الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در تمامی معاملات خودرو بنا به ماده 338 قانون مدنی به محض انعقاد عقد بیع، خریدار مالک مبیع(خودرو) و فروشنده مالکیت ثمن معامله را بدست می آورد و در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین هریک از آنها جهت احقاق حقوق خود می تواند اقامه دعوا نماید.یکی از  مهمترین دعاوی مطرح در این زمینه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو است.زمانی که معامله خودرو با قولنامه یا مبایعه نامه صورت گرفته و فروشنده از انتقال رسمی خودرو به نام خریدار خودداری می نماید دراین صورت خریدار جهت سوءاستفاده های احتمالی فروشنده، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را تنظیم می نماید.

در ادامه به نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت فروشنده یا فروشندگان،نحوه تنظیم دادخواست در صورتی که خودرو در توقیف باشد،هزینه رسیدگی و مرجع رسیدگی به دعوا می پردازیم.

موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

پس از معامله خودرو با قولنامه یا مبایعه نامه، خریدار ثمن معامله را به صورت کلی یا جزئی پرداخت کرده است و فروشنده نیز خودرو را تحویل داده است اما فروشنده قبل از انتقال قطعی سند بنا به دلایلی نظیر اینکه فوت شده یا از ایران خارج گشته یا مجهول المکان شده باشد یا بنا به هر دلیل دیگری در دسترس نباشد در این صورت چنانچه خریدار تقاضای انتقال رسمی سند را داشته باشد باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را ارائه دهد.

آیا جهت پذیرش دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تمام ثمن معامله می بایست به فروشنده پرداخت شده باشد؟

در خصوص دعوای مذکور قضات دادگاه ممکن است به دلیل عدم ارائه دلیل موجه جهت عدم پرداخت کامل ثمن یا عدم پرداخت بخشی از ثمن به فروشنده در راستای اجرای دادرسی عادلانه، در رای خود، الزام فروشنده به انتقال رسمی سند را منوط به پرداخت کامل ثمن یا پرداخت مابقی ثمن از سوی خریدار نماید.

نحوه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو در صورتی که فروشندگان خودرو متعدد باشند

در صورتی که مالک خودرو پس از معامله خودرو با قولنامه عادی خورو را متعاقبا به شخص یا اشخاص دیگری بفروشد در اینجا خریدار جهت انتقال قطعی سند خودرو به نام خود می بایست به طرفیت فروشندگان ماقبل و مالک اصلی خودرو طرح دعوا نماید اما ممکن است خریدار هنگام طرح دعوا قادر به شناسایی تمام فروشندگان  قبل از خود که الزاما باید طرف دعوا قرار گیرند، نباشد دراین صورت باید به طرفیت شخصی که نام او در دفاتر اسناد رسمی به عنوان مالک اصلی خودرو ثبت گردیده و فروشندگان معلوم المکان و فروشندگان مجهول المکان اقامه نماید با ارائه مدارک لازمه چون کپی مصدق مبایعه نامه،کپی مدارک هویتی، کپی مصدق گواهی عدم حضورفروشنده و وکالتنامه در صورتی که دادخواست از سوی وکیل باشد.

در صورت فوت مالک ثبتی خودرو ابتدائا گواهی انحصار وراثت را درخواست سپس به طرفیت ورثه دعوا را اقامه نماید.چنانچه انحصار وراثت نشده باشد باید ابتدائا انحصار وراثت صورت گیرد.

چنانچه وفق خواسته خریدار، رای به محکومیت فروشنده خودرو به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به خریدار صادر گردد رای صادره در صورتی قابلیت اجرا دارد که مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نام فروشنده ثبت شده باشد یا با استعلام از اداره راهور مالکیت او محرز گردد.

آیا در توقیف بودن مانع انتقال سند رسمی به نام خریدار است؟

برابر رویه دادگاهها و مطابق مقررات جاری کشور الزام به تنظیم سند برای خودرویی که توقیف شده است ممکن نیست مگر اینکه خودرو پس از فروش، متوقف و بازداشت شده باشد در این صورت خریدار می تواند با مراجعه به مرجع توقیف کننده به عنوان معترض ثالث بعد از رفع توقیف، اقدام به تنظیم رسمی نماید در صورتی که مبایعه نامه در توقیف باشد چنین معامله ای اثر قانونی ندارد و فروش مال توقیفی امکان پذیر نیست و فروشنده صرفا می تواند دادخواست استرداد ثمن نماید.

آیا انتقال رسمی خودروی که در رهن است امکانپذیر است؟

قبل از دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید خودرو از رهن آزاد گردد بدلیل اینکه ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی تا زمان فک رهن خودرو امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین تا تسویه کامل، مالک تنها برگ سبز (سند صادره از سمت پلیس راهور) را به عنوان سند مالکیت در اختیار دارد بنابراین مالک خودرو بلافاصله پس از فک رهن خودرو می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی، اقدام به ثبت و دریافت سند رسمی کند.

برای فک رهن خودرو چه شرایطی لازم است؟

 1. دریافت معرفی‌نامه از شرکت خودروسازی که ماشین در رهن آن است و ارائه نامه صادره به مرکز تعویض پلاک
 2. دریافت و ارائه گواهی مفاصا حساب از اجراییات در صورت عدم پرداخت جرایم معوقه
 3. مراجعه مالک یا وکیل قانونی به همراه خودرو در محل تعویض پلاک جهت انجام امور اداری فک رهن ماشین
 4. وجود سابقه اطلاعات مربوط به فک رهن ماشین در سامانه پلیس راهور مختص محصولات شرکت‌های سایپا و ایران خودرو
 5. تهیه برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای اتومبیل‌های دولتی یا شخصی

تکلیف انتقال سند درصورتی که فروشنده حاضر به انتقال نشود؟

یکی از مراجعی که ملزم به صدور و تنظیم سند برای مالکیت خودرو می باشد، اداره ی ثبت اسناد و املاک می باشد که این وظیفه را توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی که طرفین برای انجام آن حضور پیدا می کنند انجام می دهد. در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد و او اقدام نکند در این صورت، مامور دادگاه به نمایندگی در دفتر اسناد رسمی احضار می گردد و به جای فروشنده امضا می کند.

یکی دیگر از مراجعی که موظف به صدور سند مالکیت که در حکم سند مالکیت می باشد، اداره راهنمایی و رانندگی است،که با صدور سند برگ سبز خودرو، این کار را انجام می دهد

مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو ، از جمله دعاوی حقوقی قابل طرح در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قراردادی یا محل انجام تعهد است. دعوای مذکور یک دعوایی مالی است و حسب مورد در شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود.چنانچه مبلغ خواسته 20 میلیون تومان و کمتر باشد در شورای حل اختلاف و چنانچه مازاد بر بیست میلیون تومان باشد باید در دادگاه حقوقی محل اقامت فروشنده یا محل انعقاد قرارداد طرح شود.

اگر فروشنده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت ندشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است.

هزینه دادرسی برای رسیدگی به دعوا

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خوردو در مرحله ی بدوی با توجه به موضوع دعوا محاسبه می گردد دعوای مذکور یک دعوای مالی ست و هزینه دادرسی دعاوی مالی به میزان ۵/۳ درصد از قیمت خواسته یعنی اتومبیل است.

مدارک لازم جهت دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

 • مدرک هویتی خریدار
 • تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
 • پرداخت هزینه دادرسی
 • مبایعه نامه و استشهادیه شهود مبنی بر خرید خودرو با سند عادی
 • وکالتنامه وکیل دادگستری

افراد نسبت به اموالی که خریداری می کنند، با تصرف خود نسبت به آن، مالک شناخته می شوند و حق هرگونه تصرف و اختیاری را دارند. با اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو از سوی خریدار، شعبه رسیدگی کننده به دعوای مذکور در صورت تکمیل بودن پرونده، جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید در جلسه رسیدگی با رویت مدارک و مستندات چنانچه حقانیت خریدار اثبات گردد قاضی رسیدگی کننده به موضوع پرونده حکم الزام فروشنده خودرو به انتقال سند به خریدار را صادر می نماید.

اجرای رای الزام فروشنده به خودرو به انتقال قطعی خودرو به خریدار

در صورتی که رای مبنی بر الزام فروشنده به انتقال سند رسمی خودرو به خریدار، قطعی و صادر شده باشد خریدار می تواند تقاضای صدور اجرائیه را بنماید در این صورت پرونده اجرایی تشکیل می گردد و چنانچه خریدار در این خصوص هزینه ای پرداخت نموده باشد می تواند پس از تنظیم سند رسمی خودرو و باتقدیم دادخواست در مراجع قضایی حقوقی از فروشنده مطالبه نماید.

موسسه حقوقی دادپویان حامی با بیش از 10 سال سابقه در زمینه وکالت دعاوی و با تکیه بر دانش و تجربه وکلای متخصص و متبحر ،آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما در این زمینه می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 10 امتیاز: 3.9)

24 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • بنده ده سال پیش ماشینی رو فروختم به ۹۵۰۰ خریدار ۵۰۰ هزار تومان را برای تنظیم سند پرداخت نکرد واکنون بعد از ده سال تقاضای تنظیم سند کرده با توجه به اینکه ۵۰۰ هزار تومان کل سود بنده از ماشین بوده و ایشان ده سال انرا نپرداخته میتوانم تاخیر تادیه نموده و ضرر و زیان نمایم ؟

  پاسخ
  • سلام خیر
   میبایست همزمان دادخواست مطالبه الباقی ثمن رو مطرح میکردید .

   پاسخ
  • سلام من ماشینی خریداری کردم از خواهرم و وکالت دادن به من حدود ۴سال پیش مرداد ماه این ماشین را به نمایشگاه فروختم و هنوز تعویض پلاک نرفتن و من هم وکالت دادم و ماشین دیگری خریدم ولی ماشین جدید سند خورده و تعویض پلاک انجام شده حالا یک نفر از خواهر من بابت بدهی شکایت کرده و ماشین‌توقیف است تکلیف من چیه؟
   ایا امکان دارد ماشین من را از من در شکایتی بگیرند؟

   پاسخ
   • شخصی که ماشین خواهرتان را خریده میتواند دعوای اعتراض ثالث و رفع توقیف مطرح نماید

    پاسخ
    • با سلام، ماشینی خریداری کردیم برای خواهرم تعویض پلاک هم صورت گرفته و برگ سبز راهنمایی و رانندگی بنام خواهرم صادر شده، حالا می‌خوایم طرف بیاد دفتر خونه تا سند رسمی قضایی رو هم بزنیم که لج کرده میگه نمیام. الان به لحاظ حقوقی آیا خواهرم مالک خودرو هست؟ برای دریافت سند رسمی چه اقدامی باید انجام بدیم؟
     با تشکر از شما

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      ژوئن 17, 2022 9:49 ب.ظ

      سلام بله مالک ایشون هستند و برای سند باید دعوای الزامبهتنظیمسندرسمی مطرح نمایید

 • خدیجه مومنی
  اکتبر 28, 2021 1:06 ق.ظ

  سلام من یه خودرو پراید ۱۱۱ دو سال پیش خریدم و وکالت قطعی دارم اما بدلیل گم کردن برگ سبز خودرو نتوانستم تعویض پلاک کنم و فروشنده حاضر به دادن وکالت مجدد نیست .باید چه اقدامی بکنم و آیا خیلی هزینه دارد ،؟

  پاسخ
 • یک ماشین از کسی با قولنامه خریدم که الان برای تعویض پلاک نمیاد. کسی که پلاک به نامش هست وکالت فروش داده به نفر اول و اونم وکالت داده به نفر دوم و نفر دوم ماشین رو با قولنامه به من فروخته است میخوام دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو به دادگاه ارائه بدم اسم چه کسانی را در دادخواست بدم

  پاسخ
 • سلام میخواستم بپرسم من دیروز رفتم تعویض پلاک کنم ماشینمو که بهم گفتن خلافی داره من هم به فروشنده تماس گرفتم که خلافی شما ……هزارتومان هیت باید پرداخت کنید میگه من ندارم خودتون پرداخت کنید اگه پرداخت نکونید من دیگه وکالت هم نمیدم من هم تعویض پلاک نکردم الان باید چیکار کنم میشه راهنمایی کنید ممنون میشم آخه بخدا من هم ندارم ۶ماه هست بیکارم توی قول نامه درج شده که باید هم خلافی خودش پرداخت کنه الان هم میگه من ماشین توقیف میکنم خلافی مال خودش هست

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 10, 2022 1:28 ب.ظ

   سلام بهتر هست خودتون پرداخت کنید و تعویض پلاک کنید و بعد دعوای مطالبه وجه خلافی علیه ایشان مطرح کنید ویا الزامبهتنظیم_سند رسمی خودرو شکایت کنید

   پاسخ
   • سلام وقت بخیر بنده ی خودرو پراید سال 94 خریدم به 5800 مبلغ ۵ میلیون پرداخت کردم ۸۰۰ هزار الباقی هم چک دادم به فروشنده.فروشنده به تاریخ چک چک و بانک نبرده و سند هم به نام ما نزده صاحب اصلی ماشین هم فوت کرده و این چند سال هیچ ادعایی هم روی ماشین نبوده لطف میفرمایید راهنمایی کنید بنده باید چکاری انجام بدم؟و اینکه فروشنده الآن میتونه روی چک اقدام کنه و به نرخ روز مبلغش بگیره؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     آوریل 29, 2023 5:11 ب.ظ

     با سلام اول اینکه بله می تواند اقدام نموده به مبلغ روز چک را دریافت کند و درثانی شما باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده و وراث مالک اصلی مطرح کنید

     پاسخ
 • سلام من ماشینی رو قولنامه ای خریداری کردم که مالک اصلی سندکمپانی به اسمشه اونم فروخته به ینفر قولنامه ای .اونم فروخته به این اقا که من ماشین رو ازش قوالنامه ای خریداری کردم ولی صاحب پلاک وکمپانی برا هیچکدوم از این دونفر تعویض پلاک نکرده .الان برای تنظیم سند وتعویض پلاک میخام اقدام کنم میگن طرف رفته خارج ونیست .مالک اصلی که سندکمپانی به اسمشه اونم میگه من نمیام تعویض پلاک کنم چون نفر دوم تمام پول منو نداده و قولنامه فی مابینشونم به من داده نشده .الان برای التزام سند اقدام کردم …ولی تو شورا حل اختلاف گفتن شما برو ماشین رو بفروش یکی دیگه تا اون تو رو به التزام سند مجبور کنه چون طرف تو نیست .اون قولنامه اولیم نیست .میخام بدونم ماشین رو قولنامه ای بفروشم یکی دیگه کارم درست میشه؟؟؟

  پاسخ
 • سلام بنده ماشینی خریدم که از مالک اصلی نبوده و ماشین چند بار دست به دست شده و فروشنده اصلی نمیاد انتقال بده خواستم ببینم الان از مالک اصلی و طرف قرارداد خودم شکایت کنم یا از همه خریداران قبلی به اضافه مالک اصلی؟

  پاسخ
 • من یه ماشینی در سال 1400 گرفتم و قرار داد هم وجود دارد ولی فروشنده از دادن خود سند اجتناب کرده خلاصه کلی دادگاه رفتن منتظر رای دادگاه هستیم
  خواستم ببینم اگه دادگاه رای بده باید از کجا سند بگیرم هزینه دادرسی 21500 میلیون هم پرداخت کردم ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 29, 2023 5:11 ب.ظ

   با سلام در صورتی که بعد ازقطعیت رای شخص بازهم برای امضا سند حاضر نشد دادگاه نماینده خود را برای امضا به دفترخانه میفرستد.

   پاسخ
 • رسول صالحی
  مارس 11, 2023 2:09 ب.ظ

  سلام من ماشینم روبا یه پژو معاوضه کردم و وکالت ماشین جدید رو گرفتم ولی هنوز وکالت به طرف قراردادم ندادم چون سرم کلاه گذاشته ماشین مشکل داره و طرف قرار داد رفته الزام به سند زده وتایین خسارت کرده من باید چیکار کنم

  پاسخ
 • سلام چهار ماه پیش خودرویی خریداری کرده امامن معامله پرداخت شده و مبلغ ۱۰ میلیون مانده وحالا مشخص شده سند نداره من هم دادخواست تنظیم سند داده فروشنده میگه پولم به نرخ روز میگیرم یا ماشینمو باید پس بدهی آیا درست میگه اطفا راهنمایی کنید

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید