انتقال مالکیت علائم و طرح های صنعتی

نمونه آرای دعاوی مالکیت فکری و صنعتی

شرح موضوع

خواهان دعوا آقای (الف.ب) با وکالت آقای (ن.د) به طرفیت آقای (س.ش) دادخواستی مبنی بر ابطال طرح صنعتی ……….. مورخ 4/3/1389 تحت عنوان (ج) با احتساب خسارت دادرسی به دادگاه عمومی حقوقی تهران تسلیم نموده است.

وکیل خواهان در جلسه دادرسی به فاکتورهای فروش و وکالت نامه …….. 21/8/1388 و نیز محتویات پرونده موجود در دادسرا و قرار منع تعقیب و نیز دادنامه ………. مورخ 28/2/1390 صادره از همین شعبه استناد نموده است.

دادگاه با بررسی مستندات پرونده اعلام نموده است:

با توجه به اینکه مدارک ابرازی از جمله قرار منع تعقیب صادره از شعبه بازپرسی ناحیه ………. دادسرای عمومی و انقلاب تهران …….. مفاد دادنامه صادره از این شعبه دلالت بر سابقه تولید و ………. محصول موضوع طرح صنعتی می کند و با استناد به مواد 20 و 21 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد و طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو قبل از ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء  نشده باشد بنابراین با توجه به سابقه تولید وافشاء محصول موضوع گواهی طرح صنعتی یاد شده و عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده علی رغم وصف ابلاغ قانونی اخطاریه دعوا وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد مزبور و نیز ماده 29 همان قانون و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال طرح صنعتی شماره …………. و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر می کند رای صادره غیابی و طرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

خوانده آقای (س.ش) به طرفیت آقای (الف.ب) با وکالت (ن.د) ظرف مهلت مقرر قانونی به دادنامه شماره ……. مورخ ……… که به موجب آن حکم به ابطال طرح صنعتی شماره ……..متعلق به واخواه و محکومیت وی به پرداخت خسارت دادرسی در حق واخوانده صادر شده است، اعتراض می نماید دادگاه با بررسی مستندات پرونده اعلام نموده است.

با توجه به اینکه ایراد و اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ و از هم گسیختن دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده، لذا ضمن رد اعتراض دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدتظر تهران می باشد.

آقای ((س.ش)) به طرفیت آقای ((الف.ب)) با وکالت آقای ((ن.د)) نسبت به دادنامه شماره … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره … اعتراض نموده است .

دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابراز شده از سوی طرفین اعلام نموده است :

با توجه به این که تجدیدنظرخواهی(( س.ش)) به طرفیت آقای ((الف.ب)) با وکالت آقای (( ن.د)) نسبت به دادنامه شماره … شعبه …دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره …. آن دادگاه متضمن ابطال طرح صعنتی شماره … مورخ … تایید شده متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد و با عنایت به این که ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر صلح طرح صنعتی عنه مبحوث عنه به استناد صلح نامه رسمی مطابق مفاد ماده 99 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به ثبت نرسیده باشد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست موثر در مقام نمی باشد، نظر به این که رای دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر شده از این رو با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادکاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد .

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط