حوادث ناشی از کار و نقش بیمه تامین اجتماعی در جبران این حوادث چیست؟

بیمه حوادث ناشی از کار از موارد صریح قانون تامین اجتماعی است.به طوریکه قانونگذار درماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار را تعریف کرده است.

نقش بیمه در جبران خسارت حوادث ناشی از کار

تعریف قانونگذار در قانون تامین اجتماعی ، به صراحت میتواند بین حوادث ناشی از کار ودیگر حوادث تمیز دهد.

اما سوالات بیشماری در این باب به ذهن خطور میکند.از جمله اینکه:

 • چه کسی مسئولیت چنین حوادثی را بایدبرعهده بگیرد ؟
 • حادثه دیده چگونه باید حق خود را اعاده نماید؟
 • نحوه رسیدگی به چه شکل باید باشد؟
 • بیمه چگونه هزینه ها را متقبل می شود؟

و…..

در این مقاله ضمن تعریف حوادث ناشی ازکار،هر آنچه در این باب لازم به بیان است را شرح میدهیم.

حوادث ناشی ازکار ،حوادثی است که درحین انجام وظیفه یابه سبب آن برای فرد بیمه شده درمحل کارگاه رخ میدهد. البته گاهی حوادث درمحل کارگاه رخ نمیدهد.،بلکه در مکانی خارج از کارگاه به وقوع میپیوندد. اما با وجود خارج از کارگاه بودن حوادث باز هم به سبب انجام وظیفه است. مانند مواردی که کارگربرای ماموریت به محلی خارج ازکارگاه اعزام میشود ودرحین ماموریت و به سبب آن درگیرحادثه میگردد.

 نکته قابل توجه دیگر اینکه چنانچه در اوقاتی که کارگر ازمنزل به محل کارعزیمت میکند ویا زمان برگشت او به خانه درگیر حادثه ای شود،حادثه مزبور جزحوادث ناشی ازکارمحسوب میشود. چراکه کارگر فاصله خانه تاکارگاه و یا گارگاه تا خانه را جهت انجام کار موظفی خود طی میکند. اما درصورتیکه شرط مزبور نباشد،یعنی کارگر برای مثال در زمان مرخصی و بدون اینکه درمحل کارگاه کاری داشته باشد،در فاصله خانه تا گارگاه درگیر حادثه ای شود،دیگر این مورد را نمیتوان حادثه ناشی از کارقلمدادکرد.

مورد دیگری که قانونگذارلحاظ کرده است،درمواقعی است که کارگران یک کارگاه دچار حوادثی میشوندکه نیاز به مساعدت سایرکارگران وجود دارد.دراین صورتچنانچه کارگرانی جهت مساعدت به این افراد اقدام نمایند،ودرزمان اقدامات خود،دچارحادثه ای شوند،این حادثه نیزجزء حوادث ناشی ازکارمیباشد.

مسئولیت کیفری حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار نیازمند بررسی های تخصصی بازرسان و کارشناسان رسمی دادگستری است. در نهایت با رای مرجع قضایی مقصر یا مقصرین حادثه تعیین می شوند.

قانونگذار درماده ۹۵ قانون کار بیان کرده است که مسئولیت رعایت ضوابط فنی و بهداشتی کار بر عهده کارفرماست. ودرصورتیکه رعایت احتیاط لازم  را نکند ودراین بین حادثه ای رخ دهد،کارفرمایا نماینده اودرصورت عدم رعایت مقررات موردنیاز مقصرشناخته میشوند. دراین مواقع کارفرمایانماینده قانونی او حسب مورد مسئولیت کیفری و مدنی را بایستی تحمل کنند.

کارفرما در چنین مواقعی علاوه بر دیه و جریمه هایی که باید پرداخت کند به پرداخت  خسارت به صندوق تامین اجتماعی هم محکوم میگردد. مشخص است که هزینه مزبور جهت برقراری مستمری و یا غرامت نقص عضو میباشد.

همچنین قانونگذار مسئولیت کیفری حبس یاجزای نقدی نیز،برای کارفرمای متخلف ازقانون کار ودرصورت عدم رعایت ضوابط قانونی لحاظ کرده است. چنانچه تخلفات انجام شده توسط کارفرما جنبه عمومی هم داشته باشد که از آن جهت هم قابل رسیدگی میباشد.

سوال. چنانچه حادثه ای درکارگاهی رخ دهد که ناشی از تقصیر کارفرما شناخته شود وکارفرما محکوم به پرداخت دیه گردد.آیا با پرداخت دیه کارگر از مسئولیت مبری میشود؟

پاسخ منفی است.کارفرما با پرداخت دیه کارگری که برای مثال فوت شده یا نقص عضو پیدا کرده ،از مسئولیت مبری نمیشود.دادگاه مکلف میباشد،علاوه بر مجازات های مندرج در قانون کارنسبت به این موارد طبق قانون رسیدگی را ادامه دهد.

نحوه درخواست جهت بررسی حوادث ناشی از کار

چنانچه حادثه ای رخ دهد وحادثه دیده ، حادثه مزبور را ناشی ازتقصیرکارفرما بداند،جهت احقاق حق خود میتواند اقدام کند. البته بسیاری از افراد به دلیل عدم اگاهی از این حق ،آنرا نادیده گرفته و از آن میگذرند. درحالیکه میتوانند از کارفرما و مقصرین شکایت مطرح نمایند.

۱)اولین گام جهت اقدام،مراجعه حادثه دیده ویا اولیای دم وی به مراجع قضایی وانتظامی جهت طرح شکوائیه یادادخواست میباشد.

۲)پس از تقدیم شکوائیه یا دادخواست ،بایستی  دادخواست یا شکواییه مذکور توسط مقام قضایی و انتظامی بررسی گردد.

۳)پس از بررسی،حادثه دیده بایدبه کلانتری به جهت تشکیل پرونده وگرفتن نظریه ازاداره کارو تامین اجتماعی وپزشکی قانونی مراجعه کند.

۴)در این مرحله حادثه دیده به واحد بازرسی اداره کار استان یا شهرستان مراجعه میکند. ونامه کلانتری راجهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهودبه منظور تهیه گزارش حادثه به بازرس کار ارائه میدهد .تا وی بررسی های لازم را انجام دهدبررسی کند.

۵)سپس نوبت به تحویل گزارش حادثه ازطرف اداره کل کار استان یا شهرستان به کلانتری میرسد.تا از آنجا به مرجع قضایی برای ابلاغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده و صدور رای ارجاع گردد.

۶)در نهایت اداره کار امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان گزارش حادثه را تحویل کلانتری میدهد. این امر بدین جهت است تا ابلاغ نظریه بازرس کار به اصحاب دعوا و صدور رای به مرجع قضایی صورت گیرد.

وظیفه کارفرما در صورت وقوع حوادث شغلی

وظایف کارفرما در این بین به دو دسته تقسیم می شود.

اولا نخست به استناد ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی که مقرر می دارد :

“کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و مراتب را ظرف ۳ روز اداری کتبا به اطلاع سازمان برساند… “

و وظیفه دیگری را که قانون برای کارفرما لحاظ کرده است در تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار چنین بیان شده است: “کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.”

لازم به ذکر است که گاهی هم حادثه ای درحین انجام وظیفه برای کارگررخ میدهد،که قابل انتساب به کارفرما نیست. همچون موردی که کارفرما تمام احتیاط های لازم را در وسایل کار ازنظر فنی و بهداشتی لحاظ کرده است.آموزش های لازم را هم به کارگر داده است .اما کارگر به دلیل عدم رعایت مقررات مزبور و بی احتیاطی خود دچار حادثه میگردد. در چنین مواقعی کارفرما در قبال حادثه مزبور مسئول نیست.

میزان مستمری از کار افتادگی

از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی به دو دسته از کارافتادگی کلی و جزئی تقسیم شده است. هرکدام از آن ها در بندهای ۱۳و ۱۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی تعریف شده اند.

بند ۱۳ ماده ۲ قانون مزبور درتعریف از کار افتادگی کلی بیان میکند:

“…… عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.”

و در بند ۱۴ همین قانون از کارافتادگی جزئی را تعریف کرده است :

“از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.”

لازم به ذکر است که همه بیمه شدگان تامین اجتماعی اعم ازاجباری یا اختیاری مشمول بیمه تامین اجتماعی ازکارافتادگی قرارمیگیرند. با این تفاوت که درمورد اشخاص دارای بیمه نامه های اختیاری، از کارافتادگی ناشی از کار منتفی است. درمورد این افراد همه از کارافتادگی ها غیر کاری می باشد.

چنانچه از کارافتادگی ناشی از کار منتفی باشد مستمری از کارافتادگی جزئی هم جایگاهی ندارد و پیش بینی نشده است.

در این مقاله سعی دربررسی از کارافتادگی کلی و جزئی وشرایط آن و میزان مستمری دریافتی بیمه شده و….میباشد .باماهمراه باشید.

از کار افتادگی کلی :

از کار افتادگی کلی بدین معناست که بیمه شده ،بیشتراز66 درصد، کاهش قدرت کار داشته باشد. البته لازم است برطبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج شناخته شود. این امربدین نحو نیست که پزشک معالجی این تشخیص را مطرح کند و بیمه شده مشمول از کارافتادگی قلمداد شود. بلکه برای شناخت فرد به عنوان از کارافتاده باید مراتبی طی شود.یکی از مواردی که بایستی طی شود،این است که از کارافتادگی بایستی در کمیسیون پزشکی تائید شود.

کمیسیون پزشکی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر به موضوع رسیدگی می کند. در صورتی که رای قطعی از کمیسیون صادر شود بیمه شده به عنوان از کار افتاده شناخته می شود. درچنین مواقعی فرد می تواند از مزایایی که قانون تامین اجتماعی برای این افراد  در نظرگرفته است ،استفاده  نماید.

البته ازکار افتادگی در دو دسته می تواند تقسیم بندی شود.

1)از کار افتادگی ناشی از کار

۲)از کار افتادگی ناشی از غیر کار

مدت پرداخت حق بیمه جهت منتفع شدن از بیمه مستمری از کارافتادگی کلی

آیالازم است،مدت به خصوصی ازپرداخت حق بیمه افراد به سازمان تامین اجتماعی بگذرد،تادرصورت ازکارافتادگی بتوان از مستمری آن استفاده کرد؟

پاسخ برخلاف تصور عموم مردم منفی است. قانونگذار در این مورد نرمش بسیاری به خرج داده است و استفاده ازاین حق را درگیر زمان نکرده است. در این باره ،ماده ۷۲ قانون تامین اجتماعی چنین مقرر داشته است:

 “بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته می شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.”

میزان مستمری از کار افتادگی کلی

ماده72قانون تامین اجتماعی میزان مستمری ماهانه ازکار افتادگی کلی رایک سی ام حقوق یامزد متوسط بیمه شده تعیین کرده است. سپس این مبلغ  در سنوات پرداخت حق بیمه ضرب می شود.

البته قانون گذار هوشمندانه مورد دیگری را هم پیش بینی کرده است .چراکه ممکن است به دلیل کم بودن سنوات حق بیمه،با این احتساب مبلغ مستمری پرداختی،کمتراز50درصد مزدیاحقوق متوسط بیمه شده گردد. به همین دلیل شرطی را در ماده قرار داده است.بااین شرط،استفاده از روش فوق بایستی مشروط براین باشد که مبلغ به دست آمده از50درصد مزدیاحقوق متوسط بیمه شده کمترنشود. البته ناگفته نماند که نباید از صد در صد هم پیشی بگیرد.

دراین تدبیرسنجیده، قانونگذارتفاوتی بین افرادبیمه شده ای که افرادی راتحت تکفل دارندبابیمه شدگانی که چنین شرایطی راندارد قائل نشده است.

بدین نحو که چنانچه بیمه شده ای که مشمول از کار افتادگی میشود، همسر،فرزند،پدر ومادرخود را تحت تکفل داشته باشد.درصورتیکه، جمع میزان مستمری استحقاقی چنین بیمه شده ای، کمتر از ۶۰ درصد شود.علاوه بر مبلغ استحقاقی ۱۰ درصد دیگر به عنوان کمک مشروط به جمع مستمری اضافه میشود. اما چنانچه از ۶۰ درصد تجاوز کند پرداخت ۱۰ درصد منتفی است.

نکته دیگری که در تبصره ۲ماده فوق الذکر به آن اشاره شده است درمورد مزد یاحقوق متوسط بیمه شده است. چنین مقرر شده است که جمع کل مزدیاحقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه پرداخت نموده است راظرف ۷۲۰ روز (۲ سال) قبل از واقع شدن حادثه ناشی از کاریا شروع بیماری ناشی از حرفه کارگر،که منجر به از کار افتادگی گردیده است را تقسیم بر روزهای کار ضرب در ۳۰ می نماییم تا متوسط مزد بیمه شده معلوم گردد.

۳۰× (روزهای کار ÷ حقوق ۲ سال )

البته لازم به ذکر است که دراین نوع محاسبه هم نباید مستمری کارگر از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. چراکه درغیر این صورت سازمان تامین اجتماعی ملزم به اصلاح این میزان مستمری که به شیوه فوق محاسبه گشته است،میشود.

شرایط افراد تحت تکفل از کارافتاده کلی تامین اجتماعی

ممکن است که بیمه شده که مشمول از کارافتادگی میگردد واستحقاق دریافت مستمری بازنشستگی راپیدا میکند،افرادی راتحت تکفل داشته باشد.افراد تحت تکفل میتوانند اعم از پدر و مادر ، فرزند ، همسر بیمه شده،باشند. قانونگذاربرای چنین فردی مزایایی بیشتر از بیمه شده ازکارافتاده ای که چنین افرادی را تحت تکفل ندارد لحاظ کرده است.

چنین فردی چنانچه میزان مستمری استحقاقی اوکمتراز60 درصدبرسد،10درصددیگر،هم سازمان تامین اجتماعی به عنوان کمک مشروط به جمع مستمری اضافه میکند.

اما اگرچه قانونگذاراین مزیت رابرای چنین بیمه شده ای لحاظ کرده است،اما برای افراد تحت تکفل هم شرایطی راقرارداده است. چنانچه افراد مزبور دارای آن ویژگی ها باشند تحت تکفل بیمه شده قرار میگیرند.

۱)چنانچه بیمه شده زن باشد،شوهرش با شرایطی تحت تکفل او محسوب می شود .از جمله اینکه :

*سن شوهر از ۶۰ سال متجاوز باشد.

*به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی تلقی شود و معاش او را همسرش تامین کند.

۲)فرزندان بیمه شده در صورتی تحت تکفل او قرار میگیرند که:

 *پسر تا سن ۲۲ سالگی مگر اینکه اشتغال به تحصیل داشته باشد یا از کار افتاده باشد.

* دختر تا سن ۱۸ سالگی و ادامه آن منوط به ازدواج نکردن اوست.

۳)پدر ومادرفرد بیمه شده در صورتی تحت تکفل وی قرارمیگیرندکه:

*سن پدر از ۶۰ و مادر از ۵۵ بیشتر باشد.

* به تائید کمیسیون های پزشکی از کارافتاده تلقی شوند و معاش آن ها با بیمه شده باشد.

تغییر وضعیت از کار افتادگی کلی کارگر

گاهی فردی که مشمول ازکارافتادگی کلی بوده است ومستمری از کارافتادگی دریافت میکند وضعیت وی تغییر میکند. درچنین مواردی بسته به نوع وضعیتی که فرد با آن روبه رو میشود مستمری ازکارافتادگی قطع،یاتبدیل ویاکاهش پیدا میکند.

درچه مواردی مستمری ازکارافتادگی قطع،تبدیل ویاکاهش می یابد؟

۱)درصورتی که فرد باردیگر، توانایی کارکردن را بیاید به محض شروع مجددکار مستمری از کارافتادگی وی قطع میگردد.

۲)گاهی میزان از کارافتادگی کاهش پیدا می کند و به ۳۳ درصد تا ۶۶ درصد می رسد. در این صورت مستمری از کارافتادگی کلی به مستمری از کارافتادگی جزئی تبدیل می گردد.

۳)چنانچه میزان ازکارافتادگی به ۱۰تا ۳۳درصدکاهش پیدا کند،در این صورت به بیمه شده غرامت مقطوع نقص عضو داده میشود.

*البته لازم به ذکر است که تشخیص میزان توانایی بیمه شده و کاهش ازکارافتادگی بایستی در کمیسیون پزشکی بررسی شود.این کمیسیون متشکل از دو مرجع بدوی و تجدید نظر است.

از کار افتادگی جزئی

مفهوم ازکار افتادگی جزئی کاهش قدرت کار فرد بیمه شده  میباشد. به صورتی که دیگر قادرنباشد با کارسابق خود و یا کار دیگری تمام درآمدسابق را همچنان نصیب خودکند. قانونگذار کاهش قدرت کار بیمه شده را از 33درصد تا ۶۶ درصد را مشمول ازکارافتادگی جزئی قلمداد کرده است.

تعاریف از کار افتادگی جزئی در بند ۱۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و بند ب ماده ۷۰ همین قانون هم آمده است.

شرایط از کار افتادگی جزئی

چنانچه بیمه شده واجد شرایطی باشد می توان او را از کار افتاده جزئی تلقی کرد. در غیر اینصورت امکان چنین امری وجود ندارد .

شرایط لازم برای مشمولان ازکار افتادگی چه مواردی میباشد؟

۱)لازم است که بر طبق نظر پزشک معالج از کارافتادگی غیر قابل علاج باشد .چراکه درصورتیکه امکان بازیابی توان با استراحت و معالجه فراهم باشد مشمول این بحث نیست. دراین مواقع بایستی در مباحث دیگر تامین اجتماعی و با قوانین دیگری رسیدگی شود.

۲)کاهش توان بیمه شده بایستی بین ۳۳ درصد تا ۶۶ درصد باشد. کمتر از این میزان را نمی توان از کار افتاده تلقی کرد. البته لازم به ذکر است که این موردبایدحتمادرکمیسیون پزشکی بررسی شود و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

۳)بیمه شده حتما در حوادث ناشی از کار دچار از کارافتادگی جزئی شده باشد. در غیر حوادث کاری نمیتوان بیمه شده را مشمول مقررات از کارافتادگی جزئی قرار داد.

میزان مستمری از کار افتادگی جزئی

قانون گذار در ماده ۷۳ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری از کارافتادگی جزئی را پیش بینی کرده است. چنین مقرر داشته است که :

“… میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کارافتادگی در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی که طبق ماده ۷۲ این قانون تعیین می گردد”

                       میزان مستمری از کارافتادگی جزئی = مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی × درصد ازکارافتادگی

در ماده ۷۲ میزان مستمری از کارافتادگی کلی محاسبه شده است که عبارت است از :

                  میزان مستمری از کار افتادگی کلی = سنوات پرداخت حق بیمه × یک سی ام مزد یا حقوق متوسط

ممکن است این سوال به ذهنتان متبادر شود. امری بدیهی است که به طور معمول هزینه های زندگی هرساله افزایش می یابد .بااین وجود اگربناباشدکه بیمه شده ای که مستمری ازکارافتادگی اخذمیکندباهمان میزان سابق امرارمعاش کند مسلمادر دخل وخرج بامشکل مواجه خواهدشد.آیاچنین فردی از حمایت های قانونی برخوردار است؟

 قانونگذار این مورد را پیش بینی کرده است و درماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی چنین آورده است :

“سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.”

تغییر از کارافتادگی جزئی کارگر و اثر آن در میزان مستمری

گاهی پس از مشخص شدن میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی تغییراتی دروضعیت بیمه شده از کارافتاده رخ میدهد.گاهی افاقه پیدا می کند. گاهی وضعیت او رو به وخامت می گذارد .از این رو قانونگذارتدبیری اندیشیده است تامیزان مستمری مشخص شده برای چنین فردی با وضعیت وی تغییر کند .

مستمری مزبور به موجب ماده ۷۳ قانون تامین اجتماعی ۵ سال از تاریخ برقراری آن قابلیت تجدیدنظر دارد . گاهی در نتیجه تجدیدنظر مشخص شود فاقد شرایط از کارافتادگی جزئی است. و یا اینکه افاقه پیدا کرده است و یا از ابتدا به اشتباه در این لیست قرار گرفته است.در چنین مواردی مستمری وی قطع می گردد.

1)درصورتیکه میزان ازکارافتادگی کاهش پیدا کند و به کمتراز33درصدبرسد،مستمری قطع و به بیمه شده به جهت مورد مذکورغرامت داده میشود.

2)چنانچه میزان ازکارافتادگی از ۳۳ درصد بالاتر برود ، میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی به ازکارافتادگی کلی تبدیل میگردد.گاهی نیز ممکن است میزان از کار افتادگی جزئی افزایش پیدا کند .

*چنانچه ازکارافتاده جزئی که مستمری دریافت میکند به دلیل حادثه ای غیر ازکارتوان خود رابه طورکلی از دست بدهد. به عبارت دیگر ازکارافتاده کلی شود. به دلیل اینکه حادثه، ناشی از کارنبوده است پس امکان تغییر مستمری ازکارافتادگی جزئی به کلی وجود ندارد .

غرامت دستمزد ایام بیماری کارگر

غرامت دستمزد به وجوهی گفته میشود،که درایام بارداری،بیماری، عدم توانایی کار به صورت موقت و…به کارگر داده میشود. به طورکلی در زمان هایی که کارگر به دلایل فوق ،مزد یا حقوق دریافت نمیکند، این مبلغ به او داده میشود.چراکه توانایی کار کردن را در این دورانها ندارد. ازاین روسازمان تامین اجتماعی تدبیری اندیشیده تادر این ایام به چنین کارگرانی غرامت به جای حقوق و مزد داده شود.

مشمولان دریافت غرامت دستمزد

مشمولان دریافت غرامت دستمزد ممکن است بر اثربیماری،حوادث ناشی از کار،بیماری حرفه ای یاغیرحرفه ای و… به فرد تعلق بگیرد.

 موارد فوق هرکدام به اختصار در قوانین تامین اجتماعی بیان شده اند که به اختصار آنها را بیان میکنیم :

۱)بیمه شده ای که در اثر حوادث ناشی از کاریا غیرکار یا بیماری حرفه ای مشمول غرامت دستمزد قرار میگیرد. (همچون زمان استفاده از مواد شیمیایی درآزمایشگاه ها و…).

۲)چنانچه بیمه شده به سبب بیماری و باگواهی پزشکی نیاز به استراحت مطلق و یا بستری شدن داشته باشد. البته بایستی در زمان بروز بیماری درحین انجام وظیفه بوده باشد. یا اینکه درمدت مرخصی استحقاقی قرار داشته باشد و این امر به تایید کارفرما هم باید برسد.

۳)کارگران ساختمانی در صورتی که در اثر حوادث ناشی از کارمصدوم شده باشند و موقتا قادر به کار نباشند. چنانچه نیاز به استراحت و بستری شدن داشت باشند حق دریافت غرامت دستمزد را دارند.چنانچه کارگران ساختمانی بر اثر هر بیماری غیر ازموردگفته شده نیاز به استراحت داشته باشند غرامت مزبوربه آنها تعلق نمیگیرد.

۴)غرامت دستمزد مختص بیمه شدگان اجباری سازمان است. چنانچه افرادی به صورت اختیاری حق بیمه  را به سازمان پرداخت کنند از این حق نمی توانند استفاده نمایند.(همچون بیمه قالیبافان و زنان خانه دار و … )

شرایط لازم جهت اخذ غرامت دستمزد

چنانچه فردی بخواهد غرامت دستمزد اخذ کند بایستی شرایطی را دارا باشد از جمله :

۱)فرد بیمه شده از کار افتاده کلی نباشد .(چراکه درقانون تامین اجتماعی برای بیمه شدگانی که مشمول ازکارافتادگی کلی میشوند ،قوانین مجزا پیش بینی شده است)

۲)بیمه شده دارای گواهی پزشکی باشد و مراجع پزشکی ذی الربط استراحت کارگر را تائید نمایند.

۳)حادثه یا بیماری مزبور توانایی انجام کار را از بیمه شده به طور موقت سلب نماید. به طوری که بیمه شده مجبور باشد تا زمان به دست آوردن توانایی جهت کار تحت معالجه قرار بگیرد.

۴)عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یاحقوق نیز از دیگر شرایط لازم جهت اخذ غرامت دستمزد می باشد.

۵)حادثه و بیماری بایستی درحین انجام وظیفه یا در زمان مرخصی استحقاقی کارگر اتفاق افتاده باشد. این امر باید به تاییدکارفرما نیز برسد.

مدارک لازم جهت دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

چنانچه فردی مشمول دریافت غرامت دستمزد بشود وشرایط اخذ این حق را نیزدارا باشد،با ارائه مدارکی میتواندازاین حق منتفع شود.

۱)دفترچه درمانی

۲)گواهی استراحت پزشکی فرد بیمه شده که با مهر و امضا پزشک معالج دارای اعتبار است.

۳)گواهی کارفرما مبنی بر اینکه کارگر در زمان حادثه درحین انجام کار بوده ویا از مرخصی استحقاقی منتفع میشده است. و اینکه تاییدکندکه بیماردرایام بیماری مشغول به کاری نبوده و از این جهت حقوق و مزدی دریافت نکرده است.

۴)تائیدیه مراجع پزشکی سازمان هم لازم است.

میزان غرامت دستمزد و نحوه محاسبه آن

بند ۳ ماده ۶۲ قانون تامین اجتماعی چنین مقرر داشته است :

“غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می گردد.”

دراین بند قانونگذارمقرر داشته که بیمه شده ای که افرادی راتحت تکفل دارد،ازنظر هزینه هم مصرف بالاتری راباید داشته باشد. از این رو میزان غرامت برای چنین افرادی در مقایسه با افرادی که کسی تحت تکفل آنها نیست بالاتر است.

دربند4ماده مزبورمیزان غرامت بیمه شده ای که همسر ویافرزند ویاپدر ومادرتحت تکفل اونیستند،رامعادل دوسوم آخرین مزدیاحقوق روزانه وی درنظرگرفته است.

نحوه محاسبه غرامت دستمزد

ماده 63 قانون تامین اجتماعی در این باره چنین مقرر داشته است:

“درمورد بیماری ها یا حوادث،آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مآخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کار ودرمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میکنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مآخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین 90 روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر نود، مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر تعلق میگیرد کمتر نباشد.درصورتی که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکورمدتی از غرامت مذکور استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور  قرار گرفته است  به منزله دستمزد ایام بیماری تلقی ودر محاسبه منظور خواهد شد.”

مدت استفاده از غرامت دستمزد

غرامت دستمزد برای دورانی پرداخت میشود که بیمه شده به تایید سازمان در دوران استراحت پزشکی به سر میبرد. اما در باب اینکه مبدا محاسبه غرامت از چه زمانی آغاز میشود،باید قائل به تفکیک شد. چراکه برخی از موارد از روز اول بیماری یاحادثه بایستی غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شده پرداخت گردد. اما در برخی موارد دیگر بعد از روز چهارم غرامت پرداخت می گردد.

در مواردی که غرامت از روز اول بایستی پرداخت گردد:

۱)در صورتی که بیمار به دلیل هرنوع حادثه یا بیماری حرفه ای باشد.

۲)چنانچه بیمه شده بخشی از مدت درمان و یا تمام آن را در بیمارستان سپری کند.

۳)در صورتی که استراحت پزشکی بیمه شده به دلیل عواقب بیماری قبلی وی باشد.

۴)همچنین اگرکارفرما براساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای ۳روز اول بیماری راپرداخت ننموده باشد.

در موارد فوق پرداخت غرامت از روز اول محاسبه می شود. و در غیر این موارد پرداخت غرامت دستمزد از روز چهارم محاسبه می گردد.

قانونگذار هم در بند ۲ ماده ۶۲ به نکته قابل توجهی  اشاره کرده است. مقرر داشته ،پرداخت غرامت دستمزد بیمه شده تازمانی که به تشخیص سازمان،فرد قادربه کار کردن نباشد،بایستی ادامه پیدا کند. اما نباید طبق مقررات تامین اجتماعی فرد ازکار افتاده تلقی شود چرا که ازکارافتادگی قوانین خاص خود را دارا میباشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 12 امتیاز: 3.8)

34 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام من برج۵سال ۹۷سرکاررگ آشیل تاندونم قطع شدوالان عصبای پام قطعه زمان حادثه بیمه نبودم وبخاطرهمین شکایت کردم تا الان طول کشید که بیمه من درست بشه الان که بیمم تاییدشده بامدارک بیمارستانم میتونم اقدام کنم بابت دیه پام ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
 • امیرحسین میرزایی
  آوریل 12, 2022 10:17 ق.ظ

  سلام و خسته نباشید و ممنون بابت سایت خوبتون
  بنده کارگر ساختمانی هستم و مدت ۶ سال بیمه تامین اجتماعی از نوع کارگران ساختمانی دارم و در حال حاضر هم حق بیمه پرداخت میکنم مرتب .
  الان حدود ۶ ماه هست که در محل کارگاه ساختمانی ( البته نه ساختمانی که نقشه پروانه داشته باشد ؛ و یا مجوزی برای بازسازی گرفته باشد ) که فقط تعمیرات داخلی داشت کارفرما انجام میداد حادثه ای برام اتفاق افتاد و از بالای نبردبان افتادم و بعد از مراجعه به بیمارستان دکتر متخصص ارتوپدی گفت که تنگی کانال نخاع پیدا کردید . یا اصلاحا رگ سیاتیک ام گرفته و هر دوتا پام درد میکنه بطوری که بیشتر از یک ربع نمیتونم سر پا بایستم و باید بشینم .
  دکتر گفت هتما باید عمل کنی و مهرهای ۵ و ۶ ستون فقراتت داخلشون تراشیده بشه .
  تا این مدت ۶ ماه بغیر از دکتر و دو بار بیمارستان جهت گرفتن عکس ستی اسکن و ام ار آی دیگه هیچ جا نرفتم .
  چون اوایل گفتم خوب میشه زیاد به دردش اهمیت ندادم تا اینکه رفته رفته درد شدیدتر شد و الان حدود ۲ ماهی میشه که کامل خوابیدم در رختخواب و فقط استراحت میکنم .
  من مجرد هستم و سن ام حدود ۳۸ سال است .

  ■ حالا سوالم این هست ::
  ۱ _ برای گرفتن هزینه عمل جراحی و دارو چطوری باید اقدام کنم ابتدا به ساکن ؟
  ۲ _ برای گرفتن غرامت دستمزد ایام استراحت چه قبل از عمل جراحی در بیمارستان ( یعنی فعلا تا زمانی که نوبت در بیمارستان و وقت عمل جراحی بگیرم ) و چه بعد از جراحی که بگفته دکتر متخصص خیلی زمان بر هست تا بهبودی کامل ممکنه ۶ ماه یا بیشتر زمان ببرد . چکار کنم ؟
  ۳ _ چون این عمل جراحی ( تنگی کانال نخاع و جابجایی مهرهای کمر ) خیلی عمل مهم و حیاتی هست . فقط میخوام پیش یک دکتر فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب که اونم در یک بیمارستان خصوصی در تهران کار میکند . عمل بشم هزینه اش خیلی زیاده .
  سادتر بخوام بگم ؛ اینکه نمیخوام برم بیمارستان های تامین اجتماعی و زیر دست دکترهای تازه کار عمل بشم .
  چون از خیلی ها پرسیدم احتمال اینکه دچار ضایعه نخاعی و یا خدای نکرده قطع نخاع و فلج کامل بشم وجود داره .
  سوالم این هست ؛ بیمه تامین اجتماعی از نوع کارگران ساختمانی ؛ تا چه میزان و در چه مراکزی هزینه ای عمل جراحی و دارو درمان متقبل میشود ؟

  ۴ _ بعد از عمل جراحی احتمال اینکه دیگه تا اخر عمر نتونم کار سنگین انجام بدم وجود داره چون کارگری ساختمان همشه با قدرت بدنی و سلامتی کمر ارتباط مستقیم داره . و یا اینکه حداقلش توان سابق نداشته باشم و دچار از کار افتادگی جزعی بشم وجود داره .
  حالا بهرصورت از کار افتادگی کلی یا جزعی ؛ انوقت چطوری باید اقدام کنم برای گرفتن حقوق از کارافتادگی ؟
  البته شما در مقاله بالا کامل توضیح دادید روش گرفتن و مراحلشو . منظور بنده این هست که چکار کنم و از چه روشهای اقدام کنم میتونم بیشترین مزایا رو از بیمه ام دریافت کنم . پیشنهاد شما چی هست ؟

  // در پایان اینم اضافه کنم که کارفرمام بعد از اون حادثه ادامه کار رو کامل متوقف و تعطیل کرد و تا الانم همینطور مانده . و ایشان آدم بسیار خوبی هست و هر کمکی که لازم باشد و من ازش بخوام برام انجام میده که حق و حقوقم از بیمه تامین اجتماعی بگیرم .
  منظورم اینه میتونم باهاش صحبت کنم که ادامه کار بازسازی ساختمان دوباره شروع کند و مثلا سه چهار روز بعدش همان اتفاقی که ۶ ماه قبل افتاد برای من مجددا صحنه سازی کنیم که هیچگونه مشکلی و خللی در اقدامات بعد از حادثه که باید انجام بدی .
  رو ما انجام بدیم . ( دلیل این موضوع هم جلوتر گفتم خدمت شریف شما ، اویل دردش من جدی نگرفتم و فکر کردم خودش خوب میشه چیز مهمی نیست . و اون موقعه اهم واقعا درد زیادی نداشت . اما بیماری سیاتیک یک بیماری پیش رونده اس و به مرور زمان بدتر بدتر میشه بگفته دکتر متخصص . اینکه من اونموقعه کاری برای بیمه و جراحی و غیره نکردم ) .

  بنده در شهر کرمانشاه و آقا هستم . متشکر از سایت بسیار کاربردی و خوبتون .
  لطفا هر زمان جواب این نامه رو دادید بوسیله ایمیل هم به بنده اطلاع رسانی کنید که بیتم بخونم جواب شما رو .
  امروز ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ است . ساعت ۱۰ صبح

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر دبنده نوزده ساله که در یک شرکت مشغول هستم ولی بدلیل سختی کار و خطرات و گرما و گرد خاک از محیط کار چندبن بار درخواست جابجایی دادم ولی م افقت نشد و متاسفانه چندین بار ددچار حادثه از ناحیه دست و پا شدم بازم هم توجه نشد و حوادثی که واسم اتفاق افتاده در شرکت گزارش حادثه ننوشتن اکنون چگونه میشوداقدام کرد با توجه به اینکه از ناحیه پا رباط ثلیبی پاره شده و دست راس تاندوم

  پاسخ
 • من یک ماه دیگه از قراردادم مونده
  منو اخراج کردن
  مگ چطور باید حقمو بگیرم

  پاسخ
 • سلام خسته نباشی بنده حدودا ده سال در یک شرکت مشغول بکارم و حتی در حین کار آسیب دیدم پارگی رباط صلیبی ومینیکس پای چپ که فقط استراحت پزشکی رو استفاده کردم وعمل رو به دلیل شرایط خودم انجام ندادم الان هم خیلی اذیت میکنه موقع تردد پله مخصوصا پایین آمدن که پام خالی میکنه الان بعد یک دهه سابقه واسیب دیدگی کارفرما بدلیل یک روز غیبت اونم بخاطر فوت پسرعموم عذر بنده راخواسته تا پایان قرار داد که۳۰ برج ۶ میباشد یعنی چند روز دیگه میگه بعلت تعدیل نیرو از اون طرف نیرو جدید استخدام کرده خواستم منو راهنمایی کنید چکار کنم میتونند اخراجم کنند خسارت میتونم بگیرم یانه ممنون از شما. برا مرخصی به مدیر کارخانه زنگ زدم جواب نداد پیام دادم شرایط گفتم بهش که من نمیام سر کار به این علت. این اتفاق حدودا آخر ماه قبل اتفاق افتاد بنده در ۱۰ سال سابقه کلا به عنوان سرپرست قسمتی که کار میکنم بیمه ام پرداخت میشد قراردادهای کلا به عنوان سرپرست رد میشد اما این قرارداد آخری رو دونمونه به من داد که دوماه اول بل همون حقوق ومزایا قبلا میگرفتم ولی ماه آخرش به عنوان کار گر ساده ومزایا کلا قطع شده بود مجبور به امضا کرد منو آیا میتونه اینکارو انجام بده یانه از راهنمایی‌ها ی شما سپاسگذارم چون سخته برام با زن وبچه تواین شرایط بیکار بشم ممنون از لطفتون. قرارداد کلا سه ماهه امضا میکردیم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اکتبر 15, 2022 11:33 ق.ظ

   با سلام. 1- در صورتیکه ادله کافی مبنی بر استخدام نیروی جایگزین داشته باشید تعدیل نیرو غیرموجه بوده و می توانید مطالبه بازگشت به کار کنید.2- در صورتیکه بتوانید تنظیم قراردادهای سابق را به عنوان سرپرست ثابت نمایید می توانید مابه التفاوت دو قرارداد اخر را نیز دریافت کنید.

   پاسخ
 • اگر کارگر بیمه باشد و قبل از کار.یعنی زمانیکه به محل کار می اید یا بعد از اتمام کار یعنی زمانیکه در راه بازگشت به خانه هستید .شامل بیمه و پرداخت حق بیمه به کارگر میشوید یا نه؟یعنی حادثه و تصادف برای ایشان به وجود بیاید.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اکتبر 15, 2022 11:36 ق.ظ

   با سلام. در صورتیکه به موجب قرارداد کار یا عرف کارگاه تامین وسیله ایاب و ذهاب برعهده کارفرما باشد مشمول پرداخت خسارات می شود.

   پاسخ
 • سلام و وقت بخیر
  کارگر ساختمانی در حین کار دچارحادثه شد و در آن زمان بنا بر تشخیص نادرست، و اینکه پزشک در آن زمان گفتند که با استراحت ممکن است مشکلشان برطرف شود، خانواده این کارگر مبلغ ناچیزی به عنوان غرامت دریافت کردند
  منتها این کارگر حدود یکسال و نیم استراحت مطلق دارد و الان با گذشت زمان و آزمایش ها و عکسبرداری و درد های مزمن این کارگر ، پزشک دیگر تشخیص به غیر قابل علاج بودن ضایعات این فرد داده است
  سوال این است که چون این فرددرآن زمان به دلیل ناآگاهی از وضعیت جسمانی اش، غرامت ناچیزی گرفت؛ آیا همچنان امکان طرح از کار افتادگی جزیی یا کلی برای این کارگر وجود دارد؟ ممنونم

  پاسخ
 • با سلام و احترام خدمت شما بنده کارگر شرکتی هستم و درحین کار به علت نبود پله و نردبان مجبور شدم از ارتفاع 1متری پریدم پایین و زانوم پیچیده و رباط صلیبی و مینیسک پام پاره شده و احتیاج به عمل دارم اول میخوام بدونم تنها راه شکایت است؟دوم اینکه برگه حادثه اییکه از طرف شرکت پر شده و تحویل بیمه مسئولیت مدنی شده خسارت و دیه و طول درمان را پرداخت میکنند؟ سوم لطف کنید روال اداری بهم بگین من کارگر ساده هستم و هزینه عمل 30 میلیون میشه و دستم خالیه

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 31, 2023 10:43 ق.ظ

   با سلام. بر اساس همان برگه حادثه بیمه موظف به پرداخت دیه شماست. به اداره بیمه مربوطه مراجعه نمایید.

   پاسخ
 • محمود پورآقایی
  نوامبر 1, 2022 10:22 ب.ظ

  سلام خسته نباشید من مامور توزیع هستم تو یه شرکت کار میکنم تو حین پخش داشتم بار میدادم که داخل مغازه افتادم و دستم از مچ کلا پاره شد طوری که کل تاندون و اعصب از بین رفت الان تو استراحت هستم ۹۱ روزم استعلاجی دارم میخواستم بدونم بز جز غرامت دستمزد غرامت مقطوع هم به من تعلق میگیره ممنون میشم پاسخ بدید

  پاسخ
 • اگر کارگری در محل کار بغیر ازمحلی که برایش بیمه رد شده است فعالیت کند و حین کار فوت نماید و در قرارداد با کارفرمای دوم بنویسد همه حوادث احتمالی با خودش هست آیا مستمری به خانواده ش تعلق میگیرد؟

  پاسخ
 • سلام من کارگر یک شرکت مواد غذایی بودم بر اثر انفجار دیگ بخار من آسیب دیدم و مهره کمرم شکست و بافت های نرم کمرم از بین رفته و من از کار افتادگی هم تایید شده میخواستم بدونم من بجز دیه شکستگی کمر واسیب هایی که بهم وارد شده میتونم نسبت به از کار افتادگی ادعای غرامت از شرکت بکنم،ممنون

  پاسخ
 • فردی هستم ۴۱ ساله کارگر ۲۳ آباد دستم زیر پرس رفته سه انگشت وسط دست کاملا قطع شده
  آیا کار افتادگی کامل به من تعلق میگیرد

  پاسخ
 • سلام پدر بنده در سال 78بنظرم دچاره حادثه گردید در. معدن که که کمیسیون پزشکی اندام 31 درصد براش زدن بدون در نظر گرفتن چشم که اسیب دیده بودش نه کار افتاده کردنش نه هیچ دیه ای بهمون دادن چون پدرم بیصواد بود خودش هم ناتوان فرزند هاش هم که ما باشیم بچه بودیم سر همین کسی نبود بیفته دونبال کارهاش الان پدذم تو کمرش پلاتین بجای مهره های کمر 20 متر ارتفاع سقوط کرده بودش اما هیچ دیه ای بهمون ندادن

  پاسخ
 • سلام و درود.
  اینجانب در پالایشگاه نفتی مشغول به کار هستم که یه قسمت مربوط به کار با تجهیزات و پمپ ها و کمپرسورها و کارهای عملیاتی است و قسمت دیگر اتاق کنترل واحد. و بنده در قسمت اتاق کنترل مشغول به کار هستم و در شرح وظایفی که واسه اداره کار تعریف شده محوطه کاری من فقط همان اتاق کنترل می باشد. ولی گاهی اوقات به دلیل مشغله زیاد در محوطه عملیاتی به انجا منتقل میشیم و مشغول به کار میشیم. حالا سوالم این است که اگر در محوطه عملیاتی اتفاقی برای من بیفتد با توجه به اینکه سمت من کارمند اتاق کنترل است و محوطه کاری من همان اتاق کنترل است آیا بیمه جوابگوی خسارت خواهد بود یا نه؟

  پاسخ
 • سلام من کیفی طلا بودم برای کارفرمام طلا جابه جا میکردم و سارق بهمون حمله کرد و ۴ تا گلوله خورد به پام و نقص عضو پیدا کردم چون بیمه نبودم میتونم از کار فرمام شکاییت کنم و اگر شکایت کنم چند درصد مقصر میشه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 31, 2023 10:33 ق.ظ

   با سلام. بله می توانید شکایت کنید و تمام خسارت خود را از ایشان مطالبه نمایید.

   پاسخ
 • باسلام. مدت۱۳ماه درشرکت موادغذایی مشغول به کارهستم برج۶درحین کاردچارپارکی شکم (فتق کشاله را چپ وراست) دردوناحیه شدم بعدازاستعلاجی پزشکی برگشت به کارومشغول شدم اماحالابدون دلیل باگذشت چندماه گفتن اخراجی. لطفاراهنمایی کنیدچکاربایدکنم ایادیه براپارگی شکم تعلق میگیره؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 21, 2023 4:17 ب.ظ

   شما می‌توانید با مستندات لازم در اداره کار خودتان شکایت را مطرح کنید اگر حادثه در حین کار بوده است دیه اگر حادثه است با گزارش کارشناسی دیه قابل مطالبه است.

   پاسخ
 • حدود ۲ سال پیش از ناحیه دست چپ و انگشتانم در کارخانه دچار حادثه شدید شدم که با شکایت و مراحل قانونی پس از ۲ سال به من رای قطعی دادن که با توجه جراحاتم از بخیه تا کبودی در پرونده اعمال شده ولی از بی حسی دستم و عملکرد نادرست تاندونها و کوچک شدن انگشت شستم که در کل ناتوان می باشد اشاره‌‌ای نشده خواستم ببینم من کجا باید مراجعه کنم تا معاینه مجدد کنن وضعیت فعلی دستم رو هم بررسی کنن در ضمن آیا راهی هست که برم دنبالش؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 12, 2023 3:43 ب.ظ

   اگه پروندتون مختومه شده و رضایت دادند امکان شکایت مجدد وجود ندارد ولی اگر در طول مراحل درمان قراردارین میتوانین به پزشک متخصص خودتان و دکتری که طول درمان برایتان زده مراجعه نمایید.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید