تجدیدنظرخواهی در تعزیرات حکومتی

تجدیدنظرخواهی در تعزیرات حکومتی نیز پیش بینی شده است.در قانون سازمان تعزیرات حکومتی آراء قابل تجدیدنظر ، اشخاصی که در این سازمان حق تجدیدنظرخواهی دارند و نحوه رسیدگی در این مرحله بیان شده است که در این مقاله سعی بر بررسی این موارد داریم.با ما همراه باشید…

تجدیدنظرخواهی به چه منظور است؟

همان طور که از معنای تحت الفظی تجدیدنظر بر می آید به معنای رسیدگی مجدد می باشد.به عبارت دیگر تجدیدنظر ، نسبت به آنچه که در سابق مورد رسیدگی قرار گرفته  است و نسبت به آن رای صادر شده است . تجدیدنظرخواهی در علم حقوق به معنای رسیدگی مجدد به رایی می باشد که قابلیت رسیدگی مجدد را داشته باشد.
آنچه در حقوق در این باره بیان می دارند ،این است که کلیه آراء قابلیت رسیدگی مجدد یا همان تجدیدنظر را دارند .مگر اینکه رای به صورت قطعی صادر شده باشند.
در مورد قابل تجدیدنظر بودن آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی ،

با توجه به ظاهر ماده ۲۲ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی می توان اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آراء صادره از این سازمان قرار داد.

آراء قابل تجدیدنظر در سازمان تعزیرات حکومتی کدام آراء می باشند؟

ماده ۲۲ آئین نامه تعزیرات حکومتی مقرر داشته است:
̎ آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا ۲ میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.̎
با توجه به ماده مزبور می توان چنین بیان داشت که قانون گذار برای قابلیت تجدیدنظر سقف قرار داده است.بدین صورت که چنانچه فردی متخلف در تعزیرات حکومتی به جزای نقدی تا ۲ میلیون ریال محکوم گردد.رای وی قطعی می باشد و وی دیگر نمی تواند به این مبلغ اعتراضی داشته باشد.اما چنانچه سقف جریمه از این مبلغ بیشتر باشد ، رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد.یعنی امکان تغییر در مبلغ جریمه با وجود تجدیدنظرخواهی وجود دارد.گاهی ممکن است فردی به اتهامات متعددی مورد محاکمه قرار گیرد و مجموع جریمه تخلفات انجام شده سقف قطعی بودن تخلف تعزیراتی را به جهت تجدیدنظرخواهی رد کند.در چنین مواقعی آیا تخلف مورد نظر قابل تجدیدنظر می باشد.
در پاسخ به این سوال باید گفت که ملاک برای تجدیدنظر برای هر تخلف مجازات قانونی همان تخلف می باشد نه جمع آنها.
ذکر این نکته لازم است که…
رایی قابلیت تجدیدنظر در شعب تعزیرات حکومتی را دارد که اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

این موضوع در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که به تعزیرات حکومتی نیز تسری می یابد.

چنانچه جهات تجدیدنظرخواهی در شعب ذکر نشود، آیا قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء شعب تعزیرات وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت از آنجایی که رسیدگی در شعب تعزیرات تابع تشریفات نمی باشد، فلذا جهت تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات ، چنانچه جهات تجدیدنظرخواهی ذکر نشود مانعی جهت رسیدگی تجدیدنظر ایجاد نمی نماید.
و به صرف اعلام اعتراض بدون ذکر جهات تجدیدنظرخواهی ،می توان درخواست تجدیدنظر نمود که البته مرجع تجدیدنظر نیز موظف است که تقاضای مزبور را بپذیرد.
ناگفته نماند که …
جهت شروع به رسیدگی می توان جهات تجدیدنظرخواهی را با اخطاریه رفع نقض و یا حضوری از تجدیدنظرخواه دریافت کرد.

چه اشخاصی در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی دارای حق تجدیدنظرخواهی می باشند؟

اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی در تعزیرات حکومتی در ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی احصاء شده اند این افراد عبارتند از:

̎ … الف) شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم
ب)اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه
ج)روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.̎

افراد فوق الذکر حق تجدیدنظرخواهی از حکم صادره مرجع بدوی تعزیرات حکومتی را دارا می باشند.اما نکته قابل توجه اینکه حق تجدیدنظرخواهی به شاکی خصوصی نیز اعطا شده است و آن در صورتی است که متهم برائت حاصل کرده باشد.این امر نشان می دهد که قانون گذار حتی به شاکی نیز این حق را اعطا نموده است تا چنانچه به حکم برائت متهم معترض باشد.بتواند از این امر شکایت نماید و تجدیدنظر محکمه را درخواست کند.
اعضای کمیسیون فوق الذکر در بند ب ماده مذکور در ماده ۳ تصویب نامه سازمان تشکیلات تعزیرات حکومتی بیان شده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر ماده خودداری می نماییم.

مهلت تجدیدنظرخواهی در تعزیرات حکومتی

مستند به ماده ۲۴ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز اعلام شده است.این مهلت از زمان ابلاغ به افراد فوق الذکر می باشد.مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به افراد دیگر، به جز افراد فوق الذکر تا ۳ ماه از تاریخ صدور حکم می باشد.

خاطر نشان می کنیم تنها در خصوص محکوم علیه و شاکی نیاز به ابلاغ وجود دارد و برای سایر افراد نیاز به ابلاغ نمی باشد.اما بایستی امکانی فراهم شود تا این اشخاص نیز از مفاد احکام صادر شده مطلع شوند و چنانچه مایل باشند از آن تجدیدنظرخواهی نمایند.

ذکر یک نکته …
گاهی محکوم علیه در مهلتی که جهت تجدیدنظرخواهی به او اعطا می شود.از این حق خود صرف نظر می نماید.و یا اینکه پس از دادن درخواست تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را مسترد می نماید.

در چنین مواقعی قانون گذار مقر داشته است که ، به محکوم علیه تا ¼ تخفیف در مجازات تعیین شده داده می شود .این موضوع در ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری بیان شده است.

در ماده مزبور عنوان شده است که در تمام محکومیت تعزیری این حق به محکوم علیه داده شده است .اما بایستی توجه داشت که نباید تجدیدنظرخواهی از طرف دادستان صورت گرفته باشد.چرا که در این صورت قابل صرف نظر کردن و استرداد از سوی محکوم علیه نمی باشد.

حکم ماده مزبور و تخفیف در نظر گرفته برای آن در شعب تعزیرات حکومتی نیز کاربرد دارد. و چنانچه محکوم علیه پیش از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ، از حق خود صرف نظر نماید می تواند از تخفیف در نظر گرفته شده در این ماده استفاده نماید.

نحوه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی

نحوه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر تخلفات سازمان تعزیرات بدین شکل است که مرحله تجدیدنظر ، مرحله ای جهت اصلاح و یا نهایتا تائید رای مرحله بدوی است. و قصد کمک به تجدیدنظرخواه است که از بار مجازات وی کاسته شود نه اینکه با تجدیدنظر بار اتهامات وی افزایش یابد.از این رو قاعده ای در مرحله تجدیدنظر وجود دارد تحت عنوان «منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه» به عبارت دیگر تجدیدنظرخواهی نباید وسیله ای جهت متضرر شدن تجدیدنظرخواه باشد.
در ماده ۲۵ قانون سازمان تعزیرات حکومتی چنین آمده بود:
̎ شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بداند می تواند آن را تشدید نماید”.

همانطور که از ظاهر ماده مشخص است .این ماده دقیقا قاعده مورد بحث را نقض می نماید.البته لازم به ذکر است که ماده مزبور به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۱۳۹۲ ابطال گردید.
با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۴۵۸ این موضوع پیش بینی شده است.
در این ماده بیان شده است که دادگاه تجدیدنظر مجاز به تشدید مجازات مرحله بدوی نمی باشد.البته در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین شده باشد.و این امر مورد اعتراض شاکی و دادستان واقع شود، امکان تشدید وجود دارد. در غیر اینصورت دادگاه تجدیدنظر نمی تواند اقدام به تشدید مجازات نماید.
همانطور که ملاحظه شد ماده ۴۵۸ تشدید را ،در صورتی که کمتر از حداقل مجازات قانونی باشد ، موکول به شکایت محکوم علیه نموده است. در حالیکه در ماده ۲۵ تعزیرات حکومتی چنین امری پیش بینی نشده بود.
این نکته را به خاطر داشته باشید…

این گونه نیست که تنها زمانی که متهم به رای اعتراض نماید، امکان تشدید مجازات به دلیل کمتر از حداقل مقرر قانونی وجود داشته باشد بلکه زمانی هم که متهم به همراه سایر اشخاص ذی الحق و یا دیگر اشخاص ذی الحق به رای اعتراض داشته باشند امکان تشدید مجازات تجدیدنظر وجود دارد.

آیا امکان تخفیف مجازات در شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی وجود دارد؟

در صورتی که شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ، محکوم علیه را مستحق تخفیف بداند ، می تواند نسبت به تخفیف مجازات محکوم علیه در این شعبه اقدام نماید.جهت تخفیف در مجازات در مرحله تجدیدنظر ،ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری ، در این باره صحبت کرده است و تخفیف را در این مرحله موثر دانسته است.و نکته قابل توجه اینکه حتی جهت تخفیف، درخواست محکوم علیه را نخواسته است و بدون تقاضای محکوم علیه نیز مجاز است ، در صورتی که دادگاه خودش تخفیف در مجازات را مقتضی بداند ، به این امر مبادرت می نماید.

ناگفته نماند که اگر چه گاهی اعمال تخفیف در برخی از موارد توسط قانون گذار ممنوع اعلام نشده است،اما در این مواقع شعبه تجدیدنظر مجاز به اعمال تخفیف به کمتر از حداقل مقرر قانونی نمی باشد.

تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر از اختیارات مرجع رسیدگی کننده می باشد.
از این رو شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی کننده به تخلفات قاچاق کالا و ارز مجاز می باشند تا ضمن اینکه مقررات قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مدنظر قرار می دهند و همچنین با استناد به مواد ۳۷۴ و ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت اقتضاء ، مجازات محکوم علیه را در حدود قانون تقلیل دهند و یا از تخفیف برای جرائم مزبور استفاده نمایند.

در صورتی که شعبه تجدیدنظر اقدامات شعبه بدوی را ناقض بداند چه می کند؟

در صورتی که شعبه تجدیدنظر اقدامات شعبه بدوی را ناقص بداند به ۲ طریق می تواند اقدام نماید.
۱)می تواند خود مبادرت به رفع نقص از تحقیقات به عمل آمده نماید.
۲)می تواند با صدور قرار رفع نقص پرونده را نزد شعبه بدوی صادر کننده رای ارسال نماید.تا خود شعبه نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در این مواقع شعبه بدوی نسبت به رفع نقص اقدام می نماید و سپس آن را به شعبه بازمی گرداند.
در باب تشکیلات دادگاه تجدیدنظر و افرادی که در این شعبه حضور دارند در بحث تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی به تفصیل بحث نموده ایم.چنانچه به اطلاعات تکمیلی در این زمینه نیاز دارید به تشکیلات تعزیرات حکومتی مراجعه نمایید.
همانطور که مطالعه نمودید روند دادرسی در مرحله تجدیدنظر دارای ریزه کاری هایی است که مسلما از عهده افراد عادی خارج است.از این رو توصیه می شود چنانچه قصد قدم نهادن در این راه را دارید حتما قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص در دعاوی تعزیرات مشورت و هم فکری های لازم را داشته باشید.گروه وکلای دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص خود در این زمینه همراه شماست.و آمادگی خود را جهت مشاوره تلفنی و یا حضوری و یا قبول وکالت دعاوی شما اعلام می نماید.با ما در تماس باشید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫2 نظر

 • ریحانه

  شاکی علیه خیاط هستم، به صنعت و معدن و تجارت “صمت” شکایت نمودم، پس از کارشناسی اتحادیه خیاطان و صمت، صمت خلاف خیاط را محرز شناخت و او را محکوم به پرداخت بیست میلیون تومان نموده و حکم را به تعزیرات حکومتی فرستاد، تعزیرات بعد از ماهها تعلل، شعبه بدوی ظاهرا کارشناسی اتحادیه و صمت را بهیچ میگیرد و دوباره خود میخواهد کارشناسی کند، آیا مجاز میباشد؟ در صورتی که شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات همچنان به روش خود ادامه داده و حتی بفرض محال حکمی به نفع متهم صادر نمایند، آیا میتوان در دادسرا علیه خیاط شکایت نمود؟

  آذر ۲۶, ۱۴۰۰ در ۱۷:۰۴
  • مدیریت

   بستگی به نظر خود تعزیرات دارد
   و در دادسرا نمیتوانید شکایت کنید

   آذر ۲۷, ۱۴۰۰ در ۱۲:۰۸

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  سیزده − سیزده =