مراجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی ثبت علامت تجاری

مراجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی ثبت علامت تجاری

مراجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی ثبت علامت تجاری با آنچه به صورت معمول در قانون آئین دادرسی مدنی وجود دارد متفاوت است و ساز و کار خاص خود را دارد. دعاوی که در خصوص علائم تجاری ممکن است به وقوع بپیوندد را می توان در دو دسته :

 • مراجع حقوقی رسیدگی به دعاوی ثبت علامت تجاری
 • مراجع کیفری رسیدگی به دعاوی ثبت علامت تجاری

تقسیم بندی نمود که هر کدام ساز و کار خود را دارند که در ادامه به آنها پرداخته میشود.

نحوه رسیدگی به دعاوی علامت تجاری

ممکن است علامت تجاری در مرحله انتشار در روزنامه که مرحله اعلام به عموم است معترضانی پیدا نماید.این معترضان ممکن است با استناد به مواد قانونی، ثبت علامت را مجاز ندانند و یا گاهی به دلیل اینکه علامت مزبور متعلق به آنهاست اما جهت ثبت اقدام ننموده اند به ثبت علامت تجاری معترض گردند.که هر دو اعتراضات مزبور چنانچه به نحو صحیح مطرح شوند می توانند نتیجه مطلوب را از آن معترض نمایند. در ابتدا توضیح مختصری در باب مراتب ثبت علامت تجاری اراده می شود.

تقدیم اظهارنامه ، اولین گام در ثبت علامت تجاری است که البته اظهارنامه بایستی واجد شرایطی باشد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن ها خودداری می شود.

 اظهارنامه ثبت علامت تجاری  ، باید به اداره مالکیت صنعتی تقدیم شود، این اداره موظف است که اظهارنامه مزبور را بررسی نموده و چنانچه با آن موافق باشد و ایرادی در ثبت علامت مزبور وجود نداشته باشد، مراتب قبول اظهارنامه را به متقاضی ثبت اعلام می نماید . سپس لازم است ،آگهی ثبت جهت اطلاع عموم منتشر شود، آگهی مذکور بایستی حاوی مواردی باشد که گویای مشخصات کامل علامت ثبت شده می باشد.

نحوه رسیدگی به دعاوی علامت تجاری

پس از انتشار آگهی مزبور ، چنانچه هر شخصی نسبت به ثبت علامت معترض باشد ، می تواند اعتراض خود را بیان نماید. البته قانون گذار جهت اعتراض افراد مزبور،  مهلتی ۳۰ روزه مقرر نموده است که مبدا این مهلت از تاریخ انتشار اگهی آغاز می گردد.

معترض به آگهی ثبت علامت تجاری ، جهت اعتراض چه مراتبی را بایستی طی نماید؟

 • معترض بایستی در اعتراض نامه خویش خواسته دعوا را بیان نماید. خواسته دعوا می تواند عدم رعایت بندهای الف و ب ماده ۳۰ و ۳۲ قانون اختراع ، طرح های صنعتی و علائم تجاری باشد.
 • اعتراض نامه در دو نسخه تنظیم می گردد.
 • معترض باید دلایل و مدارک استنادی خود را به همراه رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض به مرجع ثبت (اداره مالیکت صنعتی)تسلیم نماید.
 • مرجع ثبت مدارک تسلیمی را ، بررسی می نماید و چنانچه مدارک تکمیل باشد رسیدگی می نماید که در این مرحله ممکن است اعتراض را وارد نداند و یا اینکه اعتراض را وارد تشخیص دهد.
 • چنانچه مدارک تقدیمی کامل نباشد. مرجع ثبت موارد نقص را کتبا مشخص نموده و به معترض ابلاغ می نماید. معترض مهلتی ۳۰ روزه جهت رفع نقص دارد تا مدارک و اسناد خود را تکمیل نماید و جهت رسیدگی به اداره ثبت تقدیم نماید. چنانچه معترض جهت رفع نقص اقدام ننماید ، اعتراض او بلا اثر می ماند و گویی اصلا اعتراضی صورت نگرفته است .

لازم به ذکر است که چنانچه معترض خارج از کشور سکونت داشته باشد به دلیل فاصله بیشتر مهلت رفع نقص برای او ۶۰ روزه است.

 • اگر مهلت مزبور سپری شود و معترض اقدامی جهت تکمیل مدارک ننماید، به اعتراض او ترتیب اثر داده نمی شود و علامتی که به ثبت آن اعتراض صورت گرفته بود ثبت می گردد.

گاهی با ثبت علامتی تجاری در اداره ثبت موافقت می شود اما پس از انتشار آگهی ثبت علامت تجاری مزبور،  فردی به ثبت علامت معترض می شود .چرا که مدعی می گردد که علامت مزبور اگر چه به نام دیگری ثبت شده است اما متعلق به اوست . از این رو برای اثبات ادعای خویش باید اعمالی را انجام دهد.

معترض به ثبت علامت تجاری چه اقداماتی را بایستی انجام دهد ؟

 • معترض اعتراض نامه ای را تنظیم می نماید و خواسته خویش را در آن عنوان می نماید.
 • اعتراض نامه در دو نسخه تنظیم می گردد.
 • دلایل و مدارک استنادی و همین طور رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض، معترض بایستی به اعتراض نامه ضمیمه شود و به مرجع ثبت تقدیم شود.

تا به اینجای بحث معترض جهت ابطال علامت تجاری اقدام نموده بود. اما لازم است که به همراه دعوای مزبور همزمان درخواست ثبت علامت تجاری را به نام خود نیز ارائه دهد و اداره مالکیت صنعتی را الزام به ثبت علامت تجاری ثبت شده به نام خود نماید.

الزام مزبور از طریق دادگاه حاصل می شود و لازم به ذکر است که….

چنانچه همزمان دعوای ثبت را نیز ارائه ندهد دادگاه به دعوای وی ترتیب اثر نمی دهد.

 زمانی که فردی تقاضای ابطال علامت تجاری را می نماید بایستی برای این امر دلیلی داشته باشد. که این دلیل می تواند چنین باشد که علامت تجاری که درخواست ثبت آن شده است متعلق به فرد معترض است، اگر چه تاکنون جهت ثبت آن اقدام ننموده  باشد ،صرف ابطال یک علامت تجاری بدون ثبت آن ، به متقاضی ثبت حق استفاده نمی دهد بلکه بایستی به جز حکم ابطال که از دادگاه صادر می شود ، معترض به ثبت علامت تجاری اقدام نماید تا حق انحصاری به وی تعلق گیرد. فلذا صرف تقاضای ابطال ثبت علامت تجاری بدون درخواست ثبت علامت تجاری به نام متقاضی قابلیت استماع در دادگاه را ایجاد نمی نماید.

مراجع حقوقی رسیدگی به دعاوی ثبت علامت تجاری

آنچه به طور کلی از نام مراجع حقوقی به ذهن متبادر می گردد، اعاده وضع به حالت سابق و جبران خسارت فردی است که در این دعاوی متضرر گشته است.مراجع حقوقی رسیدگی کننده به دعاوی علامت نیز به دو گروه تقسیم می گردند:

اداره مالکیت صنعتی

اولین قدم در ثبت علامت تجاری این است که اظهارنامه نوشته شود و اظهارنامه مزبور که حاوی خواسته متقاضی ثبت است به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میگردد. اداره ماکیت صنعتی خواسته متقاضی و اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه خواسته متقاضی ثبت، از موارد ممنوعیت ثبتی نباشد تقاضا را می پذیرد و در غیر اینصورت، رد می کند.

چنانچه علامت تجاری که تقاضای ثبت آن به اداره مالکیت صنعتی ارائه شده است از موارد غیر قابل ثبت ،که در ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است باشد، بدیهی است که در این مواقع ، اداره مالکیت صنعتی تقاضای متقاضی را رد می نماید.

اداره مالکیت صنعتی رد تقاضای متقاضی را بایستی به وی ابلاغ نماید، تا متقاضی از رد تقاضای خویش مطلع گردد. پس از اینکه ابلاغ انجام گرفت ،قانون گذار این اجازه را به متقاضی ثبت اعطا نموده است که به تصمیم اداره مالکیت صنعتی اعتراض نماید.چنین فردی مجاز است که در مهلتی ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ به تصمیم اداره مالکیت صنعتی معترض شود و در این فرصت به شعبه اول دادگاه عمومی تهران دادخواست ارائه دهد.
چنانچه با ثبت علامت موافقت شود ، کسانی که با ثبت علامت مزبور به آن ها آسیبی وارد شود ،مجاز به طرح شکایت می باشند.این افراد در مهلتی ۳۰ روزه از تاریخ نشر اگهی مربوط به تقاضای ثبت اعتراض خود را به اداره مالکیت صنعتی ارسال می نمایند، اداره مالکیت صنعتی نیز ، این اعتراض را به متقاضی ثبت ابلاغ می نماید.

متقاضی ثبت ،پس از ابلاغ اداره مالکیت صنعتی چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟

 • متقاضی می تواند به ابلاغ مزبور پاسخی ندهد که این امر نشان دهده تمکین و اطاعت از قانون است.
  در این صورت مشخص است که این امر و ثبت علامت برای متقاضی اهمیت نداشته است که اعتراض ننموده است.
 • متقاضی ممکن است به ابلاغ مزبور پاسخ دهد و اعتراض خود را عنوان نماید که در این صورت به منزله عدم تمکین است.
  در این صورت ،معترض می تواند در مهلتی ۶۰ روزه از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به وی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و بدین منظور طرح دعوا نماید و دادگاه در این باره اظهار نظر می نماید.
  لازم به ذکر است که….
  دادگاه به فردی که به ثبت علامت معترض است نیز در صورتی که تقاضا نماید و دادگاه تشخیص دهد، مهلتی ۶ ماهه جهت تکمیل دادخواست و دلایل او می دهد.

دادگاه عمومی حقوقی

رسیدگی به اختلافات در زمینه علائم تجاری به استناد ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات ، طرح صنعتی و علائم تجاری در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران قرار دارد .

اشخاص ذی النفع از تصمیم اداره مالکیت صنعتی می توانند از تصمیم اداره مالکیت صنعتی در مهلت مقرر ۶۰ روزه از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه یا اطلاع از آن به دادگاه عمومی حقوقی معترض شوند.
ناگفته نماند که تنها دادگاه عمومی حقوقی تهران ،در این زمینه صالح می باشد . و چنانچه امر مزبور در هر مکان دیگری باشد بایستی جهت اتخاذ تصمیم در دادگاه عمومی حقوقی تهران بررسی شود.
دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از اینکه بررسی های لازم را انجام دهد حسب مورد می تواند حکم بر ابطال ثبت علامت یا رد اعتراض را صادر نماید .
تجدیدنظرخواهی از آراء بدوی دادگاه عمومی حقوقی در دعوای مزبور نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

مراجع کیفری رسیدگی به دعاوی ثبت علامت تجاری

رسیدگی کیفری شامل دو مرحله است:

 • مرحله اول دادسرا
 • مرحله دوم دادگاه

در مرحله دادسرا به دعوای علامت تجاری چگونه رسیدگی میشود؟

مرحله دادسرا اولین مرحله رسیدگی کیفری میباشد که تحقیقات مقدماتی در آن صورت می گیرد و به عبارتی پرونده آماده صدور رای می گردد.در دعاوی علائم تجاری نیز که در مراجع کیفری بررسی می گردد، به همین شیوه عمل می شود .

در مرحله دادگاه به دعوای علامت تجاری چگونه رسیدگی میشود؟

مرحله دادگاه،دومین مرحله رسیدگی کیفری میباشد که پس از اینکه تحقیقات مقدماتی و آماده سازی پرونده در دادسرا صورت گرفت ، پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری ارجاع می شود.

به استناد ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری تنها دادگاه های کیفری ۲ تهران صالح به رسیدگی به دعاوی کیفری علائم تجاری می باشد. و چنانچه امر مزبور در دادگاههای شهرستان طرح شود ، نیابت دادن جهت انجام تحقیقات مقدماتی به شهرستان بلا اشکال است اما جهت اتخاذ تصمیم نهایی بایستی به دادگاه کیفری تهران ارجاع گردد.

در صورتی که جرم منظور خارج از تهران واقع شود و یا اینکه در مکان دیگری کشف گردد و یا متهم در آن حوزه دیگری دستگیر شود.در چنین مواقعی امکان بررسی تحقیقات مقدماتی در مکان های مزبور وجود دارد. اما پس از طی شدن مراحل تحقیقات مقدماتی پرونده به دادگاه کیفری ۲ تهران جهت صدور رای ارجاع می گردد.

تجدیدنظر از دعاوی علائم تجاری در شعبات مختلف تجدیدنظر تهران به عمل می آید.

هزینه دادرسی در دعاوی ثبت علامت تجاری

دعوای ثبت علامت تجاری از جمله دعاوی غیر مالی است. از این رو هزینه دادرسی نیز غیر مالی می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 3 =