استرداد دادخواست، صرف نظر کردن از دعوا

استرداد دادخواست |استرداد دعوای صرف نظر کردن کلی از دعوا

استرداد دادخواست به چه معنا می باشد ؟

استرداد دادخواست به معنی پس گرفتن دادخواست از سوی خواهان می باشد. استرداد دادخواست ممکن است به این دلیل صورت گیرد که یا خواهان از اقامه دعوا منصرف شده و یا اینکه با توجه به شواهد و قرائن موجود، امکان حکم گرفتن از دادگاه را منتفی ببیند. به همین دلیل، می کوشد تا با استرداد دادخواست، مجددا دعوا را در زمان و شرایط مناسب تری اقامه کند یا با مصالحه به حل و فصل اختلاف بپردازد و رسیدگی کند.

استرداد دعوا چیست ؟

بر اساس قوانین دادرسی، از حیث این که خواهان به اقامه یک دعوا علیه خوانده می پردازد، این حق را نیز خواهد داشت که دعوا را پس گرفته یا به اصطلاح حقوقی، بخواهد دعوای خود را مسترد کند.

تفاوت میان استرداد دادخواست و استرداد دعوی چیست؟

در استرداد دادخواست خواهان تا قبل از جلسه اول رسیدگی دادخواست خود را پس می گیرد یعنی دادگاه هنوز وارد رسیدگی نشده، اما در مورد استرداد دعوی دادگاه وارد رسیدگی به پرونده مطروحه شده است و خواهان میتواند با لحاظ شرایطی  دعوای خود را مسترد نماید.

استرداد دادخواست توسط خواهان

همانطور که در بالا گفته شد با توجه به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان میتواند تا اولین جلسه ی دادرسی، دادخواست خود را از شعبه دادگاه مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر میکند. خواهان دعوا میتواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی(یا اولین جلسه پس از ارائه دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث) آن را پس بگیرد. و نتیجه ی آن هم صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه است که اعتبار امر قضاوت شده را هم ندارد یعنی خواهان میتواند با وجود پس گرفتن دادخواست، دوباره در مورد همان دعوا دادخواست دهد.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این  است که استرداد دادخواست بعد از جلسه اول رسیدگی دادگاه امکان پذیر نمی باشد.

استرداد دعوا

استرداد دعوا

استرداد دعوا

با توجه به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند تا زمانی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را مسترد نماید.

ختم دادرسی به چه معناست؟

ختم دادرسی بدین معنی است که دیگر جلسه دادرسی تشکیل نمیشود، ولی قاضی ممکن است پس از اتمام دادرسی برای مثال دستور کارشناسی دهد و یا تصمیم دیگری در مورد پرونده بگیرد و پرونده در جریان باشد. بنابراین در مورد استرداد دعوا دو صورت متصور هست:

 • استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا

با توجه به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی در استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات طرفین دعوا، نیازی به رضایت خوانده نیست، چرا که ختم مذاکرات اصحاب دعوا مقطعی است که ادعا ها، ادله و استدلالات اصحاب دعوا، متناظرا مطرح و شنیده شده و یا فرصت و امکان طرح فراهم شده و دادگاه برای صدور رای قاطع، تشکیل جلسه ی رسیدگی به مفهوم اعم که اصحاب دعوا در آن دعوت شده باشند را دیگر لازم نمیدانند.

در این صورت خواهان میتواند بدون نیاز به کسب رضایت خوانده دعوای خود را مسترد کند که در این صورت دادگاه قرار رد دعوا را صادر میکند. که این قرار هم دارای اعتبار امر مختومه نیست و خواهان میتواند هر وقت که بخواهد مجددا در همان موضوع طرح دعوا کند.

 • استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا

با توجه به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در صورتی که خوانده راضی باشد میتوان دعوا را مسترد کرد که ضمانت اجرای آن صدور قرار رد رعوا است. که این قرار اعتبار امر مختومه را نداشته و مجدداً میتوان در مورد همان موضوع و علیه همان خوانده طرح دعوا کرد.

خاطر نشان میکنیم که پس از ختم مذاکرات طرفین اگر خواهان بخواهد دادخواست خود را مسترد کند و خوانده راضی نباشد خواهان میتواند به کلی از دعوای خود صرف نظر کند که نتیجه ی آن صدور قرار سقوط دعوا است.

قرار سقوط دعوا، اعتبار امر مختومه را دارد بدین معنی که پس از استرداد دعوا بدین شکل، خواهان به هیچ وجه نمیتواند دوباره علیه خوانده از بابت آن موضوع، طرح دعوا کند.

مراحل استرداد دعوا و دادخواست

طبق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:

 • خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند.
 • خواهان می‌ تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.

استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

با توجه به ماده مزبور، مقطع زمانی که دادخواست‌دهنده می‌تواند دادخواست خود را مسترد کند، تا نخستین جلسه دادرسی است.

استرداد دادخواست تجدید نظر

در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده، چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند.

استرداد دادخواست فرجامی

همچنین از ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان استرداد دادخواست فرجامی را استنباط کرد. مطابق مفاد این ماده، اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد کند یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد، بلا اثر می‌شود. با توضیح مطالب پیش گفته در خصوص استرداد دادخواست و استرداد دعوا، سوالات متداول کثیری مطرح گردیده که به چند نمونه از آن اشاره می شود.

استرداد دادخواست فرجامی

استرداد دادخواست فرجامی

خواهان دعوی خود را مسترد نموده به چه معناست؟

خواهان میتواند تا قبل ختم مذاکرات دعوای خود را پس بگیرد.

استرداد دعوا بعد از جلسه اول امکانپذیر است ؟

استرداد دعوا تا قبل ختم مذاکرات ممکن میباشد. برای مرحله بعد از ختم مذاکرات هم قابل انجام است مشروط بر اینکه خوانده رضایت داشته باشد.

در صورت استرداد دادخواست چه قراری صادر میشود؟

قرار ابطال دادخواست صادر میگردد.

مهلت استرداد دادخواست چه زمانی می باشد؟

مهلت استرداد دادخواست تا قبل از جلسه اول رسیدگی دادگاه میباشد.

استرداد دادخواست چیست ؟

به این معناست که خواهان تا قبل از جلسه اول رسیدگی میتواند دادخواست تقدیمی خود را پس بگیرد.

استرداد بخشی از خواسته ممکن است؟

اگر دعوا تجزیه پذیر باشد این امکان وجود دارد.

ختم مذاکرات اصحاب دعوا یعنی چه؟

ختم مذاکرات اصحاب دعوا مقطعی است که ادعا ها، ادله و استدلالات اصحاب دعوا، متناظرا مطرح و شنیده شده و یا فرصت و امکان طرح فراهم شده و دادگاه برای صدور رای قاطع، تشکیل جلسه ی رسیدگی به مفهوم اعم که اصحاب دعوا در آن دعوت شده باشند را دیگر لازم نمیدانند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫10 نظر

 • محمد مرادی

  سلام در جلسه اول رسیدگی از وجه التزام ،اجرات المثل ایام تصرف درخواستی را استرداد خواسته کردم آیا بعد از رای دادگاه تجدید نظر میتوانم باز برای مواردی که استردادخواسته دادم دادخواست جدیدی بدم و دوباره طرح دعوا کنم

  تیر ۱۵, ۱۴۰۲ در ۱۹:۴۴
  • دادپویان حامی

   سلام بله این امکان برای شما وجود دارد.

   تیر ۳۱, ۱۴۰۲ در ۱۷:۲۸
 • کمانی

  سلام شب بخیر و عرض ادب ببخشید بی موقع مزاحم میشم. پرونده ای داریم که جلسه اول برگزار شده و موضوع اول به کارشناسی ارجاع شده و یه موضوع دیگه هم در آینده به کارشناسی ارجاع خواهد شد خواستم ببینم الان می تونم با توجه به مقاله ای که در سایت داشتید به موجب بند ب ماده ۱۰۷ استرداد دعوا را بخوام به عبارت ساده آیا دادرسی ما تمام شده یا نه ؟

  مهر ۲۳, ۱۴۰۱ در ۱۱:۰۳
  • دادپویان حامی

   سلام دادرسی تمام نشده و امکان استرداد دعوا وجود دارد.

   مهر ۲۳, ۱۴۰۱ در ۱۱:۳۵
 • نوید

  در صورت مسترد کردن خواهان درجلسه اول بدوی و با صدورحکم دادگاه مبنی برمسترد و رد دعوی، خواهان مجدد با همین موضوع می‌تواند دوباره با همین موضوع اقامه دعوا کند؟

  شهریور ۲۷, ۱۴۰۱ در ۱۵:۱۱
  • دادپویان حامی

   سلام بله

   شهریور ۲۷, ۱۴۰۱ در ۱۵:۴۱
 • مجید

  با سلام، طبق صورت مجلس موجود در پرونده در جلسه بدوی سال ۹۳ واخواست سفته خواهان درخواست کرد اگر خوانده سوگند یاد کند از حق خود می‌گذرد و اعلام رضایت می‌کند و پس از ادای سوگند خوانده در دادگاه خواهان اعلام رضایت کرد و دادهواست خود را استرداد کرد، آیا بعد از استرداد امکان دادخواست مجدد برای خواهان وجود دارد؟

  تیر ۲۳, ۱۴۰۱ در ۱۹:۲۸
  • دادپویان حامی

   سلام اگر صرفا استرداد دعوا صورت گرفته باشد بله مجددا امکان طرح دعوا وجود دارد

   مرداد ۱۵, ۱۴۰۱ در ۰۹:۵۷
 • مولانا

  دروود.در جلسه بدوی توافق و صورتجلسه با امضا خواهان و خوانده رسید لیکن چون تواف نامه به ضرر منافع خواهان بود.خواهان پیش از صدور رای دادخواست را‌ استرداد نمود.حال پرسش مهم این است که ایا خوانده میتواند علیه خواهان از ان صورتجلسه توافق نامه استفاده کند؟با سپاس

  شهریور ۱۳, ۱۴۰۰ در ۰۷:۱۸
  • مدیریت

   هرگونه توافقی چه قبل و چه بعد از صدور حکم چه در دادگاه و چه در غیر دادگاه اگر متضمن شروط الزام آور باشد کاملا قابل اجرا و لازم الرعایا هست.
   و ارتباطی به استرداد دعوا ندارد.

   شهریور ۱۶, ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۳

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پنج + هفده =