مطالبه خسارت از شهرداری

برای مطالبه خسارت از شهرداری افراد زیان دیده می توانند در محاکم قضایی کشور طرح دعوا نمایند که در ادامه به نحوه و شرایط مطالبه خسارت بیشتر توضیح خواهیم داد.

آیا شکایت از شهرداری برای مطالبه خسارت از شهرداری امکان پذیر است؟

بنا به ماده 331 قانون مدنی : هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید. بنابراین در صورتی که شهرداری باعث ورود خسارت به شخصی شود، باید خسارت وارده را جبران نماید.

به فرض مثال میزان عوارض توسط شورای شهر معین می گردد و شهرداری آن را محاسبه کرده و اخذ می­نماید، اما با این حال ممکن است در تعیین میزان عوارض اشتباهی رخ دهد.در چنین شرایطی افراد معترض به عوارض شهرداری می­توانند از شهرداری شکایت نمایند همچنین ممکن است شهرداری بدون اجازه مالک، ملکی را تصاحب نماید، در این صورت مالک می تواند از شهرداری به دلیل تصاحب ملک شخصی، شکایت استرداد ملک را مطرح نماید.

در صورتی که شهرداری خسارات حاصله از سوی خود را نپذیرد بلکه خود شخص را علت به وجود آمدن ضرر بداند، شخص می­توانند برای پیگیری اعتراض، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و با ارائه مدارک و مستندات خود  میتواند با شکایت در دیوان عدالت اداری، دعوای خود را با عنوان مطالبه خسارت از شهرداری  پیگیری نمایند.

تعیین میزان خسارات وارده از سوی شهرداری

براساس تبصره یک ماده10قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارات وارده چه قانونی چه غیر قانونی از ناحیه شهرداری پس از صدور رای در دیوان عدالت اداری بر وقوع تخلف، (تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری) با دادگاه عمومی است بدین معنی که محاکم عمومی حق ورود به اساس استحقاق ذی نفع به دریافت خسارت و یا احراز ورود خسارت به وی را ندارند بلکه صرفا پس از تصدیق دیوان عدالت اداری در ورود خسارت به شاکی بدون ورود به ماهیت امر خسارت تنها میزان آن را اعلام می نمایند. و چنانچه قبل از صدور رای در دیوان عدالت اداری، در دادگاه عمومی طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوا قابلیت استماع را ندارد.

رای به تصدیق خسارت منوط به اثبات ورود خسارت و احراز وقوع قصور یا تقصیر از ناحیه خوانده و مباشرت یا سببیت وی در ورود خسارت است.

تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات مذکور در بند1(واحدهای دولتی و مامورین آنها) و 2(آراء مراجع شبه قضایی) ماده10 ناظر بر خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می گردد و گرنه در صورت ورود خسارت به طرف قرارداد در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، جهت احراز چنین تخلفی باید مستقیما به دادگاه عمومی مراجعه نمود.

در خصوص تصدیق دیوان در ورود خسارت از ناحیته تصمیمات مراجع شبه قضایی، شخص ذی نفع ابتدائا می بایست طبق بند2 ماده10 به آراء تصمیمات قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری اعتراض وشکایت نماید و در فرض ابطال و یا نقض رای یا تصمیم مرجع طرف شکایت، تصدیق ورود خسارت توسط آن مراجع در دیوان عدالت اداری موضوعیت پیدا می کند.

  • لزوم احراز تقصیر شهرداری در بروز حادثه توسط دیوان عدالت اداری قبل از اقامه دعوای مطالبه خسارت

اقامه دعوای مطالبه خسارت ناشی از رعایت نکردن نکات فنی و ایمنی منجر به حادثه به طرفیت شهرداری منوط به اثبات تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای خسارت علیه شهرداری

دادگاه صالح جهت طرح دعوای خسارت علیه شهرداری مطابق قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه عمومی اقامتگاه خوانده یعنی حوزه ی قضایی محل وقوع شهرداری است که البته اگر خسارت تقویمی خواهان تا 20 میلیون تومان برآورد شود در اینصورت شورای حل اختلاف محل صالح به رسیدگی می باشد.

هزینه دادرسی دعوای فوق نیز با توجه به مبلغی که خواسته تقدیم می شود محاسبه می گردد که این درصد با توجه به اینکه دعوای مطالبه ی خسارت در کدامیک از مراجع، شورای حل اختلاف یا در دادگستری مطرح شود متفاوت است.

آیا خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات شهرداری قابل مطالبه است؟

در مقام بررسی موضوع شکایت از شهرداری در خصوص دریافت خسارت تاخیر تادیه مطالبات، استناد می شود به مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ مورخ ۹۷/۵/۳۰ تحت عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری تهران، که  پس از بحث و بررسی در جلسه هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد از بدهی شهرداری‌ها مغایر قانون تشخیص داده شده است، مقرره مذکور نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری بوده و باطل گردید. همچنین طی نظریه شماره نامه ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۰ مورخ ۹۹/۲/۲۱ شورای نگهبان مبنی بر حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتیب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تاخیر تادیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد. در نتیجه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات شهرسازی و شهرداری را باطل اعلام نمود.

شکایت از شهرداری بابت تصرف غیرقانون ملک توسط شهرداری

از جمله موارد ی که باعث ایجاد تعهدات مالی شهرداری می گردد، این است که شهرداری هنگام انجام اعمال تصدی مربوط به شهرداری و اجرای طرح های عمرانی خود، اقدام به تصرف عدوانی و یا غیر قانونی در اراضی و املاک اشخاص خصوصی نماید و باعث ورود زیان و خسارت به شهروندان گردد. در این جا شهروندان متضرر می توانند از شهرداری مطالبه اجرت المثل نمایند چرا که  شهرداری در این موارد ملزم و متعهد به پرداخت اجرت المثل به جهت ممانعت مالک از تصرف اراضی خود و تفویت منافع ملک می شود. چنانچه شهرداری به جبران خسارت وارده محکوم گردد، متعهد به پرداخت مبالغ از محل اعتبارات و بودجه خواهد بود.

نحوه وصول تعهدات مالی شهرداری

برای وصول تعهدات مالی شهرداری، ابتدائا به مفاد و مندرجات قرارداد توجه می شود. چنانچه شهرداری در اجرای تعهدات مالی خود، تاخیر داشته باشد موظف به جبران خسارات خواهد بود و طرف مقابل تعهد می تواند برابر قانون، به همراه مأمور اجرا یا دادورز زیر نظر مدیر اجرا، رأی دادگاه را اجرا نماید و با صدور اجراییه جهت اجرا و وصول تعهدات مالی شهرداری به شرح ذیل اقدام نماید:

  1. در صورتی که موضوع تعهد عین معین منقول باشد ، چنانچه تسلیم آن ممکن باشد، دادورز آن را تسلیم محکوم ‌له (محکوم له کسی است که حکم به سود او شده است) می نماید، در غیر اینصورت مطابق مثل یا قیمت عین معین موظف به پرداخت آن خواهد بود.
  2. در صورتی که موضوع تعهد عین معین غیرمنقول باشد، چون در واقع از موارد تصرف عدوانی محسوب می گردد، بنابراین دادورز حکم خلع ید شهرداری که صادر شده را اجرا می نماید.
  3. هرگاه موضوع تعهد مالی شهرداری و محکومیت قطعی وی، پرداخت وجه تحت هر عنوان اعم از قراردادی و یا خارج از قرارداد باشد، تحت شرایطی خاصی می توان آن را از مراجع دادگستری مطالبه نمود.
  4. در صورتی که موضوع تعهد شهرداری از جمله موارد تصدی گری و اعمال اداری مرتبط با شهرداری باشد و شهرداری از انجام آن خودداری نماید، مطالبه‌ی آن از دیوان عدالت اداری درخواست می گردد.

چگونه می توان از شهرداری در صورت تخلف از تعهدات مالی شکایت نمود؟

در صورت تاخیرشهرداری در اجرای تعهدات خود، مکلف است خسارات وارده را مطابق مقررات قانونی بپردازد و در صورتی که از اجرای رای محکومیت خود اجتناب نماید، متضررمی تواند به وسیله ی توقیف اموال و وجوهی که به شهرداری تعلق دارد، نسبت به وصول تعهدات مالی شهرداری اقدام نماید که برای این امر با توجه به قوانین خاص، شرایطی وجود دارد که پس از احراز آن شرایط، از طریق توقیف و تامین قابل وصول خواهد بود البته زمانی می توان نسبت به توقیف و تامین اموال و وجوه شهرداری اقدام نمود که منجر به صدور حکم قطعی از دادگاه شده باشد در غیر این صورت نمی توان توقیف نمود.همچنین تمکن مالی شهرداری در پرداخت تعهدات مالی از محل اعتبارات نیز ملاک است که اگر ثابت گردد که بودجه داشته است، می توان خسارات را هم مطالبه نمود.

مطالبه خسارت خودرو از شهرداری

در صورت ورود هر نوع خسارت به خودرو شهروندان در اثر سقوط درختان در معبر و شوارع ،چنانچه مالکیت شخص نسبت به وسیله نقلیه با توجه به استعلام گرفته شده و سقوط درخت بر روی خودور در مکان مناسب با توجه به نظر کارشناس محرز گردد، از آنجا که وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهرداری با شهرداری است ،شهرداری مسئول جبران خسارت وارده از باب تسبیب به شهروندانی است که دچار خسارت گردیده اند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و مشاوره در زمینه مطالبه خسارت از شهرداری می توانید در این راستا با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 5 امتیاز: 3.8)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست