دعاوی پیمانکار علیه کارفرما

دعاوی پیمانکار علیه کارفرما زمانی به وقوع میپیوندد که ، فی ما بین طرفین قرارداد ( پیمانکار و کارفرما) درباره هر یک از علل تأثیرگذار درتغییرات و تحولات قراردادی تراضی نشود. و اختلاف وجود داشته باشد.از اینرو این اختلاف ملاک طرح دعوی از جانب پیمانکاران و یا مناقصه گران می شود.قراردادهای پیمانکاری اصولاً در هنگام انجام موضوع عملیات پروژه،به تجدیدنظر و اصلاح و اصدار متمم احتیاج پیدا میکنند.

اختلافات پیمانکاری در چه مراجعی مطرح میشوند؟

ممکن است درباره محدوده کارهای جدید،هزینه های آن،سایر شروط،شرایط بین اطراف قرارداد،توافق و تراضی صورت پذیرد .و الحاقیه و متمم تبادل شود.در این صورت عملاً مشکل خاصی به وقوع نمی پیوندد.در بسیاری موارد و در عمل،طرح ادعا از سوی پیمانکاران،نزد هیأت مدیره شرکت کارفرما مطرح می شود. و راه حل های گوناگون ارائه و بررسی می شوند.لیکن اگراین خواسته ها دراین سطح مذاکرات به نتیجه نرسد به ناچار مدعی به مراجع قضایی سوق پیدا خواهد نمود.

ادعاها،دعاوی،خواسته ها،درخواستها،شکایات،اعتراضات(claims)در قراردادهای پیمانی به اشکال و سیاق مختلف است. که از منظر حقوقی،مهندسی،بازرگانی،حسابداری و سایر امور دخیل در آن دارای پیچیدگی ها و مسائل تخصصصی بسیار گوناگونی است. لذا کسب مشاوره های لازم و در زمان مقتضی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بر اساس تجربیات وکلای دعاوی پیمانکاری غالبا پیمانکار علیه کارفرما در دادگاه اقامه دعوا می کنند.

دعاوی کارفرما علیه پیمانکار
دعاوی کارفرما علیه پیمانکار

پیمانکاران علیه کارفرمایان چه دعاوی را میتوانند مطرح نمایند؟

دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالبات
دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالبات می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

 • مطالبات ناشی از صورت وضعیت موقت.
 • مطالبات ناشی از صورت وضعیت قطعی یا دائم
 • مطالبات ناشی از وضعیت تعدیل.
 • مطالبات ناشی از صورت کارهای اضافی انجام شده
 • مطالبات ناشی از تغییر مقادیر و سفارشات.
 • مطالبات ناشی از هزینه های دوران توقف کار
 • مطالبات ناشی از هزینه های بالاسری.
 • مطالبات ناشی از حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 • مطالبات ناشی از سود پیمانکار.
 • مطالبات ناشی از تمدید ضمانت نامه های بانکی
 • مطالبات ناشی از کرایه حمل بار، خاکبرداری و سنگ و…

دعوای اعلام بطلان فسخ پیمان

کارفرما ممکن است پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد.در اینصورت نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ میداند به پیمانکار ابلاغ میکند. و قبل از آن فاقد آثار حقوقی است.طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان:

“پیمانکار مکلف است که در مدت10روز از تاریخ ابلاغ کارفرما چنانچه دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. و چنانچه دلایل موجه و مقرون به حقیقت باشد قطعاً کارفرما را از فسخ پیمان منصرف خواهد کرد .”

حال اگر کارفرما دلایل پیمانکار را مردود بداند طبق بند الف ماده 74فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ میکند. و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می نماید.پیمانکار میتواند چنانچه اقدام کارفرما را برای فسخ پیمان ناصواب میداند ،به مراجع حل اختلاف (داور یا دادگاه) مراجعه کند.دعوای اعلام بطلان فسخ قرارداد درصورتی است که فسخ از لحاظ مقررات قانونی و شکلی و ماهوی حسب مواد 46و47به درستی انجام نشده باشد.

دعوای الزام کارفرما به ابلاغ خاتمه پیمان حسب ماده 48 شرایط عمومی پیمان

در مواردی پیمانکار می تواند به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان به خاتمه پیمان مبادرت ورزد.در این صورت ناگزیر است از کارفرما تقاضای اعلام خاتمه پیمان نماید.خاتمه پیمان باید توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ شود.ممکن است کارفرما علیرغم تحقق شرایط خاتمه پیمان از ابلاغ آن امتناع نماید.

در این صورت پیمانکار می تواند از دادگاه تقاضای الزام کارفرما را به ابلاغ خاتمه پیمان نماید.

دعوای الزام کارفرما به آزادسازی ضمانت نامه بانکی یا هر نوع تضمین

ماده های ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان اختیاراتی را به کارفرما داده است.از جمله ضبط و برداشت ضمانت نامه ها در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی پیمانکار.

وجه التزام مربوط به انجام تعهدات پیمان به صورت ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی یا اسناد تجاری میباشد.که از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است.

پیمانکار حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیرمی تواند آنها را مسترد نماید:
الف) پس از تهیه آخرین صورت وضعیت موقت
ب) پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج) پس از تهیه صورت حساب نهایی
چنانچه پیمانکار بدهکار نباشد کارفرما باید تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کند. اما ممکن است کارفرما ادعا نماید که پیمانکار،بدهکاراست.پیمانکار مکلف است، از تاریخ امضای صورت مجلس نهایی یا اعلام کارفرما طلب کارفرما را بپردازد.درغیر اینصورت کارفرما میتواند بدون تشریفات قضایی طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهای پیمانکار وصول نماید.

چنانچه پیمانکار نسبت به ضبط ضمانت نامه خویش اعتراض داشته باشد میتواند از طریق مراجع ذیصلاح (داور یا دادگاه)اعتراض نماید. و ازطریق تقاضای تعیین کارشناسی و ارائه مدارک و دلایل کافی به آن مرجع ادعای خویش را اثبات نماید. و در این صورت ضمانت نامه یا تضمین های پیمانکار آزاد می گردد.

دعوای الزام کارفرما به استرداد وجوه سپرده حسن انجام کار

این دعوا درصورتی تحقق پیدا میکند که کارفرما علیرغم تحویل موقت و قطعی پیمان از استرداد و اعاده وجوه سپرده حسن انجام کار استنکاف می ورزد.

دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین آلات،ادوات و مصالح پای کار

یکی از اقدامات کارفرما پس از فسخ پیمان دراختیار گرفتن ماشین آلات،ابزار و وسایل متعلقه به پیمانکار به مدت محدود است.ممکن است که مدت مذکور در قانون سپری شود و کارفرما نسبت به استرداد ماشین آلات اقدام ننماید .و یا بی اعتباری فسخ قرارداد اثبات شود .در این صورت پیمانکار می تواند دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین آلات و مصالح پای کار را مطرح نماید.

دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان

با تحویل موقت و تحویل قطعی، تعهد اصلی پیمانکار طبق شرایط عمومی پیمان ساقط می شود.وکارفرما موظف است با پیمانکار تسویه حساب نماید.درصورتی که کارفرما از تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان خودداری نماید، تحویل قطعی فرض میشود.و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود.چنانچه کارفرما از تحویل موقت و قطعی امتناع نماید می توان دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت و قطعی را مطرح نمود.

دعوای اعلام بطلان پیمان

هر قراردادی که شرایط صحت معامله را نداشته باشد یا مغایر و مخالف هریک از قوانین کشور باشد باطل است.اسباب بطلان پیمان دو مورد به شرح ذیل می باشد:
1-پیمانکار مشمول قانون منع مداخله گردد.
2-خاتمه پیمان به عنوان خیار شرط تلقی شود.
در صورت احراز هر یک از موارد فوق می توان دعوای اعلام بطلان پیمان را طرح نمود.

با برخی از دعاوی که پیمانکاران علیه کارفرمایان اقامه می نمایند ،آشنا شدید.اما باز هم دعاوی دیگری وجود دارند که پیمانکاران میتوانند بر علیه کارفرمایان مطرح نمایند که البته برای جلوگیری از اطاله کلام از توضیح آنها خودداری مینماییم و به ذکر عناوین این دعاوی بسنده می کنیم.این موارد عبارتند از :

 • دعوای الزام کارفرما به پرداخت مالیات تکلیفی و ارزش افزوده و حق بیمه و جرائم ناشی از آن
 • دعوای الزام کارفرما به پرداخت ما به التفاوت مطالبات ناشی از افزایش ارز و حامل های انرژی
 • دعوای الزام کارفرما به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات از سوی کارفرما
 • دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات از سوی کارفرما
 • دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات از سوی کارفرما
 • دعوای الزام کارفرما به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه ناشی از مطالبات پیمانکار از تاریخ مطالبه تا وصول آن در زمان اجرای حکم
 • دعوای الزام کارفرما به انجام تعهدات
 • دعوای الزام کارفرما به تسویه حساب
 • دعوای اعتراض به ضبط و تملک ماشین آلات
 • دعوای الزام کارفرما به تحویل موضوع پروژه
 • دعاوی ناشی از واگذاری ییمان به غیر

تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط و وصول ضمانتنامه بانکی

کارفرما می تواند با فسخ پیمان ، ضمانت نامه های بانکی را ضبط و وصول نماید.در قانون آیین دادرسی مدنی مبحثی تحت عنوان دستور موقت وجود دارد.در دستورموقت دادگاه ممکن است قراری مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری صادر نماید.در آن صورت اقدامات یکی از اصحاب دعوا که باعث خسارتهای غیرقابل جبران به طرف مقابل میشود متوقف میگردد.پیمانکار میتواند هنگام فسخ قرارداد از سوی کارفرما برای جلوگیری از ورود خسارت در اثر ضبط ضمانتنامه بانکی تقاضای صدور دستور موقت نماید.

همراهی و کسب مشاوره از حقوقدانان،مشاوران و وکلای مجرب و متخصص در زمینه امور قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای مهندسی و عمرانی و ایراد هر گونه ادعا و اعتراض از سوی وکیل پیمانکاری و دفاع و پاسخگویی نسبت به ادعاهای احتمالی کارفرما در زمان مناسب،در پیشبرد اهداف اقتصادی و حتی آینده فعالیت شرکت ها، نقش به سزایی ایفاء خواهد نمود. موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی حقوقدانان و وکلای مجرب و متخصص در قراردادهای پیمانکاری و مهندسی و کارشناسی در حوزه های تخصصی مربوط به مهندسی آماده ارائه خدمات حقوقی به فعالان عمرانی و پیمانکاری می باشد. ارائه مشاوره های لازم، به پیمانکاران و کارفرمایان و دست اندرکاران فعالیت های عمرانی و پیمانکاری سبب میشود تا افراد مذبور،اطلاعات جامع را دریافت نمایند و در اسناد مناقصه و قراردادها و سایر اسناد و مکاتبات،روش ها و اصول کاهش وقایع مشکل ساز در طول اجرای پروژه را پیش بینی و به کمترین ریسک ممکن دسترسی یابند.
جهت مشاوره تخصصی هم اکنون تماس بگیرید.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 5)

42 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • باسلام و عرض ادب. بنده پیمانکار یک شرکت هستم، تاخیر در تحویل موقت صورت گرفته هزینه حفظ و نگهداری از کار با من است یا باکارفرماست؟

  پاسخ
 • سمانه بیگدلی
  دسامبر 14, 2020 5:19 ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر.در اسناد و مدارک پیمان ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راههای انحرافی، نشده است آیا در صورت پرداخت این هزینه ها می توانم به کارفرما رجوع کنم؟

  پاسخ
 • سلام خدمت شما و همکارانتون
  بنده از کارفرمای خود به دلیل اینکه از پرداخت پیش پرداختهایش تاخیر کرده است شکایت دارم.پرداخت آن به چه صورت است ممنون میشم پاسخ دهید.

  پاسخ
  • در صورت هرگونه تاخیر کارفرما در پرداخت پیش پرداخت ها و یا پرداخت های موقت به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی، کارفرما معادل 14%(سالانه)در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده است، متناسب با مدت تاخیر به پیمانکار پرداخت می نماید.

   پاسخ
 • ممنون از پاسخگویی و همراهی شما
  میشه لطفا بفرمایید که مدت تاخیر در هرپرداخت به چه صورت است؟

  پاسخ
  • از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط خواهد بود.

   پاسخ
 • سلام کارفرمای بنده پرداختهای خود را در قرارداد پیمان با نرخ متر مربع به موقع نپرداخته آیا جریمه تاخیر دارای محدودیت است؟

  پاسخ
  • در صورت هرگونه تاخیر در پرداختهای و پیش پرداختها حداکثر سود پرداختی به شما، معادل 2%مبلغ اولیه پیمان است و مازاد برآن غیر قابل پرداخت است

   پاسخ
 • آیا هزینه اصلاح مصالح مصرفی و کارها به عهده من پیمانکار است یا کارفرماست؟

  پاسخ
  • در صورتی که نقص ایجاد شده مربوط به مدارک فنی باشد هزینه انجام اصلاحات به عهده شماست.

   پاسخ
  • سلام من پیمانکار هستم در مناقصه برنده شدم و ضمانتنامه شرکت در مناقصه رو از شهرداری گرفتم وضمانتنامه حسن اجرای تعهدات را به شهرداری دادم ولی به دلایل متن قرار داد قرار داد امضا نکردم شهرداری تهدید به اجرا گذاشتن ضمانتنامه سوال آیا شهرداری میتواند ضمانتنامه را نقد نماید؟

   پاسخ
 • آیا تاخیر در پرداخت می تواند باعث تمدید مدت پیمان شود؟

  پاسخ
  • بر اساس بخشنامه شماره 1108254090_1 مورخ 1360 به جهت اینکه در پاره ای از موارد مطالبات پیمانکاران در مدت ضرب الاجل مقرر در شرایط عمومی پیمان پرداخت نشده وبرمبنای بند ج از ماده 30 شرایط عمومی پیمان این تاخیر می تواند موجب تمدید پیمان باشد لذا در صورت تاخیر در پرداخت در قراردادهای فهرست، صرفا تمدید مدت پیمان برای تاخیرات مجاز لحاظ می گردد.

   پاسخ
 • سلام آیا اگر تعداد مناقصه گران دارای واجد شرایط (فهرست کوتاه) به حد نصاب نرسد فرایند ارزیابی امکان داره تجدید بشه؟

  پاسخ
  • برای یک بار دیگر فرایند ارزیابی تجدید می گردد در ارزیابی دوم با حداقل 2 مناقصه گر که از بالاترین امتیاز برخوردارند مناقصه برگزار می گرد

   پاسخ
 • سلام.درصورتی که پروژه تحویل موقت نشده باشد و کارفرما بدون هرگونه اطلاع و لیست کردن ابزار و وسایل اقدام به جمع آوری کانکس و تجهیز کارگاه پیمانکار کند آیا میتوان شکایت نمود و ادعای مفقود شدن وسایل و اعلام جرم علیه کارفرما نمود ؟درصورتی که جواب بله است جرم اینکار چیست ؟
  ممنون

  پاسخ
  • سلام جهت توضیحات کامل با موسسه تماس حاصل نمایید تا راهنمایی دقیق تر ارائه شود.

   پاسخ
 • در صورت إفزايش كاركرد بيش إز ٢٥ درصد قرارداد طبق احجام و صورتجلسه آيا پيمانكار ميتواند أضافه كاركرد را إز كار فرما مطالبه كند

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر.در اسناد و مدارک پیمان ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راههای انحرافی، نشده است آیا در صورت پرداخت این هزینه ها می توانم به کارفرما رجوع کنم؟

  پاسخ
  • خیر این گونه هزینه ها بنا به استناد بند( و )ماده 21شرایط عمومی پیمان کلا به عهده خود شما نهاده شده است.

   پاسخ
 • سلام
  کارفرما درخواست فسخ قرارداد پروژه را کرده با وجود طلبهایی که از کارفرما داریم و پرداخت نشده فسخ قابل اجراست ؟

  پاسخ
 • با سلام و وقت بخیر،در صورتیکه در یک قرارداد epc پیمانکار اقدام به انجام کار اضافه بدون مجوز و اخذ دستور کار از کارفرما نماید و در پایان پروژه این کارهای اضافه رو claim نماید چگونه باید این مسئله رو بررسی و تایید نمود البته باید به این نکته هم اشاره گردد که کارهای انجام شده در اسناد مناقصه و شرح کار منضم به پیمان نبوده و بعنوان کار اضافه توسط پیمانکار انجام شده و قابل رویت هم میباشد. باتشکر

  پاسخ
  • در صورت وضعیت قطعی باید به صورت کارکرد اضافی بابت کارهای مازاد دستوری میتوانید کلایم کنید و در صورت عدم پذیرش کارفرما میتوانید از دادگاه الزام به پرداخت بخواهید

   پاسخ
 • سلام من پیمانکار پل هستم کار از طرف کارفرما به علت تغییر نقشه ها به تاخیر افتاد و در این فاصله قیمت مصالح بسیار بالا رفته است آیا میتوانم درخواست کارشناسی مجدد کنم تا قیمت هام درست شود

  پاسخ
  • اگر قرارداد شرط تعدیل دارد تقاضای تعدیل والا تقاضای تعلیق و خاتمه پیمان را بخواهيد

   پاسخ
 • الابراهيمي
  جولای 9, 2021 4:04 ب.ظ

  السلام عليكم هل توجد بحوث لديكم تخص عقد العمل الايراني تخص عقد العمل انواعه اسباب انقضائه وشروط واثاره

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب
  اگر کارفرما پس از سپری شدن دوره تضمین و رفع کلیه عیوب و کسورات از تحویل قطعی خودداری نماید، آیا میتوان برای مدت تاخیر خسارتی مطالبه نمود؟

  پاسخ
 • دانته صلح اذر
  سپتامبر 1, 2021 2:52 ب.ظ

  سلام .پیمانکار فضای سبز هستم ،قراردادی با سازمان فضای سبز بعد 5 ماه از سوی کارفرما فسخ میشود بدلیل بررسی و اطلاع کارفرما از ضمانتنامه هایی ک کپی ارسال شده ( ضمانتنامه ارسالی فاقد اصالت بوده)در زمان انعقاد و به محض اطلاع کارفرما قراردادفسخ و طرح دعوی با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول توسط کارفرما صورت گرفته .لهذا بعد گذشت سه سال مطالبات پیمانکار پرداخت نشده ب بهانه وجود شکایت موصوف ..ایا کارفرما میتواند مطالبات را تا الان معوق کند با وجود تسویه حساب پرسنل توسط پیمانکار. و ایا بفرض محکومیت پیمانکار -موضوع جعل و استفاده از سند مجعول -کارفرما میتواند قراردادرا بکل ابطال کند

  پاسخ
  • سلام فسخ قرارداد به علت جعلی بودن ضمانت نامه بانکی بستگی به نوع و مفاد قرارداد دارد که باید بررسی شوند.
   لیکن چنانچه شما اقداماتی در راستای انجام قرارداد انجام دا ه باشید اگر حسب مورد فسخ شود شما مستحق اجرت خود هستید

   پاسخ
 • سلام
  من دریک مناقصه شرکت کردم و برنده شدم وشروع به کار کردم وحالا انها می خواهند نصف کار را به کس دیگری بدهند ایا می توانتد و من می توانم از نظر حقوقی پیگیر باشم یا نه هنوز قرار داد ننوشتیم

  پاسخ
  • سلام حتی بر فرض عدم تنظیم قراداد مفاد مناقصه حاکم هست و ایشان نمیتواند قسمی از کار را به کسی دیگر واگذار کند

   پاسخ
 • سلام در قرارادادپیمانکاری من در شروع کار نقشه های اجرایی تغییر کرد و باعث افزایش بالای 25 درصد در کل پروژه شد.بنده درخواست خاتمه پیمان دادم ولی متاسفانه کارفرما به روی درخواست های من هیچگونه اقدامی انجام نداده .الان حدود یک سال و نیم هم میگذره .لطفا راهنمایی کنید که چیکار کنم. ممنون

  پاسخ
  • مکاتبات پیمان را تکمیل و حسب مورد تقاضای خاتمه پیمان بدهید و سپس طرح دعوا نمایید

   پاسخ
 • سلام و ارادت
  اگر پروژه ایی طی تشریفات بدون هیچ عیبی تحویل موقت شده باشد، ایا کارفرما می تواند دوباره عیوب جدیدی را اضافه کند؟. توضیح اینکه پروژه در مرحله سفت کاری بوده و عیوب اعلامی جدید قابل دیدن در قبل نیز بوده است

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست