوع فیوزدارم یکی فیوزبه مارک زیمنس(۳۰۰۰۰۰تومان)ویک مارک دارم ال اس(۱۸۵۰۰۰تومان)حالامن به به مشتری پنج عددازون 185000تومانی دادم هرکدام سیصدهزارتومان ویک فاکتوربهش دادم بدون اسم خریدار،بدون ذکربرندمحصول والان ایشان (مشتری)رفته شکایت کرده به تغزیرات ومن محکوم شدم.ومن اعتراض زدم به تعزیرات استان وظاهرااستان تاییدکرده .آیابه تعزیرات کشور اعتراض کنم مانع اجرای حکم میشه.کلامن مسیرهای مانع اجرای حکم رومیخام

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 23, 2022 1:13 ب.ظ

   سلام در دیوان عدالت اداری اعتراض کنید تقاضای دستور موقت نیز باید بکنید و بستگی به نظر قاضی داره

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید.نزدیک به ۴سال پیش موبایل اپل از مغازه داری که آشنا هم هست خریداری کردم،1_فاکتور دارم بدون مهر2_جعبه هم داردموقع فروش متوجه شدم این گوشی انتقال مالکیتش برای یک شماره دیگر است که نمی‌دانیم شماره کامل چیست و برای کیست؟با فروشنده صحبت کردیم جوابی نداد گفت به من مربوط نیست،اتحادیه رفتم گفت مهر ندارد برید دادگاه من با چه عنوانی در دفاتر خدمات قضایی باید از این فروشنده شکایت کنم بابت نزدن انتقال مالکیت و نزدن مهر پای فاکتور و مسخره کردن من که هیچ کاری نمیتوانم بکنم؟؟؟شاهد دارم که گوشی از خودش خریدم چندین گوشی ازش خریدیم خانوادگی ولی ایشان حاضر نبود قبول کنه در اتحادیه که به من فروخته تا ده روزه یک نامه به ثبت بزنند بابت شماره کاملی که در سیستم انتقال مالکیت ثبت شده است.

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آرا قضایی

نظریات مشورتی

قاچاق کالا

قاچاق کالا وارز در ماده 1 قانون مزبور تعریف شده است.همچنین مصادیق قاچاق کالا و…

مقالات مرتبط