تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی

تعزیرات, انواع دعاوی تعزیرات حکومتی
تخلفات صنفی در تعزیرات حکومتی

شرح موضوع

تخلف صنفی چیست؟

قانون نظام صنفی مجموعه قواعد و مقرراتی است که وظایف، حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی را معین می سازد. تخلفات صنفی به تخلفات صورت گرفته از سوی فرد یا واحد صنفی گفته می شود که مصادیق آن در قانون نظام صنفی نام برده شده است. به تخلفات صنفی در اتحادیه های مربوطه رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی احراز گردد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود. طبق ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1392، خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 همین قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفی، به اتحادیه های ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. در این مقاله سعی نموده ایم نسبت به انواع تخلفات صنفی و جرائم آن بپردازیم.

انواع تخلفات صنفی

تخلفات صنفی و مجازات آن، طبق قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392 به شرح ذیل می باشد:

 • تخلف صنفی گران فروشی

گران فروشی عبارتست از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخهای تعیین شده، به وسیله مراجع قانونی ذیربط و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و  انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

جریمه گرانفروشی

 • جریمه گرانفروشی مرتبه اول: جبران خسارت وارده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ گرانفروشی.
 • جریمه گرانفروشی مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر مبلغ گرانفروشی.
 • جریمه گرانفروشی درمرتبه سوم: شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه نقدی و همینطور نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان تخلف صنفی به مدت۲هفته.
 • جریمه گرانفروشی درمرتبه چهارم: هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه نقدی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی، به مدت یک ماه.
 • جریمه گرانفروشی درمرتبه پنجم و مراتب بعدی: به10برابر مبلغ گرانفروشی جریمه نقدی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه و تعلیق پروانه کسب، به مدت  ۶ ماه و تعطیلی محل کسب محکوم می گردد.

البته طبق مصوبه سران سه قوه در مورخ 17/2/1401 مجازات مربوط به گرانفروشی تا ده برابر میزان گرانفروشی افزایش پیدا نمود.

 • تخلف صنفی کم فروشی

کم فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.

جریمه تخلف کم فروشی

 • جریمه تخلف کم فروشی مرتبه اول: جبران خسارت وارده به خریدار و جریمه معادل دو برابر مبلغ کم فروشی
 • جریمه تخلف کم فروشی مرتبه دوم: جریمه معادل چهار برابر مبلغ کم فروشی
 • جریمه تخلف کم فروشی در مرتبه سوم: جریمه معادل شش برابرمبلغ کم فروشی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان تخلف صنفی به مدت دوهفته.
 • جریمه تخلف کم فروشی در مرتبه چهارم: جریمه معادل هشت برابر مبلغ کم فروشی و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب، به عنوان متخلف صنفی، به مدت یک ماه.
 • جریمه تخلف کم فروشی در مرتبه پنجم: جریمه معادل برابر مبلغ کم فروشی و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب، به مدت دو ماه به عنوان متخلف صنفی و تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و تعطیلی محل کسب

در مصوبه سران سه قوه، مجازات کم فروشی نیز به میزان ده برابر مبلغ تخلف افزایش یافت.

 • تخلف صنفی تقلب

تخلف تقلب عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا خدماتی که از نظرکمیت یا کیفیت با مشخصات کالا یا خدمات ابرازی یا درخواستی منطبق نباشد.

جریمه تخلف تقلب

 • جریمه تقلب مرتبه اول: جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه معادل۲ برابر ما به التفاوت ارزش کالا یا خدمات ابرازی وکالای عرضه یا فروخته شده یا خدمات ارائه شده
 • جریمه تقلب مرتبه دوم: جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه معادل چهار برابر ما به التفاوت مذکور
 • جریمه تقلب مرتبه سوم: جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه معادل شش برابر مابه التفاوت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته
 • جریمه تقلب در مرتبه چهارم: جریمه معادل هشت برابر ما به التفاوت و نصب پارچه یا تابلو به مدت یک ماه برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی
 • جریمه تقلب در مرتبه پنجم و مراتب بعدی: جریمه معادل ده برابر مابه التفاوت و نصب پارچه یا تابلو به عنوان متخلف صنفی بر سر در محل کسب به مدت دو ماه و تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و تعطیلی محل کسب

خریدار می تواند استرداد کالای مورد تقلب را از فروشنده بخواهد. فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.
در صورتیکه در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

تخلف تقلب نیز از جمله تخلفاتی می باشد که جریمه آن طبق مصوبه سران قوا در مورخ 17/2/1401 به میزان ده برابر افزایش یافته است.

 • تخلف صنفی احتکار

تخلف احتکار عبارتست از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف نظارت بازرگانی یا سایر مراجع ذیربط.

جریمه احتکار

 • جریمه احتکار مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 70 درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
 • جریمه احتکار مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه ی نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو برسر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
 • جریمه احتکار مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه ی نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو برسر درمحل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
 • تخلف عرضه خارج از شبکه

تخلف عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمات برخلاف ضوابط شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذیربط.

جریمه عرضه خارج از شبکه

 • جریمه عرضه خارج از شبکه مرتبه اول: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل۲ برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
 • جریمه عرضه خارج از شبکه مرتبه دوم: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل۴ برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
 • جریمه عرضه خارج از شبکه مرتبه سوم: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
 • تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق

طبق ماده 62 قانون نظام صنفی، حمل و نقل و نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است.

تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق
تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق

جریمه تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق

 • جریمه تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
 • جریمه تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی وتعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
 • جریمه تخلف عرضه و فروش کالای قاچاق مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه.

چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق، مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

 • تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری وتوزیع

تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع عبارتست از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف 3 ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیارگرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها وخدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمت گذاری می گردند. تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

جریمه تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

 • جریمه تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع مرتبه اول: جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
 • جریمه تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
 • جریمه تخلف عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسر درمحل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
 • تخلف فروش اجباری

تخلف فروش اجباری، عبارت است از فروش اجباری یک یا چند کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.

جریمه فروش اجباری

 • جریمه فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
 • جریمه فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمات اجباری.
 • تخلف عدم درج قیمت

تخلف عدم درج قیمت عبارتست از نصب نکردن برچسب قیمت برکالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
جریمه تخلف عدم درج قیمت

جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار ریال است. که طبق مصوبه سران قوا مورخ 17/2/1401 به میزان یکصد میلیون ریال افزایش یافت.

 • تخلف عدم صدور فاکتور

طبق ماده 15 قانون نظام صنفی، هر فرد صنفی باید در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمت انجام شده را به مشتری تسلیم نماید. در صورت خودداری از صدور فاکتور، مرتکب تخلف عدم صدور فاکتور می گردد.

جریمه عدم صدور فاکتور رسمی

جریمه عدم صدور فاکتور در قانون نظام صنفی، در هر بار تخلف دویست هزار ریال است. طبق مصوبه سران قوا مورخ 17/2/1401 جریمه عدم صدور فاکتور به میزان یکصد میلیون ریال افزایش یافته است.

جریمه عدم صدور فاکتور رسمی
جریمه عدم صدور فاکتور رسمی
 • تخلف تداخل صنفی

تخلف تداخل صنفی عبارتست از اشتغال فرد یا واحد صنفی به شعل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده است یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. به تخلف تداخل صنفی، در ماده 28 قانون نظام صنفی اشاره گردیده است.

جریمه تداخل صنفی

جریمه تداخل صنفی تعطیلی محل کسب به مدت یک هفته تا شش ماه می باشد. هر واحد صنفی که واحد کسب وی به علت تخلف تداخل صنفی تعطیل می گردد، می تواند به کمیسیون نظارت شکایت نماید. کمیسیون نظارت باید ظرف دو هفته اعلام نظر نماید. چنانچه فرد صنفی به نظر کمیسیون نظارت در خصوص تداخل صنفی اعتراض داشته باشد می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه نماید.

بسیاری از افراد با تخلفات صنفی آشنایی لازم و کافی را ندارند از اینرو در بسیاری از موارد حتی در صورت برخورد با چنین تخلفاتی، اغماض می نمایند و همین اغماض باعث متجری شدن متخلفان تخلفات صنفی می گردد و حق بسیاری از افراد نیز در این تخلفات ضایع می گردد. اما لازم به ذکر است که قانونگذار اکثر تخلفات صنفی را که سبب متضرر شدن افراد می گردد، بررسی و پیش بینی نموده و برای آنها نیز مجازات لحاظ کرده است.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در  دعاوی تعزیرات، با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی تعزیرات حکومتی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

6 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • بشیر محمدشاهی
  آذر 10, 1402 10:41 ب.ظ

  سلام، بنده مشاور املاک دارم،بواسطه تنظیم قراردادی، یکی از طرفین مبلغی مازاد بر کمیسیون رو در قالب هدیه به واسطه زحمات مضاعف بنگاه، پرداخت کرده و رسیدی هم مبنی بر همین موضوع امضا کرده، حالا پس از گذشت چند ماه با بازرسی مامور، تماس با اون شخص گرفتن، واون سخص هم میگه از من زیادی کمیسون گرفتن، دادگاه بدوی تعزیرات هم بخاطر این موضوع تقریبا 10برابر مبلغ من رو جریمه به دولت و پرداخت مبلغ اون شخص کرده، لطف بفرمایین راهکار اعتراض رو؟
  اگر تجدیدنظر هم حکم بدوی رو تایید کنه بازم هم جای اعتراض داره؟
  اعاده دادرسی یا ماده 477 ادک؟

  پاسخ
  • وکیل متخصص
   دی 16, 1402 4:14 ب.ظ

   سلام و درود. دریافت هر مبلغی تحت هر عنوانی، خارج از تعرفه مصوب اتحادیه مشاورین املاک مشمول تخلف گرانفروشی صنفی است و اعتراض و تجدیدنظر عملاً فایده ای ندارد. بهتر است نسبت به رأی بدوی تعزیرات تمکین نمائید که مشمول 25 درصد تخفیف جریمه خواهید شد.
   چنانچه اصرار بر اعتراض دارید، تحت شرایطی امکان اعاده دادرسی از طریق اعلام تعارض آرای صادره با شرع بین اسلام مطابق ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری و اعتراض در شعب عالی تجدیدنظر حسب ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون تعزیرات حکومتی وجود دارد.

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید.نزدیک به ۴سال پیش موبایل اپل از مغازه داری که آشنا هم هست خریداری کردم،1_فاکتور دارم بدون مهر2_جعبه هم داردموقع فروش متوجه شدم این گوشی انتقال مالکیتش برای یک شماره دیگر است که نمی‌دانیم شماره کامل چیست و برای کیست؟با فروشنده صحبت کردیم جوابی نداد گفت به من مربوط نیست،اتحادیه رفتم گفت مهر ندارد برید دادگاه من با چه عنوانی در دفاتر خدمات قضایی باید از این فروشنده شکایت کنم بابت نزدن انتقال مالکیت و نزدن مهر پای فاکتور و مسخره کردن من که هیچ کاری نمیتوانم بکنم؟؟؟شاهد دارم که گوشی از خودش خریدم چندین گوشی ازش خریدیم خانوادگی ولی ایشان حاضر نبود قبول کنه در اتحادیه که به من فروخته تا ده روزه یک نامه به ثبت بزنند بابت شماره کاملی که در سیستم انتقال مالکیت ثبت شده است.

  پاسخ
 • سلام . .یه سوال من مغازه الکتریکی دارم ودر این مغازه دو نوع فیوزدارم یکی فیوزبه مارک زیمنس(۳۰۰۰۰۰تومان)ویک مارک دارم ال اس(۱۸۵۰۰۰تومان)حالامن به به مشتری پنج عددازون 185000تومانی دادم هرکدام سیصدهزارتومان ویک فاکتوربهش دادم بدون اسم خریدار،بدون ذکربرندمحصول والان ایشان (مشتری)رفته شکایت کرده به تغزیرات ومن محکوم شدم.ومن اعتراض زدم به تعزیرات استان وظاهرااستان تاییدکرده .آیابه تعزیرات کشور اعتراض کنم مانع اجرای حکم میشه.کلامن مسیرهای مانع اجرای حکم رومیخام

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 4, 1400 1:13 ب.ظ

   سلام در دیوان عدالت اداری اعتراض کنید تقاضای دستور موقت نیز باید بکنید و بستگی به نظر قاضی داره

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط