امهال مطالبات بانکی

امهال مطالبات بانکی

امهال مطالبات بانکی

امهال در عملیات های بانکی، مهلت دادن به بدهکار جهت بازپرداخت بدهی های معوقه می باشد.موضوع امهال مطالبات بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا