دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دعوای الزام به تنظیم رسمی اجاره در دو مورد مطرح می شود.اول اینکه قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر تنظیم نشده باشد.دوم اینکه قرارداد اجاره تنظیم شده ولی مدت آن منقضی شده باشد.مورد اول بدین صورت است که طرفین به صورت شفاهی ملکی را اجاره دهند.در این صورت هریک از طرفین می توانند دعوای الزام به تنظیم رسمی اجاره را مطرح نمایند.مورد دوم بدین صورت است که قرارداد اجاره تنظیم شده باشد ولی مدت آن پایان یافته است.چنانچه طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها اختلاف داشته باشند می توانند به دادگاه مراجعه نمایند.تکلیف مربوط به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها اختلاف داشته باشند می توانند به دادگاه مراجعه نمایند.تکلیف مربوط به تنظیم اجاره نامه تجدید آن اختصاص به موجر ندارد.مستاجر نیز به درخواست موجر باید برای تنظیم اجاره نامه رسمی حاضر شود.

لزوم اثبات رابطه استیجاری

طرح دعوی از جانب خواهان به این معنا است که خوانده منکر دعوای او است.و از ادای تکلیف قانونی خود در برابر خواهان امتناع می کند.بنابراین وظیفه خواهان است که برای اثبات ادعای خود دلیل ابراز کند.در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نیز باید رابطه استیجاری اثبات گردد.از جمله مواردی که می توان رابطه استیجاری را اثبات نمود، قرارداد اجاره عادی می باشد .در صورت وجود قرارداد اجاره می توان با استناد به همان قرارداد ،الزام موجر را به تنظیم رسمی اجاره نامه خواست.در صورت عدم وجود قرارداد اجاره ، می توان به سایر ادله اثبات استناد نمود.از جمله دلایلی که می توان به آن استناد نمود تصرف مستاجر می باشد.همچنین علاوه بر تصرف می توان به تحقیق و معاینه محلی و شهادت شهود استناد نمود.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

 

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سایر دعاوی مرتبط به صورت توامان

در مواردی مستاجر یا موجر می توانند همزمان با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دعاوی مرتبط را مطرح نمایند.از جمله این دعاوی الزام موجر به تحویل عین مستاجره می باشد.چنانچه مستاجر بر عین مستاجره تصرف نداشته باشد می تواند الزام موجر به تحویل عین مستاجره را نیز بخواهد .همچنین در صورت اختلاف در مورد اجاره بها می توان تقاضای تعدیل اجاره بها را نیز خواستار شد.و یا مطالبه اجرت المثل ایام تصرف زمان قبل از تقدیم دادخواست .

همچنین درصورت تقاضای تخلیه عین مستاجره از سوی موجر رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه تا خاتمه دادرسی در تخلیه متوقف می گردد.

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از جمله دعاوی غیر مالی محسوب می شود.دادگاه صالح به رسیدگی نیز دادگاه محل وقوع ملک می باشد.خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره می تواند مستاجر یا موجر باشد.در صورت انتقال مورد اجاره مستاجر دوم باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را علیه مالک و مستاجر اول مطرح نماید.

دلایلی که می بایست در دادخواست به آن استناد نمود عبارتست از : ۱ـ اجاره نامه عادی (در صورت وجود)  ۲ـ معاینه و تحقیق محلی    ۳ـ استشهادیه      ۴ـ وکالتنامه در صورتی که دعوا توسط وکیل مطرح شود.

پس از ارجاع دعوا به یکی از شعبات دادگاه برای رسیدگی وقت معین می گردد.در روز رسیدگی قاضی اظهارات طرفین را استماع می نماید.اسناد و مدارک را بررسی می کند.در صورت احراز اظهارات خواهان توسط قاضی رای به الزام خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره صادر می نماید.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره توقیف ، بازداشت و رهن ملک خللی به حقوق مستاجر وارد نمی کند.و بازداشت ملک مانع اجرای حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره نامه رسمی نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره عدم درخواست تعدیل اجاره بها خللی در دعوای مطروحه ایجاد نمی کند.و در صورت عدم تقاضای تعدیل از ناحیه طرف دیگر ، دادگاه منحصرا به درخواست تنظیم سند رسمی اجاره رسیدگی می نماید.در صورت احراز شرایط لازم حکم بر تنظیم سند رسمی با لحاظ اجاره بهای ماهانه معادل اجرت المسمی یا اجرت المثل قبلی خواهد بود.

چنانچه موجر تقاضای تخلیه عین مستاجره را نموده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم سند رسمی اجاره موقوف بر خاتمه رسیدگی در خصوص تخلیه می باشد.چنانچه درخواست تخلیه ناشی از تخلف مستاجر نبوده بلکه به علت احتیاج شخصی و یا تجدید بنا باشد، رسیدگی به دعوای تخلیه موقوف به تعیین تکلیف در مورد حکم تنظیم سند خواهد بود.

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

طبق قانون دادگاه در رای صادره شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف تعیین خواهد کرد.

مستاجر باید در طول مدت رسیدگی مال الاجاره را بپردازد .طرفین می بایست ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تنظیم اجاره نامه اقدام نمایند.در غیر اینصورت به تقاضای یکی از طرفین ، دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم سند اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ می نماید.طرفین می بایست در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند.

چنانچه موجر در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یکسال از طرف او امضاء خواهد کرد .اگر مستاجر تا ۱۵ روز از تاریخ معین جهت امضا حضور پیدا نکند ، دادگاه به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می نماید.

با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۹ قانون مذکور ، صرف درخواست موجر برای صدور حکم تخلیه کافی است و نیازی به دادخواست ندارد.

وکیل دعوای الزام به تنظیم رسمی اجاره

در صورتی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره توسط وکیل ارائه می گردد.مدیریت دعوی با وکیل است.این مدیریت از نخستین مراجعه به دفتر وکالت آغاز می شود.صدور رای قطعی و نهایی قاضی نقطه پایان مدیریت و نشانه ی توانمندی یا ضعف وکیل در مدیریت دعوی است.لذا باید پذیرفت که بخش مهمی از مدیریت دعوی قبل از تقدیم دادخواست اعمال می گردد.وکیل دعوای الزام به تنظیم رسمی اجاره در این راستا به بررسی و ارزیابی دلایل اثبات دعوی می پردازد .در صورتی که این دلایل برای اثبات حقانیت موکل کفایت نکند وکیل وظیفه دارد هدایت صحیح و قانونی موکل را در جمع آوری دلایل بر عهده گیرد.این بخش در مدیریت دعوی نیازمند علم و تجربه می باشد.و پس از این مرحله وظیفه وکیل ارائه دادخواست به نحو صحیح و دفاع از دعوای مطروحه در جلسه رسیدگی می باشد.لازمه دعوای الزام  به تنظیم رسمی اجاره، داشتن اطلاعات کامل در خصوص قوانین موجر و مستاجر سالهای ۵۶و۶۲و۷۶ می باشد.و به جهت و پیچیدگی های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره داشتن وکیل متخصص می تواند در رسیدن به نتیجه مطلوب کمک شایانی نماید.اگر وکیل به شایستگی بتواند با توانمندی علمی و تجربه های اندوخته خود در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ، دادخواستی تنظیم کند که تا پایان دادرسی مصون از هرگونه ایراد و خدشه بماند.چنین وکیلی در ردیف وکلای لایق و موفق است.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با سالها فعالیت در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره  و با بهره مندی از وکلای متخصص ومتبحر که همگی دانش و تجربه لازم و کافی در این دعاوی را دارا می باشند آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در زمینه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به صورت مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 4.7)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست