کمیته های مشاغل سخت و زیان آور در سازمان بیمه تامین اجتماعی چه نقشی را بر عهده دارند؟

کمیته های مشاغل سخت و زیان آور در سازمان بیمه تامین اجتماعی یکی از مراجع رسیدگی کننده به بررسی مشاغل سخت و زیان آور می باشد.

مشاغل سخت و زیان آور و اقسام آن

مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی است که در آنها عوامل فیزیکی،شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد میباشد.در اثر این مشاغل بر فرد بیمه شده تنش و استرس بالاتری نسبت به سایر مشاغل عادی از نظر روحی و جسمی وارد میشود.چنین مشاغلی که بر روح و جسم افراد اثرات سوئی دارد را با عنوان مشاغل سخت و زیان آور میشناسند. از این رو قانون گذار مزایای دیگری برای این افراد به تبع شغل آن ها در نظر گرفته است. برای مثال میزان ساعات کاری این افراد درطول هفته ۳۶ساعت است که ۸ساعت ازافراد شاغل مشاغل عادی کمتر است و….

البته مشاغل سخت و زیان آور هم خود بر دو قسم است :

الف)قسم اول مشاغلی است که،اگر چه سخت و زیان آورهستند،اما میتوان بابه کارگیری تمهیداتی زیان آوری آنها راحذف کرد.تمهیداتی چون حفظ ایمنی و تدابیر بهداشتی و …

ب)قسم دوم مشاغلی است که با به کارگیری تمهیداتی صفت سخت و زیان آوری آنها را تاحدی کاهش داد. اما نمی توان برخلاف قسم اول آن را حذف کرد .

تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط وسیاست گذاریهای شورای عالی حفاظت فنی ومقررات مربوط به آنهاست. بدین منظور کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تشکیل میگردد. هرکدام از این کمیته ها دارای ۵ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل می باشد.این اعضا برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند. و البته بعد از ۳ سال انتصاب مجدد آنان منع قانونی ندارد.

کمیته های مشاغل سخت و زیان آور

کمیته های مشاغل سخت و زیان آور

وظایف کمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور سازمان تامین اجتماعی

هرکدام ازکمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی وظایفی را در راستای مشاغل سخت و زیان آور بر عهده دارند.  قانونگذار وظایف آنان را درماده 9 آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور احصا کرده است وچنین مقرر داشته است:

بیشتر بخوانید :  انواع بیمه مسئولیت

۱)بررسی،تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آئین نامه که توسط بیمه شده،کارفرما ،وزارت خانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی وتشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده است. و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذی الربط از سوی کمیته بدوی.

۲) رسیدگی مواردی که با اتخاذ تدابیرلازم حالت سخت و زیان آوری شغل یا مشاغل از بین میرود. و در زمره مشاغل عادی در میاید.و اعلام آن به مراجع ذی الربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است.

۳)اجرای سیاست ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی.

و در مورد وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی نیز در بند ب ماده فوق الذکرچنین  عنوان کرده است که :

کمیته های استانی وظیفه رسیدگی،اظهار نظر وتصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی را دارا میباشند.البته کمیته هایی که توسط بیمه شده و یاکارفرما درخواست شده است. همچنین توسط رئیس کمیته تجدیدنظر ،نتایج تصمیمات این کمیته بایستی به متقاضی یا سازمان ذی الربط اعلام گردد.

کمیته های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور

1)کمیته های بدوی رسیدگی کننده به مشاغل سخت و زیان آور

اولین کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور کمیته بدوی است که مرکب از ۵ عضو است .اعضای این کمیته در بند الف ماده ۸ آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور بیان شده است .

“…. ۱)معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه

بیشتر بخوانید :  اجرای آرای هیات های تشخیص مطالبات سازمان بیمه تامین اجتماعی

۲)معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان و نماینده وی

۳)کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه ،دانشکده علوم پزشکی ذی الربط

۴)نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان

۵)نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان “

جلسات کمیته فوق در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل میگردد. رسمیت جلسات با ۴ عضو اصلی یا علی البدل میباشد ولی تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر میباشد.

کمیته های بدوی مرحله اول رسیدگی است. از این رو آراء صادره از آن ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد. دراین صورت چنانچه هر یک ازطرفین (کارگر و کارفرما) به رای اعتراض داشته باشند،میتوانند اعتراض نمایند. این افرادباید درخواست تجدیدنظرخودرا کتبا به سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تسلیم نمایندتا به درخواست تجدیدنظرآنان رسیدگی شود.

2)کمیته تجدیدنظر رسیدگی کننده به مشاغل سخت و زیان آور

پس ازاینکه مرحله بدوی رای خود راصادر میکند چنانچه هریک ازکارگر و کارفرما به رای معترض باشد درخواست تجدیدنظرمطرح میکنند. این امر بدین منظور است که پرونده باردیگر مورد بررسی قرار گیرد. پس از بررسی مجدد،رای قطعی از تاریخ ابلاغ در این باره صادر میگردد.

کمیته تجدیدنظر استان نیز مرکب از ۵ عضو است که در بند ب ماده  ۸ آئین نامه از اعضای آن نام برده است:

“…۱)رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته

۲)مدیر کل تامین اجتماعی استان

۳)معاونت بهداشتی دانشگاه ، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی الربط

۴)نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان

۵)نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان”

جلسات کمیته فوق در سازمان تعاون کار رفاه اجتماعی استان تشکیل می شود. رسمیت جلسات با حضور ۴ عضو اصلی و یا ۴ عضو علی البدل میباشد. تصمیمات بایستی با اکثریت آراء حاضرین گرفته شود تا معتبر و لازم الاجرا گردد.اما چنانچه اکثریتی وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر درصورت تساوی آراء موافق ومخالف در این صورت جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل میگردد.البته از آنجائی که تعداد همه اعضا فرد میباشد این مشکل مرتفع میگردد.

بیشتر بخوانید :  قرارداد بیمه

کمیته های استانی باید در آراء صادره خود نوع سختی و زیان آوری مشاغل را  مشخص نمایند.وبایستی  مشخص نمایند که آنها در دسته الف یا ب قرار میگیرند.

ذکر این نکته لازم است که اگرچه بیان شدکه آراء صادره ازکمیته تجدیدنظر استانی ازتاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراست. اما استثنایی وجود دارد. استثنای مزبور در بند2از قسمت الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است.

این مرجع صالح به رسیدگی شکلی به آراء شبه قضایی می باشد. همچنین مورد استثنایی دیگری که وجود دارد در آراء اصداری از مراجع شبه قضایی است .دراین موارد دیوان عدالت اداری مجاز به رسیدگی ماهوی میباشد. این مورد را هم قانونگذار در ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری بیان نموده است.

با وظایف و ساز وکار و آئین دادرسی کمیته های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان آور آشنا شدیم. اما مسلما نمیتوان چنین گفت که بامطالعه این مقاله میتوان به آنچه در این باره نیاز است دست یافت. چراکه همچنان ناگفته های فراوانی در این بین وجود دارد که درخلال پیگیری یک پرونده آشکار میشوند. ذکر این نکته لازم است که چنانچه شغلی جزء مشاغل سخت و زیان آورشناخته شود،حقوق ومزایای دریافتی،بالاتر ازمشاغل عادی است. از این رولازم است که درپیگیری چنین مواردی حتما مشاوره و اطلاعات کافی داشت تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

مطالب فوق بدین جهت ارائه گردید تاضمن یادآوری مهم بودن چنین امری،به برخی از سوالات احتمالی شماعزیزان پاسخ دهد.

چنانچه درگیر چنین دعاوی می باشید وکلای متخصص و متبحر دادپویان حامی در این زمینه پاسخ گوی شما میباشند.و به جای شما وبرای احقاق حق شما وارد عرصه شده و بادانش حقوقی خود،رسیدن به نتیجه مطلوب را مقدورمیسازند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست