سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا

عبارت سفید مهر یا سفید امضا را به کرات شنیده ایم.امابسیاری ازافرادنمیدانندکه سهل انگاری درصدور چنین سفید مهرها و سفید امضاهایی تاچه اندازه میتواندمشکلات عدیده ای رابرای صادر کننده ایجادکند.

دراین مقاله سعی بر این است که شما دوستان را بامشکلات احتمالی پیش رودر صدوراین اسناد آشنانماییم. امید است که از این پس بامطالعه این مقاله با احتیاط بیشتری نسبت به صدور چنین اسنادی اقدام کنید.

گاهی سهل انگاری درصدورسفید مهریا سفید امضا میتواند مشکلاتی ایجادکند.البته هرچندافراد بتوانندثابت نمایندکه ازاعتمادآنها سوء استفاده شده، اما طی کردن مراحل تا اعاده حق،زمان طولانی را می طلبد.فلذا بهتر است قبل از گرفتار شدن در چنین مسائلی با عواقب آن آشنا باشید.

با ما همراه باشید تا با کسب اطلاعات کافی از هرگونه خسارت احتمالی جلوگیری کنید.

سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا به دلیل اهمیت موضوع درقانون مورد جرم انگاری قرار گرفته است.وهمچون سایر جرائم برای محقق شدن آن باید دارای3عنصر قانونی ،مادی، روانی باشد،که به بررسی هرکدام از آنها میپردازیم.

عنصرقانونی جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء درماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۷۵عنوان شده است :

«هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده ،سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

در این ماده قانونگذار جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا را مستقلامورد جرم انگاری قرار داده است. درحقیقت سفید مهر و سفید امضا عبارت است از ورقه سفیدی که شخصی آنرا امضا میکند. ویا اینکه مهرمیزندوبه فرد دیگری میدهدتا آنچه راکه از قبل برای آن توافق کرده اند در بالای آن بنویسد. واگر احیاناطرف مقابل برخلاف تعهد وتوافق ،عبارت دیگری بنویسد به معنای سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا است.

نکته ای که بایدبدان توجه شوداین است که سفید مهر و سفید امضا سندکامل وجامع نیست.،بلکه سندی تکمیل نشده است.کسی که مهر یا امضا را می زنددرحقیقت، مهر و امضارا برای توافق بین خودش وطرف مقابلش لحاظ کرده است. تا زمانی که مطلبی بالای امضا یا مهر نوشته نشود سند تکمیل نشده است. تا به اینجای بحث باید بدانید در این صورت است که جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا شکل می گیرد. اگر سندی تکمیل شده باشد و بر روی آن عملیاتی صورت بگیرد «الحاق،قلم بردن و…» ازمصادیق سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا نیست.در اینجا جرم جعل به وقوع می پیوندد که مجازات هر کدام از این موارد متفاوت است .

بیشتر بخوانید :  جرم توهین

 لازم است قبل از اینکه شکایتی مطرح گرددبدانیم که موضوع شکایت چیست،تا اقدامات لازم پیرامون همان موضوع صورت بگیرد.

عنصر مادی جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا

عنصرمادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر و امضا نوشتن مطلب تعهد آور برروی برگه ای است که امضایامهر شده است.

این نکته راهم نباید ازنظردورکردکه امضا و مهربایدقبل از درج مطالب دربرگه وجودداشته باشد وبعد مطلب تعهد آور نوشته شود.

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا

درتمام جرائم سوء نیت شرط تحقق است. در این جرم هم به همین شکل است . فردی که مرتکب این جرم میشود در انجام این جرم باید سوء نیت داشته باشد. سوءنیت به معنای قصد خسارت زدن به صاحب امضا و مهر است. البته این خسارت زدن می تواند خسارت مادی و یا معنوی باشد.خسارت معنوی به آن معناست که ممکن است فردی برای کسب اعتبار،شهرت و…عبارت یامطالب تعهدآور رادر سفید مهر یا سفید امضایی واردکند.

طریقه به دست آوردن سفید مهر یا سفید امضا

طبق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵عنوان شده است که سفید مهر یا سفید امضا میتواند از2 طریق دردست فرددیگری قرار بگیرد.

1)در صورتی که سفید مهر یا سفید امضا به فرد سپرده شود.

2)در صورتی که با هر طریقی به دست بیاورد .

مورد دوم دقیقا فرقی است که باخیانت درامانت پیدا میکندچراکه درخیانت درامانت حتما باید چنین اسنادی به فرد سپرده شود. در صورتی که اسناد به فرد سپرده نشده باشد عنوان خیانت در امانت صدق نمی کند. اما در موردسوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا اینگونه نیست. وبه هرطریقی که فرد سفید مهر و سفید امضا را به دست بیاوردومورد سوء استفاده قراردهد،این جرم محقق میشود.

بیشتر بخوانید :  مجازات و تکرار جرم صدور چک پرداخت نشدنی

چنانچه فردی سفید مهر یا سفید امضایی راسرقت کند. ازآن سوء استفاده کند، دوجرم سرقت و سوء استفاده از سفید امضا و مهر را مرتکب شده است .

لازم به ذکراست ورودخسارت به صاحب امضا یا مهر بایدمستقیما ناشی ازواردکردن مطلب به سفید امضا و سفید مهر باشد. اگربا ننوشتن مطلبی که تعهد شده دربالای سفید مهر و سفید امضا خسارتی به بار بیاید،جرم مزبور شکل نمیگیرد.

مجازات جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا

*طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا جرمی مستقل درنظرگرفته شده است. اگر چه به عقیده برخی از حقوقدانان در صور خیانت در امانت هم قرار میگیرد اما مجازات خاص خودرا دارد. به عبارت دیگرجرمی مستقل است ومجازات این جرم ۱تا ۳سال حبس است. اگر طبق قانون مجازات سال ۹۲ بخواهیم آن را در درجه ها قرار دهیم حبس تعزیری درجه ۵ است .

*این مجازات ،مجازات اصلی جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا است.

*باتوجه به درجه مجازات که حبس تعزیری درجه5 است،دادگاه میتوانددرصورتی که مجازات اصلی راکافی نداند برای مجازات تکمیلی اقدام کند.مجازات تکمیلی درجرائم درجه ۱تا ۶ کاربرد دارد که شامل این جرم هم میشود.

*درکنار مجازات اصلی و تکمیلی ، نوع دیگری از مجازات هم وجود دارد به نام مجازات تبعی.

 قانون گذار مرتکبان رابا توجه به درجه مجازاتها،به تبع جرم اصلی که انجام میدهندبرای مدت مقرردرقانون ازحقوق اجتماعی محروم مینماید.برای جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا باتوجه به درجه5بودن آن،2سال محرومیت ازحقوق اجتماعی لحاظ شده است.

شروع به جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا

شروع به جرم بدین معناست که فردی قصد ارتکاب جرمی راداشته باشد .اسباب و وسایل ارتکاب آن را هم فراهم کندامادراثنای عمل به دلیلی خارج ازاراده اوقصدش معلق بماندوجرم انجام نشود. درچنین مواقعی مجازات شروع به جرم در قانون در نظر گرفته شده است. قانونگذار در ماده ۱۲۲ق.م.ا مجازات شروع به جرائم را بیان کرده است.در مورد شروع به جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا مجازات تعزیری درجه ۶ لحاظ میشود.

بیشتر بخوانید :  جرم تبانی برای بردن مال غیر

این مجازات حبس از6 ماه تا2سال یاجزای نقدی بیش از 20تا۸۰ میلیون ریال ویاشلاق از ۳1تا ۷4 ضربه شلاق است.

تخفیف در جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا

تخفیف مجازات یکی از سیاست های فردی کردن مجازات است. هر فرد با توجه به شرایطی که دارد مورد محاکمه قرار می گیرد. چه بسادربعضی از موارد قانونگذارنرمش به خرج داده است. مواردی را پیش بینی کرده تا افرادی که به خاطرجرمی مجازات برای آنها لحاظ شده،بتوانند از تخفیفات استفاده کنند.

چنانچه فردی که جرمی را انجام داده است با ماموران نیروی انتظامی درکشف جرم همکاری کند. یا وجود اوضاع واحوال خاص موثردر ارتکاب جرم مثل انگیزه شرافتمندانه درارتکاب جرم و… تخفیف شامل حال فرد میشود.

تخفیف مجازات در جرائم تعزیری مثل سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا مجاز است. با توجه به نوع مجازات ها متفاوت است. باتوجه به اینکه مجازات سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا حبس است قانونگذارتقلیل حبس را از1تا3درجه مجازدانسته است.

راه های اثبات جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا

سه راه برای اثبات این جرم وجود دارد. ازجمله:

ـ اقرار که با یک مرتبه کفایت می کند.

ـ دوم شهادت شهود که فقط با شهادت ۲ مرد عادل امکان پذیر است .

ـ علم قاضی که سومین راه اثبات جرم  ازسوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا است.

در این مقاله تلاش شد تا شمارا با جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا آشنا نماییم.

لازم به هشتار هم بودکه تاحد امکان ازصدور چنین اسنادی بدون اطلاعات و شناخت کافی ازطرف مقابلتان پرهیزنمایید. اما اگر چنین عملی را انجام داده اید و متاسفانه از اعتمادتان سوء استفاده شده است جای نگرانی نیست. بدانیدکه قانون از شما حمایت میکند اما لازم است که راهکارقانونی درست راطی کنید تا بتوانیدحق خودرا اعاده کنید.

ازاین روتوصیه میشودضمن کسب اطلاعات کافی،حتما ازمتخصصان این رشته مدد بگیرید،تا بتوانیددرزمان کوتاهتر وبا اطمینان بالاتردر اعاده حقتان گام بردارید.

گروه وکلای دادپویان حامی بابیش از10سال سابقه کاری موفق وتجربه کافی ضمن پاسخگویی به سوالات شما،میتوانددرروند دعوی یاری دهندتان باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست