انواع بیمه مسئولیت

مطابق تعریفی که از مسئولیت مدنی ارائه می شود، مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیت اشخاص در مقابل خساراتی که ۱- ناشی از فعل یا ترک فعل آنهاست ۲- ناشی از فعل یا ترک فعل افرادی که نگهداری و سرپرستی آنها به عهده آن شخص بوده (مواد ۷ و۱۲ ق مسئولیت مدنی) ۳- خسارات از اموال و کالاهایی حاصل شده که مالکیت آنها به شخص موردنظر برمی گردد.

download-18

– مفهوم بیمه مسئولیت مدنی:

در واقع ریشه و مبنای بیمه های مسئولیت مدنی به آن دسته از اقدامات انسان برمی گردد که بر اساس قوانین موضوعه برای او ایجاد مسئولیت می نماید.

– یکی از راه حل هایی که برای جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی مورد توجه انسان قرار گرفته، بیمه کردن مسئولیت مدنی خود در مقابل حوادث و خطرات می باشد.

– در واقع در تعریفی جامع می توان بیمه مسئولیت مدنی را قراردادی دانست که براساس آن شرکت بیمه در مقابل دریافت وجوهی از بیمه گذار متعهد خواهد شد که چنانچه خساراتی از طریق بیمه گذار یا افراد تحت تکفل وی که او مسئولیت آنان را بر عهده دارد و یا ناشی از کالایی که مالکیت آن به بیمه گذار برمی گردد وارد شده، از آنجایی که در صورت ایجاد مسئولیت مدنی برای بیمه گذار شود، توسط بیمه گر جبران شود.

انواع بیمه مسئولیت مدنی: به تعداد مسئولیتهایی که برای انسان ناشی از افعال و اقدامات او ایجاد می شود می توانیم بیمه مسئولیت مدنی داشته باشیم.

به طور کلان بیمه مسئولیت مدنی به دو نوع کلی ۱- بیمه های مسئولیت دارای موضوع معین ۲- بیمه های مسئولیت دارای موضوع نامعین

– مصداق بیمه های دارای موضوع معین

مثل بیمه مسئولیت متصدی حمل در برابر از بین رفتن یا فساد کالای موضوع حمل، یا بیمه مستأجر در برابر خطرات مورد اجاره در صورت حریق است. در واقع بیمه هایی هستند که نتایج و آثار آن از بیش قابل تعیین هستند.

– بیمه های مسئولیت دارای موضوع نامعین

در واقع بیمه گذار را در برابر اثرات مالی حاصل از زیان وارده به شخص یا مالی که از پیش قابل تعیین نمی باشد پوشش می دهد. مثل بیمه های صاحبان حرف، بیمه اتومبیل و بیمه دعاوی مجاورین در مورد آتش سوزی

– همچنین می توان مسئولیت مدنی را از قسم دیگر مورد توجه قرار داد:

الف: مسئولیت قراردادی مانند مسئولیت متصدی حمل ونقل، گاراژدار، هتلدار، امانت دار، مهندس، پزشک، مستأجر در رابطه با مورد اجاره

ب: مسئولیتهای خارج از قرارداد که این نوع مسئولیت خود به چند دسته قابل تقسیم است:

۱- مسئولیت ناشی از عمل غیر نسبت به زیانهایی وارده به اشخاص ثالث توسط اشخاص که بیمه گذار عهده دار مسئولیت آنهاست (اطفال و کارکنان)

۲- مسئولیت عمل شخص بیمه گذار نسبت به زیانهایی که در اثر تقصیر وی به اشخاص ثالث وارد می شود.

۳- مسئولیت عمل شخص که احتمال دارد مسئولیتش تحت عناوین مختلف بر عهده بیمه گذار باشد. به علت سمت نگهبان مال یا حیوان یا به عنوان مالک مال غیر منقول یا حتی به دلیل آنکه دچار اختلال روانی بوده است.

– یکی از نویسندگان حقوق بیمه در کشورمان در کتاب خود ۲۴ مورد را به عنوان مهمترین انواع بیمه های مسئولیت برمی شمردند که عبارتند از:

download-19

۱- بیمه مسئولیت مدنی مالکان، موجران و مستأجران

۲- بیمه مسئولیت جرح بدنی

۳- بیمه مسئولیت مدنی خسارتهای مادی وارده به اشخاص ثالث

۴- بیمه هزینه های درمانی

۵- بیمه مسئولیت قراردادی از نوع خاص

۶- بیمه مسئولیت امین

۷- بیمه مسئولیت مالکین آسانسور

۸- بیمه مسئولیت مقاطعه کاران و تولیدکنندگان

۹- بیمه مسئولیت مالکان و مقاطعه کاران

۱۰- بیمه مسئولیت براساس قرارداد مبدأ

۱۱- بیمه مسئولیت کالا

۱۲- بیمه مسئولیت فروشندگان ناشی از مسئولیت تولیدکننده

۱۳- بیمه مسئولیت پس از تکمیل طرح و تولید کالا

۱۴- بیمه مسئولیت قراردادی (مسئولیت مفروض)

۱۵- بیمه مسئولیت عمومی

۱۶- بیمه جامع مسئولیت شخصی

۱۷- قرارداد بیمه جامع مسئولیت شخصی

۱۸- قرارداد مسئولیت جامع شخصی کشاورزان

۱۹- بیمه مسئولیت جامع مازاد یا تراکم خطر

۲۰- بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری

۲۱- بیمه مسئولیت حرفه ایی

۲۲- بیمه دیه

۲۳- بیمه دیه راننده

۲۴- بیمه بین المللی مسئولیت مدنی دارندگان یا رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

البته ناگفته نماند که چنانچه مذکور شد به تعداد مسئولیتهایی که برای انسان ناشی از فعل و اقدامات او ایجاد می شود می تواند برای شخص مسئولیت مدنی ایجاد کند. بنابراین تعداد کثیری از مسئولیتهای مدنی هنوز تحت پوششهای بیمه ایی قرار نگرفته اند.

– تعدادی از این بیمه های مسئولیت مدنی توسط شرکتهای بیمه ایی چون ایران بالاخص دانا، سامان، پاسارگارد و… قابل صدور هستند:

به عنوان نمونه بیمه های مسئولیت مدنی ایران عبارتند از :

بیمه اعتباری صداقت در امانت :

برای اینگونه بیمه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می شود، بیمه اعتباری صداقت در امانت در مجتمع و نمایندگیها و کارگزاریهای بیمه ایران قابل ارائه می باشد.

بیمه اعتباری فروش اقساطی، بیمه طرحهای خاص، بیمه طرحهای مخصوص زمانی صادر می شود که موضوع بیمه برای بیمه گر جدید می باشد، خسارات تحت پوشش و میزان بیمه طبق توافق طرفین تعیین می شود.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.