دعاوی پیمانکار علیه کارفرما

دعاوی پیمانکار علیه کارفرما زمانی به وقوع میپیوندد که ، فی ما بین طرفین قرارداد ( پیمانکار و کارفرما) درباره هر یک از علل تأثیرگذار درتغییرات و تحولات قراردادی تراضی نشود. و اختلاف وجود داشته باشد.از اینرو این اختلاف ملاک طرح دعوی از جانب پیمانکاران و یا مناقصه گران می شود.قراردادهای پیمانکاری اصولاً در هنگام انجام موضوع عملیات پروژه،به تجدیدنظر و اصلاح و اصدار متمم احتیاج پیدا میکنند. اختلافات پیمانکاری در چه مراجعی مطرح میشوند؟پیمانکاران علیه کارفرمایان چه دعاوی را میتوانند مطرح نمایند؟دعوای اعلام بطلان فسخ پیماندعوای الزام کارفرما به ابلاغ خاتمه پیمان حسب ماده 48 شرایط عمومی پیماندعوای الزام…

شرح موضوع

دعاوی پیمانکار علیه کارفرما زمانی به وقوع میپیوندد که ، فی ما بین طرفین قرارداد ( پیمانکار و کارفرما) درباره هر یک از علل تأثیرگذار درتغییرات و تحولات قراردادی تراضی نشود. و اختلاف وجود داشته باشد.از اینرو این اختلاف ملاک طرح دعوی از جانب پیمانکاران و یا مناقصه گران می شود.قراردادهای پیمانکاری اصولاً در هنگام انجام موضوع عملیات پروژه،به تجدیدنظر و اصلاح و اصدار متمم احتیاج پیدا میکنند.

اختلافات پیمانکاری در چه مراجعی مطرح میشوند؟

ممکن است درباره محدوده کارهای جدید،هزینه های آن،سایر شروط،شرایط بین اطراف قرارداد،توافق و تراضی صورت پذیرد .و الحاقیه و متمم تبادل شود.در این صورت عملاً مشکل خاصی به وقوع نمی پیوندد.در بسیاری موارد و در عمل،طرح ادعا از سوی پیمانکاران،نزد هیأت مدیره شرکت کارفرما مطرح می شود. و راه حل های گوناگون ارائه و بررسی می شوند.لیکن اگراین خواسته ها دراین سطح مذاکرات به نتیجه نرسد به ناچار مدعی به مراجع قضایی سوق پیدا خواهد نمود.

ادعاها،دعاوی،خواسته ها،درخواستها،شکایات،اعتراضات(claims)در قراردادهای پیمانی به اشکال و سیاق مختلف است. که از منظر حقوقی،مهندسی،بازرگانی،حسابداری و سایر امور دخیل در آن دارای پیچیدگی ها و مسائل تخصصصی بسیار گوناگونی است. لذا کسب مشاوره های لازم و در زمان مقتضی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بر اساس تجربیات وکلای دعاوی پیمانکاری غالبا پیمانکار علیه کارفرما در دادگاه اقامه دعوا می کنند.

دعاوی کارفرما علیه پیمانکار
دعاوی کارفرما علیه پیمانکار

پیمانکاران علیه کارفرمایان چه دعاوی را میتوانند مطرح نمایند؟

دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالبات
دعوای الزام کارفرما به پرداخت مطالبات می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

 • مطالبات ناشی از صورت وضعیت موقت.
 • مطالبات ناشی از صورت وضعیت قطعی یا دائم
 • مطالبات ناشی از وضعیت تعدیل.
 • مطالبات ناشی از صورت کارهای اضافی انجام شده
 • مطالبات ناشی از تغییر مقادیر و سفارشات.
 • مطالبات ناشی از هزینه های دوران توقف کار
 • مطالبات ناشی از هزینه های بالاسری.
 • مطالبات ناشی از حقوق و دستمزد نیروی انسانی
 • مطالبات ناشی از سود پیمانکار.
 • مطالبات ناشی از تمدید ضمانت نامه های بانکی
 • مطالبات ناشی از کرایه حمل بار، خاکبرداری و سنگ و…

دعوای اعلام بطلان فسخ پیمان

کارفرما ممکن است پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد.در اینصورت نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ میداند به پیمانکار ابلاغ میکند. و قبل از آن فاقد آثار حقوقی است.طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان:

“پیمانکار مکلف است که در مدت10روز از تاریخ ابلاغ کارفرما چنانچه دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. و چنانچه دلایل موجه و مقرون به حقیقت باشد قطعاً کارفرما را از فسخ پیمان منصرف خواهد کرد .”

حال اگر کارفرما دلایل پیمانکار را مردود بداند طبق بند الف ماده 74فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ میکند. و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می نماید.پیمانکار میتواند چنانچه اقدام کارفرما را برای فسخ پیمان ناصواب میداند ،به مراجع حل اختلاف (داور یا دادگاه) مراجعه کند.دعوای اعلام بطلان فسخ قرارداد درصورتی است که فسخ از لحاظ مقررات قانونی و شکلی و ماهوی حسب مواد 46و47به درستی انجام نشده باشد.

دعوای الزام کارفرما به ابلاغ خاتمه پیمان حسب ماده 48 شرایط عمومی پیمان

در مواردی پیمانکار می تواند به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان به خاتمه پیمان مبادرت ورزد.در این صورت ناگزیر است از کارفرما تقاضای اعلام خاتمه پیمان نماید.خاتمه پیمان باید توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ شود.ممکن است کارفرما علیرغم تحقق شرایط خاتمه پیمان از ابلاغ آن امتناع نماید.

در این صورت پیمانکار می تواند از دادگاه تقاضای الزام کارفرما را به ابلاغ خاتمه پیمان نماید.

دعوای الزام کارفرما به آزادسازی ضمانت نامه بانکی یا هر نوع تضمین

ماده های ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان اختیاراتی را به کارفرما داده است.از جمله ضبط و برداشت ضمانت نامه ها در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی پیمانکار.

وجه التزام مربوط به انجام تعهدات پیمان به صورت ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی یا اسناد تجاری میباشد.که از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است.

پیمانکار حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیرمی تواند آنها را مسترد نماید:
الف) پس از تهیه آخرین صورت وضعیت موقت
ب) پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج) پس از تهیه صورت حساب نهایی
چنانچه پیمانکار بدهکار نباشد کارفرما باید تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کند. اما ممکن است کارفرما ادعا نماید که پیمانکار،بدهکاراست.پیمانکار مکلف است، از تاریخ امضای صورت مجلس نهایی یا اعلام کارفرما طلب کارفرما را بپردازد.درغیر اینصورت کارفرما میتواند بدون تشریفات قضایی طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهای پیمانکار وصول نماید.

چنانچه پیمانکار نسبت به ضبط ضمانت نامه خویش اعتراض داشته باشد میتواند از طریق مراجع ذیصلاح (داور یا دادگاه)اعتراض نماید. و ازطریق تقاضای تعیین کارشناسی و ارائه مدارک و دلایل کافی به آن مرجع ادعای خویش را اثبات نماید. و در این صورت ضمانت نامه یا تضمین های پیمانکار آزاد می گردد.

دعوای الزام کارفرما به استرداد وجوه سپرده حسن انجام کار

این دعوا درصورتی تحقق پیدا میکند که کارفرما علیرغم تحویل موقت و قطعی پیمان از استرداد و اعاده وجوه سپرده حسن انجام کار استنکاف می ورزد.

دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین آلات،ادوات و مصالح پای کار

یکی از اقدامات کارفرما پس از فسخ پیمان دراختیار گرفتن ماشین آلات،ابزار و وسایل متعلقه به پیمانکار به مدت محدود است.ممکن است که مدت مذکور در قانون سپری شود و کارفرما نسبت به استرداد ماشین آلات اقدام ننماید .و یا بی اعتباری فسخ قرارداد اثبات شود .در این صورت پیمانکار می تواند دعوای الزام کارفرما به استرداد ماشین آلات و مصالح پای کار را مطرح نماید.

دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان

با تحویل موقت و تحویل قطعی، تعهد اصلی پیمانکار طبق شرایط عمومی پیمان ساقط می شود.وکارفرما موظف است با پیمانکار تسویه حساب نماید.درصورتی که کارفرما از تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان خودداری نماید، تحویل قطعی فرض میشود.و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود.چنانچه کارفرما از تحویل موقت و قطعی امتناع نماید می توان دعوای الزام کارفرما به تحویل موقت و قطعی را مطرح نمود.

دعوای اعلام بطلان پیمان

هر قراردادی که شرایط صحت معامله را نداشته باشد یا مغایر و مخالف هریک از قوانین کشور باشد باطل است.اسباب بطلان پیمان دو مورد به شرح ذیل می باشد:
1-پیمانکار مشمول قانون منع مداخله گردد.
2-خاتمه پیمان به عنوان خیار شرط تلقی شود.
در صورت احراز هر یک از موارد فوق می توان دعوای اعلام بطلان پیمان را طرح نمود.

با برخی از دعاوی که پیمانکاران علیه کارفرمایان اقامه می نمایند ،آشنا شدید.اما باز هم دعاوی دیگری وجود دارند که پیمانکاران میتوانند بر علیه کارفرمایان مطرح نمایند که البته برای جلوگیری از اطاله کلام از توضیح آنها خودداری مینماییم و به ذکر عناوین این دعاوی بسنده می کنیم.این موارد عبارتند از :

 • دعوای الزام کارفرما به پرداخت مالیات تکلیفی و ارزش افزوده و حق بیمه و جرائم ناشی از آن
 • دعوای الزام کارفرما به پرداخت ما به التفاوت مطالبات ناشی از افزایش ارز و حامل های انرژی
 • دعوای الزام کارفرما به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات از سوی کارفرما
 • دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات از سوی کارفرما
 • دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات از سوی کارفرما
 • دعوای الزام کارفرما به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه ناشی از مطالبات پیمانکار از تاریخ مطالبه تا وصول آن در زمان اجرای حکم
 • دعوای الزام کارفرما به انجام تعهدات
 • دعوای الزام کارفرما به تسویه حساب
 • دعوای اعتراض به ضبط و تملک ماشین آلات
 • دعوای الزام کارفرما به تحویل موضوع پروژه
 • دعاوی ناشی از واگذاری ییمان به غیر

تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط و وصول ضمانتنامه بانکی

کارفرما می تواند با فسخ پیمان ، ضمانت نامه های بانکی را ضبط و وصول نماید.در قانون آیین دادرسی مدنی مبحثی تحت عنوان دستور موقت وجود دارد.در دستورموقت دادگاه ممکن است قراری مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری صادر نماید.در آن صورت اقدامات یکی از اصحاب دعوا که باعث خسارتهای غیرقابل جبران به طرف مقابل میشود متوقف میگردد.پیمانکار میتواند هنگام فسخ قرارداد از سوی کارفرما برای جلوگیری از ورود خسارت در اثر ضبط ضمانتنامه بانکی تقاضای صدور دستور موقت نماید.

همراهی و کسب مشاوره از حقوقدانان،مشاوران و وکلای مجرب و متخصص در زمینه امور قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای مهندسی و عمرانی و ایراد هر گونه ادعا و اعتراض از سوی وکیل پیمانکاری و دفاع و پاسخگویی نسبت به ادعاهای احتمالی کارفرما در زمان مناسب،در پیشبرد اهداف اقتصادی و حتی آینده فعالیت شرکت ها، نقش به سزایی ایفاء خواهد نمود. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی حقوقدانان و وکلای مجرب و متخصص در قراردادهای پیمانکاری و مهندسی و کارشناسی در حوزه های تخصصی مربوط به مهندسی آماده ارائه خدمات حقوقی به فعالان عمرانی و پیمانکاری می باشد. ارائه مشاوره های لازم، به پیمانکاران و کارفرمایان و دست اندرکاران فعالیت های عمرانی و پیمانکاری سبب میشود تا افراد مذبور،اطلاعات جامع را دریافت نمایند و در اسناد مناقصه و قراردادها و سایر اسناد و مکاتبات،روش ها و اصول کاهش وقایع مشکل ساز در طول اجرای پروژه را پیش بینی و به کمترین ریسک ممکن دسترسی یابند.
جهت مشاوره تخصصی هم اکنون تماس بگیرید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 13 امتیاز: 3.5)

پرسش و پاسخ

98 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • باسلام و عرض ادب. بنده پیمانکار یک شرکت هستم، تاخیر در تحویل موقت صورت گرفته هزینه حفظ و نگهداری از کار با من است یا باکارفرماست؟

  پاسخ
 • سمانه بیگدلی
  دسامبر 14, 2020 5:19 ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر.در اسناد و مدارک پیمان ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راههای انحرافی، نشده است آیا در صورت پرداخت این هزینه ها می توانم به کارفرما رجوع کنم؟

  پاسخ
 • سلام خدمت شما و همکارانتون
  بنده از کارفرمای خود به دلیل اینکه از پرداخت پیش پرداختهایش تاخیر کرده است شکایت دارم.پرداخت آن به چه صورت است ممنون میشم پاسخ دهید.

  پاسخ
  • در صورت هرگونه تاخیر کارفرما در پرداخت پیش پرداخت ها و یا پرداخت های موقت به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی، کارفرما معادل 14%(سالانه)در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده است، متناسب با مدت تاخیر به پیمانکار پرداخت می نماید.

   پاسخ
 • ممنون از پاسخگویی و همراهی شما
  میشه لطفا بفرمایید که مدت تاخیر در هرپرداخت به چه صورت است؟

  پاسخ
  • از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط خواهد بود.

   پاسخ
 • سلام کارفرمای بنده پرداختهای خود را در قرارداد پیمان با نرخ متر مربع به موقع نپرداخته آیا جریمه تاخیر دارای محدودیت است؟

  پاسخ
  • در صورت هرگونه تاخیر در پرداختهای و پیش پرداختها حداکثر سود پرداختی به شما، معادل 2%مبلغ اولیه پیمان است و مازاد برآن غیر قابل پرداخت است

   پاسخ
 • آیا هزینه اصلاح مصالح مصرفی و کارها به عهده من پیمانکار است یا کارفرماست؟

  پاسخ
  • در صورتی که نقص ایجاد شده مربوط به مدارک فنی باشد هزینه انجام اصلاحات به عهده شماست.

   پاسخ
   • سلام
    ۵ ماه است کارفرما تسویه حساب نمیکنه ۱ ماه قبل بهانه تکمیل نشدن کار را اورد رفتیم هر چی خواست انجام دادیم و ازش امضا گرفتیم که کار تحویل شده و تا ۱۰ روز موظف است پرداخت کنه، یک ماه گذشته و پرداخت نکرده جواب تلفن هم نمیده ،چی کار کنیم؟ قرارداد هم نداریم در حد پیام واتساپ قیمت دادیم و توافق کردیم

    پاسخ
    • سلام تامین دلیل کنید و سپس دعوای مطالبه وجه مطرح نمایید

     پاسخ
    • ایا پیمانکار میتونه درخواست استرداد نصف ضمانت حسن انجام کار را بدهد در صورتی که نصف تعهد را به جا اورده و کارفرنا کل ضمانت حسن انجام کار را گرفته ااست؟

     پاسخ
  • سلام من پیمانکار هستم در مناقصه برنده شدم و ضمانتنامه شرکت در مناقصه رو از شهرداری گرفتم وضمانتنامه حسن اجرای تعهدات را به شهرداری دادم ولی به دلایل متن قرار داد قرار داد امضا نکردم شهرداری تهدید به اجرا گذاشتن ضمانتنامه سوال آیا شهرداری میتواند ضمانتنامه را نقد نماید؟

   پاسخ
   • سلام بله میتواند

    پاسخ
    • سلام
     بنده پیمانکار هستم از یکی پیمانکارهای زیر مجموعه شرکتی که براش کار میکنم طلب داشتم پولم رو پرداخت نمیکرد بمدت دوساعت جلوی کارش رو گرفتم،فقط به همین دلیل کارفرما نامه فسخ قرارداد برام زده.آیا این حق رو داره و من نمیتونم شاکی بشم

     پاسخ
  • سلام
   بنده با کارفرما قرارداد پیمانکاری نوشتیم ولی اصلش دست کارفرماست و یک برگ کپی برابر اصلش دست منه میتونم با کپی ادعامو ثابت کنم؟

   پاسخ
 • آیا تاخیر در پرداخت می تواند باعث تمدید مدت پیمان شود؟

  پاسخ
  • بر اساس بخشنامه شماره 1108254090_1 مورخ 1360 به جهت اینکه در پاره ای از موارد مطالبات پیمانکاران در مدت ضرب الاجل مقرر در شرایط عمومی پیمان پرداخت نشده وبرمبنای بند ج از ماده 30 شرایط عمومی پیمان این تاخیر می تواند موجب تمدید پیمان باشد لذا در صورت تاخیر در پرداخت در قراردادهای فهرست، صرفا تمدید مدت پیمان برای تاخیرات مجاز لحاظ می گردد.

   پاسخ
 • سلام آیا اگر تعداد مناقصه گران دارای واجد شرایط (فهرست کوتاه) به حد نصاب نرسد فرایند ارزیابی امکان داره تجدید بشه؟

  پاسخ
  • برای یک بار دیگر فرایند ارزیابی تجدید می گردد در ارزیابی دوم با حداقل 2 مناقصه گر که از بالاترین امتیاز برخوردارند مناقصه برگزار می گرد

   پاسخ
 • سلام.درصورتی که پروژه تحویل موقت نشده باشد و کارفرما بدون هرگونه اطلاع و لیست کردن ابزار و وسایل اقدام به جمع آوری کانکس و تجهیز کارگاه پیمانکار کند آیا میتوان شکایت نمود و ادعای مفقود شدن وسایل و اعلام جرم علیه کارفرما نمود ؟درصورتی که جواب بله است جرم اینکار چیست ؟
  ممنون

  پاسخ
  • سلام جهت توضیحات کامل با موسسه تماس حاصل نمایید تا راهنمایی دقیق تر ارائه شود.

   پاسخ
 • در صورت إفزايش كاركرد بيش إز ٢٥ درصد قرارداد طبق احجام و صورتجلسه آيا پيمانكار ميتواند أضافه كاركرد را إز كار فرما مطالبه كند

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر.در اسناد و مدارک پیمان ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راههای انحرافی، نشده است آیا در صورت پرداخت این هزینه ها می توانم به کارفرما رجوع کنم؟

  پاسخ
  • خیر این گونه هزینه ها بنا به استناد بند( و )ماده 21شرایط عمومی پیمان کلا به عهده خود شما نهاده شده است.

   پاسخ
 • سلام
  کارفرما درخواست فسخ قرارداد پروژه را کرده با وجود طلبهایی که از کارفرما داریم و پرداخت نشده فسخ قابل اجراست ؟

  پاسخ
  • بله فسخ قرارداد ارتباطی به مطالبات پیمانکار از کارفرما ندارد

   پاسخ
   • سلام وقت بخیر
    من پیمانکار یک شرکت معتبر هستم
    طبق قرارداد بنده چک لیست دارم و طبق چک لیست اقدام به کار کردیم
    منتها شرکت طبق قرارداد واریزیش رو انجام نمیده
    به همین دلیل با مدیر اجرایی بحثمون شد
    و از اونروز از ورود پیمانکار جلوگیری کرده
    البته کارگر ها میتونن وارد بشن ولی پیمانکار خیر
    چیکار میتونم بکنم؟
    وایا اصلا میتونن از ورود پیمانکار جلوگیری کنند؟

    پاسخ
    • ضمنا با کارگر های بنده هم صحبت کردن برای جذب توسط افراد خودسون
     چجوری میتونم مانع استفاده از کارگرهای خودم بشم باتوجه به اینکه مبلغ بالاتری به کارگرهام پیشنهاد دادن

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      می 17, 2023 1:04 ب.ظ

      در این خصوص نمی توانید کاری انجام دهید.

    • دادپویان حامی
     می 17, 2023 1:03 ب.ظ

     سلام. شما می توانید شکایت ممانعت از حق را علیه ایشان مطرح نمائید.

     پاسخ
 • با سلام و وقت بخیر،در صورتیکه در یک قرارداد epc پیمانکار اقدام به انجام کار اضافه بدون مجوز و اخذ دستور کار از کارفرما نماید و در پایان پروژه این کارهای اضافه رو claim نماید چگونه باید این مسئله رو بررسی و تایید نمود البته باید به این نکته هم اشاره گردد که کارهای انجام شده در اسناد مناقصه و شرح کار منضم به پیمان نبوده و بعنوان کار اضافه توسط پیمانکار انجام شده و قابل رویت هم میباشد. باتشکر

  پاسخ
  • در صورت وضعیت قطعی باید به صورت کارکرد اضافی بابت کارهای مازاد دستوری میتوانید کلایم کنید و در صورت عدم پذیرش کارفرما میتوانید از دادگاه الزام به پرداخت بخواهید

   پاسخ
 • سلام من پیمانکار پل هستم کار از طرف کارفرما به علت تغییر نقشه ها به تاخیر افتاد و در این فاصله قیمت مصالح بسیار بالا رفته است آیا میتوانم درخواست کارشناسی مجدد کنم تا قیمت هام درست شود

  پاسخ
  • اگر قرارداد شرط تعدیل دارد تقاضای تعدیل والا تقاضای تعلیق و خاتمه پیمان را بخواهيد

   پاسخ
 • الابراهيمي
  جولای 9, 2021 4:04 ب.ظ

  السلام عليكم هل توجد بحوث لديكم تخص عقد العمل الايراني تخص عقد العمل انواعه اسباب انقضائه وشروط واثاره

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب
  اگر کارفرما پس از سپری شدن دوره تضمین و رفع کلیه عیوب و کسورات از تحویل قطعی خودداری نماید، آیا میتوان برای مدت تاخیر خسارتی مطالبه نمود؟

  پاسخ
 • دانته صلح اذر
  سپتامبر 1, 2021 2:52 ب.ظ

  سلام .پیمانکار فضای سبز هستم ،قراردادی با سازمان فضای سبز بعد 5 ماه از سوی کارفرما فسخ میشود بدلیل بررسی و اطلاع کارفرما از ضمانتنامه هایی ک کپی ارسال شده ( ضمانتنامه ارسالی فاقد اصالت بوده)در زمان انعقاد و به محض اطلاع کارفرما قراردادفسخ و طرح دعوی با موضوع جعل و استفاده از سند مجعول توسط کارفرما صورت گرفته .لهذا بعد گذشت سه سال مطالبات پیمانکار پرداخت نشده ب بهانه وجود شکایت موصوف ..ایا کارفرما میتواند مطالبات را تا الان معوق کند با وجود تسویه حساب پرسنل توسط پیمانکار. و ایا بفرض محکومیت پیمانکار -موضوع جعل و استفاده از سند مجعول -کارفرما میتواند قراردادرا بکل ابطال کند

  پاسخ
  • سلام فسخ قرارداد به علت جعلی بودن ضمانت نامه بانکی بستگی به نوع و مفاد قرارداد دارد که باید بررسی شوند.
   لیکن چنانچه شما اقداماتی در راستای انجام قرارداد انجام دا ه باشید اگر حسب مورد فسخ شود شما مستحق اجرت خود هستید

   پاسخ
 • سلام
  من دریک مناقصه شرکت کردم و برنده شدم وشروع به کار کردم وحالا انها می خواهند نصف کار را به کس دیگری بدهند ایا می توانتد و من می توانم از نظر حقوقی پیگیر باشم یا نه هنوز قرار داد ننوشتیم

  پاسخ
  • سلام حتی بر فرض عدم تنظیم قراداد مفاد مناقصه حاکم هست و ایشان نمیتواند قسمی از کار را به کسی دیگر واگذار کند

   پاسخ
 • سلام در قرارادادپیمانکاری من در شروع کار نقشه های اجرایی تغییر کرد و باعث افزایش بالای 25 درصد در کل پروژه شد.بنده درخواست خاتمه پیمان دادم ولی متاسفانه کارفرما به روی درخواست های من هیچگونه اقدامی انجام نداده .الان حدود یک سال و نیم هم میگذره .لطفا راهنمایی کنید که چیکار کنم. ممنون

  پاسخ
  • مکاتبات پیمان را تکمیل و حسب مورد تقاضای خاتمه پیمان بدهید و سپس طرح دعوا نمایید

   پاسخ
 • سلام و ارادت
  اگر پروژه ایی طی تشریفات بدون هیچ عیبی تحویل موقت شده باشد، ایا کارفرما می تواند دوباره عیوب جدیدی را اضافه کند؟. توضیح اینکه پروژه در مرحله سفت کاری بوده و عیوب اعلامی جدید قابل دیدن در قبل نیز بوده است

  پاسخ
 • سلام بنده صورتجلسه ابلاغ شده از کارفرما دارم ولی الان زده زیرش و قبول نمیکنه ایا رو صورتجلسه ابلاغ شده می توان طرح دعوا کرد؟

  پاسخ
 • با سلام
  جریمه تاخیر در پرداخت در قراردهای پیمانکاری چه میزان است ؟

  پاسخ
 • باسلام
  در صورتی که به سبب قوه قاهره پروژه پیمانکاری متوقف شود ، هزینه توقف با چه کسی است ؟

  پاسخ
 • باسلام. من یک شرکت پیمانکاری هستم که سال 95 با شرکت ابفای مازندران قرارداد فهرست بهایی و از نوع طرح عمرانی داشتم. سال 98 خاتمه پیمان (ماده 48 )شدم.پس از محاسبه تاخیرات مجاز و غیر مجازم مبالغ مطالباتم مشخص گردید لیکن تاکنون پرداخت نشده است. سوال اول : ایا پس از دریافت اصل مطالباتم میتونم برای خسارت تاخیر تادیه اقدام کنم؟ سوال دوم: اساسا به کدام مرجع باید اقامه دعوا کنم؟ سوال سوم : خسارت تاخیر تادیه طبق چه فرمولی محاسبه می شود؟

  پاسخ
  • بله میتوانید و باید از طریق دادگاه اقدام کنید و طبق شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه میشود

   پاسخ
   • سلام
    ببخشید من یه شرکت پیمانکاری هستم
    قراردادم هم ریالی هست هم زمانی
    الان یک سال کار کردم قراردادم پر نشده و با توجه به این که نه پیش پرداخت داده نه مطالبات توان مالی شرکت خیلی ضعیف شده و توان ادامه همکاری رو نداریم الان می‌خواد قراردادهاش رو فسخ کنه آیا ما می‌توانیم قرارداد را خاتمه بگذاریم ؟ که فسخ نشود ؟

    پاسخ
 • با سلام و خدا قوت
  جناب در قرارداد مدیریت پیمان در صورتی که کارفرما به تعهدات مالی خود پایبند نبوده و تامین مصالح انجام نمی دهد آیا مدیر پیمان طلب خسارت میتواند انجام دهد؟

  پاسخ
 • سلام
  بنده با کارفرمای خود چندین سال کار می‌کردم. ودر اسفند ۹۶ قرار شد سقف های کاذب پروژه ایشان را شامل ۲۴ واحد بود را انجام بدهم …قرار داد ما هم به صورت بسیار ساره و به صورت‌ تهیه مصالح و اجرا بود.و بعد از چند وقت کارفرما ورشکست شد .درحالی که تمام مصالح را خودم تهیه کردم و نصب کردم و کار ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بنده کار را نه به صورت کتبی و نه به صورت شفاهی به کسی تحویل نداده ام ک مقداری مصالح هم در واحد ها موجود است و کل دریافتی من ۱۲ میلیون پول نقد بوده و ۹۲ میلیون چک که موجودی نداشت و برگشت خورده.مالکان ساختمان پروژه را تحویل گرفته اند و در حال ادامه کار هستند البته ادعا دارند و می‌گویند که شما با سازنده طرف هستی و ما نمی‌توانیم به شما پرداخت داشته باشیم.ایا مالکان می توانند چنین ادعایی کنند و پول من را ندهند

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 26, 2022 10:35 ق.ظ

   سلام بله قرارداد شما با سازنده هست و ارتباطی با مالکان ندارد
   مگر اینکه مالکین پول سازنده را پرداخت نکرده باشند و به سازنده بدهکار باشند، شما پس از اخذ حکم از دادگاه میتوانید نسبت به توقیف پول نزد شخص ثالث اقدام کنید

   پاسخ
 • سلام، مطابق صورتجلسه کارفرمایی این پیمانکار عملیات موضوع صورتجلسه را که جز آیتم های اصلی قرارداد می باشد در حال انجام بوده که تحویل موقت صورت می گیرد و بعد از تحویل موقت موضوع صورتجلسه کارفرمایی که بهره برداری بوده ادامه می یابد و بعد از چندین ماه از تحویل موقت عملیات بهره برداری تموم میشه، آیا تعدیل بعد از تحویل موقت با توجه به صورتجلسه کارفرما مطابق شاخص های مربوطه پرداخت میشه؟

  پاسخ
 • مجید شاهدی
  مارس 21, 2022 2:48 ب.ظ

  درباره پیش پرداخت قرارداد یک عدد خودرو به پیمانکار و بعد از یکماه کارفرما اعلام کرده که کار را انجام نمی‌دهد و درخواست باز پس گیری پیش پرداخت را دارد

  پاسخ
 • با سلام کارفرما بعد از تحویل موقت طبق ماده 48پروژه را به دلیل نبود پروژه تحویل قطعی نمیکند من الان چطور شکایت کنم

  پاسخ
 • سلام بنده یک شرکت پیمانکاری هستم که قراردادی با شرکت شهرک های صنعتی داشتم و قبل از ابلاغ قرارداد و تنظیم و ابلاغ صورتجلسه تحویل زمین با هماهنگی دستگاه نظارت شروع بکار کردم در حین کار متوجه تغییر مقادیر آیتمی شدم که ضرر ده بود بلافاصله آنالیز به روز آیتم مذکور را طی نامه ای به مشاور ارسال کردم و درخواست بررسی و ابلاغ نمودم ولی ترتیب اثر داده نشد و این شرکت بناچار آن آیتم را اجرا نمود و درحین کار صورت وضعیت کارکرد خود را به کارفرما ارسال نمودم ولی کارفرما از پرداخت طفره رفت و بعد از گذشت دو ماه اظهار داشت که پرداخت از طریق اوراق خزانه صورت میگیرد در صورتیکه در اسناد پیمان هم نقد و و اسناد ذکر شده بود .در حین کار محدودیت های کرونایی باعث تعطیلی و درگیر شدن مدیریت شرکت به این بیماری واگیردار شد و کمتر کسی تمایل به کار در پروژه های عمرانی را داشت بناچار این شرکت بدلایل عدم پرداخت مطالبات خود و محدودیت های کرونایی درخواست خاتمه پیمان را داد که به این درخواست ترتیب اثر داده نشد و هر با کارفرما اصرار به ادامه کار را داشت و این مهم بعلت شرایط حاکم بر کشور و افزایش بهای مصالح و دستمزد و کرایه ماشین آلات قبل اجرا نبود حال پس از گذشت 2 سال از موضوع کارفرما اعمال ماده 46 را به این شرکت ابلاغ کرد و این در حالی است که 50 درصد پروژه انجام گردید و هیچ صورت جلسه کارکردی به این شرکت ابلاغ نگردید .
  سئوال : آیا کارفرما این حق را دارد که با توجه به موارد ذکر شده ماده 46 را ابلاغ نماید ؟
  سئوال دوم : قبل از ابلاغ ماده 47 هیچ گونه توضیحی از پیمانکار خواسته نشد آیا این حق برای کارفرما متصور است ؟
  سئوال سوم : کارفرما اظهار میدارد که ابلاغ ماده 46 درون دستگاهی است و به شورای فنی ارسال نمیگردد آیا صحت دارد ؟

  پاسخ
 • عبدالرسول حسینی
  ژوئن 9, 2022 12:19 ق.ظ

  با سلام و عرض ادب
  قراردادی با شهرداری شیراز داشتم که به صورت دستمزدی بود و با توجه به شرایط کار، تغییراتی ایجاد شد و بخشی از کارهای انجام شده در قرارداد نبود. طی مکاتبه با کارفرما قیمت اجرای کار جدید اعلام و کارفرما هیچگونه اظهار نظری نکرد ولی پس از تکمیل کار، به درخواست این پیمانکار توجهی نمی کنند. آیا با توجه به درخواست مکتوب که قیمت پیشنهادی ارائه شده بود میتوانم از طریق دادگاه پیگیری کنم؟ ایا صرف درخواست پیمانکار و عدم پاسخگویی کارفرما، میتواند دلیلی بر پذیرش پیشنهاد پیمانکار باشد؟سپاس بابت پاسخ

  پاسخ
 • با سلام
  شرکت پیمانکاری برای اجرای پروژه ای برای کارفرمایی بدون انعقاد قرارداد و صرفا بر اساس اعتماد فی مابین در پروژ ه های دیگر و اینکه کارفرما فقط با نامه ای این شرکت را به اداره برق به عنوان پیمانکار برای راه اندازی دوربینهای نظارتی معرفی نموده است ،اقدام به اجرای این پروژه نموده است . حال با وجود بیش از سیزده سال با توجه به اینکه صورت وضعیتهای قطعی را نماینده کارفرما و دستگاه نظارت وقت تایید نموده اند(ناظر ضریب تجهیز کارگاه و ضریب بالاسری 1.5 رو بدون قرارداد در صورت وضعیت قطعی اعمال نموده و تصحیحات خود را لحاظ کرده و مبلغ نهایی را اعلام نموده است ضمن اینکه صورت جلسه انجام کار هم با امضای طرفین وجود ندارد چون قراردادی وجود ندارد.فقط صورتجلسه ای فی مابین وجود دارد که در بندی از صورت جلسه عنوان شده با توجه به تایید کارکرد توسط کارشناسان وقت کارفرما مقرر گردید پس از بررسی کارکرد نسبت به پرداخت اقدام شود) کارفرما حاضر به پرداخت نمی باشد . شرکت پیمانکار تقاضای مطالبه خسارت و تاخیر و تادیه نموده است . در چنین موردی که قرارداد وجود ندارد تقاضای مطالبه خسارت و تاخیر و تادیه چگونه محاسبه می شود.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 16, 2022 10:16 ق.ظ

   سلام تحت شرایطی امکان دارد
   مدارک باید بررسی شود با دفتر تماس حاصل فرمایید

   پاسخ
 • سلام. سوالی از خدمتتان داشتم. بنده کارفرما هستم که به علت انجام ندادن تعهد توسط پیمانکار در مهلت تعیین شده، تامین دلیل کردم و خودم موضوع قرارداد را تکمیل کردم. با توجه به اینکه در قرارداد فیمابین برای تاخیر در انجام تعهد در مهلت مقرر، خسارت روزانه مبلغ معینی تعیین شده است، من برای مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد تا چه زمانی استحقاق دارم؟ ممنون از پاسخگویی شما.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آگوست 23, 2022 11:02 ق.ظ

   سلام. در صورتی که به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پیمان، شیوه جبران خسارت ناشی از مسئولیت های قرارداد پیمانکار تعیین و مطرح شده باشد و یا کارفرما مقررات مدلول ماده 222 قانون مدنی را اعمال کرده باشد در فرض سؤال کارفرما اثبات کند که انجام تعهد را مطالبه کرده تا تاریخ تأمین دادرسی مستحق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه خواهد بود و بعد از تکمیل یا انجام مورد تعهد، کارفرما می تواند حسب مورد استرداد وجوهی را که پیمانکار بیش از استحقاق و به طورغیر عادلانه دارا شده است مطالبه کند یا اینکه با رعایت ماده 222 قانون مدنی، تقاضای محکومیت طرف خود را به تأدیه مخارج بنماید.

   پاسخ
 • با سلام من در دادگاه فسخ کارفرما را تبدیل به خاتمه کردم آیا سود پیمانکار در اجرای عملیات بدون وقفه قابل پیگیری و ادعا در مراجع قضایی می باشد اگر جواب مثبت هست مستند به کدام از بند قانونی

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 17, 2023 1:01 ب.ظ

   با سلام. سوال شما بسیار مبهم می باشد جهت پاسخگویی نیاز به توضیح شما در خصوص سوال مطرح شده می باشد.

   پاسخ
 • امید حیدری
  اکتبر 11, 2022 4:28 ق.ظ

  با سلام. بنده ناظر پروژه هستم و یک پروژه اجرایی ساختمان را به همراه پیمانکار با کارفرما قرارداد رسمی بسته ام و کارفرما واگذاری پیمان را به یکی از عوامل پیمانکار محول نموده است. تکلیف در مورد قرارداد و رسیدگی به این مورد چگونه است؟ (واگذاری پیمان به صورت دست به یکی شدن پیمانکار غیر و کارفرما می باشد). در صورتی که کارفرما اعلام فسخ و ابطال قرارداد ننموده است.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 17, 2023 1:01 ب.ظ

   با سلام. تا زمانیکه قرارداد پیمان از سوی کارفرما فسخ یا خاتمه نیابد نمی تواند موضوع پیمان را به پیمانکار دیگر واگذار نماید.

   پاسخ
 • جلال بقایری
  اکتبر 24, 2022 1:00 ب.ظ

  با سلام
  به استناد بند و ماده 11 پیمان سرجمع از کارفرما درخواست خاتمه پیمان شده و همچنین از سازمان مدیریت نیز استعلام گرفته شده و پیوست تقاضا خاتمه شده و لیکن کارفرما از تشکیل کمیسیون خودداری می کند
  در هنگامی که کارفرما از تحویل موقت پروژه خودداری می نماید چه اقدامی میتوان انجام داد؟
  با تشکر فراوان

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 17, 2023 1:02 ب.ظ

   با سلام. می توانید الزام کارفرما را به خاتمه پیمان از طریق مراجع حل اختلاف مشخص شده در قرارداد پیمان بخواهید.
   و می توانید از طریق مهندس مشاور آمادگی خود را جهت تحویل موقت اعلام نمائید مهندس مشاور به کارفرما اعلام می نماید و بعد از انقضای 10 روز تحویل موقت صورت می گیرد.

   پاسخ
 • سلام خداقوت . من کارفرما هستم . بعلت عدم رعایت و ایفای تعهد پیمانکار ، قرارداد فسخ شد و باوجود ایجاد خسارات گزاف به کارفرما ، صرفا به جهت همکاری با پیمانکار ضمن رعایت ملاحظات ، هیچ اقدام حقوقی اعم از ضبط وثیقه و سایر انجام نشد. لیکن پیمانکاراصلی درخواست پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء از محل مانده مطالبات دارد . در حالیکه در قرارداد فی مابین اشاره مستقیمی به این موضوع نشده است و از ابتدای تنظیم قرارداد هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و کارکنان پیمانکار بصورت مکتوب به کارفرما جهت اخذ تاییدیه و سایر موضوعات ارائه نشده است. الاایحال امکان پرداخت به پیمانکار جزء وجود دارد یا خیر؟ و ارجحیت با شرایط عمومی پیمان می باشد یا شرایط قرارداد تنظیم شده فی مابین؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 17, 2023 1:02 ب.ظ

   سلام. جهت پاسخ به سوال شما نیاز به بررسی قرارداد می باشد.

   پاسخ
 • مرتضی علیمحمدی
  دسامبر 2, 2022 4:00 ب.ظ

  سلام
  کارفرما پروژه را تصرف ونگهبان ونیروی انسانی بنده راازپروژه بیرون کرده. پس از شکایت رفع تصرف عدوانی ازدادگاه پس از یکسال دادگاه رای به نفع بنده داد وپروژه تحویل بنده شد. ولیکن ادامه کاربنده توسط کارفرماانجام شده. حال بنده چه کنم؟

  پاسخ
 • با سلام
  من پیمانکار هستم در یک پروژه
  کارفرما بعد از ارایه صورت وضعیت قطعی و تایید آن توسط کارفرما در مرحله پرداخت اقدام به کسور مبلغ های از صورت وضعیت من نموده است در یکی از این موارد بدون اینکه با من مکاتبه ای کرده باشد هزینه استفاده از سرویس را برای من گذاشته است.در صورتی که من از سرویس های آن ها استفاده نکرده ام . و هیچ گونه مکاتبه ای دال بر اینکه من در طول پروژه از این امکانات استفاده کرده ام و هزیتنه ای اعلام کند وجود ندارد. من در شرایط عمومی پیمان چنین موضوع مطرح شده است یا خیر . من الان باید چکار کنم؟

  پاسخ
 • با سلام ،
  پروژه های بنده تحویل قطعی شده ، کارفرما به دلیل اختلاس و دست بردن در مبالغ پرداختی صورت وضعیت ها 18 ماه مفاساحساب تأمین اجتماعی عقب انداخت ، حال مفاسای هردو پروژه صادر شده است. اما کارفرما از پرداخت 5 درصد آخر امتناع میکند. و به صراحت میگه یا باید با تاریخ 18 ماه قبل برگه رو مهروامضاء کنید یا پرداخت نمیشه. بنظر شما تکلیف چیه؟ چه راه حلی دارد؟ اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 17, 2023 1:00 ب.ظ

   با سلام. چنانچه تاخیر در پرداخت مفاصای بیمه تامین اجتماعی از ناحیه کارفرما باشد، ایشان مکلف به پرداخت جرائم متعلقه خواهد بود و حسب مواد 51 و 52 شرایط عمومی پیمان می بایست مورد محاسبه و تسویه گردد. در غیر اینصورت می توانید در دادگاه نسبت به الزام به تسویه حساب و مطالبه مبلغ مفاصا حساب تامین اجتماعی اقدام نمائید.

   پاسخ
 • سلام پیمانکار هستم و پروژه ای در سال ۹۹ به این شرکت واگذار شد وپروژه به اتمام رسید و برج ۴سال ۱۴۰۰ تحویل موقت گردید و پرداخت هم تو قرارداد اوراق ۱۴۰۰ بوده که تا کنون هیچ پرداختی نداشته ومبلغ قرارداد ۶۴ملیون بود که متاسفانه مشاور قبلی صورت وضعیت ۴۶ملیون تومن با محاسبه توان خرید ۱۰۰ملیون محاسبه گردیده و نامه ها ثبت و موجود میباشد. العان مشاور جدید تماس گرفتن ما میخوایم مشکل شمارا حل کنیم منتها نقدی. بیاید.۴۶ملیون تمام کنید مفاصا بگیرید تسویه کنید لاکن ما ۱۰۰ملیون سر رسید اوراق ۱۴۰۰بوده و ادعای تاخیر در پرداخت و ضرر و زیان داریم ۴۶ملیون العان یک پنجم این پرژه هم نمیشه. انجام داد و نصف خرید مصالح بوده نصف دستمزد ممنون میشم راهنمایی کنید تشکر.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 11, 2023 3:01 ب.ظ

   سلام. شما خسارت تاخیر تادیه را فقط زمانی میتوانید دریافت نمائید که طلب خود را به صورت رسمی مطالبه کرده باشید. اما چنانچه صورت وضعیت 100میلیون تومان شما تائید شده باشد کارفرما باید همان مبلغ را پرداخت نماید.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آرا قضایی

دعاوی مناقصات

دعاوی مناقصات ممکن است به علل و عوامل مختلفی ایجاد گردد که در این مقاله…

نظریات مشورتی

دعاوی مناقصات

دعاوی مناقصات ممکن است به علل و عوامل مختلفی ایجاد گردد که در این مقاله…

مقالات مرتبط

اهم دعاوی قراردادهای پیمانکاری